Resolutsiooni ettepanek - B9-0203/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0203/2020

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, dimetomorfi, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, formetanaadi, metribusiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus’e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli ja S-metolakloori heakskiidu kehtivusaja pikendamisega

  1.7.2020 - (D067115/02 – 2020/2671(RSP))

  vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3

  Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  Vastutavad parlamendiliikmed: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz, Eleonora Evi


  Menetlus : 2020/2671(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B9-0203/2020
  Esitatud tekstid :
  B9-0203/2020
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  B9‑0203/2020

  Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, dimetomorfi, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, formetanaadi, metribusiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus’e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli ja S-metolakloori heakskiidu kehtivusaja pikendamisega

  (D067115/02 – 2020/2671(RSP))

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, dimetomorfi, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, formetanaadi, metribusiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus’e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli ja S-metolakloori heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (D067115/02),

   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta[1], eriti selle artiklit 21 ja artikli 17 esimest lõiku,

   võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2015. aasta rakendusmäärust (EL) 2015/408, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) artikli 80 lõiget 7 ja kehtestatakse asendamisele kuuluvate ainete loetelu[2],

   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)[3] artikleid 11 ja 13,

   võttes arvesse oma 13. septembri 2018. aasta resolutsiooni taimekaitsevahendite määruse (EÜ) nr 1107/2009 rakendamise kohta[4],

   võttes arvesse kodukorra artikli 112 lõikeid 2 ja 3,

   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

  A. arvestades, et flumioksasiin kanti nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ[5] I lisasse 1. jaanuaril 2003. aastal komisjoni direktiiviga 2002/81/EÜ[6] ning on loetud määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt heakskiidetuks;

  B. arvestades, et komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012[7] kohane flumioksasiini heakskiidu pikendamise menetlus on kestnud alates 2010. aastast[8] ja selleks on esitatud taotlus kooskõlas komisjoni 29. veebruari 2012. aasta määruse (EL) nr 1141/2010[9] artikliga 4;

  C. arvestades, et toimeaine flumioksasiini heakskiidu kehtivusaega on juba pikendatud, kõigepealt viie aasta võrra komisjoni direktiiviga 2010/77/EL[10] ja hiljem, alates 2015. aastast, ühe aasta kaupa komisjoni rakendusmäärustega (EL) 2015/1885[11], (EL) 2016/549[12], (EL) 2017/841[13], (EL) 2018/917[14] ja (EL) 2019/707[15] ning nüüd pikendatakse seda uuesti ühe aasta võrra kõnealuse komisjoni rakendusmääruse eelnõuga, millega pikendataks heakskiidu kehtivusaega 30. juunini 2021;

  D. arvestades, et komisjon ei ole pikendamise põhjusi selgitanud, vaid on piirdunud järgmise märkusega: „Kuna kõigi kõnealuste toimeainete hindamine on taotlejatest sõltumatutel põhjustel hilinenud, aegub nende toimeainete heakskiit tõenäoliselt enne heakskiidu pikendamist käsitleva otsuse vastuvõtmist“;

  E. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 eesmärk on tagada nii inimeste kui ka loomade tervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse ning samal ajal kaitsta liidu põllumajanduse konkurentsivõimet; arvestades, et erilist tähelepanu tuleks pöörata haavatavate elanikkonnarühmade, sealhulgas rasedate, imikute ja laste kaitsele;

  F. arvestades, et kohaldada tuleks ettevaatuspõhimõtet, ja arvestades, et määruses (EÜ) nr 1107/2009 märgitakse, et taimekaitsevahendite koostises tuleks kasutada ainult selliseid aineid, mille puhul on tõendatud, et need on taimekasvatusele selgelt kasulikud ning nende kasutamine ei avalda eeldatavalt kahjulikku mõju inimeste ja loomade tervisele ega lubamatut mõju keskkonnale;

  G. arvestades, et määruses (EÜ) nr 1107/2009 osutatakse sellele, et ohutuse huvides peaks toimeaine heakskiidu kehtivusaeg olema ajaliselt piiratud; arvestades, et heakskiidu kehtivusaeg peaks olema proportsionaalne selliste ainete kasutamisest tulenevate võimalike ohtudega, kuid selline proportsionaalsus ilmselgelt puudub;

  H. arvestades, et 17 aasta jooksul pärast seda, kui flumioksasiin kiideti toimeainena heaks, on see määratletud ja klassifitseeritud 1B kategooria reproduktiivtoksilise ainena ja tõenäoliseks endokriinfunktsiooni kahjustava kemikaalina;

  I. arvestades, et komisjonil ja liikmesriikidel on võimalus ja kohustus tegutseda vastavalt ettevaatuspõhimõttele, kui on tuvastatud võimalik kahjulik mõju tervisele, kuid teaduslik kindlus veel puudub, ning võtta ajutisi riskijuhtimismeetmeid, mis on vajalikud inimeste tervise kõrgetasemelise kaitse tagamiseks;

  J. arvestades, et täpsemalt on määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 21 sätestatud, et komisjonil on õigus toimeaine heakskiit igal ajal läbi vaadata, eelkõige juhul, kui ta leiab uute teaduslike ja tehniliste teadmiste valguses, et on tõendeid selle kohta, et aine ei vasta enam määruse artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele, ning arvestades, et läbivaatamine võib kaasa tuua aine heakskiidu tagasivõtmise või muutmise;

  1B kategooria reproduktiivtoksiline aine ja endokriinfunktsiooni kahjustav kemikaal

  K. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008[16] kohaselt on flumioksasiinil järgmine ühtne klassifikatsioon: 1B kategooria reproduktiivtoksiline aine, väga mürgine veeorganismidele ja väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime;

  L. arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) jõudis juba 2014. aastal ning seejärel 2017. ja 2018. aastal järeldusele, et mitmes valdkonnas on põhjust tunda tõsist muret asjaolu pärast, et flumioksasiin on klassifitseeritud 1B kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks, ning et flumioksasiini endokriinfunktsiooni potentsiaalselt kahjustav omadus on tõsist muret tekitav küsimus, mille suhtes ei ole suudetud lõplikule seisukohale jõuda;

  M. arvestades, et 2015. aastal kanti flumioksasiin rakendusmäärusega (EL) 2015/408 asendamisele kuuluvate ainete loetellu, sest see on klassifitseeritud või tuleb vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 klassifitseerida 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks;

  N. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punkti 3.6.4 kohaselt ei saa toimeained heakskiitu, kui need kuuluvad 1B kategooria reproduktiivtoksiliste ainete hulka, välja arvatud juhul, kui taotluses esitatud dokumenteeritud tõendite põhjal on vaja toimeainet selleks, et kontrollida taimetervise tõsist ohtu, mida ei saa tõrjuda muude olemasolevate vahenditega, sealhulgas mittekeemiliste meetoditega, ja mille puhul tuleb võtta riskimaandamismeetmeid, millega tagatakse, et inimeste ja keskkonna kokkupuude ainega on minimeeritud;

  O. arvestades, et vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktile 3.6.5 ei saa toimeaineid heaks kiita, kui neil leitakse olevat endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi, mis võivad avaldada inimestele kahjulikku mõju, välja arvatud juhul, kui inimeste kokkupuude selle taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine, taimekaitseaine või sünergistiga kavandatavates realistlikes kasutustingimustes on väheoluline, st vahendit kasutatakse suletud süsteemis või muudes tingimustes, mis välistavad kokkupuute inimestega, ning asjaomase toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti jäägid toidul või söödal ei ületa vaikimisi väärtust, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005[17] artikli 18 lõike 1 punkti b kohaselt;

  P. arvestades, et flumioksasiinil on suur biokontsentratsiooni oht ning see on väga mürgine vetikatele ja veetaimedele ning mõõdukalt mürgine vihmaussidele, mesilastele, kaladele ja veeselgrootutele;

  Q. arvestades, et on vastuvõetamatu, et aine, mis teadaolevalt vastab mutageensete, kantserogeensete ja/või reproduktiivtoksiliste või endokriinfunktsiooni kahjustavate omadustega toimeainete piirkriteeriumitele, mis on kehtestatud inimeste tervise ja keskkonna kaitseks, on liidus endiselt lubatud, seades ohtu rahvatervise ja keskkonna;

  R. arvestades, et taotlejatel on võimalik ära kasutada komisjoni töömeetoditega tekitatud automaatsust, mis seisneb selles, et kui riskide ümberhindamist ei ole lõpule viidud, pikeneb toimeainete heakskiidu kehtivusaeg viivitamata automaatselt, ning selleks võivad taotlejad mittetäielike andmete esitamisega ning rohkemate erandite ja eritingimuste nõudmisega ümberhindamisprotsessi tahtlikult pikendada, mis põhjustab keskkonnale ja inimeste tervisele lubamatuid ohte, kuna selle aja jooksul jätkub kokkupuude ohtliku ainega;

  S. arvestades, et pärast komisjoni esialgset ettepanekut jätta heakskiit 2014. aastal pikendamata, tuginedes asjaolule, et flumioksasiin vastab 1B kategooria reproduktiivtoksiliste ainete piirkriteeriumidele, taotles taotleja nende piirkriteeriumide kohaldamisest erandit; arvestades, et erandi tegemiseks oli aga vaja välja töötada asjakohased hindamismeetodid, mida seni veel ei olnud, hoolimata asjaolust, et määrust (EÜ) nr 1107/2009 oli selleks ajaks kohaldatud kolm aastat, ning et seetõttu oli pikendamata jätmise protsess mitu aastat blokeeritud;

  T. arvestades, et komisjon alustas alles hiljuti niisuguste volituste väljatöötamist, millega tehakse Euroopa Toiduohutusametile ülesandeks hinnata flumioksasiini endokriinsüsteemi häireid põhjustavaid omadusi vastavalt komisjoni määruses (EL) 2018/605[18] osutatud kriteeriumidele, ning et seeläbi lükati pikendamata jätmise protsessi veelgi edasi;

  U. arvestades, et oma 13. septembri 2018. aasta resolutsioonis taimekaitsevahendite määruse (EÜ) nr 1107/2009 rakendamise kohta palus parlament komisjonil ja liikmesriikidel „tagada, et määruse artikli 17 kohast heakskiidu kehtivusaja menetluslikku pikendamist menetluse kestel ei kasutata selliste toimeainete puhul, mis on mutageensed, kantserogeensed, reproduktiivtoksilised ja kuuluvad seega kategooriasse 1A või 1B, või nende toimeainete puhul, millel on endokriinfunktsiooni kahjustavad omadused ning mis kahjustavad inimesi või loomi, näiteks praegu niisugused ained nagu flumioksasiin, tiaklopriid, klorotoluroon ja dimoksüstrobiin“;

  V. arvestades, et parlament oli ka juba flumioksasiini heakskiidu kehtivusaja eelmise pikendamise vastu, mida ta väljendas oma 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioonis[19], ning et komisjon ei ole suutnud sellele resolutsioonile veenvalt reageerida ega nõuetekohaselt tõendada, et uus pikendamine ei ületaks tema rakendamisvolitusi;

  W. arvestades, et pärast eelmist, 2019. aastal toimunud mitme toimeaine, sealhulgas flumioksasiini heakskiidu kehtivusaja pikendamist rakendusmääruse (EL) 2019/707 alusel on luba uuendatud või uuendamata jäetud 34 ainest ainult kaheksa aine puhul, samas kui kõnealuse komisjoni rakendusmääruse eelnõuga antakse taas pikendus 26 ainele, sh paljudele neist kolmandat või neljandat korda;

  1. on seisukohal, et komisjoni rakendusmääruse eelnõu ületab määruses (EÜ) nr 1107/2009 ette nähtud rakendamisvolitusi;

  2. on seisukohal, et komisjoni rakendusmääruse eelnõu on vastuolus liidu õigusega, sest sellega eiratakse ettevaatuspõhimõtet;

  3. mõistab teravalt hukka pikad viivitused lubade uuendamisel ja endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemisel;

  4. on arvamusel, et flumioksasiini heakskiidu kehtivusaja pikendamise otsus ei ole taas kooskõlas määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud ohutuskriteeriumidega ja ei tugine ei tõenditele selle aine ohutu kasutamise kohta ega tõendatud pakilisele vajadusele kasutada toimeainet flumioksasiin liidus toiduainete tootmisel;

  5. palub komisjonil rakendusmääruse eelnõu tagasi võtta ning esitada komiteele uue eelnõu, milles võetakse arvesse teaduslikke tõendeid kõikide kõnealuste ainete, eelkõige flumioksasiini kahjulike omaduste kohta;

  6. kutsub komisjoni üles esitama rakendusmääruste eelnõusid üksnes selliste ainete heakskiidu kehtivusaja pikendamise kohta, mille puhul teaduse hetkeseisu kohaselt ei ole alust eeldada, et komisjon teeb ettepaneku asjaomase toimeaine heakskiidu uuendamata jätmise kohta;

  7. palub komisjonil ainete heakskiit tagasi võtta, kui on tõendatud või põhjendatud kahtlus, et need ei vasta määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud ohutuskriteeriumidele;

  8. palub liikmesriikidel tagada selliste toimeainete heakskiidu nõuetekohane ja õigeaegne ümberhindamine, mille puhul on nad andmeid esitavad liikmesriigid, ja tagada, et praegustele viivitustele leitakse võimalikult kiiresti tõhus lahendus;

  9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

   

  Viimane päevakajastamine: 6. juuli 2020
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika