Propunere de rezoluţie - B9-0191/2020Propunere de rezoluţie
B9-0191/2020

PROPUNERE DE DECIZIE privind înființarea unei comisii de anchetă pentru examinarea presupuselor încălcări a dreptului Uniunii și a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii și definirea responsabilităților, a componenței numerice și a mandatului acesteia

11.6.2020 - (2020/2690(RSO))

depusă în conformitate cu articolul 208 din Regulamentul de procedură

Conferința președinților

Procedură : 2020/2690(RSO)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0191/2020
Texte depuse :
B9-0191/2020
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0191/2020

Decizia Parlamentului European privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea presupuselor încălcări a dreptului Uniunii și a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii și definirea responsabilităților, a componenței numerice și a mandatului acesteia

(2020/2690(RSO))

Parlamentul European,

 având în vedere solicitarea din partea a 183 membri privind înființarea unei comisii de anchetă care să analizeze presupusele încălcări în aplicarea dreptului Uniunii care reglementează transportul animalelor vii, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii;

 având în vedere propunerea Conferinței președinților,

 având în vedere articolul 226 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 19 aprilie 1995 privind modalitățile detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European[1],

 având în vedere articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

 având în vedere articolul 17 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

 având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97[2],

 având în vedere hotărârea Curții de Justiție din 23 aprilie 2015 pronunțate în cauza C-424/13[3],

 având în vedere articolul 208 din Regulamentul său de procedură,

1. decide să constituie o comisie de anchetă însărcinată cu examinarea presupuselor încălcări în aplicarea dreptului Uniunii legate de punerea în aplicare de către statele membre și asigurarea respectării de către Comisia Europeană a Regulamentului (CE) nr. 1/2005;

2. decide ca această comisie de anchetă:

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a acționa pe baza dovezilor împotriva încălcărilor grave și sistematice ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005, care apar atunci când animalele vii sunt transportate pe teritoriul Uniunii și în țări terțe. Comisia a fost informată periodic cu privire la încălcările sistematice și grave care au avut loc în timpul transportului animalelor vii. Începând cu 2007, Comisia a primit aproximativ 200 de rapoarte privind încălcări ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005. În 2016, cabinetul de avocatură Conte & Giacomini, acționând în numele Animal Welfare Foundation/ Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB), a adresat Comisiei o plângere oficială privind încălcarea Regulamentului (CE) nr. 1/2005 în timpul transportului rutier de animale dinspre Europa către Turcia[4], solicitând Comisiei să deschidă proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre implicate în practici ilegale,

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a asigura respectarea în mod eficace și al statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace respectarea dispozițiilor privind spațiul disponibil și înălțimea prevăzute la articolul 3 al doilea paragraf litera (g) și în capitolul II punctul 1.2, capitolul III punctul 2.3 și capitolul VII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a pune în aplicare în mod eficace și a statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace respectarea dispozițiilor referitoare la aprobarea mijloacelor de transport rutier și cu nave pentru animale vii, prevăzute la articolele 7, 18 și 19 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a asigura în mod eficace respectarea și al statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace respectarea dispozițiilor privind adăparea și hrănirea prevăzute la articolul 3 al doilea paragraf litera (h), în capitolul V punctul 1.4, punctul 1.5 și punctul 2.1 literele (a) și (b), precum și în capitolul VI punctele 1.3 și 2.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a asigura în mod eficace respectarea și al statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace respectarea dispozițiilor privind așternutul prevăzute la capitolul II punctul 1.1 litera (h) și punctul 1.5, precum și la capitolul VI punctul 1.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a asigura în mod eficace respectarea și al statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace respectarea dispozițiilor privind temperatura și sistemul de ventilație prevăzute în capitolul II punctul 1.1 litera (b), capitolul III punctul 2.6 și capitolul VI punctul 3.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a asigura în mod eficace respectarea și al statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace punerea în aplicare a interdicției de a transporta animale care nu sunt apte pentru transport prevăzute la articolul 3 al doilea paragraf litera (b) și în capitolul I din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a asigura în mod eficace respectarea și al statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace respectarea dispozițiilor referitoare la separarea anumitor animale prevăzute la capitolul III punctul 1.12 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a asigura în mod eficace respectarea și al statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace respectarea dispozițiilor suplimentare privind călătoria pe distanțe lungi prevăzute la articolul 14 și în capitolul VI din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a asigura în mod eficace respectarea și al statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace respectarea dispozițiilor privind controalele care trebuie efectuate, prevăzute la articolul 15 alineatul (2) și la articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a asigura în mod eficace respectarea și al statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace respectarea obligației autorităților competente ale statelor membre de a lua, în cazul încălcării normelor, măsuri specifice și de a notifica încălcările, prevăzute la articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a asigura în mod eficace respectarea și al statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace respectarea dispozițiilor referitoare la obligația autorității competente de a preveni și de a reduce întârzierile în timpul transportului, precum și măsurile adecvate care trebuie luate în acest caz, prevăzute la articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a asigura în mod eficace respectarea și al statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace respectarea dispozițiilor privind transportul animalelor neînțărcate, prevăzute în capitolul V punctul 1.4 litera (a) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a asigura în mod eficace respectarea și al statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace respectarea dispozițiilor privind transportul pe mare al animalelor vii, inclusiv practicile de încărcare și structurile de la bordul navelor, prevăzute la articolele 19, 20 și 21 și la capitolul II punctele 1 și 3, capitolul III punctul 1 și capitolul IV din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a asigura în mod eficace respectarea și al statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace respectarea dispozițiilor privind mijloacele de transport prevăzute în capitolul II punctele 1, 2 și 5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a asigura în mod eficace respectarea și al statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace respectarea dispozițiilor privind manipularea animalelor, inclusiv operațiunile de încărcare și descărcare prevăzute la articolul 3 al doilea paragraf litera (e) și în capitolul III punctele 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 și 1.11 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a asigura în mod eficace respectarea și al statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace respectarea dispozițiilor privind planificarea traseului și jurnalul de călătorie prevăzute la articolul 5 alineatul (4), articolul 8, articolul 14 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și articolul 21 alineatul (2) și în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a asigura în mod eficace respectarea și al statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace respectarea dispozițiilor referitoare la îndatoririle și obligațiile autorităților competente ale statelor membre, prevăzute la articolele 10 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a asigura în mod eficace respectarea și al statelor membre de a pune în aplicare și de a asigura în mod eficace respectarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1/2005 în afara Uniunii, în conformitate cu hotărârea Curții de Justiție (Camera a cincea) din 23 aprilie 2015 în cauza C-424/13; În hotărârea sa, Curtea de Justiție a reamintit că Regulamentul (CE) nr. 1/2005 impune obligații stricte nu numai transportului de animale vertebrate vii, care se desfășoară exclusiv pe teritoriul Uniunii Europene, ci și operațiunilor de transport cu puncte de plecare pe acest teritoriu și cu destinația într-o țară terță. În aceeași hotărâre, Curtea a statuat că autoritățile competente din statele membre ar trebui să asigure conformitatea atunci când autorizează călătorii care au loc în țări terțe,

 să investigheze eventualele încălcări ale obligației de cooperare loială prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană care sunt relevante pentru domeniul de aplicare al anchetei; în acest scop, să evalueze, în special, dacă o astfel de încălcare poate apărea ca urmare a unui presupus eșec de a lua măsuri adecvate pentru a împiedica operarea modurilor de transport, astfel încât identitatea beneficiarilor reali ai acestora să fie ascunsă instituțiilor Uniunii, autorităților competente și altor intermediari, iar încălcările Regulamentul (CE) nr. 1/2005 să fie facilitate,

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a facilita misiunea OIE de punere în aplicare a standardelor internaționale privind bunăstarea animalelor în timpul transportului;

 să investigheze presupusul eșec al Comisiei de a respecta valorile comerciale ale Uniunii consacrate în noua strategie comercială a UE „Trade4All”, în special în ceea ce privește practicile de transport abominabile, documentate în țări terțe, care sunt esențiale nu numai din punctul de vedere al bunăstării animalelor, ci și din punctul de vedere al securității alimentare și al sănătății publice;

 să formuleze recomandările pe care le consideră necesare în această privință, inclusiv în ceea ce privește punerea în aplicare de către statele membre a hotărârii Curții de Justiție menționate mai sus;

3. decide ca comisia de anchetă să își prezinte raportul final în termen de 12 luni de la data adoptării prezentei decizii;

4. decide ca comisia de anchetă să țină seama în lucrările sale de toate evoluțiile pertinente care intervin în cursul mandatului său și care sunt relevante pentru sfera sa de activitate;

5. decide că toate recomandările formulate de comisia de anchetă să fie tratate de comisiile permanente relevante;

6. decide ca comisia de anchetă să aibă 30 de membri;

7. încredințează Președintelui sarcina de a asigura publicarea prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Ultima actualizare: 15 iunie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate