Postup : 2020/2695(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0208/2020

Predkladané texty :

B9-0208/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0187

<Date>{03/07/2020}3.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0208/2020</NoDocSe>
PDF 144kWORD 43k

<TitreType>ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 111 ods. 6 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. júna 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 877/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 o  spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne</Titre>

<DocRef>(C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Výbor pre hospodárske a menové veci</Commission>

Zodpovedná poslankyňa: <Depute>Irene Tinagli</Depute>


B9‑0208/2020

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. júna 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č.  877/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.  473/2013 o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v  eurozóne

(C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

Európsky parlament,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2020)04140),

 so zreteľom na list Komisie z 22. júna 2020, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

 so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 3. júla 2020,

 so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 z 21. mája 2013 o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne[1], a  najmä na jeho článok 10 ods. 3 a článok 14 ods. 5,

 so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie k rozhodnutiu Výboru pre hospodárske a menové veci,

A. keďže na zasadnutí Euroskupiny, ktoré sa uskutočnilo 9. apríla 2020, ministri financií členských štátov eurozóny navrhli, aby sa v reakcii na pandémiu COVID-19 zriadila podpora vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou, ktorá by bola založená na úverovej linke s dodatočnými podmienkami v rámci Európskeho mechanizmu pre stabilitu;

B. keďže v správe Euroskupiny sa uvádza, že jedinou požiadavkou prístupu k podpore vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou bude, aby sa členské štáty eurozóny žiadajúce o podporu zaviazali, že túto úverovú linku využijú na podporu domáceho financovania priamych a nepriamych nákladov na zdravotnú starostlivosť, liečbu a prevenciu v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID 19;

C. keďže podpredseda Dombrovskis a komisár Gentiloni v spoločnom liste zo 7. mája 2020 oznámili zámer zmeniť delegované nariadenie Komisie č. 877/2013 z  27. júna 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 o  spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne, a to s cieľom bližšie určiť požiadavky na podávanie správ, ktoré sa týkajú členských štátov čerpajúcich podporu vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou;

D. keďže delegovaný akt mení požiadavky na podávanie správ a bližšie určuje, že podávanie správ sa v súčasnej situácii týka len využívania finančných prostriedkov z  podpory vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou na pokrytie priamych a nepriamych nákladov na zdravotnú starostlivosť, liečbu a prevenciu vyplývajúcich z krízy spôsobenej ochorením COVID-19, a to vzhľadom na veľmi špecifický a  obmedzený rozsah tejto podpory, a keďže nová príloha II stanovuje príslušný vzor podávania správ;

E. keďže tento delegovaný akt by mal nadobudnúť účinnosť čo najskôr, aby sa zjednodušili požiadavky na podávanie správ, ktoré sa vzťahujú na členské štáty čerpajúce podporu vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou;

1. oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

 

[1] Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 11.

Posledná úprava: 7. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia