Návrh usnesení - B9-0208/2020Návrh usnesení
B9-0208/2020

PŘEDBĚŽNÉ DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. června 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 877/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně

3.7.2020 - (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

předložené v souladu s čl. 111 odst. 6 jednacího řádu

Hospodářský a měnový výbor
Odpovědná poslankyně: Irene Tinagli

Postup : 2020/2695(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0208/2020
Předložené texty :
B9-0208/2020
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

B9-0208/2020

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. června 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 877/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně

(C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

Evropský parlament,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2020)04140),

 s ohledem na dopis Komise ze dne 22. června 2020, v němž Komise žádá Parlament, aby prohlásil, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci,

 s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru ze dne 3. července 2020 adresovaný předsedovi Konference předsedů výborů,

 s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 ze dne 21. května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně[1], a zejména na čl. 10 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 tohoto nařízení,

 s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

A. vzhledem k tomu, že na zasedání Euroskupiny konaném dne 9. dubna 2020 navrhli ministři financí členských států eurozóny, aby byl v reakci na pandemii COVID-19 zřízen mechanismus na podporu v krizi způsobené pandemií, a to na základě úvěrové linky za zpřísněných podmínek, která je součástí Evropského mechanismu stability;

B. vzhledem k tomu, že ve zprávě Euroskupiny se uvádí, že jedinou podmínkou pro získání podpory v krizi způsobené pandemií bude, aby se členské státy eurozóny žádající o podporu zavázaly k využití této úvěrové linky na podporu domácího financování přímých a nepřímých nákladů na zdravotní péči, léčbu a prevenci v souvislosti s koronavirovou krizí;

C. vzhledem k tomu, že ve společném dopise ze dne 7. května 2020 výkonný místopředseda Dombrovskis a komisař Gentiloni oznámili záměr změnit nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 877/2013 ze dne 27. června 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně, s cílem dále upřesnit požadavky na oznamování, které se vztahují na členské státy čerpající podporu v krizi způsobené pandemií;

D. vzhledem k tomu, že tento akt v přenesené pravomoci mění požadavky na oznamování a upřesňuje, že oznamování v této situaci se týká pouze využití finančních prostředků z podpory v krizi způsobené pandemií určených k pokrytí přímých a nepřímých nákladů na zdravotní péči, léčbu a prevenci v souvislosti s koronavirovou krizí, a to vzhledem k velmi specifické a omezené působnosti této podpory, a že nová příloha II stanoví příslušný formulář pro oznamování;

E. vzhledem k tomu, že tento akt v přenesené pravomoci by měl vstoupit v platnost co nejdříve, aby se zjednodušily požadavky na oznamování, které musí splňovat členské státy čerpající podporu v krizi způsobené pandemií;

1. prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

Poslední aktualizace: 7. července 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí