Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0197/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0197/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl antirasistinių protestų po George’o Floydo mirties

16.6.2020 - (2020/2685(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete
PPE frakcijos vardu

Procedūra : 2020/2685(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0197/2020
Pateikti tekstai :
B9-0197/2020
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9‑0197/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl antirasistinių protestų po George’o Floydo mirties

(2020/2685(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl rasizmo, antisemitizmo ir neapykantos mažumoms pasaulyje,

 atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 2 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai vaizdo spaudos konferenciją po George’o Floydo mirties,

 atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 5 d. Žmogaus teisių pakomitetyje įvykusį pasikeitimą nuomonėmis dėl George’o Floydo atvejo,

 atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 28 d. JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Michelle Bachelet pareiškimą, smerkiantį George’o Floydo nužudymą,

 atsižvelgdamas į Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo (ICERD),

 atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) protokolą Nr. 12,

 atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (ICCPR),

 atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2020 m. gegužės 25 d. afroamerikietis George Floyd buvo įtartas panaudojęs padirbtą 20 USD banknotą ir vėliau areštuotas policijos pareigūnų prie parduotuvės Mineapolyje (Minesotos valstija); kadangi policijos pareigūnas Derek Chauvin kelias minutes buvo keliu prispaudęs George’o Floydo kaklą ir pastarasis dėl to mirė;

B. kadangi Derekui Chauviniui buvo pareikšti kaltinimai dėl antrojo laipsnio tyčinio nužudymo ir neatsargaus gyvybės atėmimo, dėl kurių numatoma bendra didžiausia 35 metų laisvės atėmimo bausmė; kadangi dar trys policijos pareigūnai, dalyvavę areštuojant George’ą Floydą buvo atleisti ir jiems gresia kaltinimai dėl pagalbos ir bendrininkavimo;

C. kadangi dėl jo mirties visose 50 Jungtinių Amerikos Valstijų ir Vašingtone prasidėjo eilė antirasistinių protestų, išplitusi į įvairias pasaulio dalis; kadangi demonstrantai taip pat susirinko Mineapolyje prie policijos nuovados, kurioje tarnavo areštuojant George’ą Floydą dalyvavę pareigūnai, ir ją padegė; kadangi tarp policijos ir protestuotojų įvairiuose Jungtinių Amerikos Valstijų miestuose įvyko smurtiniai susirėmimai ir buvo mobilizuota Nacionalinė gvardija;

D. kadangi CNN žurnalistas Omar Jimenez ir jo kolegos buvo areštuoti jiems pranešant apie protestus Mineapolyje ir vėliau paleisti patvirtinus, kad jie yra žiniasklaidos atstovai; kadangi daugeliui žurnalistų buvo kliudoma laisvai pranešti apie demonstracijas, nepaisant to, kad jie aiškiai rodė žurnalistų pažymėjimus, ir policijos pareigūnai užpuolė dešimtis žurnalistų ir kai kurie iš jų buvo sunkiai sužaloti;

E. kadangi po dviejų savaičių Jungtinėse Amerikos Valstijose besitęsiančių protestų antirasistinės demonstracijos išplito visame pasaulyje; kadangi dešimtyse šalių demonstrantai pareiškė, kad būtina skubiai užtikrinti teisingumą, policijos reformas ir rasių lygybę;

F. kadangi tarptautinė demokratinė bendruomenė, įskaitant Europos Sąjungą, tvirtai atmeta perteklinį jėgos panaudojimą, smerkia smurtą ir visų formų rasizmą bei ragina visus tokius incidentus spręsti greitai, veiksmingai ir visiškai laikantis teisinės valstybės principų ir žmogaus teisių;

G. kadangi smurtas ir turto sunaikinimas neišspręs įsišaknijusios diskriminacijos problemos ir turi būti griežtai smerkiami; kadangi protestuotojai turi išreikšti savo reikalavimus dėl teisingumo taikiai, o policija ir kitos saugumo pajėgos turi nebeeskaluoti susiklosčiusios įtemptos padėties naudodamos perteklinę jėgą;

H. kadangi teisė taikiai protestuoti yra įtvirtinta ICCPR 18–22 straipsniuose ir EŽTK bei yra saugoma JAV Konstitucijos pirmuoju pakeitimu; kadangi šalys privalo gerbti, saugoti ir įgyvendinti teisę taikiai protestuoti;

I. kadangi ES yra įsipareigojusi remti saviraiškos ir informacijos laisvę bei susirinkimų ir asociacijų laisvę;

J. kadangi naudojantis šiomis laisvėmis – turint galvoje, kad tai apima pareigas ir atsakomybę – gali būti taikomi įstatymu numatyti ir nacionalinio saugumo, teritorinio vientisumo ar viešojo saugumo sumetimais demokratinėje visuomenėje būtini formalumai, sąlygos, apribojimai ar sankcijos, siekiant užkirsti kelią netvarkai ar nusikalstamumui, apsaugoti sveikatą ar moralę, kitų asmenų reputaciją ar teises, užkirsti kelią konfidencialiai gautos informacijos atskleidimui arba užtikrinti teismų autoritetą ir bešališkumą, kaip nustatyta EŽTK 10 straipsnyje;

K. kadangi, remiantis Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 2 dalimi, ES „gerbia esmines valstybines valstybių narių funkcijas, įskaitant valstybės teritorinio vientisumo, viešosios tvarkos bei nacionalinio saugumo užtikrinimą“; kadangi „kiekviena valstybė narė išimtinai išlieka atsakinga visų pirma už savo nacionalinį saugumą“;

1. konstatuoja, kad juodaodžių gyvybės yra svarbios;

2. atmeta bet kokį smurtą, diskriminaciją, akivaizdų ir neakivaizdų šališkumą dėl rasės ir nevienodą naudojimąsi žmogaus ir pagrindinėmis teisėmis, dėl kurių atsiranda struktūrinis rasizmas; pažymi, kad daugelis represuojamų grupių vis dar susiduria su institucine ir sistemine diskriminacija dėl etninės kilmės tokiose srityse, kaip teisė kreiptis į teismą, švietimas, sveikatos priežiūra ir užimtumas; pabrėžia, kad daugelis tokių grupių yra rasistinių neapykantą kurstančių kalbų ir nusikaltimų dėl neapykantos taikinys;

3. griežtai smerkia George’o Floydo mirtį ir išreiškia visišką solidarumą su jo giminėmis ir draugais; ragina JAV valdžios institucijas nuodugniai ištirti šią ir panašias bylas ir patraukti atsakingus asmenis atsakomybėn;

4. primena apie kiekvieno asmens teisę taikiai protestuoti, įtvirtintą tarptautinėse sutartyse ir Jungtinių Amerikos Valstijų Konstitucijoje; atkakliai tvirtina, kad teisė į susirinkimų laisvę, teisė į asociacijų laisvę ir teisė į žodžio laisvę turi būti besąlygiškai saugomos visame pasaulyje;

5. smerkia kai kurių smurtaujančių demonstrantų vykdyto plėšikavimo, padegimo, vandalizmo ir viešojo ir privačiojo turto sunaikinimo atvejus; smerkia ekstremistines ir antidemokratines jėgas, kurios tyčia išnaudoja taikius protestus, kad padidintų konfliktus siekdamos skleisti netvarką ir anarchiją;

6. ragina viso pasaulio šalis veiksmingai reaguoti į neapykantos nusikaltimus, be kita ko, ištirti diskriminacija dėl rasės, pilietybės ar etninės kilmės grindžiamus nusikaltimų motyvus ir užtikrinti, kad neapykantos nusikaltimai prieš juodaodžius asmenis ir kitų bendruomenių atstovus būtų registruojami, tiriami, juos padarę asmenys traukiami baudžiamojon atsakomybėn ir baudžiami;

7. primena, kad reikia kurti tarptautines kovos su rasizmu strategijas, kuriose būtų ištaisoma santykinė engiamų bendruomenių atstovų padėtis tokiose srityse, kaip švietimas, būstas, verslumas, sveikatos priežiūra, užimtumas, policijos tarnyba, socialinės paslaugos, teisingumo sistema ir dalyvavimas ir atstovavimas politiniame gyvenime;

8. ragina panaikinti bet kokį rasinį ir etninį profiliavimą teisėsaugos, nusikaltimų prevencijos ir kovos su terorizmu srityse bei oficialiai uždrausti neteisėtą diskriminaciją ir smurtą rengiant kovos su rasizmu ir šališkumu mokymą valdžios institucijų atstovams;

9. atkreipia dėmesį į svarbų žurnalistų ir fotožurnalistų vaidmenį pranešant apie neproporcingo smurto atvejus ir smerkia visus atvejus, kai jie sąmoningai pasirenkami taikiniais; pabrėžia, kad šalims tenka teigiama pareiga apsaugoti žurnalistus ES ir visame pasaulyje;

10. atkakliai tvirtina, kad vyriausybės turi priimti ir įgyvendinti vidaus teisinę ir politinę sistemą dėl jėgos panaudojimo teisėsaugos srityje ir užtikrinti, kad visos teisėsaugos tarnybos visiškai laikytųsi tarptautinės žmogaus teisių teisės ir policijos tarnybos standartų, visų pirma, JT teisėsaugos pareigūnų jėgos ir šaunamųjų ginklų naudojimą apibrėžiančių pagrindinių principų;

11. ragina Komisiją palaikyti glaudų ryšį su tarptautiniais subjektais, kaip antai Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, JT, Afrikos Sąjunga ir Europos Taryba, bei kitais tarptautiniais partneriais, kad su rasizmu būtų kovojama tarptautiniu lygmeniu;

12. smerkia tai, kad ekstremistinės ir ksenofobiškos politinės jėgos visame pasaulyje vis dažniau griebiasi istorinių, statistinių ir mokslinių faktų iškraipymo ir naudojasi tam tikrus totalitarinės propagandos aspektus atliepiančiais simboliais ir retorika, įskaitant rasizmą, antisemitizmą ir neapykantą mažumoms;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, JAV Prezidentui Donaldui Trumpui ir jo administracijai ir JAV Kongresui.

 

Atnaujinta: 2020 m. birželio 17 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika