Ontwerpresolutie - B9-0194/2020Ontwerpresolutie
B9-0194/2020

ONTWERPRESOLUTIE over de antiracismedemonstraties na de dood van George Floyd

16.6.2020 - (2020/2685(RSP))

naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement

Anna Fotyga, Cristian Terheş, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan
namens de ECR-Fractie

Procedure : 2020/2685(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B9-0194/2020
Ingediende teksten :
B9-0194/2020
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

B9‑0194/2020

Resolutie van het Europees Parlement over de antiracismedemonstraties na de dood van George Floyd

(2020/2685(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de dood van George Floyd het gevolg was van het gewelddadige optreden van één politieagent en overal in Noord-Amerika en Europa internationale ophef heeft veroorzaakt, wat heeft geleid tot rellen en protesten;

B. overwegende dat de politieagenten die verantwoordelijk waren voor zijn dood allemaal onmiddellijk zijn ontslagen, dat de ene agent die direct verantwoordelijk was, is beschuldigd van “moord in de tweede graad” en doodslag en dat de andere arresterende agenten zijn beschuldigd van medeplichtigheid aan moord;

C. overwegende dat politiegeweld een hardnekkig probleem blijft in de VS en in veel landen over de hele wereld;

D. overwegende dat de politieagenten die verantwoordelijk waren voor de dood van George Floyd vertegenwoordigers van de gemeentepolitie van Minneapolis, Minnesota, waren;

E. overwegende dat elk van de 15 500 gemeentelijke, provinciale of staatspolitiediensten in de VS verantwoordelijk is voor het screenen van sollicitanten, het handhaven van de discipline en het opleiden van de agenten; overwegende dat de rol, taken, organisatie en autoriteit van de politiediensten van staat tot staat verschillen, ook wat betreft hun bevoegdheden, verantwoordelijkheden en financiering, wat betekent dat de rol van de federale overheid beperkt is;

F. overwegende dat systemisch racisme in het strafrechtelijk systeem van de VS een kritiek probleem blijft, dat alleen collectief kan worden opgelost door Amerikaanse burgers van alle rassen, religies en etnische groepen;

G. overwegende dat de legitieme protesten tegen racisme en politiegeweld worden ondermijnd door de betrokkenheid van Antifa en andere radicale organisaties, die er alleen maar toe bijdraagt om de demonstranten op te hitsen, de ordehandhavers uit te dagen en de kans op geweld te vergroten;

H. overwegende dat wetshandhaving in de VS een zeer veeleisende en gevaarlijke taak is, aangezien de politie wordt geconfronteerd met hoge criminaliteitscijfers, wijdverbreide toegang tot wapens en openlijke vijandigheid;

I. overwegende dat het aantal dodelijke slachtoffers onder politieagenten in de VS veel hoger ligt dan in Europa; overwegende dat dergelijke hoge percentages niet alleen kunnen worden verklaard door de overmatige militarisering van de politie en raciale vooroordelen; overwegende dat politiewerk in de VS om vele redenen gevaarlijker en meer op strijd gericht is;

J. overwegende dat Antifa en andere radicaal-linkse groeperingen de protesten gebruiken om hun radicale visie op de geschiedenis op te dringen, die tot uiting komt in de vernieling van monumenten, waaronder monumenten ter nagedachtenis aan algemeen erkende helden als Tadeusz Kościuszko of Winston Churchill;

K. overwegende dat de Verenigde Staten een democratisch land zijn met lange tradities en goed ontwikkelde checks-and-balances tussen de verschillende instellingen;

1. veroordeelt met klem racisme, vreemdelingenhaat en alle vormen van discriminatie;

2. steunt het recht op vrije meningsuiting en het recht op vreedzaam protest;

3. betreurt de niet te rechtvaardigen dood van George Floyd en betuigt zijn medeleven aan zijn familie en gemeenschap;

4. looft de snelle reactie van de politie van Minneapolis op het incident en het feit dat de vier betrokken agenten van hun taken zijn ontheven en zijn aangeklaagd;

5. neemt nota van de nieuwe voorstellen van president Donald Trump voor de hervorming van de politie, waaronder meer investeringen in de opleiding van politieagenten, aanwervingen en betrokkenheid van de gemeenschap;

6. betreurt de rellen, plunderingen en vernielingen die naar aanleiding van de dood van George Floyd hebben plaatsgevonden en die momenteel overal in Noord-Amerika en Europa aan de gang zijn;

7. stelt vast dat deze tragische zaak wordt gebruikt bij de propaganda-activiteiten van de tegenstanders van de VS, waaronder China, Rusland en Iran, deels om de protesten tegen de Amerikaanse regering en haar buitenlands beleid aan te wakkeren;

8. hekelt het feit dat Antifa en andere radicale organisaties legitieme protesten hebben gekaapt en hebben veranderd in gewelddadige demonstraties, die onrust en ernstige schade aan eigendommen hebben veroorzaakt en mensenlevens in gevaar hebben gebracht door mensen aan te sporen om aan massale protesten deel te nemen ondanks de coronaviruspandemie en in duidelijke tegenspraak met de voorschriften en het advies van gezondheidsdeskundigen;

9. onderstreept dat gevallen van politiegeweld door de bevoegde autoriteiten in het land zelf moeten worden aangepakt;

10. herinnert eraan dat deze tragedie zich in een lokaal politiedistrict heeft afgespeeld en snel door de autoriteiten is aangepakt; waarschuwt dan ook dat deze zaak niet voor politieke doeleinden mag worden gebruikt als excuus om de wetshandhaving als geheel aan te vallen en te veroordelen;

11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de president van de Verenigde Staten, de leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat van de Verenigde Staten, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

 

Laatst bijgewerkt op: 17 juni 2020
Juridische mededeling - Privacybeleid