Menettely : 2020/2671(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0203/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0203/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0197

<Date>{01/07/2020}1.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0203/2020</NoDocSe>
PDF 175kWORD 50k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden beflubutamidi, benalaksyyli, bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, syatsofamidi, dimetomorfi, etefoni, etoksatsoli, famoksadoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, formetanaatti, metributsiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus kanta 251, fenmedifami, fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli ja S‑metolaklori hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä</Titre>

<DocRef>(D067115/02 – 2020/2671(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta</Commission>

Asiasta vastaavat jäsenet: <Depute>Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz, Eleonora Evi</Depute>

TARKISTUKSET

B9‑0203/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden beflubutamidi, benalaksyyli, bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, syatsofamidi, dimetomorfi, etefoni, etoksatsoli, famoksadoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, formetanaatti, metributsiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus kanta 251, fenmedifami, fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli ja S‑metolaklori hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä

(D067115/02 – 2020/2671(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden beflubutamidi, benalaksyyli, bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, syatsofamidi, dimetomorfi, etefoni, etoksatsoli, famoksadoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, formetanaatti, metributsiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus kanta 251, fenmedifami, fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli ja S-metolaklori hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (D067115/02),

 ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009[1] ja erityisesti sen 21 artiklan ja 17 artiklan ensimmäisen kohdan,

 ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 7 kohdan täytäntöönpanosta ja korvattavien aineiden luettelon laatimisesta 11. maaliskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/408[2],

 ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011[3] 11 ja 13 artiklan,

 ottaa huomioon 13. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta[4],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan,

 ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

A. ottaa huomioon, että flumioksatsiini sisällytettiin 1. tammikuuta 2003 neuvoston direktiivin 91/414/ETY[5] liitteeseen I komission direktiivillä 2002/81/EY[6] ja että se on katsottu hyväksytyksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla;

B. ottaa huomioon, että menettely, jolla flumioksatsiinin hyväksyntä uusitaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012[7] mukaisesti, on ollut käynnissä vuodesta 2010[8] ja että sitä koskeva hakemus jätettiin 29. helmikuuta 2012 komission asetuksen (EU) N:o 1141/2010[9] mukaisesti;

C. ottaa huomioon, että tehoaineen flumioksatsiini hyväksynnän voimassaoloaikaa on jo pidennetty viidellä vuodella komission direktiivillä 2010/77/EU[10], myöhemmin vuosittain yhdellä vuodella vuodesta 2015 alkaen komission täytäntöönpanoasetuksilla (EU) 2015/1885[11], (EU) 2016/549[12], (EU) 2017/841[13], (EU) 2018/917[14], (EU) 2019/707[15] ja nyt jälleen kerran vuodella käsiteltävänä olevalla ehdotuksella komission täytäntöönpanoasetukseksi, jolla hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettäisiin 30. kesäkuuta 2021 saakka;

D. toteaa, että komissio ei perustele pidentämisen syitä muutoin kuin toteamalla, että ”[k]oska kaikkien kyseisten aineiden arviointi on viivästynyt hakijoista riippumattomista syistä, kyseisten tehoaineiden hyväksyntien voimassaolo todennäköisesti päättyy ennen kuin on tehty päätös niiden uusimisesta”;

E. toteaa, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 tarkoituksena on varmistaa sekä ihmisten ja eläinten terveyden että ympäristön korkeatasoinen suojelu ja turvata samalla unionin maatalouden kilpailukyky; katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä herkkien väestöryhmien, mukaan lukien raskaana olevien naisten, imeväisten ja lasten, suojeluun;

F. toteaa, että ennalta varautumisen periaatetta olisi noudatettava ja että asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 täsmennetään, että aineita olisi sisällytettävä kasvinsuojeluaineisiin ainoastaan, kun on osoitettu, että niistä on selkeää hyötyä kasvintuotannossa ja ettei niillä odoteta olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön;

G. toteaa, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaan tehoaineiden hyväksynnän voimassaoloajan olisi turvallisuussyistä oltava rajoitettu; katsoo, että hyväksynnän voimassaoloajan olisi oltava oikeassa suhteessa tällaisten aineiden käyttöön liittyviin mahdollisiin riskeihin, mutta tällaista oikeasuhteisuutta ei selvästikään ole;

H. ottaa huomioon, että niiden 17 vuoden aikana, jotka ovat kuluneet flumioksatsiinin hyväksymisestä tehoaineeksi, se on määritetty ja luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi kategoriaan 1B ja todennäköisesti hormonitoimintaa häiritseväksi aineeksi;

I. katsoo, että kun haitallisten terveysvaikutusten mahdollisuus on havaittu mutta asiasta ei ole tieteellistä varmuutta, komissiolla ja jäsenvaltioilla on mahdollisuus ja velvollisuus toimia ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti hyväksymällä väliaikaisia riskinhallintatoimenpiteitä, jotka ovat tarpeen ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi;

J. toteaa lisäksi, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 21 artiklassa säädetään, että komissio voi milloin tahansa tarkastella tehoaineen hyväksyntää uudelleen, erityisesti jos se katsoo uuden tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella olevan merkkejä siitä, ettei aine enää täytä asetuksen 4 artiklassa säädettyjä hyväksymiskriteereitä ja että tämä uudelleentarkastelu voi johtaa aineen hyväksynnän peruuttamiseen tai muuttamiseen;

Lisääntymiselle vaaralliset (kategoria 1B) ja hormonitoimintaa häiritsevät aineet

K. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008[16] mukaan flumioksatsiini on yhdenmukaisesti luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi kategoriaan 1B kuuluvaksi aineeksi, erittäin myrkylliseksi vesieliöille ja erittäin myrkylliseksi vesieliöille siten, että sillä on pitkäaikaisia haittavaikutuksia;

L. ottaa huomioon, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen piti jo vuonna 2014 ja myöhemmin vuosina 2017 ja 2018 äärimmäisen huolestuttavana, että flumioksatsiini on luokiteltu lisääntymiselle vaarallisten aineiden kategoriaan 1B, ja totesi, että flumioksatsiinin mahdollinen hormonitoimintaa häiritsevä vaikutus oli asia, jota ei voitu selvittää lopullisesti ja joka oli äärimmäisen huolestuttava;

M. ottaa huomioon, että vuonna 2015 flumioksatsiini sisällytettiin korvattavien aineiden luetteloon täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/408, koska se on luokiteltu tai luokiteltava asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi;

N. ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevan 3.6.4 kohdan mukaan tehoaineita ei voida hyväksyä, kun ne on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi kategoriaan 1B kuuluvaksi aineeksi, paitsi jos tehoaine on hakemuksessa mukana olevan todennetun näytön perusteella välttämätön sellaisen kasvien terveyteen kohdistuvan vakavan vaaran hallitsemiseksi, jota ei voi torjua muilla käytettävissä olevilla keinoilla, muut kuin kemialliset menetelmät mukaan luettuina, edellyttäen, että tehoaineen käyttöön sovelletaan riskinhallintatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että ihmisten ja ympäristön altistuminen aineelle minimoidaan;

O. ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevan 3.6.5 kohdan mukaan tehoaineita ei voida hyväksyä, jos niillä katsotaan olevan sellaisia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisille, paitsi jos ihmisten altistuminen kyseiselle tehoaineelle, suoja-aineelle tai tehosteaineelle on realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa merkityksetön eli tuotetta käytetään suljetuissa järjestelmissä tai muissa olosuhteissa, joissa ne eivät ole kosketuksessa ihmisiin ja joissa kyseisen tehoaineen, suoja-aineen tai tehosteaineen jäämät elintarvikkeissa ja rehuissa eivät ylitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005[17] 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti asetettua oletusarvoa;

P. ottaa huomioon, että flumioksatsiinin biokertyvyysriski on suuri, se on erittäin myrkyllistä leville ja vesikasveille sekä kohtalaisen myrkyllistä lieroille, mehiläisille, kaloille ja vedessä eläville selkärangattomille;

Q. pitää mahdottomana hyväksyä, että ainetta, jonka tiedetään täyttävän ihmisten ja ympäristön terveyden suojelemiseksi tarkoitetut poissulkemisperusteet sellaisten tehoaineiden osalta, jotka ovat perimää vaurioittavia, syöpää aiheuttavia ja/tai lisääntymiselle vaarallisia aineita tai joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, saa edelleen käyttää unionissa, sillä se vaarantaa kansanterveyden ja ympäristön;

R. ottaa huomioon, että hakijat voivat hyötyä komission työmenetelmiin sisältyvästä automaatiosta, jossa tehoaineiden hyväksynnän voimassaoloaikoja pidennetään välittömästi, jos riskien uudelleenarviointia ei ole saatu päätökseen; toteaa, että tällöin hakijat voivat tarkoituksella pidentää uudelleenarviointimenettelyä antamalla epätäydellisiä tietoja ja pyytämällä lisää poikkeuksia ja erityisedellytyksiä, mikä aiheuttaa kohtuuttomia riskejä ympäristölle ja ihmisten terveydelle, sillä altistuminen vaaralliselle aineelle jatkuu;

S. ottaa huomioon, että kun komissio ehdotti alustavasti vuonna 2014 hyväksynnän uusimatta jättämistä sillä perusteella, että flumioksatsiini täytti lisääntymiselle vaarallisten aineiden kategoriaan 1B kuuluvan aineen poissulkemisperusteet, hakija pyysi poikkeusta poissulkemisperusteiden soveltamisesta; toteaa, että tällainen poikkeus edellytti kuitenkin asiaa koskevien arviointimenetelmien kehittämistä, sillä niitä ei ollut vielä olemassa, vaikka asetusta (EY) N:o 1107/2009 oli sovellettu jo kolme vuotta, joten uusimatta jättämistä koskeva menettely pysähtyi useiksi vuosiksi;

T. ottaa huomioon, että komissio on vasta äskettäin ryhtynyt laatimaan elintarviketurvallisuusviranomaiselle toimeksiantoa, jonka mukaan se arvioisi flumioksatsiinin hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission asetuksessa (EU) 2018/605[18] tarkoitettujen kriteereiden mukaisesti, mikä viivästyttää uusimatta jättämistä koskevaa menettelyä entisestään;

U. toteaa, että kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta 13. syyskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti kehotti ”komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että asetuksen 17 artiklan mukaista hyväksynnän voimassaolon pidentämistä menettelyn kestoa vastaavaksi ajaksi ei käytetä tehoaineisiin, jotka ovat sukusolujen perimää vaurioittavia, syöpää aiheuttavia ja lisääntymiselle vaarallisia ja luokiteltu siten kategoriaan 1A tai 1B, tai tehoaineisiin, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ja jotka ovat ihmisille tai eläimille haitallisia, kuten tällä hetkellä flumioksatsiini, tiaklopridi, klorotoluroni ja dimoksistrobiini”;

V. ottaa huomioon, että parlamentti vastusti myös flumioksatsiinin hyväksynnän voimassaoloajan edellistä pidentämistä 10. lokakuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa[19] ja että komissio ei ole kyennyt vastaamaan päätöslauselmaan vakuuttavasti eikä osoittamaan asianmukaisesti, että uusi pidennys ei ylittäisi sen täytäntöönpanovaltuuksia;

W. ottaa huomioon, että sen jälkeen kun useiden tehoaineiden, myös flumioksatsiinin, hyväksynnän voimassaoloaikaa jatkettiin edellisen kerran vuonna 2019 täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/707, vain kahdeksan aineen kohdalla 34 aineesta hyväksyntä on uusittu tai jätetty uusimatta, ja 26 aineen hyväksynnän voimassaoloa jatketaan tämän komission täytäntöönpanoasetusehdotuksen nojalla jälleen, joidenkin osalta kolmannen tai neljännen kerran;

1. katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2. katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi ei ole unionin oikeuden mukainen, sillä se ei ole ennalta varautumisen periaatteen mukainen;

3. tuomitsee painokkaasti vakavat viivästykset luvan uusimismenettelyssä ja hormonitoimintaa haittaavien aineiden määrittämisessä;

4. katsoo, että päätös pidentää jälleen flumioksatsiinin hyväksynnän voimassaoloaikaa ei täytä asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 vahvistettuja turvallisuusvaatimuksia, ei perustu näyttöön siitä, että kyseistä ainetta voidaan käyttää turvallisesti, eikä todistettuun kiireelliseen tarpeeseen käyttää tehoainetta flumioksatsiini elintarviketuotannossa unionissa;

5. kehottaa komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanoasetukseksi ja toimittamaan komitealle uuden ehdotuksen, jossa otetaan huomioon kaikkien asianomaisten aineiden ja erityisesti flumioksatsiinin haitallisia ominaisuuksia koskeva tieteellinen näyttö;

6. kehottaa komissiota antamaan ehdotuksia täytäntöönpanoasetuksiksi, joilla pidennetään ainoastaan sellaisten aineiden hyväksynnän voimassaoloa, joiden ei tieteen nykykäsityksen mukaan odoteta johtavan komission ehdotukseen kyseisen tehoaineen hyväksynnän uusimatta jättämisestä;

7. kehottaa komissiota peruuttamaan aineita koskevat hyväksynnät, jos on todisteita tai perusteltuja epäilyjä siitä, etteivät ne täytä asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädettyjä turvallisuusvaatimuksia;

8. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan niitä tehoaineita koskevien hyväksyntien asianmukaisen ja oikea-aikaisen uudelleenarvioinnin, joiden osalta ne ovat raportoivia jäsenvaltioita, ja varmistamaan, että nykyiset viivytykset ratkaistaan tehokkaasti mahdollisimman pian;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

[1] EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

[2] EUVL L 67, 12.3.2015, s. 18.

[3] EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

[4] EUVL C 433, 23.12.2019, s. 183.

[5] Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15. heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

[6] Komission direktiivi 2002/81/EY, annettu 10. lokakuuta 2002, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta flumioksatsiinin sisällyttämiseksi tehoaineeksi (EYVL L 276, 12.10.2002, s. 28).

[7] Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18. syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).

[8] EUVL L 293, 11.11.2010, s. 48.

[9] Komission asetus (EU) N:o 1141/2010, annettu 7. joulukuuta 2010, tehoaineiden toisen ryhmän neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämisen uusimista koskevan menettelyn vahvistamisesta ja kyseisiä aineita koskevan luettelon laatimisesta (EUVL L 322, 8.12.2010, s. 10).

[10] Komission direktiivi 2010/77/EY, annettu 10. marraskuuta 2010, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee tiettyjen tehoaineiden liitteeseen I sisällyttämisen voimassaolon päättymispäiviä (EUVL L 293, 11.11.2010, s. 48).

[11] Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1885, annettu 20. lokakuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden 2,4-D, asibentsolaari-s-metyyli, amitroli, bentatsoni, syhalofoppibutyyli, dikvatti, esfenvaleraatti, famoksadoni, flumioksatsiini, DPX KE 459 (flupyrsulfuronimetyyli), glyfosaatti, iprovalikarbi, isoproturoni, lambda-syhalotriini, metalaksyyli-M, metsulfuroni-metyyli, pikolinafeeni, prosulfuroni, pymetrotsiini, pyraflufeenietyyli, tiabendatsoli, tifensulfuronimetyyli ja trasulfuroni hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 276, 21.10.2015, s. 48).

[12] Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/549, annettu 8. huhtikuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden bentatsoni, syhalofoppibutyyli, dikvatti, famoksadoni, flumioksatsiini, DPX KE 459 (flupyrsulfuronimetyyli), metalaksyyli-M, pikolinafeeni, prosulfuroni, pymetrotsiini, tiabendatsoli ja tifensulfuronimetyyli hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 95, 9.4.2016, s. 4).

[13] Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/841, annettu 17. toukokuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, Ampelomyces quisqualis kanta: AQ 10, benalaksyyli, bentatsoni, bifenatsaatti, bromoksyniili, karfentratsonietyyli, klooriprofaami, syatsofamidi, desmedifami, dikvatti, DPX KE 459 (flupyrsulfuronimetyyli), etoksatsoli, famoksadoni, fenamidoni, flumioksatsiini, foramsulfuroni, Gliocladium catenulatum kanta: J1446, imatsamoksi, imatsosulfuroni, isoksaflutoli, laminariini, metalaksyyli-M, metoksifenotsidi, milbemektiini, oksasulfuroni, pendimetaliini, fenmedifami, pymetrotsiini, S-metolaklori ja trifloksistrobiini hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 125, 18.5.2017, s. 12).

[14] Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/917, annettu 27. kesäkuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, beflubutamidi, benalaksyyli, bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, karvoni, klooriprofaami, syatsofamidi, desmedifami, dimetoaatti, dimetomorfi, dikvatti, etefoni, etoprofossi, etoksatsoli, famoksadoni, fenamidoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, foramsulfuroni, formetanaatti, Gliocladium catenulatum kanta: J1446, isoksaflutoli, metalaksyyli-M, metiokarbi, metoksifenotsidi, metributsiini, milbemektiini, oksasulfuroni, Paecilomyces lilacinus kanta: 251, fenmedifaami, fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli, pymetrotsiini ja S-metolaklori hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 163, 28.6.2018, s. 13).

[15] Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/707, annettu 7. toukokuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, beflubutamidi, benalaksyyli, bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, syatsofamidi, desmedifami, dimetoaatti, dimetomorfi, diuroni, etefoni, etoksatsoli, famoksadoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, foramsulfuroni, formetanaatti, metalaksyyli-M, metiokarbi, metributsiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus kanta 251, fenmedifaami, fosmetti, pirimifossi‐metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli, S-metolaklori ja tebukonatsoli hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 120, 8.5.2019, s. 16).

[16] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16. joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

[17] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23. helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).

[18] Komission asetus (EU) 2018/605, annettu 19. huhtikuuta 2018, asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen II muuttamisesta vahvistamalla tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi (EUVL L 101, 20.4.2018, s. 33).

[19] Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. lokakuuta 2019 komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2019/707, annettu 7 päivänä toukokuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, beflubutamidi, benalaksyyli, bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, syatsofamidi, desmedifami, dimetoaatti, dimetomorfi, diuroni,

etefoni, etoksatsoli, famoksadoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, foramsulfuroni, formetanaatti, metalaksyyli M, metiokarbi, metributsiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus kanta 251, fenmedifaami, fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli, S metolaklori ja tebukonatsoli hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (hyväksytyt tekstit P9_TA(2019)0026).

Päivitetty viimeksi: 6. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö