Procedura : 2020/2685(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0197/2020

Teksty złożone :

B9-0197/2020

Debaty :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


<Date>{16/06/2020}16.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0197/2020</NoDocSe>
PDF 152kWORD 48k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda </Titre>

<DocRef>(2020/2685(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete</Depute>

<Commission>{PPE}w imieniu grupy PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0197/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda

(2020/2685(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie rasizmu, antysemityzmu i nienawiści wobec mniejszości na świecie,

 uwzględniając wideokonferencję prasową wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych w dniu 2 czerwca 2020 r. w związku ze śmiercią George’a Floyda,

 uwzględniając wymianę poglądów przeprowadzoną w Podkomisji Praw Człowieka 5 czerwca 2020 r. na temat sprawy George’a Floyda,

 uwzględniając oświadczenie wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet z dnia 28 maja 2020 r., potępiające zabójstwo George’a Floyda,

 uwzględniając Międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej,

 uwzględniając protokół nr 12 do europejskiej konwencji praw człowieka,

 uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

 uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w dniu 25 maja 2020 r. Afroamerykanin George Floyd był podejrzany o wykorzystanie podrobionego banknotu o nominale 20 USD, a następnie został zatrzymany przez policję przed sklepem w Minneapolis w stanie Minnesota; mając na uwadze, że funkcjonariusz policji Derek Chauvin przez kilka minut przyciskał kolanem szyję George’a Floyda, co doprowadziło do jego śmierci;

B. mając na uwadze, że Derek Chauvin został oskarżony o zabójstwo drugiego stopnia i morderstwo, za co łączny maksymalny wymiar kary wynosi 35 lat pozbawienia wolności; mając na uwadze, że trzech innych funkcjonariuszy policji uczestniczących w aresztowaniu George’a Floyda zostało zwolnionych ze służby i postawiono im zarzuty pomocnictwa;

C. mając na uwadze, że śmierć George’a Floyda spowodowała szereg antyrasistowskich protestów we wszystkich 50 stanach Stanów Zjednoczonych i w Waszyngtonie, a protesty ogarnęły różne części świata; mając na uwadze, że demonstranci zgromadzili się również przy komisariacie policji w Minneapolis, gdzie pracowali funkcjonariusze uczestniczący w aresztowaniu George’a Floyda, i podpalili ten komisariat; mając na uwadze, że w wielu miastach w Stanach Zjednoczonych doszło do brutalnych starć między policją a protestującymi i sięgnięto po siły Gwardii Narodowej;

D. mając na uwadze, że reporter CNN Omar Jimenez i jego koledzy zostali aresztowani w trakcie relacjonowania protestów w Minneapolis, a następnie zwolnieni po potwierdzeniu, że pracują dla mediów; mając na uwadze, że bardzo wielu dziennikarzom uniemożliwiano swobodne relacjonowanie demonstracji, choć wyraźnie legitymowali się jako przedstawiciele mediów, a kilkudziesięciu zostało zaatakowanych przez siły policyjne i niektórzy odnieśli poważne obrażenia;

E. mając na uwadze, że po dwóch tygodniach protestów w Stanach Zjednoczonych demonstracje antyrasistowskie rozprzestrzeniły się na całym świecie; mając na uwadze, że w wielu krajach manifestanci wyrazili pilną potrzebę sprawiedliwości, reformy policji i równości rasowej;

F. mając na uwadze, że demokratyczna wspólnota międzynarodowa, w tym Unia Europejska, zdecydowanie odrzuciła nadużywanie siły, potępiła wszelkiego rodzaju przemoc i rasizm oraz wezwała do szybkiego i skutecznego zajęcia się takimi incydentami przy pełnym poszanowaniu praworządności i praw człowieka;

G. mając na uwadze, że przemoc i niszczenie własności nie rozwiąże problemu głęboko zakorzenionej dyskryminacji i musi być surowo potępione; mając na uwadze, że protestujący muszą pokojowo wyrażać swoje żądania dotyczące sprawiedliwości, a policja i inne służby bezpieczeństwa muszą powstrzymać się od dalszej eskalacji obecnej napiętej sytuacji wynikającej z nadużywania siły;

H. mając na uwadze, że prawo do pokojowych protestów jest zapisane w art. 18–22 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz w europejskiej konwencji praw człowieka i jest chronione na mocy pierwszej poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych; mając na uwadze, że państwa mają obowiązek poszanowania, ochrony i egzekwowania prawa do pokojowego protestu;

I. mając na uwadze, że UE jest zobowiązana szanować wolność wypowiedzi i informacji oraz wolność pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się;

J. mając na uwadze, że korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobiegania zakłóceniom porządku lub przestępstwom, z uwagi na ochronę zdrowia lub moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieganie ujawnianiu informacji poufnych lub gwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej, zgodnie z art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka;

K. mając na uwadze, że zgodnie z art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej UE szanuje podstawowe funkcje państwa wszystkich państw członkowskich, w tym również funkcje mające na celu zapewnienie integralności terytorialnej państwa, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego; mając na uwadze, że w szczególności bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego;

1. oświadcza, że życie czarnoskórych się liczy;

2. odrzuca wszelkie formy przemocy, dyskryminacji, wyraźnych i dorozumianych uprzedzeń rasowych oraz nierówne korzystanie z praw człowieka i praw podstawowych, co prowadzi do rasizmu strukturalnego; zwraca uwagę, że wiele represjonowanych grup wciąż doświadcza instytucjonalnych i systemowych form dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, a to w takich dziedzinach jak dostęp do wymiaru sprawiedliwości, edukacja, opieka zdrowotna i zatrudnienie; podkreśla, że wiele z tych grup stanowi cel nawoływania do nienawiści na tle rasowym i przestępstw z nienawiści;

3. w najostrzejszych słowach potępia zabójstwo George’a Floyda oraz pragnie zapewnić o pełnej solidarności z jego rodziną i przyjaciółmi; wzywa władze amerykańskie do dogłębnego zbadania przedmiotowej sprawy i podobnych spraw oraz do doprowadzenia osób odpowiedzialnych przed wymiar sprawiedliwości;

4. przypomina o prawie każdej osoby do pokojowego protestu, zapisanym w międzynarodowych traktatach i w konstytucji Stanów Zjednoczonych; podkreśla, że prawo do wolności zgromadzeń, prawo do wolności zrzeszania się i prawo do wolności słowa to prawa, które muszą być bezwarunkowo chronione na całym świecie;

5. potępia przypadki grabieży, podpaleń, wandalizmu oraz niszczenia mienia publicznego i prywatnego, czego dopuścili się niektórzy brutalni demonstranci; potępia siły ekstremistyczne i antydemokratyczne, które celowo wykorzystują pokojowe protesty, by pogłębiać konflikty z zamiarem szerzenia chaosu i anarchii;

6. apeluje do państw na całym świecie, by skutecznie reagowały na przestępstwa z nienawiści, w tym prowadziły śledztwa uwzględniające uprzedzenia jako motyw przestępstw z pobudek rasowych, narodowych lub etnicznych, a także by zapewniły odnotowywanie przestępstw z nienawiści wobec osób pochodzenia afrykańskiego, prowadzenie śledztw w sprawie tych przestępstw oraz ściganie i karanie sprawców;

7. przypomina o potrzebie opracowania międzynarodowych strategii antyrasistowskich, które uwzględniałyby sytuację porównawczą osób pochodzących z uciskanych społeczności, a to w takich dziedzinach jak edukacja, warunki mieszkaniowe, przedsiębiorczość, opieka zdrowotna, zatrudnienie, działania policyjne, usługi socjalne, wymiar sprawiedliwości oraz udział w procesach politycznych i reprezentacja polityczna;

8. apeluje o zaprzestanie profilowania rasowego i etnicznego w każdej postaci w ramach egzekwowania prawa karnego, zapobiegania przestępstwom i środków służących zwalczaniu terroryzmu, a także o oficjalne zakazanie praktyk bezprawnej dyskryminacji i przemocy przez organizowanie szkoleń dla organów władzy, mających przeciwdziałać rasizmowi i uprzedzeniom;

9. dostrzega ważną rolę dziennikarzy i fotoreporterów w zgłaszaniu przypadków nieproporcjonalnej przemocy i potępia wszystkie przypadki, w których byli oni celem umyślnych ataków; podkreśla, że władze krajowe mają obowiązek aktywnej ochrony dziennikarzy w UE i na całym świecie;

10. podkreśla, że rządy muszą przyjąć i wdrożyć krajowe ramy prawne i polityczne w zakresie stosowania siły przez organy ścigania oraz dopilnować, by wszystkie organy ścigania w pełni przestrzegały międzynarodowego prawa praw człowieka i standardów w zakresie ochrony porządku publicznego, w szczególności podstawowych zasad ONZ dotyczących użycia siły i broni palnej przez funkcjonariuszy organów ścigania;

11. wzywa Komisję do ścisłej współpracy z podmiotami międzynarodowymi, takimi jak OBWE, ONZ, Unia Afrykańska i Rada Europy, a także z innymi partnerami międzynarodowymi w celu zwalczania rasizmu na szczeblu międzynarodowym;

12. potępia fakt, że ekstremistyczne i ksenofobiczne siły polityczne na całym świecie coraz częściej uciekają się do przeinaczania faktów historycznych oraz danych statystycznych i naukowych, a także posługują się symboliką i retoryką, która przywołuje na myśl aspekty propagandy totalitarnej, takie jak rasizm, antysemityzm i nienawiść wobec mniejszości;

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wiceprzewodniczącemu Komisji / Wysokiemu Przedstawicielowi Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. praw człowieka, prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi i jego administracji oraz Kongresowi Stanów Zjednoczonych.

 

Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności