Förslag till resolution - B9-0191/2020Förslag till resolution
B9-0191/2020

  FÖRSLAG TILL BESLUT om tillsättning av en undersökningskommitté för att undersöka anklagelser om överträdelser av unionsrätten och fall av missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om skydd av djur under transport inom och utanför EU, och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod

  11.6.2020 - (2020/2690(RSO))

  i enlighet med artikel 208 i arbetsordningen

  Talmanskonferensen

  Förfarande : 2020/2690(RSO)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B9-0191/2020
  Ingivna texter :
  B9-0191/2020
  Debatter :
  Antagna texter :

  B9‑0191/2020

  Europaparlamentets beslut om tillsättning av en undersökningskommitté för att undersöka anklagelser om överträdelser av unionsrätten och fall av missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om skydd av djur under transport inom och utanför EU, och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod

  (2020/2690(RSO))

  Europaparlamentet fattar detta beslut

   med beaktande av den begäran som 183 ledamöter lade fram om att inrätta en undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om skydd av djur under transport inom och utanför EU,

   med beaktande av talmanskonferensens förslag,

   med beaktande av artikel 226 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

   med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG av den 19 april 1995 om närmare föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt[1],

   med beaktande av artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen,

   med beaktande av artikel 17.1 i fördraget om Europeiska unionen,

   med beaktande av artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

   med beaktande av artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97[2],

   med beaktande av domstolens dom av den 23 april 2015 i mål C-424/13[3],

   med beaktande av artikel 208 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  1. Europaparlamentet beslutar att tillsätta en undersökningskommitté för att undersöka anklagelser om överträdelser av unionsrätten som berör medlemsstaternas genomförande och kommissionens verkställande av förordning (EG) nr 1/2005.

  2. Europaparlamentet beslutar att undersökningskommittén ska

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att agera vid bevis på allvarliga och systematiska överträdelser av förordning (EG) nr 1/2005, som inträffar när levande djur transporteras i unionen och till tredjeländer. Kommissionen har regelbundet informerats om de systematiska och allvarliga brott som begås under transporten av levande djur. Kommissionen har sedan 2007 mottagit ungefär 200 rapporter om överträdelser av förordning (EG) nr 1/2005. År 2016 lämnade advokatbyrån Conte & Giacomini på Animal Welfare Foundation/ Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB) vägnar ett formellt klagomål till kommissionen om överträdelse av förordning (EG) nr 1/2005 under transport av djur från Europa till Turkiet på väg[4], och uppmanade kommissionen att inleda överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som är inblandade i olaglig verksamhet,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa bestämmelserna om utrymme och ståhöjd enligt artikel 3 andra stycket led g, samt kapitel II punkt 1.2, kapitel III punkt 2.3 och kapitel VII i bilaga I till förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa bestämmelserna om godkännande av vägtransportmedel och fartyg för djurtransport enligt artiklarna 7, 18 och 19 i förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa bestämmelserna om vattning och utfodring enligt artikel 3 andra stycket led h, samt kapitel V punkterna 1.4, 1.5 och 2.1 a och b, och kapitel VI punkterna 1.3 och 2.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa bestämmelserna om strö enligt kapitel II punkt 1.1 h och punkt 1.5, samt kapitel VI punkt 1.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa bestämmelserna om temperatur och ventilationssystem enligt kapitel II punkt 1.1 b, kapitel III punkt 2.6 och kapitel VI punkt 3.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa förbudet mot att transportera djur som inte är i skick enligt artikel 3 andra stycket led b, samt kapitel I bilaga I till förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa bestämmelserna om att vissa djur ska transporteras åtskilda enligt kapitel III punkt 1.12 i bilaga I till förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa de ytterligare bestämmelserna om långa transporter enligt artikel 14 samt kapitel VI i bilaga I till förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa bestämmelserna om kontroller som ska utföras enligt artikel 15.2 och artikel 21 i förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa skyldigheten för medlemsstaternas behöriga myndigheter att i händelse av överträdelser vidta särskilda åtgärder och anmäla överträdelser enligt artikel 26 i förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa bestämmelserna om skyldigheten för den behöriga myndigheten att förhindra eller minimera dröjsmål vid transporten och se till att lämpliga åtgärder vidtas i sådana fall enligt artikel 22 i förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa bestämmelserna om transport av icke avvanda djur enligt kapitel V punkt 1.4 a i bilaga I till förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa bestämmelserna om transport av levande djur till sjöss, inbegripet lastningspraxis och fartygskonstruktioner enligt artiklarna 19, 20 och 21 samt kapitel II punkterna 1 och 3, kapitel III punkt 1, och kapitel IV i bilaga I till förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa bestämmelserna om transportmedel enligt kapitel II punkterna 1, 2 och 5 i bilaga I till förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa bestämmelserna om hantering av djur, inbegripet ilastning och urlastning enligt artikel 3 andra stycket led e, samt kapitel III punkterna 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 och 1.11 i bilaga I till förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa bestämmelserna om färdplaner och färdjournaler enligt artikel 5.4, artikel 8, artikel 14.1 a, b och c, och artikel 21.2 samt bilaga II till förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa bestämmelserna om uppgifterna och skyldigheterna för medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt artiklarna 10 och 13 i förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att effektivt verkställa och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa förordning (EG) nr 1/2005 utanför unionen, i enlighet med domstolens dom (femte avdelningen) av den 23 april 2015 i mål C-424/13. I sin dom erinrade domstolen om att förordning (EG) nr 1/2005 medför stränga krav inte bara på transporter av levande ryggradsdjur som uteslutande äger rum inom unionen, utan även på transporter med avsändningsort inom detta område och deras bestämmelseort i ett tredjeland. I samma dom konstaterade domstolen att medlemsstaternas behöriga myndigheter bör se till att bestämmelserna iakttas när de tillåter resor i tredjeländer,

   undersöka eventuella överträdelser av den skyldighet till lojalt samarbete som fastställs i artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen som är relevanta för undersökningen, och i detta syfte särskilt bedöma om en sådan överträdelse kan uppstå som följd av en påstådd underlåtenhet att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra sådan transportverksamhet som gör det möjligt att dölja den egentliga ägarens och förmånstagarens identitet för unionens institutioner, de behöriga myndigheterna och andra mellanhänder, och överträdelser av förordning (EG) nr 1/2005,

   undersöka om kommissionen har underlåtit att främja Världsorganisationen för djurhälsa OIE:s uppdrag att genomföra internationella normer för djurs välbefinnande under transport,

   undersöka om kommissionen har underlåtit att respektera unionens handelsvärderingar som fastställs i EU:s nya handelsstrategi ”Trade4All”, särskilt när det gäller de fasansfulla transportmetoder som dokumenterats i tredjeländer, vilka är viktiga, inte bara ur djurskyddssynvinkel, utan även när det gäller livsmedelssäkerhet och folkhälsa,

   göra de rekommendationer som den anser nödvändiga i denna fråga, bland annat om medlemsstaternas uppföljning av den ovannämnda domen från domstolen.

  3. Europaparlamentet beslutar att undersökningskommittén ska lägga fram sin slutrapport senast 12 månader efter det att detta beslut har antagits.

  4. Europaparlamentet beslutar att undersökningskommittén i sitt arbete bör beakta all relevant utveckling som sker inom dess ansvarsområde under den fastställda mandatperioden.

  5. Europaparlamentet beslutar att alla rekommendationer som utarbetas av undersökningskommittén bör behandlas av de relevanta ständiga utskotten.

  6. Europaparlamentet beslutar att undersökningskommittén ska bestå av 30 ledamöter.

  7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att se till att detta beslut offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

   

  Senaste uppdatering: 15 juni 2020
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy