Resolutsiooni ettepanek - B9-0208/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0208/2020

  SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS mitte esitada vastuväiteid komisjoni 19. juuni 2020. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 877/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 473/2013 euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta

  3.7.2020 - (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

  vastavalt kodukorra artikli 111 lõikele 6

  Majandus- ja rahanduskomisjon
  Vastutav parlamendiliige: Irene Tinagli

  Menetlus : 2020/2695(DEA)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B9-0208/2020
  Esitatud tekstid :
  B9-0208/2020
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  B9‑0208/2020

  Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu mitte esitada vastuväiteid komisjoni 19. juuni 2020. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 877/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 473/2013 euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta

  (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2020)04140),

   võttes arvesse komisjoni 22. juuni 2020. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 3. juuli 2020. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 473/2013 euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta[1], eriti selle artikli 10 lõiget 3 ja artikli 14 lõiget 5,

   võttes arvesse kodukorra artikli 111 lõiget 6,

   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

  A. arvestades, et eurorühma 9. aprilli 2020. aasta kohtumisel tegid euroala liikmesriikide rahandusministrid ettepaneku luua Euroopa stabiilsusmehhanismi täiendavate tingimustega seotud krediidiliini põhjal pandeemia kriisitoetuse kaitsemeede, et reageerida COVID-19 pandeemiale;

  B. arvestades, et eurorühma aruandes märgitakse, et ainus nõue pandeemia kriisitoetuse kaitsemeetme kasutamiseks on, et toetust küsivad euroala liikmesriigid kohustuksid kasutama seda krediidiliini COVID-19 kriisist tulenevate otseste ja kaudsete tervishoiu-, ravi- ja ennetuskulude riigisiseseks rahastamiseks;

  C. arvestades, et 7. mai 2020. aasta ühises kirjas teatasid komisjoni juhtiv asepresident Dombrovskis ja volinik Gentiloni kavatsusest muuta komisjoni 27. juuni 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 877/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 473/2013 euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta, et täiendavalt täpsustada pandeemia kriisitoetuse kaitsemeedet kasutavate liikmesriikide suhtes kohaldatavaid aruandlusnõudeid;

  D. arvestades, et delegeeritud õigusaktiga muudetakse aruandlusnõudeid ja täpsustatakse, et praeguses olukorras käsitleb aruandlus ainult pandeemia kriisitoetusmeetme rahaliste vahendite kasutamist COVID-19 kriisist tulenevate otseste ja kaudsete tervishoiu-, ravi- ja ennetuskulude katmiseks, võttes arvesse pandeemia kriisitoetusmeetme väga spetsiifilist ja piiratud ulatust; arvestades, et vastav aruandevorm on esitatud uues II lisas;

  E. arvestades, et kõnealune delegeeritud õigusakt peaks jõustuma võimalikult kiiresti, et ühtlustada pandeemia kriisitoetuse kaitsemeedet kasutavate liikmesriikide suhtes kohaldatavaid aruandlusnõudeid;

  1. teatab, et ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid;

  2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

   

  Viimane päevakajastamine: 7. juuli 2020
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika