Förfarande : 2020/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0195/2020

Ingivna texter :

B9-0195/2020

Debatter :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Omröstningar :

Antagna texter :


<Date>{16/06/2020}16.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0195/2020</NoDocSe>
PDF 142kWORD 46k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av uttalanden av rådet och kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om protesterna mot rasism till följd av George Floyds död</Titre>

<DocRef>(2020/2685(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Marco Zanni</Depute>

<Commission>{ID}för ID-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0195/2020

Europaparlamentets resolution om protesterna mot rasism till följd av George Floyds död

(2020/2685(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1976, särskilt artikel 21,

 med beaktande av artikel 6 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

 med beaktande av artikel 1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

 med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (2001/931/Gusp),

 med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2020/20 av den 13 januari 2020 om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i den gemensamma ståndpunkten 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism, och om upphävande av beslut (Gusp) 2019/1341,

 med beaktande av uttalandet av den 17 juni 2020 från rådet och kommissionen om protesterna mot rasism till följd av George Floyds död,

 med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2001 om situationen i Afghanistan inklusive förstörelsen av dess kulturarv[1],

 med beaktande av sin resolution av den 30 april 2015 om IS/Daishs förstörelse av kulturplatser[2],

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. George Floyd dog den 25 maj 2020 efter ett polisingripande i Minneapolis i Amerikas förenta stater. Incidenten filmades, och filmerna, som har fått stor spridning i sociala medier, sänder chockvågor runt hela världen.

B. I artikel 21 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter erkänns rätten till fredliga protester.

C. George Floyds död har tagits över av extrema vänstergrupper för deras egna ondskefulla syften. Dessa grupper har främjat våldsamma protester i USA och Europa. Antifa‑rörelsen i synnerhet har organiserat och utfört våldsamma attacker i Förenta staterna och på andra håll under sken av att protestera mot George Floyds död.

D. Det är känt att Antifa-rörelsen har drivit på och begått våldshandlingar i Europa. Allvarliga incidenter har ägt rum i Frankrike i samband med George Floyds död under ledning av extremvänstern och de grupper som går under namnet Antifa. Dessa incidenter har uppmuntrats särskilt av partiet La France Insoumise, som ingår i den politiska gruppen GUE/NGL.

E. Efter George Floyds död organiserades Black Lives Matter-protester över hela Förenta staterna och Europa, trots att man var mitt uppe i covid-19-pandemin. Protesterna urartade, och våldsamma grupper, upplopp och plundringar orsakade irreparabla skador på offentlig och privat egendom.

F. Black Lives Matter-rörelsen använder en diskriminerande retorik. Människor från alla bakgrunder drabbas av de exceptionella fallen av polisbrutalitet, men med mottot ”Black Lives Matter” tycks man ha glömt bort att alla liv har betydelse.

1. Europaparlamentet uttrycker sitt djupaste deltagande med George Floyds familj och vänner, och fördömer i starka ordalag det faktum att George Floyd dödades på grund av polisens våldsamma agerande.

2. Europaparlamentet fördömer de få kända fallen av polisbrutalitet, som människor från alla bakgrunder lider lika mycket av. Parlamentet stöder polisväsendet som ett viktigt instrument för upprätthållandet av rättsstatsprincipen.

3. Europaparlamentet påminner om att straffrättsliga förfaranden hör till en stats rättsliga suveränitet. Enligt parlamentet finns det ingen anledning att tro att rättssystemen i USA inte skulle vara tillräckligt väl rustade för att ställa förövare inför rätta. Parlamentet anser dessutom att alla former av lynch-rättvisa är oacceptabla.

4. Europaparlamentet fördömer de våldsamma och destruktiva protester som har brutit ut i hela världen till följd av George Floyds död, som har använts som förevändning för våld. Dessa protester har orsakat oräkneliga ekonomiska, och i vissa fall fysiska, skador. Parlamentet är chockat över den förstörelse och plundring som stöds av bland andra vänstergrupper och radikala vänstergrupper. Parlamentet fördömer alla våldshandlingar och all förstörelse i de skarpaste ordalag, och uppmanar de som vill protestera att göra det med fredliga medel.

5. Europaparlamentet noterar med fasa progressivitetens omstörtande och sekteristiska riktning, som påminner om talibanerna. Parlamentet fördömer vandalism och skador på statyer och andra föremål som ingår i det konstnärliga och kulturella världsarvet, och som har utnyttjats i politiska syften genom att de har blivit föremål för våldsamma attacker som syftar till att eliminera eller utnyttja deras betydelse och historiska värde.

6. Europaparlamentet påminner om principen om enskilda personers straffrättsliga ansvar för allvarliga brott, och uttrycker i detta sammanhang solidaritet med majoriteten laglydiga poliser som utför den mycket viktiga uppgiften att upprätthålla den allmänna säkerheten, för det mesta i en mycket hotfull miljö.

7. Europaparlamentet anser att den största delen av de traditionella mediernas rapportering av George Floyds död och de efterföljande protesterna har varit partisk och drivit på polariseringen i samhället.

8. Europaparlamentet uttrycker sin oro över de massprotester som har hållits över hela världen till följd av George Floyds död utan hänsyn till åtgärder för social distansering, vilket skulle kunna få allvarliga konsekvenser för kampen mot covid-19-pandemin. Parlamentet uppmanar myndigheterna att upprätthålla principen att lagen ska tillämpas lika för alla, med tanke på att många tidigare demonstrationer har varit tvungna att till fullo följa reglerna för social distansering, vilket begränsar mötesfriheten.

9. Europaparlamentet anser att rasism är en mångfacetterad fråga, med förövare och offer från alla bakgrunder. Parlamentet fördömer sådana begrepp som vitt privilegium och kollektiv historisk skuld som rasistiska teorier. Parlamentet slår fast att ingen människa ska behöva be om ursäkt eller falla på knä inför någon annan på grund av sin hudfärg. Parlamentet påminner om att artikel 1 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna slår fast att människans värdighet är okränkbar, vilket innebär att inte bara svarta människors liv utan alla liv har lika stor betydelse.

10. Europaparlamentet påpekar att tusentals svarta kristna har dödats i Nigeria av radikala islamister såsom kulten Boko Haram, men att ingen från den så kallade Black Lives Matter-rörelsen har höjt sina röster för dessa offer. Parlamentet påpekar vidare att över 2 000 vita jordbrukare har mördats i Sydafrika sedan apartheidsystemet avskaffades, men att det internationella samfundet har blundat för detta i sin strävan efter politisk korrekthet.

11. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt rådet att uttryckligen fördöma alla former av rasism och fastställa att alla liv har betydelse.

12. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för Förenta staterna när det gäller att garantera den allmänna ordningen under demonstrationerna, och stöder införandet av våldsamma organisationer som hotar den allmänna säkerheten i förteckningen över terroristorganisationer. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att för rådet föreslå en översyn av förteckningen av terroristorganisationer som erkänns av EU i syfte att vidta nödvändiga motåtgärder.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet och USA:s tillförordnade företrädare vid EU, samt till Amerikas förenta staters representanthus och regering.

[1] EUT C 343, 5.12.2001, s. 208.

[2] EUT C 346, 21.9.2016, s. 55.

Senaste uppdatering: 17 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy