Návrh usnesení - B9-0197/2020Návrh usnesení
B9-0197/2020

NÁVRH USNESENÍ o protestech proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda

16.6.2020 - (2020/2685(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete
za skupinu PPE

Postup : 2020/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0197/2020
Předložené texty :
B9-0197/2020
Hlasování :
Přijaté texty :

B9-0197/2020

Usnesení Evropského parlamentu o protestech proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda

(2020/2685(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o rasismu, antisemitismu a projevech nenávisti proti menšinám ve světě,

 s ohledem na tiskovou videokonferenci konanou dne 2. června 2020, kterou v návaznosti na smrt George Floyda svolal místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

 s ohledem na výměnu názorů o případu George Floyda, která proběhla dne 5. června 2020 v podvýboru EP pro lidská práva,

 s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 28. května 2020 odsuzující zabití George Floyda,

 s ohledem na Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace,

 s ohledem na protokol č. 12 Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP),

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 25. května 2020 byl před jednou prodejnou v Minneapolisu ve státě Minnesota zatčen Afroameričan George Floyd kvůli podezření, že použil padělanou dvacetidolarovou bankovku; vzhledem k tomu, že George Floyd zemřel v důsledku toho, že mu policista Derek Chauvin klečel několik minut na krku;

B. vzhledem k tomu, že Derek Chauvin byl obviněn z vraždy druhého stupně a neúmyslného zabití, za což mu hrozí nejvyšší možný trest odnětí svobody v souhrnné délce 35 let; vzhledem k tomu, že další tři policisté, kteří se účastnili zatýkání George Floyda, byli propuštěni a jsou obvinění z napomáhání trestnému činu;

C. vzhledem k tomu, že po smrti George Floyda se ve všech 50 státech USA a ve Washingtonu D. C. rozpoutala vlna protestů proti rasismu, které se rozšířily do různých částí světa;  vzhledem k tomu, že demonstranti se shromáždili i před policejní stanicí v Minneapolisu, k jejíž posádce patřili policisté zatýkající George Floyda, a stanici zapálili; vzhledem k tomu, že v některých městech Spojených států došlo k násilným střetům mezi policií a účastníky protestů a že na jejich potlačení byla povolána Národní garda;

D. vzhledem k tomu, že reportér CNN Omar Jimenez a jeho kolegové byli během dokumentace protestů v Minneapolisu zatčeni a později propuštěni poté, co bylo potvrzeno, že se jedná o pracovníky sdělovacích prostředků; vzhledem k tomu, že velkému počtu novinářů bylo bráněno ve svobodném informování o demonstracích, přestože byli viditelně označeni jako akreditovaní novináři, a že desítky z nich byly napadeny příslušníky policejních sil a někteří utrpěli vážná zranění;

E. vzhledem k tomu, že po dvou týdnech neutuchajících protestů se protirasové demonstrace rozšířily ze Spojených států do celého světa; vzhledem k tomu, že v řadě zemí demonstranti upozornili na to, že je naléhavě nutné zjednat spravedlnost, provést policejní reformu a dosáhnout rasové rovnosti;

F. vzhledem k tomu, že mezinárodní demokratické společenství včetně Evropské unie, rozhodně odmítlo nepřiměřené používání síly, odsoudilo všechny formy násilí a rasismu a vyzvalo k tomu, aby byly takové incidenty řešeny rychle, účinně a v plném souladu se zásadami právního státu a lidskými právy;

G. vzhledem k tomu, že násilím a ničením majetku se problém hluboce zakořeněné diskriminace nevyřeší a že takové počínání je třeba důrazně odsoudit; vzhledem k tomu, že účastníci protestů se musí spravedlnosti dožadovat nenásilně a že policie a ostatní bezpečnostní složky musí upustit od nepřiměřeného používání síly, aby se zabránilo další eskalaci současné napjaté situace;

H. vzhledem k tomu, že právo na pokojný protest je zakotveno v článcích 18 až 22 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a v Evropské úmluvě o lidských právech a že je chráněno Prvním dodatkem Ústavy USA; vzhledem k tomu, že státy jsou povinny dodržovat, chránit a naplňovat právo na pokojný protest;

I. vzhledem k tomu, že se EU zavázala dodržovat svobodu projevu a informací, jakož i svobodu shromažďování a sdružování;

J. vzhledem k tomu, že výkon těchto svobod zahrnuje i povinnosti a zodpovědnost, a proto může podléhat předpisům, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou v demokratické společnosti nezbytné v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům nebo zločinnosti, ochrany zdraví nebo dobrých mravů, ochrany dobré pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci, jak je stanoveno v článku 10 EÚLP;

K. vzhledem k tomu, že EU v souladu s čl. 4 odst. 2 Smlouvy o EU u všech členských států respektuje „základní funkce státu, zejména ty, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti“; vzhledem k tomu, že v čl. 4 odst. 2 Smlouvy o EU se dále stanoví, že „zejména národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností každého členského státu“;

1. prohlašuje, že Black lives Matter (na černošských životech záleží);

2. odmítá veškeré formy násilí a diskriminace, explicitní či implicitní rasové předsudky a nerovné požívání lidských a základních práv, neboť se jedná o strukturální rasismus; poukazuje na skutečnost, že mnoho utlačovaných skupin stále čelí kvůli svému etnickému původu institucionální a systémové diskriminaci v oblastech, jako je přístup ke spravedlnosti, vzdělání, zdravotnictví a zaměstnání; zdůrazňuje, že mnoho takových skupin se stává terčem nenávistných rasistických projevů a zločinů z nenávisti;

3. rozhodně odsuzuje smrt George Floyda a vyjadřuje plnou solidaritu jeho rodinným příslušníkům a přátelům; naléhá na americké orgány, aby tento a podobné případy vyšetřily a zodpovědné osoby postavily před soud;

4. připomíná, že právo každé osoby na pokojný protest je zakotveno v mezinárodních smlouvách a v Ústavě Spojených států; trvá na tom, že na celém světě musí být bezpodmínečně chráněna svoboda shromažďování, sdružování a svoboda slova;

5. odsuzuje případy rabování, žhářství, vandalismu a ničení veřejného a soukromého majetku, kterých se dopouštějí někteří agresivní demonstranti; odsuzuje extremistické a protidemokratické skupiny, které pokojné protesty záměrně zneužívají k vyostření střetů s úmyslem šířit nepokoje a anarchii;

6. naléhavě žádá všechny země na světě, aby efektivně reagovaly na zločiny z nenávisti, včetně vyšetřování trestných činů založených na předpojatosti vůči rase, národnosti nebo etnickém původu, a aby zajistily, aby trestné činy z nenávisti páchané na černošském obyvatelstvu byly zaznamenávány, vyšetřovány, stíhány a trestány;

7. připomíná, že je nutné vypracovat mezinárodní strategie boje proti rasismu, které se budou zabývat podobnou situací příslušníků utlačovaných komunit v oblastech, jako je vzdělávání, bydlení, podnikání, zdravotnictví, zaměstnanost, zajišťování policejního dohledu, sociální služby, soudní systém, politická účast a zastoupení;

8. žádá, aby byly v rámci prosazování práva, prevence trestné činnosti a protiteroristických opatření ukončeny všechny formy rasového a etnického profilování, aby byly oficiálně zakázány různé praktiky nezákonné diskriminace a násilí a aby byla za tímto účelem pro orgány pořádána školení zaměřená na potírání rasových a jiných předsudků;

9. konstatuje, že novináři a fotoreportéři mají důležitou úlohu při informování o použití nepřiměřeného násilí, a odsuzuje případy, kdy se záměrně stali terčem represivních opatření; zdůrazňuje, že státy jsou povinny chránit novináře v EU i v celém světě;

10. trvá na tom, že vlády musí přijmout a uplatňovat vnitrostátní právní a politické rámce pro použití síly donucovacími orgány a zajistit, aby se všechny donucovací orgány plně řídily mezinárodním právem v oblasti lidských práv a standardy pro policejní složky, zejména Základními zásadami OSN pro použití síly a střelných zbraní příslušníky donucovacích orgánů;

11. vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala s mezinárodními aktéry, jako je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, OSN, Africká unie a Rada Evropy, i s dalšími mezinárodními partnery s cílem vymýtit rasismus na mezinárodní úrovni;

12. odsuzuje skutečnost, že se extremistické a xenofobní politické síly na celém světě stále více uchylují k překrucování historických, statistických a vědeckých fakt a používají symboly a rétoriku, které mají některé aspekty shodné s totalitní propagandou, mj. rasismus, antisemitismus a nenávist vůči menšinám;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Evropské komise, vysokému představiteli pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, prezidentovi USA Donaldu Trumpovi a jeho vládě a Kongresu USA.

 

Poslední aktualizace: 17. června 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí