Resolutsiooni ettepanek - B9-0194/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0194/2020

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK George Floydi surmale järgnenud rassismivastaste meeleavalduste kohta

16.6.2020 - (2020/2685(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Anna Fotyga, Cristian Terheş, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan
fraktsiooni ECR nimel

Menetlus : 2020/2685(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0194/2020
Esitatud tekstid :
B9-0194/2020
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0194/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon George Floydi surmale järgnenud rassismivastaste meeleavalduste kohta

(2020/2685(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et George Floydi surma põhjustas ühe politseiniku jõhkrus ning see tekitas kogu Põhja-Ameerikas ja Euroopas rahvusvahelise pahameele, mis tõi kaasa rahutused ja meeleavaldused;

B. arvestades, et kõik Floydi surma eest vastutavad politseinikud vallandati kohe ja ühele otseselt vastutavale politseinikule esitati süüdistus teise astme mõrvas ja tapmises, samas kui teistele vahistamises osalenud politseinikele esitati süüdistus mõrvale kaasaaitamises ja sellele kihutamises;

C. arvestades, et politsei jõhkrus on endiselt probleemiks kogu USAs ja paljudes maailma riikides;

D. arvestades, et George Floydi surma eest vastutavad politseinikud olid Minnesota osariigi Minneapolise munitsipaalpolitseist;

E. arvestades, et kõik 15 500 USA linna, maakonna või osariigi politseiasutust vastutavad tööle kandideerijate tausta kontrollimise, distsipliini hoidmise ja politseinike koolitamise eest; arvestades, et politseijõudude roll, ülesanded, töökorraldus ja volitused on osariigiti erinevad, sealhulgas nende vastutusvaldkondade, kohustuste ja rahastamise osas, mis tähendab, et keskvalitsuse roll on piiratud;

F. arvestades, et süsteemne rassism USA kriminaalõigussüsteemis jääb suureks probleemiks, mille saavad lahendada ainult kõikidest rassidest, religioonidest ja etnilistest rühmadest USA kodanikud;

G. arvestades, et õiguspäraseid proteste rassismi ja politsei jõhkra käitumise vastu kahjustab Antifa liikumise ja teiste radikaalsete organisatsioonide osalemine, mille ainus eesmärk on õhutada meeleavaldajate kontrollimatut käitumist, provotseerida õiguskaitsjaid ja suurendada võimalikku vägivalda;

H. arvestades, et õiguskaitsetöö on USAs väga raske ja ohtlik, kuna politseinikud peavad toime tulema kõrge kuritegevuse taseme, relvade laialdase kättesaadavuse ja avaliku vaenuga;

I. arvestades, et politsei põhjustatud surmajuhtumite arv on USAs palju suurem kui Euroopas; arvestades, et sellist kõrget määra ei saa seletada üksnes politsei ülemäärase sõjaväestamise ja rassiliste eelarvamustega; arvestades, et USAs on politseitöö mitmel põhjusel ohtlikum ja võitluslikum;

J. arvestades, et Antifa ja teised radikaalsed vasakpoolsed rühmitused kasutavad meeleavaldusi oma radikaalse ajalookäsitluse pealesurumiseks, mis väljendub mälestiste hävitamises, sealhulgas sellistele üldtunnustatud kangelastele nagu Tadeusz Kościuszko ja Winston Churchill püstitatud mälestusmärgid;

K. arvestades, et USA on demokraatlik riik, millel on pikad traditsioonid ning eri institutsioonide vahel hästi välja kujunenud kontrolli- ja tasakaalustussüsteem;

1. mõistab karmilt hukka kõik rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vormid;

2. toetab väljendusvabaduse ja rahumeelse meeleavaldamise õigust;

3. peab kahetsusväärseks andestamatut inimelu kaotust ning avaldab kaastunnet George Floydi perekonnale ja lähikonnale;

4. peab kiiduväärseks Minneapolise politseijõudude kiiret reageerimist toimunule ning nelja asjasse segatud politseiniku ametist vabastamist ja neile süüdistuse esitamist;

5. võtab teadmiseks president Donald Trumpi teatavaks tehtud uued politseireformi ettepanekud, sealhulgas suuremad investeeringud politsei väljaõppesse, värbamisse ja kogukonnas toimuvasse tegevusse;

6. mõistab hukka tapmiste järel puhkenud rahutused, rüüstamised ja vandalismiaktid, mis leiavad praegu aset kogu Põhja-Ameerikas ja Euroopas;

7. märgib, et seda traagilist juhtumit kasutavad ära USA vastased, sealhulgas Hiina, Venemaa ja Iraan oma propagandategevuses, osaliselt selleks, et võimendada proteste USA valitsuse ja selle välispoliitika vastu;

8. mõistab hukka tõsiasja, et Antifa ja teised radikaalsed organisatsioonid on kaaperdatud õiguspärased protestid ja muutnud need vägivaldseteks meeleavaldusteks, põhjustanud rahutusi ja suurt kahju varale ning seadnud ohtu inimeste elu, kutsudes neid üles koroonaviiruse pandeemiale vaatamata osalema massimeeleavaldustel, mis on selges vastuolus kehtestatud eeskirjade, õigusnormide ja tervishoiuasjatundjate nõuannetega;

9. rõhutab, et kõik politsei jõhkra tegutsemise juhtumid tuleb lahendada riigisiseselt asjaomastes ametiasutustes;

10. tuletab meelde, et tragöödia leidis aset kohaliku politsei piirkonnas ja ametivõimud reageerisid sellele kiiresti; hoiatab seetõttu juhtumi kasutamise eest poliitilistel eesmärkidel selleks, et rünnata ja süüdistada õiguskaitsesüsteemi tervikuna;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Ameerika Ühendriikide presidendile, Ameerika Ühendriikide Kongressile ja Senatile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Viimane päevakajastamine: 17. juuni 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika