Procedura : 2020/2685(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0195/2020

Teksty złożone :

B9-0195/2020

Debaty :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


<Date>{16/06/2020}16.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0195/2020</NoDocSe>
PDF 154kWORD 47k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda</Titre>

<DocRef>(2020/2685(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Marco Zanni</Depute>

<Commission>{ID}w imieniu grupy ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0195/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda

(2020/2685(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1976 r., w szczególności jego art. 21,

 uwzględniając art. 6 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

 uwzględniając art. 1 Karty praw podstawowych UE,

 uwzględniając wspólne stanowisko Rady z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (2001/931/WPZiB),

 Decyzja Rady (WPZiB) 2020/20 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2019/1341.

 uwzględniając oświadczenie Rady i Komisji z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie sytuacji w Afganistanie, w tym niszczenia jego dziedzictwa kulturowego[1],

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie niszczenia zabytków kultury przez ISIS/Daisz[2],

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w dniu 25 maja 2020 r. w Minneapolis (Stany Zjednoczone) George Floyd zmarł po interwencji policji; mając na uwadze, że powstało nagranie wideo tego incydentu, które zostało szeroko rozpowszechnione w mediach społecznościowych i wywołało szok na całym świecie;

B. mając na uwadze, że Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych uznaje w art. 21 prawo do pokojowych protestów;

C. mając na uwadze, że śmierć George’a Floyda została zawłaszczona przez skrajne ugrupowania lewicowe do własnych niecnych celów; mając na uwadze, że ugrupowania te propagują wzniecanie brutalnych protestów w USA i w Europie; mając na uwadze, że w szczególności ruch Antifa zorganizował i przeprowadził w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach brutalne ataki pod pozorem protestu przeciwko śmierci George’a Floyda;

D. mając na uwadze, że ruch Antifa jest znany z tego, że podżega do aktów przemocy w Europie i że popełnia takie akty; mając na uwadze, że w związku ze śmiercią George’a Floyda doszło do poważnych zdarzeń pod przywództwem skrajnej lewicy i ugrupowań zwanych Antifą; mając na uwadze, że działania te były szczególnie popierane przez partię La France insoumise należącą do grupy politycznej GUE/NGL;

E. mając na uwadze, że w związku ze śmiercią George’a Floyda w całych Stanach Zjednoczonych i w Europie wzniecono protesty Black Lives Matter, mimo że trwa właśnie pandemia COVID-19; mając na uwadze, że protesty przerodziły się w akty przemocy dokonywane przez tłum, zamieszki i akty grabieży, co spowodowało niepowetowane szkody w majątku publicznym i prywatnym;

F. mając na uwadze, że ruch Black Lives Matter posługuje się dyskryminacyjną retoryką; mając na uwadze, że wyjątkowej brutalności policji doświadczają ludzie wywodzący się z różnych środowisk; mając na uwadze, że twórcy hasła „Black Lives Matter” zdają się zapominać, że życie każdego człowieka się liczy;

1. składa wyrazy najgłębszego współczucia rodzinie George’a Floyda i zdecydowanie potępia fakt, że George Floyd został zabity w wyniku nadgorliwego działania policji;

2. potępia nieliczne znane przypadki brutalności policji, której doświadczają jednakowo osoby z różnych środowisk; wspiera służby policyjne jako jedno z podstawowych narzędzi egzekwowania praworządności;

3. przypomina, że ściganie przestępstw wchodzi w zakres suwerenności sądowej każdego państwa; uważa, że nie ma powodu, by sądzić, że systemy prawne w USA nie są wystarczająco dobrze wyposażone, by pociągnąć sprawców do odpowiedzialności; uważa ponadto, że wszelkie formy ludowej sprawiedliwości są nie do przyjęcia;

4. potępia brutalne i wyniszczające protesty, które wybuchły na całym świecie po śmierci George’a Floyda jako pretekst do popełniania aktów przemocy i powodują nieobliczalne szkody gospodarcze, a w niektórych przypadkach nawet fizyczne; jest zszokowany niszczeniem i grabieżami popieranymi między innymi przez ugrupowania lewicowe i radykalne ugrupowania lewicowe; w najostrzejszych słowach potępia wszelkie akty przemocy i niszczenia; wzywa osoby, które pragną protestować, by czyniły to w sposób pokojowy;

5. zauważa z przerażeniem wyodrębnienie się obrazoburczego i sekciarskiego nurtu progresywizmu, który przypomina talibów; potępia akty wandalizmu i niszczenie pomników i innych obiektów stanowiących część światowego dziedzictwa artystycznego i kulturowego, które zostały wykorzystane jako cele brutalnych ataków w dążeniu do wymazania ich znaczenia i wartości historycznej lub posłużenia się nimi do własnych celów;

6. przypomina o zasadzie indywidualnej odpowiedzialności karnej za poważne przestępstwa i w związku z tym wyraża solidarność z większością przestrzegających prawa funkcjonariuszy policji, którzy realizują podstawowe zadanie polegające na utrzymywaniu bezpieczeństwa publicznego, przez większość czasu w bardzo wrogo nastawionym otoczeniu;

7. uważa, że większość doniesień medialnych na temat śmierci George’a Floyda oraz protesty, które po niej nastąpiły, są tendencyjne i podsycają polaryzację społeczeństwa;

8. wyraża zaniepokojenie z powodu masowych protestów, które wzniecono na całym świecie po śmierci George’a Floyda pomimo obowiązujących środków zachowywania bezpiecznej odległości między osobami, co może mieć poważne skutki w dobie walki z pandemią COVID-19; wzywa władze do przestrzegania zasady jednakowego stosowania prawa, ponieważ w ramach licznych wcześniejszych protestów należało w pełni przestrzegać zasad zachowywania bezpiecznej odległości między osobami, co ogranicza wolność zgromadzeń;

9. uważa, że rasizm jest złożoną kwestią, a zwolennicy tej ideologii i jej ofiary wywodzą się z różnych środowisk; potępia jako teorie rasistowskie takie pojęcia jak biały przywilej i zbiorowa wina historyczna; stwierdza, że nikt nie powinien przepraszać ani zginać kolana przed innym człowiekiem z powodu swojego koloru skóry; przypomina, że art. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że godność ludzka jest nienaruszalna, a więc nie tylko życie czarnoskórych, lecz życie każdego jednakowo się liczy;

10. zwraca uwagę, że tysiące czarnoskórych chrześcijan poniosło w Nigerii śmierć z rąk radykalnych islamistów takich jak sekta Boko Haram, a nikt z tzw. ruchu Black Lives Matter nie wstawił się za tymi ofiarami; zwraca ponadto uwagę, że od upadku apartheidu w Republice Południowej Afryki zamordowano ponad 2000 białych farmerów, a społeczność międzynarodowa przymykała na to oko w dążeniu do politycznej poprawności;

11. zwraca się do wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz do Rady o wyraźne potępienie tych form rasizmu i o oświadczenie, że życie każdego człowieka się liczy;

12. wyraża poparcie dla Stanów Zjednoczonych w kwestii gwarantowania porządku publicznego podczas demonstracji oraz popiera ujęcie w wykazie organizacji terrorystycznych ugrupowań stosujących przemoc, które zagrażają bezpieczeństwu publicznemu; zwraca się do wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela o zaproponowanie Radzie przeglądu wykazu organizacji terrorystycznych uznawanych za takie przez UE w celu podjęcia niezbędnych środków przeciwdziałania;

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, pełniącemu obowiązki ambasadorowi USA przy UE, Izbie Reprezentantów USA oraz rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

[1] Dz.U. C 343 z 5.12.2001, s. 208.

[2] Dz.U. C 346 z 21.9.2016, s. 55.

Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności