Rezolūcijas priekšlikums - B9-0195/2020Rezolūcijas priekšlikums
B9-0195/2020

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par protestiem pret rasismu pēc Džordža Floida nāves

16.6.2020 - (2020/2685(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Marco Zanni
ID grupas vārdā

Procedūra : 2020/2685(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0195/2020
Iesniegtie teksti :
B9-0195/2020
Pieņemtie teksti :

B9‑0195/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par protestiem pret rasismu pēc Džordža Floida nāves

(2020/2685(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā 1976. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, jo īpaši tā 21. pantu,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 6. panta a) apakšpunktu,

 ņemot vērā ES Pamattiesību hartas 1. pantu,

 ņemot vērā Padomes Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP (2001. gada 27. decembris) par īpašu pasākumu piemērošanu, lai apkarotu terorismu,

 ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2020/20 (2020. gada 13. janvāris), ar ko atjaunina to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2019/1341,

 ņemot vērā Padomes un Komisijas 2020. gada 17. jūnija paziņojumu par protestiem pret rasismu pēc Džordža Floida nāves,

 ņemot vērā Parlamenta 2001. gada 15. marta rezolūciju par stāvokli Afganistānā, tostarp tās kultūras mantojuma iznīcināšanu[1],

 ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 30. aprīļa rezolūciju par ISIS/Da’esh veikto kultūras pieminekļu iznīcināšanu[2],

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā 2020. gada 25. maijā Amerikas Savienotajās Valstīs, Mineapolisā, Džordžs Floids nomira pēc tam, kad viņu bija aizturējusi policija; tā kā aizturēšana ir fiksēta videomateriālā, kas tika plaši izplatīts sociālajos medijos, izraisot masveida sašutumu daudzviet pasaulē;

B. tā kā Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 21. pantā ir atzītas tiesības uz miermīlīgiem protestiem;

C. tā kā galēji kreisā spārna grupējumi Džordža Floida nāvi ir uzurpējuši savu šķeltniecisko nolūku īstenošanai; tā kā šie grupējumi ir izraisījuši vardarbīgus protestus ASV un Eiropā; tā kā jo īpaši Antifa kustība ir organizējusi un pastrādājusi vardarbīgus uzbrukumus Amerikas Savienotajās Valstīs un citviet, melīgi aizbildinoties ar protestēšanu pret Džordža Floida nāvi;

D. tā kā ir labi zināms, ka Antifa kustība ir kūdījusi uz vardarbību un pastrādājusi vardarbīgus nodarījumus Eiropā; tā kā Francijā saistībā ar Džordža Floida nāvi ir notikuši smagi incidenti, kurus organizēja kreisie ekstrēmisti un tā dēvētie Antifa grupējumi; tā kā šīs nekārtības jo īpaši ir veicinājusi partija La France Insoumise, kas ietilpst GUE/NGL politiskajā grupā;

E. tā kā pēc Džordža Floida nāves daudzviet Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropā stihiski uzliesmojuši Black Lives Matter (BLM) protesti, neraugoties uz smago Covid-19 pandēmijas situāciju; tā kā protesti pārauga klajā pūļa vardarbībā, bandu vandālismā un laupīšanā, nodarot nelabojamu kaitējumu valsts un privātajam īpašumam;

F. tā kā BLM kustība pielieto diskriminējošu retoriku; tā kā brutālai policijas rīcībai ir pakļauti visi cilvēki neatkarīgi no savas izcelsmes; tā kā sauklis Black Lives Matter šķietami noliedz, ka svarīga ir ikviena dzīvība,

1. izsaka visdziļāko līdzjūtību Džordža Floida ģimenei un draugiem un stingri nosoda to, ka Džordžs Floids nomira policijas pārmērīga spēka pielietošanas rezultātā;

2. nosoda nedaudzos zināmos policijas brutalitātes incidentus, no kuriem vienlīdz cietuši dažādas izcelsmes cilvēki; atbalsta policijas spēkus, kas ir būtisks instruments tiesiskuma īstenošanai;

3. atgādina, ka kriminālvajāšana ir suverēna valsts tiesu vara; uzskata — nav nekāda pamata pieņemt, ka ASV tiesību sistēmas nebūtu pietiekami spējīgas saukt pie atbildības vainīgos; turklāt uzskata, ka jebkāda veida linča tiesa ir nepieņemama;

4. nosoda vardarbīgos un destruktīvos protestus, kas daudzviet pasaulē izcēlušies pēc Džordža Floida nāves, izmantojot to kā ieganstu vardarbībai un nodarot neaprēķināmu ekonomisko kaitējumu un dažos gadījumos pat miesas bojājumus; ir šokēts par grautiņiem un laupīšanu, ko cita starpā atbalsta kreisie un galēji kreisie grupējumi; kategoriski nosoda jebkādu vardarbību un grautiņus; aicina tos, kas vēlas protestēt, to darīt miermīlīgā veidā;

5. ar šausmām konstatē, ka šāds ikonoklastisks un sektantisks progresīvisma pagrimums atgādina Taliban; nosoda vandālismu un to, ka sagrautas statujas un citi objekti, kas ir daļa no pasaules mākslas un kultūras mantojuma, bet padarīti par vardarbīgu uzbrukumu mērķi, lai iznīcinātu vai savā labā izmantotu to nozīmi un vēsturisko vērtību;

6. atgādina, ka ikviens nes individuālu kriminālatbildību par smagiem nodarījumiem, un šajā ziņā solidarizējas ar policijas darbiniekiem, no kuriem lielākā daļa ir likumpaklausīgi un pilda tik būtisko pienākumu — nodrošināt sabiedrisko kārtību un kuriem lielākoties nākas strādāt ārkārtīgi naidīgā vidē;

7. uzskata, ka lielākā daļa no tradicionālajiem medijiem, atspoguļojot Džordža Floida nāvi un tai sekojošos protestus, ir bijuši neobjektīvi un musinājuši sabiedrību uz polarizāciju;

8. pauž bažas par masu protestiem, kuri pēc Džordža Floida nāves notikuši daudzviet pasaulē un kuros nav ievērotas sociālās distancēšanās prasības, kā rezultātā būtiski varētu tikt bremzēta cīņa pret Covid-19 pandēmiju; aicina varas iestādes sekot principam, ka likumi jāpiemēro vienlīdzīgi, jo daudzos agrāk notikušos protestos bija stingri jāievēro sociālās distancēšanās prasības, kas ierobežo pulcēšanās brīvību;

9. uzskata, ka rasisms ir daudzšķautņains jautājums, un šajā ziņā gan vainīgie, gan upuri ir ar visdažādāko izcelsmi; nosoda tādus jēdzienus kā baltās rases pārākums un kolektīvā vēsturiskā vaina, jo tie pieder pie rasistiskas teorijas; ir pārliecināts, ka pilnīgi nevienam nav jāatvainojas vai jāpakļaujas kādam citam savas ādas krāsas dēļ; atgādina, ka ES Pamattiesību hartas 1. pantā ir noteikts, ka cilvēka cieņa ir neaizskarama, tāpēc ne tikai melnādaino, bet ikviena cilvēka dzīvība ir vienlīdz svarīga;

10. norāda, ka Nigērijā radikālie islāmisti, tādi kā Boko Haram sekta, ir nogalinājuši tūkstošiem melnādaino kristiešu, taču neviens no tā dēvētās BLM kustības ne ar pušplēstu vārdiņu nav pieminējis šos upurus; turklāt norāda, ka kopš aparteīda beigām Dienvidāfrikā ir noslepkavoti vairāk nekā 2000 balto lauksaimnieku, kamēr starptautiskā sabiedrība, dzenoties pēc politkorektuma, to ir pilnībā ignorējusi;

11. aicina Komisijas priekšsēdētājas vietnieku / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un Padomi stingri nosodīt jebkādu veidu rasismu un uzsvērt, ka ikviena dzīvība ir vērtība;

12. pauž atbalstu Amerikas Savienotajām Valstīm, kas cenšas nodrošināt sabiedrisko kārtību demonstrāciju laikā, un atbalsta sabiedrības drošību apdraudošo vardarbīgo organizāciju iekļaušanu teroristisko organizāciju sarakstā; aicina Komisijas priekšsēdētājas vietnieku / Savienības augsto pārstāvi ierosināt Padomei, lai tā pārskatītu to organizāciju sarakstu, kuras ES atzinusi par teroristiskām, un lai attiecīgi varētu veikt nepieciešamos pretpasākumus;

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, ASV vēstniekam Eiropas Savienībā, ASV Pārstāvju palātai un ASV valdībai.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 17. jūnijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika