Päätöslauselmaesitys - B9-0211/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0211/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä

6.7.2020 - (2019/2952(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López‑Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler‑Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Peter Pollák
PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0211/2020

Menettely : 2019/2952(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0211/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0211/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0211/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä

(2019/2952(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta ja erityisesti 16. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman parlamentaarisesta vallankaappauksesta Venezuelassa[1],

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 1. huhtikuuta 2020 antaman julkilausuman Yhdysvaltojen ehdotuksesta ja Venezuelan tilanteesta koronaviruspandemian yhteydessä,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden 30. huhtikuuta 2020 antaman lausuman Venezuelan terveysuhkasta,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden 6. toukokuuta 2020 antaman varoituksen maan humanitaarisen kriisin ja talouskriisin tuhoisasta vaikutuksesta ihmisoikeuksiin,

 ottaa huomioon YK:n pakolaisjärjestön ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön 1. huhtikuuta 2020 antaman yhteisen lehdistötiedotteen Venezuelasta tulevien pakolaisten ja muuttajien tilanteesta covid-19-kriisin aikana,

 ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 4. ja 16. kesäkuuta 2020 antamat julkilausumat Venezuelan viimeaikaisista tapahtumista,

 ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan 11. kesäkuuta 2020 antaman lausuman äskettäisistä hyökkäyksistä Venezuelan kansalliskokousta vastaan,

 ottaa huomioon kansainvälisen kontaktiryhmän 16. kesäkuuta 2020 antaman lausuman Venezuelan vaalielimen heikentyneestä uskottavuudesta ja 24. kesäkuuta 2020 antaman lausuman Venezuelan pahenevasta poliittisesta kriisistä,

 ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen 11 venezuelalaisen johtavan viranhaltijan lisäämisestä luetteloon henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä[2],

 ottaa huomioon Venezuelan perustuslain,

 ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että 26. toukokuuta 2020 EU ja Espanjan hallitus kutsuivat YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) tuella koolle kansainvälisen avunantajien konferenssin solidaarisuuden osoittamiseksi Venezuelan pakolaisia ja muuttajia kohtaan; ottaa huomioon, että kansainväliset avunantajat lupasivat yhteensä 2,544 miljardia euroa, josta ainoastaan 595 miljoonaa euroa suorina avustuksina ja loput ehdollisina lainoina; ottaa huomioon, että konferenssin aikana eräät lainanottajat ilmaisivat huolensa lainojen saamiseen liittyvistä byrokraattisista vaikeuksista ja monimutkaisista säännöksistä; katsoo, että 595 miljoonaa euroa suorina avustuksina tuskin kattaa tällaisen ennennäkemättömän kriisin vuotuisia seurauksia Venezuelan naapurimaissa;

B. toteaa, että Venezuelan poliittinen, taloudellinen, institutionaalinen, sosiaalinen ja moniulotteinen humanitaarinen kriisi on syventynyt huomattavasti covid-19-pandemian aikana; toteaa, että yhä vakavampi pula lääkkeistä ja elintarvikkeista, laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset, hyperinflaatio, poliittinen sorto, korruptio ja väkivalta vaarantavat ihmisten hengen ja pakottavat heidät pakenemaan maasta;

C. toteaa, että Venezuelassa yhä useammat ihmiset, erityisesti naisten, lasten ja sairaiden kaltaiset haavoittuvat ryhmät, kärsivät aliravitsemuksesta, mikä on seurausta laadukkaiden terveyspalvelujen, lääkkeiden, elintarvikkeiden ja veden rajallisesta saatavuudesta;

D. toteaa, että Venezuelan kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä on heikentynyt merkittävästi hallinnon väärinkäytösten vuoksi, mikä on johtanut vakavaan lääkepulaan ja lääketieteellisen hoidon heikkoon saatavuuteen; toteaa, että hallinnon ilmoittamat covid-19-pandemiaan liittyvät luvut eivät ole uskottavia ja että niihin eivät luota venezuelalaiset eikä kansainvälinen yhteisö;

E. ottaa huomioon, että Venezuelan tämänhetkinen moniulotteinen kriisi on saanut aikaan suurimman alueella koskaan nähdyn väestön siirtymisen; ottaa huomioon, että noin viisi miljoonaa venezuelalaista on paennut maasta ja että 80 prosenttia heistä on joutunut siirtymään alueen maihin; ottaa huomioon, että UNHCR:n mukaan Venezuelan pakolaiskriisi on maailman toiseksi suurin kriisi Syyrian kriisin jälkeen;

F. ottaa huomioon, että UNHCR:n mukaan turvapaikkaa hakevien venezuelalaisten määrä maailmassa on kasvanut 2 000 prosentilla; ottaa huomioon, että 650 000 venezuelalaista on tehnyt turvapaikkahakemuksen eri puolilla maailmaa ja noin kaksi miljoonaa on saanut oleskeluluvan muista Amerikan maista; ottaa huomioon, että 12 prosenttia väestöstä on paennut maasta ja että ihmisiä lähtee edelleen keskimäärin 5 000 ihmisen päivävauhdilla;

G. toteaa, että tämänhetkinen maailmanlaajuinen kansanterveysuhka on pahentanut monien Venezuelasta tulevien pakolaisten ja muuttajien sekä heidän isäntämaidensa jo ennestään epätoivoista tilannetta; ottaa huomioon, että monet pakolaiset ja muuttajat ovat riippuvaisia päiväpalkoista, jotka eivät riitä kattamaan perustarpeita, kuten majoitusta, ruokaa ja terveydenhoitoa;

H. ottaa huomioon, että covid-19-pandemian alkuvaiheita koskevien raporttien mukaan maan heikentynyt terveydenhuoltojärjestelmä on ylikuormittunut, sairaalat ovat täyttyneet koronaviruspotilaista ja kymmenet terveydenhuollon työntekijät ovat saaneet tartunnan;

I. ottaa huomioon, että Nicolás Maduron hallinnon valvoma laillisen asemansa menettänyt Venezuelan korkein oikeus ratifioi 26. toukokuuta 2020 perusteettomasti Luis Parran nimittämisen kansalliskokouksen puhemieheksi; ottaa huomioon, että laiton parlamentin istunto, jossa Parra väittää tulleensa valituksi, pidettiin tammikuussa 2020 lainmukaisen menettelyn ja demokraattisten perustuslaillisten periaatteiden vastaisesti, koska demokraattisesti valittujen edustajien suurelta enemmistöltä evättiin läsnäolo istunnon aikana ja näin ollen heitä estettiin äänestämästä; ottaa huomioon, että tässä laittomassa parlamentin istunnossa tehty laiton päätös johti siihen, että EU:n neuvosto määräsi pakotteita 11 muulle viranhaltijalle, mukaan lukien Luis Parra, heidän toimistaan demokratian ja oikeusvaltion heikentämiseksi;

J. ottaa huomioon, että 13. kesäkuuta 2020 laillisen asemansa menettänyt korkein oikeus nimitti jälleen kerran uusia jäseniä kansalliseen vaalineuvostoon (CNE), vaikka sillä ei ole siihen mitään toimivaltaa; ottaa huomioon, että Venezuelan perustuslain 187 ja 296 pykälän mukaan nämä nimitykset kuuluvat Venezuelan kansalaisten demokraattisesti valitseman kansalliskokouksen yksinomaiseen toimivaltaan; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ei tunnusta näiden laillisen asemansa menettäneiden elinten yksipuolisesti tekemiä päätöksiä; ottaa huomioon, että näistä päätöksistä vastuussa olevat viranhaltijat on myös sisällytetty neuvoston pakoteluetteloon;

K. ottaa huomioon, että Nicolás Maduro määräsi EU:n suurlähettilään poistumaan maasta 72 tunnin kuluessa vastatoimena neuvoston 29. kesäkuuta 2020 tekemälle päätökselle asettaa vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille lukuisille viranhaltijoille henkilökohtaisia pakotteita ja että hän myös uhkasi Espanjan suurlähettilästä uusilla kostotoimilla;

L. ottaa huomioon, että Maduron hallinto on hyökännyt poliittisia puolueita Acción Democrática, Primero Justicia ja Un Nuevo Tiempo vastaan harjoittamalla järjestelmällistä vainoa laillisen asemansa menettäneen korkeimman oikeuden päätöksillä, joissa puolueilta on riistetty niiden kansallinen johtajisto vastoin niiden jäsenten tahtoa; ottaa huomioon, että Maduron hallinto luokitteli demokraattisen poliittisen puolueen Voluntad Popularin terroristijärjestöksi;

M. ottaa huomioon, että demokraattinen kansainvälinen yhteisö, EU mukaan lukien, on torjunut jyrkästi tällaisen vaalifarssin ja kaikki tällaiset laittomat toimet; ottaa huomioon, että nämä toimet kaventavat maan demokratian tilan minimiinsä ja asettavat lisäesteitä Venezuelan syvän poliittisen kriisin ratkaisemiselle; katsoo, että pahenevasta kriisistä selviämiseksi on olennaisen tärkeää muodostaa moniarvoinen ja osallistava kansallinen hätätilahallitus, joka koostuu maan kaikista demokraattisista politiikan alan ja sosiaalisektorin edustajista ja joka kykenee vastaamaan Venezuelan nykyisiin humanitaarisiin tarpeisiin;

N. ottaa huomioon, että vapaat ja oikeudenmukaiset parlamentti- ja presidentinvaalit, joissa noudatetaan kansainvälisiä normeja, riippumaton ja tasapainoinen kansallinen vaalineuvosto sekä tasapuoliset toimintaedellytykset, jotka mahdollistavat puolueiden ja ehdokkaiden osallistumisen, ovat uskottavan vaaliprosessin kulmakiviä;

O. ottaa huomioon, että espanjalainen sanomalehti ABC julkaisi 15. kesäkuuta 2020 vuodelta 2010 peräisin olevia turvallisuusluokiteltuja asiakirjoja, joiden mukaan Venezuelan hallinto antoi 3,5 miljoonan euron rahoituksen Viiden tähden liikkeelle (Movimento 5 Stelle) Italiassa; katsoo, että tällainen ulkomainen sekaantuminen on merkittävä uhka eurooppalaisille demokratioille;

P. ottaa huomioon, että Maduron hallinnon aikainen Venezuelan varapresidentti Delcy Rodrigez merkittiin vuonna 2018 neuvoston luetteloon henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, ja häneltä evättiin pääsy EU:hun; ottaa huomioon, että tästä huolimatta Espanjan liikenneministeri otti hänet vastaan Madridin lentoasemalla 20. tammikuuta 2020; ottaa huomioon, että Espanjan liikenneministeri on esittänyt tapahtumasta kuusi eri versiota, joista jotkut ovat ristiriitaisia; toteaa, että Espanjan hallitus ei ole antanut kansalaisille avointa tai vakuuttavaa selitystä tapahtumasta; katsoo, että EU:n olisi pitänyt pyytää Espanjan hallitukselta selitystä tälle EU:n lainsäädännön rikkomiselle, ja toteaa, että tähän mennessä ei ole merkkejä siitä, että selitys olisi annettu; ottaa huomioon, että ulkoasioita koskevien EU:n päätösten täytäntöönpano on kansallisten viranomaisten vastuulla mutta komission vastuulla on valvoa EU:n oikeuden täytäntöönpanoa;

Q. ottaa huomioon, että Kap Verden viranomaiset pidättivät 12. kesäkuuta 2020 liikemies Alex Saabin, joka on sotkeutunut useisiin Maduron hallinnon korruptiojärjestelyihin, ja hän odottaa nyt tuomioistuimen päätöstä ja mahdollista luovutusta; toteaa, että Saabin tapaus osoittaa, miten laajalle korruptio on levinnyt Venezuelassa samalla kun maa on keskellä ennennäkemätöntä humanitaarista kriisiä; ottaa huomioon, että Venezuela sijoittuu Transparency Internationalin vuoden 2019 korruptioindeksin 180 maan joukossa sijalle 173;

R. ottaa huomioon, että José Luis Rodríguez Zapateron hallituksen alaisuudessa toiminutta entistä Espanjan Venezuelan-suurlähettilästä Raúl Morodoa vastaan on nostettu äskettäin syyte lahjonnasta ja kavalluksesta sen jälkeen, kun Venezuelan valtion öljy- ja kaasuyhtiöltä PDVSA:lta katosi 35 miljoonaa euroa hänen suurlähettilään toimikautensa aikana;

S. ottaa huomioon, että poliittisten vankien määrä Venezuelassa on kasvanut sen jälkeen, kun laajamittaiset siviililevottomuudet alkoivat vuonna 2014, ja tällä hetkellä heitä on yli 300; ottaa huomioon, että 11 eurooppalaista on myös ilmoitettu pidätetyiksi Venezuelassa;

T. katsoo, että pakotteiden kohteena olevien maiden olisi annettava avointa tietoa, hyväksyttävä kansainvälinen humanitaarinen apu ja asetettava etusijalle heikoimmassa asemassa olevien väestönosien tarpeet ja oikeudet;

1. tuo jälleen esiin syvän huolensa humanitaarisen uhan vakavuudesta, sillä se vaarantaa vakavasti venezuelalaisten hengen; ilmaisee solidaarisuutensa kaikille niille venezuelalaisille, jotka joutuvat pakenemaan maastaan puutteellisten peruselinolojen eli esimerkiksi elintarvikkeiden, juomaveden, terveyspalvelujen ja lääkkeiden puutteen takia;

2. kehottaa kiinnittämään huomiota muuttoliikekriisiin, joka on laajentunut koko alueella, etenkin Kolumbiaan, Peruun, Ecuadoriin, Boliviaan, Chileen, Brasiliaan, Panamaan, Argentiinaan sekä joihinkin EU:n jäsenvaltioihin, ja korostaa erittäin vaikeita olosuhteita, joita covid-19-pandemian torjunta pahentaa entisestään; antaa tunnustusta naapurimaiden ponnisteluille ja niiden osoittamalle solidaarisuudelle; pyytää komissiota jatkamaan yhteistyötä näiden maiden kanssa paitsi humanitaarisen avun toimittamisessa myös antamalla lisäresursseja ja kehityspolitiikan avulla;

3. kehottaa Venezuelan viranomaisia tunnustamaan maassa vallitsevan humanitaarisen kriisin, estämään sen pahenemisen entisestään ja edistämään sellaisia poliittisia ja taloudellisia ratkaisuja, jotka varmistavat kaikkien siviilien turvallisuuden sekä maan ja alueen vakauden;

4. kehottaa kiireesti estämään humanitaarisen ja kansanterveydellisen kriisin pahenemisen ja erityisesti tuhkarokon, malarian, kurkkumädän ja suu- ja sorkkataudin kaltaisten tautien uudelleen puhkeamisen; kehottaa panemaan nopeasti täytäntöön lyhyen aikavälin toimia, joilla torjutaan aliravitsemusta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien, kuten naisten, lasten ja sairaiden, keskuudessa;

5. pitää myönteisinä kansainvälisen avunantajien konferenssin sitoumuksia ja toimia; katsoo, että suurin osa sitoumuksista, jotka koskevat lainoja eivätkä suoria avustuksia, ei vastaa konferenssille asetettua tavoitetta; vaatii, että näiden lainojen saantia koskevien ehtojen on oltava joustavia ja läpinäkyviä ja mahdollistettava siten lainojen nopea antaminen;

6. tuomitsee jyrkästi kansalliskokouksen demokraattiseen, perustuslailliseen ja avoimeen toimintaan kohdistuvat loukkaukset sekä sen jäseniin kohdistetun pelottelun, väkivallan ja mielivaltaiset päätökset; tuomitsee uusien jäsenten epädemokraattisen nimittämisen kansalliseen vaalineuvostoon ja kansallisen johtajiston riistämisen laillisilta puolueilta vastoin niiden jäsenten tahtoa;

7. toteaa uudelleen, että kansalliskokouksessa pidetyn avoimen ja demokraattisen äänestyksen tuloksena Juan Guaidó on kansalliskokouksen laillinen puhemies sekä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan laillinen väliaikainen presidentti Venezuelan perustuslain 223 pykälän mukaisesti;

8. toistaa tukevansa täysin kansalliskokousta, joka on Venezuelan ainoa laillisesti valittu demokraattinen elin ja jonka toimivaltaa on kunnioitettava samoin kuin sen jäsenten oikeuksia ja turvallisuutta; painottaa, että rauhanomainen ja poliittinen ratkaisu on mahdollinen vain, jos kansalliskokouksen perustuslaillisia valtaoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti;

9. palauttaa mieliin, että demokraattisten instituutioiden ja periaatteiden kunnioittaminen sekä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ovat olennaisia edellytyksiä kansan etua palvelevan ratkaisun löytämiseksi Venezuelan kriisiin; kehottaa siksi kiireellisesti luomaan olosuhteet, jotka johtavat vapaisiin, avoimiin ja uskottaviin presidentin- ja parlamenttivaaleihin, jotka perustuvat kiinteään aikatauluun, oikeudenmukaisiin ehtoihin kaikille toimijoille ja täyteen avoimuuteen sekä luotettavien kansainvälisten tarkkailijoiden läsnäoloon; katsoo, että tämä on ainoa keino selviytyä kriisistä;

10. pitää erittäin valitettavana, että Delcy Rodriguez, johon on kohdistettu EU:n rajoittavia toimenpiteitä, pääsi Schengen-alueelle viime helmikuussa ja tapasi Espanjan viranomaisia sen sijaan että häneltä olisi evätty pääsy EU:n alueelle ja että hänet olisi karkotettu; pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa kääntymään Espanjan viranomaisten puoleen ja pyytämään luotettavaa ja avointa tutkimusta ja selvitystä asiasta;

11. pitää myönteisenä neuvoston 29. kesäkuuta 2020 tekemää päätöstä lisätä 11 venezuelalaista viranhaltijaa luetteloon henkilöistä, joihin kohdistetaan henkilökohtaisia pakotteita, jotka eivät vahingoita Venezuelan kansaa, ja kehottaa lujittamaan ja laajentamaan luetteloa, jos ihmisoikeustilanne ja demokratia heikkenevät maassa edelleen; katsoo, että EU:n viranomaisten on rajoitettava luettelossa olevien henkilöiden ja heidän lähiomaistensa liikkumisvapautta, jäädytettävä heidän varansa ja peruutettava heidän viisuminsa;

12. pitää valitettavana Nicolás Maduron päätöstä karkottaa EU:n suurlähettiläs Caracasista vastatoimena pakotteille, jotka on määrätty vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille 11 venezuelalaiselle viranhaltijalle; pitää tässä mielessä myönteisenä varapuheenjohtajan / korkean edustajan lausuntoa vastavuoroisuudesta ja kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan myös suurlähettiläidensä vetämistä pois Caracasista ja varmistamaan samalla EU:n kansalaisille suojelua ja konsulipalveluja tarjoavan diplomaattihenkilöstön työn jatkuvuuden;

13. tuomitsee hillitsemättömän korruption, josta on tullut olennainen osa Maduron hallintoa; tuomitsee Maduron hallinnon rahoituksen populistisille puolueille EU:ssa ja kehottaa tutkimaan asiaa nopeasti ja puolueettomasti; tuomitsee jyrkästi Espanjan entisen suurlähettilään Raúl Modoron korruptioskandaalin ja pitää sitä valitettavana ja kehottaa viranomaisia saattamaan vastuussa olevat oikeuden eteen;

14. vaatii vapauttamaan välittömästi kaikki poliittiset vangit ja lopettamaan poliittisten vastustajien, ihmisoikeusaktivistien ja rauhanomaisten mielenosoittajien kidutuksen, kaltoinkohtelun ja häirinnän sekä sallimaan epäoikeudenmukaisesti maanpakoon ajettujen palata maahan;

15. tukee täysin Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkimuksia Venezuelan hallinnon toteuttamista laajamittaisista rikoksista ja tukahduttamistoimista; kehottaa EU:ta yhtymään Kansainvälisen rikostuomioistuimen sopimuspuolten aloitteeseen tutkinnan aloittamiseksi Maduron johtaman tosiasiallisen hallituksen Venezuelan alueella ihmisyyttä vastaan tekemistä rikoksista, jotta syylliset saadaan vastuuseen teoistaan;

16. pyytää lähettämään Euroopan parlamentin jäseniä tiedonhankintamatkalle Venezuelaan arvioimaan tilannetta;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lailliselle väliaikaiselle presidentille ja kansalliskokoukselle, Liman ryhmään kuuluvien maiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

Päivitetty viimeksi: 8. heinäkuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö