Päätöslauselmaesitys - B9-0195/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0195/2020

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS rasisminvastaisista mielenosoituksista George Floydin kuoleman johdosta

  16.6.2020 - (2020/2685(RSP))

  neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
  työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Marco Zanni
  ID-ryhmän puolesta

  Menettely : 2020/2685(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B9-0195/2020
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B9-0195/2020
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  B9‑0195/2020

  Euroopan parlamentin päätöslauselma rasisminvastaisista mielenosoituksista George Floydin kuoleman johdosta

  (2020/2685(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vuodelta 1976 ja erityisesti sen 21 artiklan,

   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 6 artiklan a alakohdan,

   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 1 artiklan,

   ottaa huomioon erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi 27. joulukuuta 2001 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan (2001/931/YUTP),

   ottaa huomioon niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan luettelon ajan tasalle saattamisesta, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, sekä päätöksen (YUTP) 2019/1341 kumoamisesta 13. tammikuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2020/20,

   ottaa huomioon neuvoston ja komission 17. kesäkuuta 2020 antaman julkilausuman rasisminvastaisista mielenosoituksista George Floydin kuoleman johdosta,

   ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2001 antamansa päätöslauselman Afganistanin tilanteesta ja kulttuuriperinnön tuhoamisesta[1],

   ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman ISIS/Da'esh-järjestön harjoittamasta kulttuurikohteiden tuhoamisesta[2],

   ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

  A. ottaa huomioon, että George Floyd kuoli 25. toukokuuta 2020 poliisioperaation jälkeen Minneapolisissa Yhdysvalloissa; ottaa huomioon, että tapahtumasta on videoaineistoa, jota on levitetty laajalti sosiaalisen median kanavilla ja joka on järkyttänyt ihmisiä kaikkialla maailmassa;

  B. ottaa huomioon, että kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 21 artiklassa tunnustetaan oikeus rauhanomaiseen mielenosoittamiseen;

  C. ottaa huomioon, että äärivasemmistolaiset ryhmät käyttävät George Floydin kuolemaa omiin huolestuttaviin tarkoituksiinsa; ottaa huomioon, että nämä ryhmät ovat nostattaneet väkivaltaisia mielenosoituksia Yhdysvalloissa ja Euroopassa; ottaa huomioon, että erityisesti Antifa-liike on järjestänyt ja toteuttanut väkivaltaisia iskuja Yhdysvalloissa ja muualla George Floydin kuolemaa vastustavien mielenosoitusten varjoilla;

  D. ottaa huomioon, että Antifa-liikkeen tiedetään yllyttäneen väkivaltaisuuksiin ja syyllistyneen niihin Euroopassa; ottaa huomioon, että Ranskassa on ollut vakavia George Floydin kuolemaan yhdistettyjä tapahtumia, joita ovat johtaneet äärivasemmisto ja Antifa-nimellä tunnetut ryhmät; ottaa huomioon, että tähän toimintaan on ollut kannustamassa erityisesti La France Insoumise -puolue, joka kuuluu GUE/NGL‑ryhmään;

  E. ottaa huomioon, että George Floydin kuoleman jälkeen kaikkialla Yhdysvalloissa ja Euroopassa on puhjennut Black Lives Matter -mielenosoituksia meneillään olevasta covid-19-pandemiasta huolimatta; ottaa huomioon, että mielenosoitukset ovat muuttuneet joukkoväkivallaksi, mellakoinniksi ja ryöstelyksi, joka on aiheuttanut peruuttamatonta vahinkoa julkiselle ja yksityiselle omaisuudelle;

  F. ottaa huomioon, että Black Lives Matter -liike käyttää syrjivää retoriikkaa; ottaa huomioon, että poliisiväkivalta on poikkeuksellista ja sen uhriksi joutuu ihmisiä taustasta riippumatta; ottaa huomioon, että motossa ”Black Lives Matter” ei oteta huomioon, että kaikkien elämällä on väliä;

  1. ilmaisee syvimmän osanottonsa George Floydin perheelle ja ystäville ja tuomitsee jyrkästi sen, että hän kuoli poliisin liiallisten toimien seurauksena;

  2. tuomitsee ne harvat tiedossa olevat tapaukset, joissa on kyse poliisiväkivallasta ja joista ihmiset kärsivät yhtä lailla taustastaan riippumatta; tukee poliisivoimia ja pitää niitä keskeisenä välineenä oikeusvaltioperiaatteen täytäntöönpanossa;

  3. muistuttaa, että syytetoimet kuuluvat valtion oikeudellisen suvereniteetin piiriin; ei näe mitään syytä uskoa, että Yhdysvaltojen oikeudelliset järjestelmät eivät olisi riittävän hyvin varustettuja saattamaan syylliset oikeuden eteen; katsoo lisäksi, että mitään omavaltaisen oikeudenkäytön muotoa ei voida hyväksyä;

  4. tuomitsee väkivaltaiset ja tuhoisat mielenosoitukset, joita on puhjennut eri puolilla maailmaa George Floydin kuoleman jälkeen ja joissa hänen kuolemaansa on käytetty tekosyynä väkivallalle ja on aiheutettu mittaamatonta taloudellista ja joissakin tapauksissa fyysistä vahinkoa; on järkyttynyt tuhoamisesta ja ryöstelystä, joita muun muassa vasemmistolaiset ja radikaalivasemmistolaiset ryhmät tukevat; tuomitsee jyrkästi kaikki väkivallanteot ja kaiken tuhoamisen; kehottaa niitä, jotka haluavat osoittaa mieltään, tekemään sen rauhanomaisesti;

  5. panee kauhistuneena merkille ikonoklastisen ja kiihkomielisen edistysmielisyyden leviämisen, sillä se tuo mieliin talibanit; tuomitsee ilkivallan ja patsaiden ja muiden sellaisten esineiden vahingoittamisen, jotka ovat osa maailman taide- ja kulttuuriperintöä ja jotka on välineellistetty ja joihin kohdistetaan väkivaltaisia hyökkäyksiä tavoitteena pyyhkiä pois niiden merkitys ja historiallinen arvo tai käyttää niitä hyväksi;

  6. palauttaa mieliin periaatteen, jonka mukaan vakaviin rikoksiin sovelletaan henkilökohtaista rikosoikeudellista vastuuta, ja ilmaisee tässä yhteydessä solidaarisuutensa sille poliisien enemmistölle, joka noudattaa lakia ja suorittaa perustavanlaatuista tehtäväänsä yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi useimmiten erittäin vihamielisessä ympäristössä;

  7. katsoo, että suurin osa George Floydin kuolemaa ja sitä seuranneita mielenosoituksia koskevasta valtavirran tiedotusvälineiden raportoinnista on ollut puolueellisia ja lisännyt yhteiskunnan polarisoitumista;

  8. ilmaisee huolensa joukkomielenosoituksista, joita on ollut kaikkialla maailmassa George Floydin kuoleman jälkeen, sillä niissä ei ole välitetty lähikontaktien välttämisestä, millä saattaa olla vakavia vaikutuksia covid-19-pandemian torjuntaan; kehottaa viranomaisia noudattamaan periaatetta, jonka mukaan lakia sovelletaan yhtäläisesti, sillä monissa aiemmissa mielenosoituksissa oli noudatettava ehdottomasti lähikontaktien välttämistä koskevia sääntöjä, jotka rajoittavat kokoontumisvapautta;

  9. pitää rasismia monitahoisena kysymyksenä, jossa ihmiset voivat olla syyllisiä tai uhreja taustastaan riippumatta; tuomitsee valkoisten etuoikeuksien ja kollektiivisen historiallisen syyllisyyden kaltaiset käsitteet rasistisina teorioina; toteaa, että kenenkään ei pitäisi pyytää anteeksi tai polvistua toisen edessä ihonvärinsä takia; palauttaa mieliin, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 1 artiklan mukaan ihmisarvo on loukkaamaton, joten ei ainoastaan mustien vaan kaikkien elämällä on yhtä paljon väliä;

  10. huomauttaa, että Nigeriassa radikaalien islamistien, kuten Boko Haram -kultin, käsissä on kuollut tuhansia mustia kristittyjä mutta kukaan niin kutsutusta Black Lives Matter ‑liikkeestä ei ole tuonut esiin näitä uhreja; huomauttaa lisäksi, että Etelä‑Afrikassa on murhattu apartheidin päättymisen jälkeen yli 2 000 valkoista viljelijää mutta kansainvälinen yhteisö on jättänyt tämän huomiotta pyrkiessään poliittiseen korrektiuteen;

  11. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja neuvostoa tuomitsemaan selväsanaisesti kaikki rasismin muodot ja toteamaan, että kaikkien elämällä on väliä;

  12. ilmaisee tukensa Yhdysvalloille yleisen järjestyksen takaamisessa mielenosoitusten aikana ja kannattaa yleistä turvallisuutta uhkaavien väkivaltaisten järjestöjen sisällyttämistä terroristijärjestöjen luetteloon; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ehdottamaan neuvostolle EU:n tunnustamien terroristijärjestöjen luettelon uudelleentarkastelua tarvittavien vastatoimien toteuttamiseksi;

  13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, Yhdysvaltain edustajalle EU:ssa sekä Yhdysvaltain edustajainhuoneelle ja hallitukselle.

  Päivitetty viimeksi: 17. kesäkuuta 2020
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö