Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0195/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0195/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl antirasistinių protestų po George’o Floydo mirties

16.6.2020 - (2020/2685(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Marco Zanni
ID frakcijos vardu

Procedūra : 2020/2685(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0195/2020
Pateikti tekstai :
B9-0195/2020
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9‑0195/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl antirasistinių protestų po George’o Floydo mirties

(2020/2685(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 1976 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, ypač į jo 21 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 6 straipsnio a punktą,

 atsižvelgdamas į ES pagrindinių teisių chartijos 1 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendrąją poziciją dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (2001/931/BUSP),

 atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 13 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2020/20, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2019/1341,

 atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 17 d. Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl antirasistinių protestų po George’o Floydo mirties,

 atsižvelgdamas į savo 2001 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl padėties Afganistane, įskaitant jo kultūros paveldo naikinimą[1],

 atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 30 d. rezoliuciją dėl ISIL / „Da’esh“ vykdomo kultūros objektų naikinimo[2],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2020 m. gegužės 25 d. Mineapolyje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, po policijos įsikišimo mirė George Floyd; kadangi šis incidentas buvo nufilmuotas ir vaizdo medžiaga buvo plačiai dalijamasi socialinės žiniasklaidos kanaluose, ir tai sukėlė šoką visame pasaulyje;

B. kadangi Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 21 straipsnyje pripažįstama teisė taikiai protestuoti;

C. kadangi George’o Floydo mirtimi, siekdamos įgyvendinti savo pačių piktus ketinimus, pasinaudojo kraštutinių kairiųjų pažiūrų grupuotės; kadangi šios grupuotės skatino smurtinius protestus JAV ir Europoje; kadangi judėjimas „Antifa“, prisidengdamas protestu prieš George’o Floydo mirtį, organizavo ir vykdė smurtinius išpuolius Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitur;

D. kadangi yra žinoma, jog judėjimas „Antifa“ Europoje kurstė ir vykdė smurtinius veiksmus; kadangi Prancūzijoje nutiko rimtų su George’o Floydo mirtimi susijusių įvykių, kuriems vadovavo kraštutinių kairiųjų pažiūrų grupuotės, dar žinomos kaip judėjimas „Antifa“; kadangi šiuos veiksmus ypač paskatino partija La France Insoumise, priklausanti GUE/NGL frakcijai;

E. kadangi po George’o Floydo mirties Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Europoje buvo surengti „Black Lives Matter“ (BLM) protestai, nors ir buvo pats COVID-19 pandemijos įkarštis; kadangi protestai virto minios smurtu, riaušėmis ir plėšimais, nepataisomai kenkiančiais viešajai ir privačiajai nuosavybei;

F. kadangi BLM judėjimas vartoja diskriminacinę retoriką; kadangi su išskirtiniu policijos žiaurumu susiduria visų socialinių sluoksnių žmonės; kadangi šūkiu „Black Lives Matter“ („juodaodžių gyvybės yra svarbios“), regis, pamirštama, kad svarbios visų žmonių gyvybės;

1. reiškia gilią užuojautą George’o Floydo šeimai ir draugams ir griežtai smerkia tai, kad George Floyd buvo nužudytas dėl per didelės policijos panaudotos jėgos;

2. smerkia kelis žinomus policijos žiaurumo atvejus, nuo kurių vienodai nukenčia visų socialinių sluoksnių žmonės; remia policijos pajėgas kaip esminę teisinės valstybės užtikrinimo priemonę;

3. primena, kad baudžiamasis persekiojimas priklauso valstybės teisminio suvereniteto sričiai; tvirtina, kad nėra pagrindo manyti, jog JAV teisės sistemos nėra pakankamai gerai pasirengusios patraukti nusikaltėlius baudžiamojon atsakomybėn; taip pat mano, kad bet kokia minios vykdomo teisingumo forma yra nepriimtina;

4. smerkia visame pasaulyje po George’o Floydo mirties kilusius smurtinius ir griaunamuosius protestus, kuriais naudojamasi kaip dingstimi smurtui ir padaroma nepataisoma ekonominė, o kai kuriais atvejais ir fizinė, žala; yra sukrėstas, be kita ko, kairiųjų ir radikaliųjų kairiųjų pažiūrų grupuočių vykdomo naikinimo ir plėšimo; griežtai smerkia bet kokius smurto ir naikinimo veiksmus; ragina protestuojančius asmenis tai daryti taikiai;

5. su siaubu stebi ikonoklastišką ir sektantišką progresyvizmo kryptį, kuri primena Talibaną; smerkia vandalizmą ir žalą statuloms ir kitiems pasaulio meno ir kultūros paveldui priklausantiems objektams, paverstiems taikiniais smurtinių išpuolių, kuriais siekta panaikinti jų reikšmę ir istorinę vertę ar tuo pasinaudoti;

6. primena individualios baudžiamosios atsakomybės už sunkius nusikaltimus principą ir šiuo atžvilgiu išreiškia solidarumą su dauguma teisės aktų besilaikančių policijos pareigūnų, kurie vykdo pagrindinę užduotį – užtikrinti visuomenės saugumą, daugeliu atvejų itin priešiškoje aplinkoje;

7. mano, kad dauguma pagrindinių žiniasklaidos pranešimų apie George’o Floydo mirtį ir vėlesnius protestus buvo šališki ir paskatino visuomenės poliarizaciją;

8. išreiškia susirūpinimą dėl visame pasaulyje po George’o Floydo mirties kilusių masinių protestų, kuriais neatsižvelgta į socialinių kontaktų ribojimo priemones ir kurie gali turėti rimtos įtakos kovai su COVID-19 pandemija; ragina valdžios institucijas laikytis vienodo teisės taikymo principo, nes daugelyje ankstesnių protestų reikėjo visapusiškai laikytis taisyklių dėl socialinių kontaktų ribojimo, kuriomis ribojama susirinkimų laisvė;

9. mano, kad rasizmas yra daugialypis klausimas, susijęs su visų socialinių sluoksnių nusikaltėliais ir aukomis; smerkia tokias sąvokas kaip baltųjų privilegija ir istorinė kolektyvinė kaltė kaip rasistines teorijas; teigia, kad joks asmuo neturėtų atsiprašyti ar klauptis prieš kitą dėl savo odos spalvos; primena, kad ES pagrindinių teisių chartijos 1 straipsnyje skelbiama, jog žmogaus orumas yra neliečiamas, kad ne tik juodaodžių, bet visų žmonių gyvybės yra vienodai svarbios;

10. pažymi, kad Nigerijoje tūkstančius juodaodžių krikščionių nužudė radikalieji islamistai, pvz., priklausantys kultui „Boko Haram“, tačiau niekas iš vadinamojo BLM judėjimo neprabilo apie šias aukas; taip pat pažymi, kad nuo apartheido pabaigos Pietų Afrikoje buvo nužudyta daugiau kaip 2 000 baltaodžių ūkininkų, o tarptautinė bendruomenė, siekdama politinio korektiškumo, į tai nekreipė dėmesio;

11. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Tarybą aiškiai pasmerkti visas rasizmo formas ir nurodyti, kad visų žmonių gyvybės yra svarbios;

12. išreiškia paramą Jungtinėms Amerikos Valstijoms užtikrinant viešąją tvarką demonstracijų metu ir pasisako už tai, kad smurtinės organizacijos, keliančios grėsmę visuomenės saugumui, būtų įtrauktos į teroristinių asociacijų sąrašą; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlyti Tarybai peržiūrėti ES pripažintų teroristinių organizacijų sąrašą, kad būtų imtasi būtinų atsakomųjų priemonių;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, JAV laikinajam atstovui Europos Sąjungoje, JAV Atstovų Rūmams ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybei.

Atnaujinta: 2020 m. birželio 17 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika