Forslag til beslutning - B9-0212/2020Forslag til beslutning
B9-0212/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen

6.7.2020 - (2019/2952(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Manu Pineda
for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2019/2952(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0212/2020
Indgivne tekster :
B9-0212/2020
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0212/2020

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen

(2019/2952(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Den Bolivariske Republik Venezuelas forfatning,

 der henviser til princippet om ikkeindgriben, som er fastsat i FN-pagten,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

 der henviser til erklæringen af 8. august 2019 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om de sanktioner, der er indført mod Venezuela,

 der henviser til undersøgelsen fra Center for Economic and Policy Research fra april 2019 med titlen "Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela",

 der henviser til, at FN's Menneskerettighedsråd den 14. juli 2019 vedtog en resolution, som blev forelagt af Den Bolivariske Republik Venezuela under dennes formandskab for Alliancelandene (NAM), om at styrke det internationale samarbejde på menneskerettighedsområdet med henblik på at imødegå de negative konsekvenser af ensidige tvangsforanstaltninger, som reelt er sanktioner,

 der henviser til, at det både af artikel 1 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og af artikel 1 i den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fremgår, at "alle folk har selvbestemmelsesret", og at de "i kraft af denne ret frit kan bestemme deres politiske stilling og frit varetage deres egen økonomiske, sociale og kulturelle udvikling",

 der henviser til opfordringen af 24. marts 2020 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om behovet for at lempe sanktionerne på baggrund af covid-19-pandemien,

 der henviser til det fælles kommuniké efter telefonsamtalen den 2. juli 2020 mellem den højtstående repræsentant, Josep Borrell, og udenrigsminister Arreaza,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at den interne økonomiske og sociale situation i Venezuela er blevet forværret som følge af de øgede økonomiske og finansielle sanktioner fra USA's og EU's side, der har ført til hyperinflation, forsyningsknaphed, stigende fattigdom og knaphed på lægemidler og medicinsk udstyr;

B. der henviser til, at 4,5 millioner venezuelanske borgere ifølge UNHCR er migreret til tredjelande;

C. der henviser til, at det amerikanske udenrigsministerium fortsat truer Venezuela med yderligere sanktioner, som vil få yderligere konsekvenser for den venezuelanske befolknings situation;

D. der henviser til, at ensidige tvangsforanstaltninger er i strid med etablerede folkeretlige principper; der henviser til, at FN, og navnlig FN's særlige rapportør om ensidige tvangsforanstaltningers negative indvirkning på menneskerettighederne, har understreget dette gentagne gange; der henviser til, at sanktioner medfører forstyrrelse i enhver stat, og at de, når de skader økonomien, kan have katastrofale følger for borgerne i udviklingslande;

E. der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder har fastslået, at de sanktioner, der er indført mod Venezuela, medfører, at mennesker nægtes deres grundlæggende menneskerettigheder, herunder deres økonomiske rettigheder og rettigheder til fødevarer og sundhed, og har opfordret til en politisk løsning på situationen;

F. der henviser til, at Rådet den 29. juni 2020 føjede yderligere 11 venezuelanske personer til sin sanktionsliste, som nu omfatter 36 personer;

G. der henviser til, at den eksterne indblanding, destabilisering, desinformationskampagner, manipulation af den offentlige opinion og vold, der fremmes af visse dele af oppositionen med støtte fra USA, EU og den såkaldte Limagruppe, har fået den igangværende sociale krise til at flamme op;

H. der henviser til, at de venezuelanske myndigheder satte en stopper for Operation Gideon, som fandt sted den 3. og 4. maj 2020; der henviser til, at 13 lejesoldater, herunder amerikanske statsborgere, som var en del af den private militære virksomhed, Silvercorp USA, blev arresteret i La Guaira, mens de forsøgte at infiltrere landet og, ifølge deres egne erklæringer, overtage kontrollen med strategiske steder og fremme fjernelsen af præsident Maduro; der henviser til, at flere undersøgelser, herunder den, der blev foretaget af The Wall Street Journal, viser, at Operation Gideon blev planlagt af Leopoldo López;

I. der henviser til, at USA i april 2020 udsendte over 6 500 soldater til en række militære øvelser ud for den venezuelanske kyst; der henviser til, at den venezuelanske regering og førende oppositionsledere mente, at disse øvelser var en uansvarlig provokation fra Trump-regeringens side;

J. der henviser til, at dialog og respekt for folkeretten, herunder princippet om ikkeindblanding, er grundlaget for en fredelig løsning af konflikter og interne situationer i alle lande;

K. der henviser til, at tvangsfordrivelse er et problem, der berører hele den latinamerikanske region; der henviser til, at Colombia har det største antal internt fordrevne i verden med over 7,6 millioner; der henviser til, at antallet af mennesker, der forlader Guatemala, El Salvador og Honduras i de såkaldte "migrantkaravaner" fortsat stiger;

L. der henviser til, at retten til international beskyttelse er en grundlæggende menneskeret, som er sikret i folkeretten, og som ikke bør instrumentaliseres eller underlægges politisk konditionalitet;

M. der henviser til, at det anslås, at 1 246 mennesker døde i forsøget på at nå frem til Den Europæiske Union i 2019; der henviser til, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater i øjeblikket sender folk tilbage til lande med igangværende væbnede konflikter; der henviser til, at adskillige internationale organisationer har dokumenteret afvisning ved Den Europæiske Unions ydre grænser og tilbagesendelse af mennesker uden behørig respekt for deres ret til international beskyttelse;

1. giver udtryk for sin solidaritet med det venezuelanske folk i betragtning af de sociale og økonomiske udfordringer, det står over for;

2. giver udtryk for sin medfølelse med slægtninge og venner til de 54 personer, der er døde af covid-19 i Venezuela;

3. beklager, at Den Internationale Valutafond ikke reagerede på den venezuelanske regerings behov, da den anmodede om et nødlån på 5 mia. USD til at styrke beredskabskapaciteten i det venezuelanske offentlige sundhedssystem over for covid-19-pandemien;

4. glæder sig over, at en række venezuelanske konti i udlandet er blevet frigivet med henblik på at mobilisere midler til bekæmpelse af pandemien; opfordrer til, at alle Den Bolivariske Republik Venezuelas midler og aktiver uden for landet straks frigives, navnlig dem i EU;

5. fordømmer EU's og USA's indførelse af sanktioner og opfordrer indtrængende til, at de ophæves; bemærker, at det anslås, at over 40 000 mennesker er døde siden 2017 som en direkte følge af de indførte sanktioner, som har begrænset Venezuelas adgang til de internationale markeder for fødevarer og lægemidler;

6. understreger, at de sanktioner, der er indført mod Venezuela, fortsat forvolder meget alvorlig skade på menneskers liv og helbred; mener, at disse sanktioner passer på definitionen af kollektiv afstraffelse af civilbefolkningen som beskrevet i både Genèvekonventionen og Haagerkonventionen, hvilket gør dem ulovlige i henhold til folkeretten og traktaterne;

7. fordømmer de trusler, som USA's udenrigsministerium og visse EU-medlemsstaters regeringer har fremsat, f.eks. Trump-regeringens opfordring til at indføre yderligere sanktioner, som yderligere har forværret den politiske situation i Venezuela;

8. støtter den indsats, der gøres af demokratiske kræfter, den venezuelanske regering og det venezuelanske folk for at finde løsninger på deres politiske og økonomiske udfordringer og for at fremme en styrkelse af den nationale dialog i Venezuela;

9. opfordrer den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til at gå i konstruktiv dialog med den venezuelanske regering under ledelse af præsident Nicolás Maduro Moros; opfordrer den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til at støtte de bestræbelser, der gøres af Rundbordskonferencen for National Dialog, som samler demokratiske partier fra den venezuelanske regering og oppositionen med henblik på at finde en fredelig løsning på den aktuelle situation inden for rammerne af den venezuelanske forfatning;

10. glæder sig over aftalen om at fremme diplomatiske kontakter mellem Den Europæiske Union og Venezuela efter dialogen mellem den venezuelanske udenrigsminister, Jorge Arreaza, og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell;

11. forventer, at EU's støtte ydes i overensstemmelse med befolkningens behov og ikke geopolitiske interesser; opfordrer Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at yde beskyttelse til mennesker, der flygter fra situationer med alvorlig skade på menneskers liv og helbred, uanset deres oprindelse;

12. minder om Den Europæiske Unions forpligtelser over for internt fordrevne i Colombia inden for rammerne af fredsaftalerne; minder om den humanitære situation i andre lande i regionen, såsom Haiti;

13. opfordrer Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at reagere på UNHCR's opfordring til tilstrækkelig finansiering;

14. opfordrer Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at forsvare og fremme retten til international beskyttelse, begyndende med sit eget område og sin egen lovgivning; opfordrer til, at tilbagesendelser ophører omgående, at der åbnes sikre og lovlige migrationskanaler til Den Europæiske Union og indføres en genbosætningsordning fra områder, der er ramt af væbnede konflikter og humanitære nødsituationer;

15. bemærker indvirkningen af de eksterne sanktioner på de økonomiske vanskeligheder, som Den Bolivariske Republik Venezuela står over for; opfordrer derfor FN's Generalforsamling til at give Den Bolivariske Republik Venezuela stemmeretten tilbage i overensstemmelse med artikel 19 i FN-pagten, hvori det hedder, at medlemmer kan få tilladelse til at stemme, hvis den manglende betaling skyldes forhold, som er uden for deres kontrol;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Venezuelas regering og Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling.

 

Seneste opdatering: 7. juli 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik