Návrh uznesenia - B9-0194/2020Návrh uznesenia
B9-0194/2020

NÁVRH UZNESENIA o protirasistických demonštráciách po smrti Georgea Floyda

16.6.2020 - (2020/2685(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Anna Fotyga, Cristian Terheş, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan
v mene skupiny ECR

Postup : 2020/2685(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0194/2020
Predkladané texty :
B9-0194/2020
Hlasovanie :
Prijaté texty :

B9‑0194/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o protirasistických demonštráciách po smrti Georgea Floyda

(2020/2685(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže smrť Georgea Floyda bola spôsobená brutalitou jedného príslušníka polície a vyvolala medzinárodné pobúrenie v celej Severnej Amerike a Európe, ktoré viedlo k nepokojom a protestom;

B. keďže všetci príslušníci polície nesúci zodpovednosť za jeho smrť boli okamžite prepustení a príslušník polície, ktorý bol priamo zodpovedný, bol obvinený z vraždy druhého stupňa a zo zabitia, pričom ostatní zatýkajúci príslušníci polície boli obvinení z napomáhania a navádzania k vražde;

C. keďže policajná brutalita je v USA a v mnohých krajinách na celom svete pretrvávajúcim problémom;

D. keďže príslušníci polície zodpovední za smrť Georgea Floyda zastupovali miestny policajný zbor Minneapolisu v Minnesote;

E. keďže každý z 15 500 mestských, okresných alebo štátnych policajných útvarov v USA zodpovedá za preverovanie uchádzačov, zavedenie disciplíny a výcvik policajtov; keďže úloha, povinnosti, organizácia a autorita policajných síl sa medzi jednotlivými štátmi líši, a to aj v oblastiach ich právomocí, zodpovednosti a financovania, čo znamená, že úloha federálnej vlády je obmedzená;

F. keďže systémový rasizmus v systéme trestnej justície USA je naďalej závažným problémom, ktorý môže byť vyriešený len spoločnými silami občanov USA bez ohľadu na ich rasu, náboženské vyznanie a etnický pôvod;

G. keďže legitímne protesty proti rasizmu a policajnej brutalite sú narušené zapojením Antify a iných radikálnych organizácií, čo slúži len na to, aby sa maximálne radikalizovali protestujúci, provokovali orgány presadzovania práva a zvýšila pravdepodobnosť násilností;

H. keďže presadzovanie práva v USA je veľmi náročné a nebezpečné, keďže príslušníci polície musia čeliť vysokej miere kriminality, rozšírenému prístupu k zbraniam a otvoreným nepriateľským postojom;

I. keďže miera úmrtnosti v radoch polície v USA je omnoho vyššia než v Európe; keďže takúto vysokú mieru nemožno vysvetliť len nadmernou militarizáciou polície a rasovými predsudkami; keďže policajná činnosť je v USA z mnohých dôvodov nebezpečnejšia a viac bojovo zameraná;

J. keďže Antifa a ďalšie radikálne ľavicové skupiny využívajú protesty na presadenie svojho radikálneho poňatia dejín, čo sa prejavuje ničením pamätníkov vrátane tých, ktoré pripomínajú spoločne uznávaných hrdinov, napríklad Tadeusza Kościuszka alebo Winstona Churchilla;

K. keďže USA sú demokratickou krajinou s dlhými tradíciami a dobre rozvinutým systémom bŕzd a protiváh medzi jednotlivými inštitúciami;

1. dôrazne odsudzuje rasizmus, xenofóbiu a diskrimináciu vo všetkých podobách;

2. podporuje právo na slobodu prejavu a právo na pokojný protest;

3. ľutuje neospravedlniteľnú stratu života a vyjadruje sústrasť rodine a komunite Georgea Floyda;

4. vyzdvihuje rýchlu reakciu policajného zboru v Minneapolise na incident a prepustenie štyroch príslušníkov polície a ich obvinenie;

5. berie na vedomie nové návrhy na reformu polície, ktoré predstavil Donald Trump, vrátane väčších investícií do policajného výcviku, náboru a angažovanosti v komunitách;

6. vyjadruje poľutovanie nad nepokojmi, rabovaním a vandalizmom, ku ktorým došlo v dôsledku zabitia a ktoré v súčasnosti pretrvávajú v celej Severnej Amerike a v Európe;

7. poznamenáva, že tento tragický prípad sa využíva na propagandistické činnosti nepriateľov USA vrátane Číny, Ruska a Iránu, čiastočne s cieľom rozdúchať protesty proti administratíve USA a jej zahraničnej politike;

8. odsudzuje to, že sa Antifa a ďalšie radikálne organizácie zmocnili legitímnych protestov, ako aj to, že ich zmenili na násilné demonštrácie, ktoré vyvolali nepokoje a spôsobili závažné majetkové škody, ako aj ohrozili životy ľudí tým, že ich vyzývali na účasť na masových protestoch napriek pandémie koronavírusu, čo je v jasnom rozpore s pravidlami a odporúčaniami zdravotníckych odborníkov;

9. zdôrazňuje, že všetky prípady policajnej brutality musia vyriešiť príslušné orgány na vnútroštátnej úrovni;

10. pripomína, že táto tragédia sa stala v miestnom policajnom okrsku a príslušné orgány ju rýchlo riešili; varuje preto pred jej zneužitím na politické účely ako zámienku pre napadnutie a odsúdenie orgánov presadzovania práva ako celku;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie prezidentovi Spojených štátov amerických, členom Kongresu a Senátu Spojených štátov amerických, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

Posledná úprava: 17. júna 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia