Rezolūcijas priekšlikums - B9-0191/2020Rezolūcijas priekšlikums
B9-0191/2020

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS ar ko izveido izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir izmeklēt iespējamos pārkāpumus un administratīvās kļūmes Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā ES teritorijā un ārpus tās, un nosaka komitejas pienākumus, skaitlisko sastāvu un pilnvaru termiņu

11.6.2020 - (2020/2690(RSO))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 208. pantu

Priekšsēdētāju konference

Procedūra : 2020/2690(RSO)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0191/2020
Iesniegtie teksti :
B9-0191/2020
Debates :
Pieņemtie teksti :

B9-0191/2020

Eiropas Parlamenta lēmums, ar ko izveido izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir izmeklēt iespējamos pārkāpumus un administratīvās kļūmes Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā ES teritorijā un ārpus tās, un nosaka komitejas pienākumus, skaitlisko sastāvu un pilnvaru termiņu

(2020/2690(RSO))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā 183 deputātu iesniegto pieprasījumu izveidot izmeklēšanas komiteju, kuras uzdevums ir izmeklēt iespējamos pārkāpumus un administratīvās kļūmes Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā ES teritorijā un ārpus tās,

 ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences lēmuma priekšlikumu,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 226. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1995. gada 19. aprīļa Lēmumu 95/167/EK, Euratom, EOTK par sīki izstrādātiem Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesību izmantošanas noteikumiem[1],

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktu,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 1. punktu,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 13. pantu,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu,

 ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1/2005 (2004. gada 22. decembris) par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97[2],

 ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2015. gada 23. aprīļa spriedumu lietā C-424/13[3],

 ņemot vērā Reglamenta 208. pantu,

1. nolemj izveidot izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir izmeklēt iespējamos pārkāpumus Savienības tiesību aktu piemērošanā dalībvalstīs un Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1/2005 izpildi;

2. nolemj izmeklēšanas komitejai uzticēt šādus uzdevumus:

 izmeklēt iespējamo Komisijas bezdarbību saistībā ar pierādījumiem par smagiem un sistemātiskiem Regulas (EK) Nr. 1/2005 pārkāpumiem dzīvu dzīvnieku pārvadāšanas laikā Savienības teritorijā un trešās valstīs. Komisija regulāri tikusi informēta par sistemātiskiem un smagiem pārkāpumiem dzīvu dzīvnieku pārvadāšanas laikā. Kopš 2007. gada Komisija ir saņēmusi aptuveni 200 ziņojumus par Regulas (EK) Nr. 1/2005 pārkāpumiem. Juridiskais birojs Conte & Giacomini, rīkojoties Dzīvnieku labturības fonda/Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB) vārdā, 2016. gadā iesniedza Komisijai oficiālu sūdzību par Regulas (EK) Nr. 1/2005 pārkāpumiem dzīvnieku pārvadāšanas laikā no Eiropas uz Turciju pa autoceļiem[4] un aicināja Komisiju sākt pārkāpuma procedūras pret dalībvalstīm, kuras iesaistītas nelikumīgās darbībās,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju īstenot un efektīvi izpildīt noteikumus par pietiekamu platību un augstumu atbilstīgi dzīvnieku izmēram, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1/2005 3. panta otrās daļas g) apakšpunktā, I pielikuma II nodaļas 1.2. punktā, III nodaļas 2.3. punktā un VII nodaļā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju īstenot un efektīvi izpildīt noteikumus par autotransporta līdzekļu un lauksaimniecības dzīvnieku kuģu atbilstības sertifikātu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1/2005 7., 18. un 19. pantā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju īstenot un efektīvi izpildīt noteikumus par padzirdināšanu un pabarošanu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1/2005 3. panta otrās daļas h) apakšpunktā un I pielikuma V nodaļas 1.4., 1.5. punktā, 2.1. punkta a) un b) apakšpunktā un VI nodaļas 1.3. un 2.2. punktā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju īstenot un efektīvi izpildīt noteikumus par grīdas virsmu un pakaišiem, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1/2005 I pielikuma II nodaļas 1.1. punkta h) apakšpunktā un 1.5. punktā un VI nodaļas 1.2. punktā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju īstenot un efektīvi izpildīt noteikumus par temperatūru un ventilācijas sistēmu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1/2005 I pielikuma II nodaļas 1.1. punkta b) apakšpunktā, III nodaļas 2.6. punktā un VI nodaļas 3.1. punktā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju īstenot un efektīvi izpildīt noteikumus par aizliegumu pārvadāt dzīvniekus, kuri nav piemēroti pārvadājumam, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1/2005 3. panta otrās daļas b) apakšpunktā un I pielikuma I nodaļā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju īstenot un efektīvi izpildīt noteikumus par dažādu sugu dzīvnieku nodalīšanu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1/2005 I pielikuma III nodaļas 1.12. punktā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju īstenot un efektīvi izpildīt papildu noteikumus par tāliem pārvadājumiem, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1/2005 14. pantā I pielikuma VI nodaļā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju īstenot un efektīvi izpildīt noteikumus par veicamajām pārbaudēm, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1/2005 15. panta 2. punktā un 21. pantā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju īstenot un efektīvi izpildīt noteikumus par dalībvalstu kompetento iestāžu pienākumu pārkāpumu konstatēšanas gadījumā veikt īpašus pasākumus un paziņot par pārkāpumiem, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1/2005 26. pantā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju īstenot un efektīvi izpildīt noteikumus par dalībvalstu kompetento iestāžu pienākumu novērst un līdz minimumam samazināt pārvadājumu aizkavēšanu un aizkavēšanas gadījumā veikt pienācīgus pasākumus, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1/2005 22. pantā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju īstenot un efektīvi izpildīt noteikumus par neatšķirtu dzīvnieku pārvadāšanu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1/2005 I pielikuma V nodaļas 1.4. punkta a) apakšpunktā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju īstenot un efektīvi izpildīt noteikumus par dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu pa jūru, tostarp par iekraušanas darbībām un aprīkojumu uz kuģiem, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1/2005 19., 20. un 21. pantā un I pielikuma II nodaļas 1. un 3. punktā, III nodaļas 1. punktā un IV nodaļā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju īstenot un efektīvi izpildīt noteikumus par transporta līdzekļiem, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1/2005 I pielikuma II nodaļas 1., 2. un 5. punktā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju īstenot un efektīvi izpildīt noteikumus par apiešanos ar dzīvniekiem, tostarp iekraušanas un izkraušanas darbībām, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1/2005 3. panta otrās daļas e) apakšpunktā un I pielikuma III nodaļas 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9. un 1.11. punktā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju īstenot un efektīvi izpildīt noteikumus par pārvadājumu plānošanu un pārvadājuma žurnālu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1/2005 5. panta 4. punktā, 8. pantā, 14. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 21. panta 2. punktā un II pielikumā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju īstenot un efektīvi izpildīt noteikumus par dalībvalstu kompetento iestāžu pienākumiem un saistībām, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1/2005 10. un 13. pantā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju efektīvi piemērot un dalībvalstu nespēju ārpus Savienības īstenot un efektīvi izpildīt Regulu (EK) Nr. 1/2005, kā nospriests Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedumā lietā C-424/13; Tiesa savā spriedumā atgādināja, ka Regula (EK) Nr. 1/2005 uzliek stingrus pienākumus attiecībā ne tikai uz tādiem dzīvu mugurkaulnieku pārvadājumiem, kas notiek vienīgi Eiropas Savienības teritorijā, bet arī uz pārvadājumiem, kuru sākumpunkts ir ES teritorijā, taču galamērķis ir trešā valstī. Tajā pašā spriedumā Tiesa nosprieda, ka atbilstība regulai būtu jānodrošina dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kad tās atļauj veikt pārvadājumus trešās valstīs,

 izmeklēt Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktā noteiktā lojālas sadarbības principa iespējamos pārkāpumus, kas attiecas uz izmeklēšanas darbības jomu; šajā sakarībā jo īpaši izvērtēt, vai šāds pārkāpums var rasties no tā, ka, iespējams, nav veikti pienācīgi pasākumi, lai nepieļautu tādu transporta veidu darbību, kas Savienības iestādēm, kompetentajām iestādēm un citiem starpniekiem liedz uzzināt faktisko labumguvēju identitāti, un vai ir tikuši sekmēti Regulas (EK) Nr. 1/2005 pārkāpumi,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju atvieglot OIE uzdevumu īstenot starptautiskos standartus par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā,

 izmeklēt iespējamo Komisijas nespēju ievērot Savienības tirdzniecības vērtības, kas noteiktas jaunajā ES tirdzniecības stratēģijā “Trade4All”, jo īpaši saistībā ar trešās valstīs dokumentēto šausminošo pārvadāšanas praksi, kas ir ļoti svarīgi ne tikai no dzīvnieku labturības viedokļa, bet arī no pārtikas nodrošinājuma un sabiedrības veselības viedokļa,

 sniegt jebkādus ieteikumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem šajā lietā, tostarp attiecībā uz to, kā dalībvalstis īsteno iepriekš minēto Tiesas spriedumu;

3. nolemj, ka izmeklēšanas komiteja 12 mēnešu laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas iesniedz galīgo ziņojumu;

4. nolemj, ka izmeklēšanas komitejai savā darbā būtu jāņem vērā visas svarīgākās norises tās kompetences jomā, kas radīsies komitejas darbības laikā;

5. nolemj, ka visi izmeklēšanas komitejas izstrādātie ieteikumi būtu jāizskata attiecīgajām pastāvīgajām komitejām;

6. nolemj, ka izmeklēšanas komitejā būs 30 locekļi;

7. uzdod priekšsēdētājam nodrošināt šā lēmuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 15. jūnijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika