Návrh uznesenia - B9-0196/2020/REV1Návrh uznesenia
B9-0196/2020/REV1

NÁVRH UZNESENIA o protirasistických demonštráciách po smrti Georgea Floyda

16. 6. 2020 - (2020/2685(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Esteban González Pons
v mene skupiny PPE
Evin Incir, Birgit Sippel, Tonino Picula, Kati Piri, Simona Bonafè, Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume
v mene skupiny S&D
Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, Nicolae Ştefănuță
v mene skupiny Renew
Alice Kuhnke
v mene skupiny Verts/ALE
Martin Schirdewan, Clare Daly, Younous Omarjee, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Sira Rego, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo
v mene skupiny GUE/NGL


Postup : 2020/2685(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0196/2020
Predkladané texty :
B9-0196/2020
Hlasovanie :
Prijaté texty :

B9‑0196/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o protirasistických demonštráciách po smrti Georgea Floyda

(2020/2685(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ), a najmä na jej druhú a štvrtú až siedmu zarážku jej preambuly, článok 2, článok 3 ods. 3 druhú zarážku a článok 6, 

 so zreteľom na články 10 a 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

 so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 2, 3, 4, 5 a 23,

 so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod[1],

 so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva[2],

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV[3],

 so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva z roku 2020 o situácii v oblasti základných práv, na druhý prieskum Európskej únie o menšinách a diskriminácii (EU-MIDIS II), ktorý Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) uverejnila v decembri 2017, na prieskumy agentúry FRA pod názvom Being Black in the EU (Život s tmavou pleťou v EÚ), ktoré boli uverejnené 23. novembra 2018 a 15. novembra 2019 a na správu agentúry FRA o skúsenostiach s rasovou diskrimináciou a rasistickým násilím medzi ľuďmi afrického pôvodu v EÚ,

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2019 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017[4],

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o rasizme a nenávisti voči menšinám vo svete,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 26. marca 2019 o základných právach ľudí afrického pôvodu v Európe[5],

 so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 o práve na pokojný protest a o primeranom použití sily[6],

 so zreteľom na zriadenie skupiny EÚ na vysokej úrovni pre boj proti rasizmu, xenofóbii a iným formám neznášanlivosti v júni 2016,

 so zreteľom na všeobecné politické odporúčania Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (ECRI),

 so zreteľom na video tlačovú konferenciu s podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 2. júna 2020 po úmrtí Georgea Floyda,

 so zreteľom na svoju výmenu náorov z 5. júna 2020 o prípade Georgea Floyda v Podvýbore pre ľudské práva;

 so zreteľom na publikáciu agentúry FRA z 5. decembra 2018 s názvom Predchádzanie nezákonnému profilovaniu v súčasnosti a v budúcnosti: príručka“,

 so zreteľom na Protokol č. 12 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúci sa zákazu diskriminácie,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy z 19. septembra 2001 o európskom kódexe policajnej etiky,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

 so zreteľom na Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a na všeobecné odporúčania Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie (CERD),

 so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej z 28. mája 2020, v ktorom odsúdila usmrtenie Georgea Floyda,

 so zreteľom na vyhlásenie nezávislých expertov pre osobitné postupy Rady OSN pre ľudské práva o protestoch proti systematickému rasizmu v Spojených štátoch z 5. júna 2020,

 so zreteľom na Durbanské vyhlásenie a akčný program z roku 2002 a jeho následné opatrenia a správu osobitného spravodajcu OSN pre súčasné formy rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti na boj proti rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti,

 so zreteľom na Medzinárodnú dekádu ľudí afrického pôvodu,

 so zreteľom na ústavu Spojených štátov,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 25. mája 2020 bol George Floyd, 46-ročný neozbrojený africký americký muž, zatknutý za údajné použitie sfalšovanej faktúry a zabitý v Minneapolise (štát Minnesota) po tom, ako mu policajt bielej pleti kľačal 8 minút 46 sekúnd na krku; keďže George Floyd niekoľkokrát zopakoval, že nemôže dýchať;

B. keďže smrťou Georgea Floyda sa rozšíril zoznam ďalších príkladov používania neprimeranej sily a zabíjania príslušníkov polície, vyvolala rozsiahle demonštrácie a protesty proti rasizmu a policajnej brutalite v celých USA, ako aj na celom svete;

C. keďže po rozsiahlych protestoch bolo pôvodné obvinenie policajného úradníka Dereka Chauvina z vraždy tretieho stupňa bez zámeru zabiť nahradené obvinením z vraždy druhého stupňa a zabitia, pričom maximálna dĺžka trestu odňatia slobody za obidva skutky je 35 rokov; keďže traja ďalší príslušníci polície, ktorí sa podieľali na zatýkaní Georgea Floyda, boli prepustení a obvinení z napomáhania a navádzania;

D. keďže protestom po smrti Georgea Floyda predchádzala v USA dlhá história demonštrácií proti policajnej brutalite a rasizmu; keďže v USA tvorí obyvateľstvo čiernej a inej farby pleti až 40 % osadenstva vo väzniciach, zároveň však tvoria 13 % všetkého obyvateľstva; keďže miera úmrtnosti v policajnej väzbe v USA je šesťkrát vyššia pre osoby čiernej pleti ako pre osoby bielej pleti a je trikrát vyššia v prípade osôb hispánskeho pôvodu[7], ako aj použitie nadmernej alebo smrtiacej sily, ktorá neúmerne postihuje ľudí inej farby pleti;

E. keďže počas demonštrácií došlo k určitým násilným incidentom, a to aj v Minneapolise;

F. keďže prezident Trump nasadil národnú gardu;

G. keďže reakcia a štvavá rétorika prezidenta USA vrátane jeho vyhrážok, že ak pokračujúce protesty neprestanú, nasadí armádu USA, viedli len k zosilneniu protestov;

H. keďže spravodajca CNN Omar Jimenez a jeho kolegovia boli počas vysielania reportáže z protestov v Minneapolise zatknutí a neskôr prepustení, keď sa potvrdilo, že ide o pracovníkov médií; keďže mnoho novinárov nemohlo slobodne poskytovať spravodajské informácie o demonštráciách napriek tomu, že boli zreteľne označení ako pracovníci médií, a desiatky boli napadnuté policajnými silami, pričom niektorí z nich utrpeli vážne zranenia;

I. keďže EÚ sa zaviazala rešpektovať slobodu prejavu a informácií, ako aj slobodu zhromažďovania a združovania; keďže podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) a Súdneho dvora Európskej únie musia byť všetky obmedzenia základných práv v súlade so zásadami zákonnosti, nevyhnutnosti a primeranosti;

J. keďže po smrti Georgea Floyda a protestoch v USA sa tisíce ľudí v európskych mestách a iných mestách po celom svete vyšli do ulíc na podporu protestov v USA a protestovali proti rasizmu s hnutím Black Lives Matter (Na životoch čiernych záleží); keďže hnutie Black Lives Matter nie je nové;

K. keďže v niektorých členských štátoch EÚ protesty posilnili hnutia proti rasizmu zameranému na ľudí čiernej a inej pleti, a pripomenuli aj koloniálnu minulosť Európy a jej úlohu v obchode s otrokmi cez Atlantik; keďže tieto krivdy a zločiny proti ľudskosti by mali byť uznané na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni a mali by sa riešiť na úrovni inštitúcií a v rámci vzdelávania;

L. keďže medzinárodné demokratické spoločenstvo dôrazne odmietlo nadmerné používanie sily, odsúdilo násilie a rasizmus každého druhu a vyzvalo na rýchle, účinné a úplné riešenie všetkých takýchto incidentov pri plnom dodržiavaní zásad právneho štátu a ľudských práv;

M. keďže demokracia, právny štát a základné práva sú kľúčové zásady zakotvené v práve EÚ; keďže tieto spoločné zásady a hodnoty by nás mali zjednocovať v boji proti nespravodlivosti, rasizmu a diskriminácii vo všetkých podobách;

N. keďže právo na rovnaké zaobchádzanie a nediskrimináciu je základné právo zakotvené v zmluvách a Charte základných práv EÚ a malo by byť plne rešpektované;

O. keďže v článku 21 ods. 1 Charty základných práv sa uvádza, že akákoľvek diskriminácia založená na akomkoľvek základe, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženstvo alebo viera, politické alebo iné zmýšľanie, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, narodenie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálna orientácia, je zakázaná;

P. keďže motto EÚ Zjednotení v rozmanitosti sa vzťahuje nielen na štátnu príslušnosť, ale aj všetky uvedené dôvody;

Q. keďže rasizmus je closvetovým problémom a keďže rasistické a xenofóbne postoje všade vo svete pretrvávajú;

R. keďže podľa FRA je rasová diskriminácia a obťažovanie v celej Európskej únii[8] naďalej bežným javom; keďže rasové a etnické menšiny sú vystavené obťažovaniu, násiliu a nenávistným prejavom na internete aj mimo neho; keďže rasové a etnické menšiny sa v EÚ stretávajú so štrukturálnou diskrimináciou vo všetkých oblastiach vrátane bývania, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti a vzdelávania;

S. keďže podľa prieskumu agentúry FRA sú Rómovia, osoby zo severnej Afriky a subsaharskí Afričania skupiny najviac zasiahnuté rasizmom a diskrimináciou z dôvodu etnického alebo prisťahovaleckého pôvodu[9];

T. keďže niektorí tvorcovia verejnej mienky a politici v celej EÚ naďalej zaujímajú rasistické a xenofóbne postoje, čím podporujú sociálne prostredie, ktoré je živnou pôdou pre rasizmus, diskrimináciu a trestné činy z nenávisti; keďže túto klímu ďalej podporujú populistické a extrémistické hnutia, ktoré sa snažia našu spoločnosť rozdeliť; keďže tieto činy sú v rozpore so spoločnými európskymi hodnotami, ktoré sa všetky členské štáty zaviazali dodržiavať;

U. keďže cieľom práce policajných zložiek a orgánov presadzovania práva je niekedy aj za ťažkých okolností brániť bezpečnosť ľudí v EÚ a chrániť ich proti trestnej činnosti, terorizmu a nezákonnej činnosti alebo činov a uplatňovať právo;

V. keďže rasizmus, diskriminácia a nadmerné používanie sily so smrtiacimi následkami políciou existuje aj v EÚ; keďže orgány presadzovania práva vo viacerých členských štátoch boli kritizované za používanie neprimeranej sily; keďže ak osoba čelí polícii alebo iným predstaviteľom štátu, použitie fyzickej sily, ktorá nie je z dôvodu správania danej osoby nevyhnutne potrebná, znižuje ľudskú dôstojnosť a v zásade je porušením práva podľa článku 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach[10]; keďže neprimerané použitie sily by sa malo dôrazne odsúdiť;

W. keďže podľa agentúry FRA ľudia čiernej a inej farby pleti sú v EÚ predmetom rasového a diskriminačného profilovania; keďže štvrtinu všetkých osôb afrického pôvodu, ktoré sa zúčastnili na prieskume agentúry FRA, v priebehu piatich rokov pred uskutočnením prieskumu zastavila polícia a 41 % z nich označilo poslednú kontrolu zo strany polície za rasové profilovanie[11];

X. keďže väčšina (63 %) obetí rasistických fyzických útokov polície incident neoznámila, a to buď preto, že podľa ich názoru sa tým nič nezmení (34 %), alebo preto, že polícii neveria alebo sa jej boja (28 %)[12]; keďže treba, aby sa obetiam policajného násilia zabezpečila ochrana a prístup k spravodlivosti;

Y. keďže z výročnej správy o trestných činoch z nenávisti, Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) organizácie OBSE vyplýva, že ľudia čiernej a inej farby pleti sú často terčom rasovo motivovaného násilia, ale v mnohých krajinách chýba dostatočná právna pomoc a finančná podpora obetiam, ktoré sa zotavujú z násilných útokov;

Z. keďže inštitúcie EÚ musia podniknúť konkrétne kroky na riešenie štrukturálneho rasizmu, diskriminácie a nedostatočného zastúpenia rasových a etnických menšín v rámci svojich štruktúr;

AA. keďže v našej spoločnosti treba zintenzívniť boj proti rasizmu a diskriminácii, za ktorý zodpovedáme spoločne; keďže Európska únia sa musí naliehavo zaoberať štrukturálnym rasizmom a diskrimináciou, ktorým čelia mnohé menšinové skupiny, a zaviazať sa k riešeniu tejto problematiky;

1. potvrdzuje, že na životoch ľudí s čiernou pleťou záleží (Black Lives Matter);

2. dôrazne odsudzuje obludnú smrť Georga Floyda v USA, ako aj podobné prípady zabitia inde vo svete; vyjadruje sústrasť jeho príbuzným a priateľom, ako aj príbuzným a priateľom iných obetí; naliehavo žiada orgány, aby tento a podobné prípady dôkladne vyšetrili a aby zodpovedných postavili pred súd;

3. dôrazne odsudzuje všetky formy rasizmu, nenávisti a násilia, ako aj všetky fyzické alebo verbálne útoky zamerané proti ľuďom určitého rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery a štátnej príslušnosti vo verejnej aj v súkromnej sfére; pripomína, že v našej spoločnosti nie je miesto pre rasizmus a diskrimináciu; žiada Komisiu, Európsku radu a Radu, aby sa pevne a rozhodne postavili proti rasizmu, násiliu a nespravodlivosti v Európe;

4. vyzýva vládu a orgány Spojených štátov, aby prijali rozhodné opatrenia na riešenie štrukturálneho rasizmu a nerovnosti v krajine, v ktorých sa odráža policajná brutalita; odsudzuje zásahy polície proti pokojným demonštrantom a novinárom v USA a vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že prezident USA hrozí nasadením armády;

5. podporuje nedávne masívne protesty proti rasizmu a diskriminácii, ktoré sa po smrti Georga Floyda konali v európskych mestách; zdôrazňuje výzvu demonštrantov postaviť sa proti útlaku a štrukturálnemu rasizmu v Európe; vyjadruje solidaritu, úctu a podporu pokojným demonštráciám a domnieva, že naša spoločnosť musí so štrukturálnym rasizmom a nerovnosťou skoncovať; pripomína právo každého jednotlivca na pokojnú demonštráciu zakotvené v medzinárodných zmluvách; vyjadruje poľutovanie nad konkrétnymi prípadmi násilia, ku ktorým došlo;

6. vyzýva všetkých vedúcich predstaviteľov a občanov, aby neupúšťali od hodnôt a aby posilňovali presadzovanie ľudských práv, demokracie a rovnosti pred zákonom a slobodných a nezávislých médií; odsudzuje vyhlásenia a kroky vedúcich predstaviteľov, ktoré by mohli v našej spoločnosti ohroziť tieto hodnoty a prehĺbiť rozdiely; poznamenáva, že tieto hodnoty sú spoločnou základňou EÚ a USA, ako aj našej transatlantickej spolupráce; zdôrazňuje význam užšej medziparlamentnej spolupráce v rámci Transatlantického dialógu zákonodarcov s cieľom vymieňať si názory a osvedčené postupy počas ich nadchádzajúceho zasadnutia a identifikovať právne prostriedky na boj proti štrukturálnemu rasizmu a na ochranu ľudských práv;

7. požaduje užšiu mnohostrannú spoluprácu v boji proti rasizmu a diskriminácii; vyzýva Komisiu na úzku spoluprácu s medzinárodnými aktérmi, ako je Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), OSN, Africká únia a Rada Európy, ako aj s ďalšími medzinárodnými partnermi s cieľom boja proti rasizmu na medzinárodnej úrovni; víta žiadosť 54 afrických krajín, aby 17. júna 2020 na pôde Rady OSN pre ľudské práva prebehla naliehavá diskusia o „súčasnom rasovo podmienenom porušovaní ľudských práv, systémovom rasizme, policajnej brutalite a násilí proti pokojným demonštráciám“;

8. žiada inštitúcie, orgány a agentúry EÚ a členské štáty, aby dôrazne verejne odsúdili neprimerané používanie sily a rasistické tendencie pri presadzovaní práva, kedykoľvek sa objavia v EÚ, USA a na celom svete;

9. domnieva sa, že boj proti rasizmu je horizontálnym problémom a mal by sa zohľadniť vo všetkých oblastiach politiky Únie; pripomína, že všetci občania by mali mať nárok na ochranu pred týmito nerovnosťami, a to ako jednotlivci aj ako skupina, vrátane pozitívnych opatrení na podporu a plné a rovnaké uplatňovanie svojich práv;

10. pripomína, že 26. marca 2019 bolo prijaté uznesenie o základných právach ľudí afrického pôvodu, a naliehavo žiada EÚ a členské štáty, aby ho implementovali;

11. vyjadruje hlboké znepokojenie nad oznámenými prípadmi pravicového extrémizmu v bezpečnostných silách, ktoré boli v posledných rokoch odhalené v EÚ[13];

12. žiada inštitúcie a členské štáty EÚ, aby oficiálne uznali minulé krivdy a zločiny proti ľudskosti páchané na ľuďoch čiernej a inej farby pleti; vyhlasuje obchod s otrokmi za zločin proti ľudskosti a žiada, aby bol 2. december vyhlásený za Európsky deň spomienky na zrušenie obchodu s otrokmi; nabáda členské štáty, aby dejiny ľudí čiernej a inej farby pleti zaradili do školských osnov;

13. pripomína kľúčovú úlohu vzdelania pri odstraňovaní predsudkov a stereotypov a presadzovaní tolerancie, porozumenia a rozmanitosti a zdôrazňuje, že vzdelávanie je kľúčovým nástrojom na skoncovanie so štrukturálnou diskrimináciou a rasizmom v našej spoločnosti;

14. vyzýva vedúcich predstaviteľov EÚ, aby v blízkej budúcnosti zorganizovali európsky samit o boji proti rasizmu zameraný na boj proti štrukturálnej diskriminácii v Európe; nalieha na Komisiu, aby predložila komplexnú stratégiu proti rasizmu a diskriminácii a rámec EÚ pre národné akčné plány boja proti rasizmu s osobitnou zložkou zameranou na boj proti týmto javom v orgánoch presadzovania práva pri súčasnom prierezovom prístupe; vyzýva Radu, aby zvážila ustanovenie Rady v zložení špecializovanom na rovnosť; žiada inštitúcie EÚ, aby na úrovni EÚ vytvorili medziinštitucionálnu pracovnú skupinu na boj proti rasizmu a diskriminácii;

15. vyzýva členské štáty, aby podporovali antidiskriminačné politiky vo všetkých oblastiach a aby vypracovali národné akčné plány proti rasizmu, ktoré sa zamerajú na oblasti ako vzdelávanie, bývanie, zdravie, zamestnanosť, polícia, sociálne služby, súdnictvo a politická účasť a zastúpenie, a to v úzkej spolupráci s občianskou spoločnosťou a dotknutými spoločenstvami;

16. naliehavo vyzýva, aby sa v EÚ bojovalo proti diskriminácii z akéhokoľvek dôvodu, a žiada preto Radu, aby okamžite odblokovala a dokončila rokovania o horizontálnej smernici o nediskriminácii, ktorá bola zablokovaná od svojho návrhu zo strany Komisie v roku 2008;

17. odsudzuje všetky prípady trestných činov z nenávisti a nenávistné prejavy, či už offline alebo online, ku ktorým každodenne dochádza v EÚ, a pripomína, že rasizmus a xenofóbia sú trestnými činmi, a nie názormi;

18. trvá na tom, aby členské štáty vykonávali a riadne presadzovali rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva, najmä vyšetrovaním predsudkov, na základe ktorých boli spáchané trestné činy z dôvodu rasového, národného alebo etnického pôvodu, a zabezpečením zaznamenávania, vyšetrovania, stíhania a sankcionovania rasovo motivovaných trestných činov z nenávisti; ďalej vyzýva Komisiu, aby preskúmala a prípadne revidovala rámcové rozhodnutie a jeho vykonávanie a aby podnikla kroky proti tým členským štátom, ktoré ho v plnej miere nevykonávajú;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na dobrovoľné anonymné zhromažďovanie ďalších údajov rozčlenených podľa rasového a etnického pôvodu (v súlade so smernicou EÚ o rasovej rovnosti); domnieva sa, že ak by sa mali zhromažďovať údaje o etnickej diskriminácii a trestných činoch z nenávisti, malo by to byť výlučne na účely identifikácie príčin rasizmu a diskriminačných prejavov a činov a na boj proti nim v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi rámcami a právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov;

20. poznamenáva, že Komisia predloží prvú zo svojich výročných správ o právnom štáte obmedzeného rozsahu; opakuje požiadavku Európskeho parlamentu zaviesť komplexný mechanizmus pre demokraciu, právny štát a základné práva, ktorý by mal zahŕňať monitorovanie aktuálneho stavu v oblasti rasizmu a diskriminácie vo všetkých členských štátoch EÚ;

21. odsudzuje rasové a etnické profilovanie, ktoré používajú policajné orgány a orgány presadzovania práva, a domnieva sa, že policajné zložky a sily presadzovania práva musia ísť v boji proti rasizmu a diskriminácii príkladom; vyzýva EÚ a členské štáty, aby vypracovali politiky a opatrenia boja proti diskriminácii a na ukončenie rasového alebo etnického profilovania vo všetkých formách pri presadzovaní trestného práva, opatreniach boja proti terorizmu a imigračných kontrolách; zdôrazňuje najmä, že nové technológie, ktoré majú orgány presadzovania práva používať, musia byť navrhnuté a používané tak, aby neviedli k riziku diskriminácie rasových a etnických menšín; navrhuje opatrenia na posilnenie odbornej prípravy príslušníkov polície a síl presadzovania práva v oblasti stratégií boja proti rasizmu a diskriminácii, ako aj v oblasti prevencie, identifikácie a reakcie na rasové profilovanie; vyzýva členské štáty, aby prípady policajnej brutality a týrania nenechali nepotrestané a náležite ich vyšetrili, stíhali a potrestali;

22. odsudzuje používanie násilných a neprimeraných zásahov štátnych orgánov; nabáda príslušné orgány, aby zabezpečili transparentné, nestranné, nezávislé a účinné vyšetrovanie v prípade podozrenia či obvinenia z použitia neprimeranej sily; pripomína, že voči orgánom presadzovania práva sa vždy musí vyvodzovať zodpovednosť za plnenie ich povinností a za dodržiavanie príslušných právnych a operačných rámcov, najmä základných zásad OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva;

23. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že používanie sily orgánmi presadzovania práva bude vždy zákonné, primerané a nevyhnutné, bude sa uplatňovať len ako posledná možnosť a pri tom bude chránený ľudský život a fyzická integrita; poznamenáva, že nadmerné používanie sily proti davom je v rozpore so zásadou proporcionality;

24. žiada Komisiu, aby vytvorila nezávislú skupinu expertov poverenú vypracovaním Kódexu policajnej etiky EÚ, ktorý bude obsahovať súbor zásad a usmernení, ktoré by tiež mohli pomôcť policajným činiteľom v každodennej práci pri náležitom presadzovaní zákazu rasizmu, diskriminácie a etnického profilovania;

25. zdôrazňuje, že slobodná tlač je základným pilierom každej demokracie; berie na vedomie dôležitú úlohu novinárov a fotoreportérov pri zaznamenávaní prípadov neprimeraného násilia a odsudzuje všetky prípady, v ktorých sa stali terčom zámerných útokov;

26. vyzýva príslušné agentúry EÚ vrátane agentúry FRA, Agentúry EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a Agentúry EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (EUROPOL), aby v rámci svojho mandátu zintenzívnili úsilie v boji proti rasizmu a diskriminácii;

27. pripomína, že je dôležité zabezpečiť primerané financovanie EÚ na podporu činnosti aktérov občianskej spoločnosti vrátane tých, ktorí pôsobia v oblasti boja proti rasizmu a diskriminácii; vyjadruje poľutovanie nad tým, že navrhovaná suma v okruhu Spravodlivosť, práva a hodnoty sa v revidovaných návrhoch viacročného finančného rámca ešte znížila;

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, OSN, prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a jeho administratíve a Kongresu USA.

 

Posledná úprava: 17. júna 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia