Postup : 2020/2685(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0197/2020

Predkladané texty :

B9-0197/2020

Rozpravy :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Hlasovanie :

Prijaté texty :


<Date>{16/06/2020}16.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0197/2020</NoDocSe>
PDF 149kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o protirasistických demonštráciách po smrti Georgea Floyda </Titre>

<DocRef>(2020/2685(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0197/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o protirasistických demonštráciách po smrti Georgea Floyda

(2020/2685(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o rasizme, antisemitizme a nenávisti voči menšinám vo svete,

 so zreteľom na video tlačovú konferenciu zvolanej podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 2. júna 2020 po úmrtí Georgea Floyda,

 so zreteľom na svoju výmenu názorov z 5. júna 2020 o prípade Georgea Floyda v Podvýbore pre ľudské práva,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej z 28. mája 2020, v ktorom odsúdila zabitie Georgea Floyda,

 so zreteľom na Medzinárodný dohovor OSN o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (ICERD),

 so zreteľom na protokol č. 12 k Európskemu dohovoru o ľudských právach,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 25. mája 2020 sa Afroameričan George Floyd stal podozrivým z použitia sfalšovanej bankovky v hodnote 20 USD a následne bol zatknutý políciou pred predajňou v Minneapolise, štát Minnesota; keďže policajt Derek Chauvin niekoľko minút kľačal na krku Georgeovi Floydovi, ktorý v dôsledku toho zomrel;

B. keďže Derek Chauvin bol obvinený z vraždy a zabitia druhého stupňa s kombinovanou hornou hranicou trestnej sadzby trestu odňatia slobody v dĺžke 35 rokov; keďže traja ďalší príslušníci polície zapojení do zatknutia Georgea Floyda boli prepustení z práce a obvinení z napomáhania a navádzania;

C. keďže táto smrť spustila sériu protirasistických protestov vo všetkých 50 štátoch USA a vo Washingtone D.C. A protesty sa rozšírili do rôznych častí sveta; keďže demonštranti sa zhromaždili aj pri policajnej stanici v Minneapolise, ktorej príslušníci sa zúčastnili zatýkania Georgea Floyda, a podpálili ju; keďže došlo k násilným stretom medzi políciou a demonštrantmi vo viacerých mestách Spojených štátov a na ich potlačenie bola povolaná národná garda;

D. keďže spravodajca CNN Omar Jimenez a jeho kolegovia boli počas vysielania reportáže z protestov v Minneapolise zatknutí a neskôr prepustení, keď sa potvrdilo, že ide o pracovníkov médií; keďže mnoho novinárov nemohlo slobodne poskytovať spravodajské informácie o demonštráciách napriek tomu, že boli zreteľne označení ako pracovníci médií, a desiatky boli napadnuté policajnými silami, pričom niektorí z nich utrpeli vážne zranenia;

E. keďže po dvoch týždňoch pokračujúcich protestov v Spojených štátoch sa protirasistické demonštrácie rozšírili po celom svete; keďže demonštranti v desiatkach krajín poukázali na naliehavú potrebu spravodlivosti, policajnej reformy a rasovej rovnosti;

F. keďže medzinárodné demokratické spoločenstvo vrátane Európskej únie dôrazne odmietlo nadmerné používanie sily, odsúdilo násilie a rasizmus každého druhu a vyzvalo na rýchle a účinné riešenie všetkých takýchto incidentov pri plnom dodržiavaní zásad právneho štátu a ľudských práv;

G. keďže násilie a ničenie majetku nerieši problém hlboko zakorenenej diskriminácie a treba ich dôrazne odsúdiť; keďže demonštranti musia požadovať spravodlivosť pokojnou formou a polícia a ďalšie bezpečnostné zložky nesmú ďalej eskalovať aktuálne napätie použitím neprimeranej sily;

H. keďže právo na pokojný protest je zakotvené v článkoch 18 až 22 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a v Európskom dohovore o ľudských právach a je chránené prvým dodatkom k ústave Spojených štátov; keďže krajiny majú povinnosť dodržiavať, chrániť a napĺňať právo na pokojný protest;

I. keďže EÚ sa zaviazala rešpektovať slobodu prejavu a informácií, ako aj slobodu zhromažďovania a združovania;

J. keďže výkon týchto slobôd zahŕňa povinnosti aj zodpovednosť, a preto môže podliehať formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám, ktoré stanovuje zákon a ktoré sú v demokratickej spoločnosti nevyhnutné v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnosti bezpečnosti, predchádzania nepokojom alebo zločinom, ochrany zdravia alebo morálky, ochrany povesti alebo práv iných, zabránenia úniku dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci, ako sa ustanovuje v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach;

K. keďže EÚ podľa článku 4 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii „rešpektuje základné štátne funkcie [členských štátov], najmä zabezpečovanie územnej celistvosti štátu, udržiavanie verejného poriadku a zabezpečovanie národnej bezpečnosti“;  keďže „predovšetkým národná bezpečnosť ostáva vo výlučnej zodpovednosti každého členského štátu“;

1. vyhlasuje, že „Black Lives Matter“ (Na životoch černochov záleží);

2. odmieta akékoľvek násilie, diskrimináciu, výslovnú aj nevýslovnú rasovú predpojatosť a nerovnaké uplatňovanie ľudských a základných práv, ktoré predstavujú štrukturálny rasizmus; poukazuje na to, že mnohé utláčané skupiny stále čelia inštitucionálnym a systémovým formám diskriminácie na základe svojho etnického pôvodu v oblastiach, ako je prístup k spravodlivosti, vzdelávaniu, zdravotníctvu a zamestnaniu; zdôrazňuje, že mnohé z týchto skupín sú terčom rasistických nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti;

3. dôrazne odsudzuje smrť Georgea Floyda a vyjadruje plnú solidaritu jeho príbuzným a priateľom; naliehavo žiada americké orgány, aby tento prípad a podobné prípady dôkladne vyšetrili a aby zodpovedných postavili pred súd;

4. pripomína právo každého jednotlivca na pokojný protest zakotvené v medzinárodných zmluvách a v ústave Spojených štátov; trvá na tom, že právo na slobodu zhromažďovania, právo na slobodu združovania a právo na slobodu prejavu musia byť na celom svete bezpodmienečne chránené;

5. odsudzuje prípady rabovania, podpaľačstva, vandalizmu a ničenia verejného a súkromného majetku, ktorých sa dopustili niektorí násilní demonštranti; odsudzuje extrémistické a protidemokratické sily, ktoré zámerne zneužívajú pokojné protesty na vyhrotenie konfliktov s úmyslom šíriť nepokoje a anarchiu;

6. naliehavo vyzýva všetky krajiny sveta, aby účinne reagovali na trestné činy z nenávisti vrátane vyšetrovania trestných činov motivovaných predpojatosťou na základe rasy, národnosti alebo etnického pôvodu, a zabezpečili, aby boli trestné činy z nenávisti páchané na černochoch a iných komunitách zaznamenané, vyšetrené, stíhané a trestané;

7. pripomína, že je potrebné vypracovať medzinárodné stratégie boja proti rasizmu, ktoré budú riešiť porovnateľnú situáciu ľudí z utláčaných komunít v oblastiach, ako sú vzdelávanie, bývanie, podnikanie, zdravotníctvo, zamestnanie, výkon policajných funkcií, sociálne služby, súdnictvo, politická účasť a zastúpenie;

8. žiada, aby boli ukončené všetky formy rasového a etnického profilovania pri presadzovaní práva, predchádzaní trestnej činnosti a protiteroristických opatreniach a aby boli oficiálne zakázané postupy nezákonnej diskriminácie a násilia a organizované školenia pre orgány zamerané na odstraňovanie rasizmu a predpojatosti;

9. berie na vedomie dôležitú úlohu novinárov a fotoreportérov pri informovaní o použití neprimeraného násilia a odsudzuje všetky prípady, v ktorých sa zámerne stali terčom útokov; zdôrazňuje, že krajiny majú pozitívnu povinnosť chrániť novinárov v EÚ a na celom svete;

10. trvá na tom, že vlády musia prijať a uplatňovať vnútroštátny právny a politický rámec pre použitie sily prostredníctvom presadzovania práva a musia zabezpečiť, aby všetky orgány presadzovania práva v plnej miere dodržiavali medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a normy pre vykonávanie policajných funkcií, a to najmä základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva;

11. vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala s medzinárodnými aktérmi, ako sú Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, OSN, Africká únia a Rada Európy, ako aj s ďalšími medzinárodnými partnermi s cieľom bojovať proti rasizmu na medzinárodnej úrovni;

12. odsudzuje skutočnosť, že extrémistické a xenofóbne politické sily na celom svete sa čoraz viac uchyľujú k skresľovaniu historických, štatistických a vedeckých faktov a používajú symboliku a rétoriku, ktoré pripomínajú aspekty totalitnej propagandy vrátane rasizmu, antisemitizmu a nenávisti voči menšinám;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a jeho vláde a Kongresu USA.

 

Posledná úprava: 17. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia