Πρόταση ψηφίσματος - B9-0212/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0212/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση

6.7.2020 - (2019/2952(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Manu Pineda
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2019/2952(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0212/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0212/2020
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0212/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση

(2019/2952(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας,

 έχοντας υπόψη την αρχή της μη παρέμβασης, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της 8ης Αυγούστου 2019 σχετικά με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Βενεζουέλα,

 έχοντας υπόψη τη μελέτη του Κέντρου Οικονομικής και Πολιτικής Έρευνας του Απριλίου 2019, με τίτλο «Οι οικονομικές κυρώσεις ως συλλογική τιμωρία: η περίπτωση της Βενεζουέλας» ,

 λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ενέκρινε, στις 14 Ιουλίου 2019, ψήφισμα που υπέβαλε η Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας κατά την άσκηση της προεδρίας του Κινήματος των Αδεσμεύτων (ΝΑΜ) υπέρ της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες των μονομερών εξαναγκαστικών μέτρων, τα οποία στην πραγματικότητα είναι κυρώσεις,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, στα οποία αναφέρεται ότι «όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης» και ότι «σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους και εξασφαλίζουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και μορφωτική ανάπτυξη τους»,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της 24ης Μαρτίου 2020 σχετικά με την ανάγκη  χαλάρωσης των κυρώσεων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 ,

 έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν μετά την τηλεφωνική κλήση μεταξύ του Ύπατου Εκπροσώπου Borrell και του Υπουργού Arreza στις 2 Ιουλίου 2020,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη Βενεζουέλα επιδεινώθηκε σημαντικά ως συνέπεια των αυξανόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κυρώσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ, που οδήγησαν σε υπερπληθωρισμό, ελλείψεις στον εφοδιασμό, αυξανόμενη φτώχεια και ελλείψεις φαρμάκων και ιατρικού υλικού·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNHCR, 4.5 εκατομμύρια πολίτες της Βενεζουέλας μετανάστευσαν σε τρίτες χώρες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξακολουθεί να απειλεί τη Βενεζουέλα με πρόσθετες κυρώσεις που θα είχαν περαιτέρω αντίκτυπο στην κατάσταση του πληθυσμού της Βενεζουέλας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μονομερή εξαναγκαστικά μέτρα αντιβαίνουν προς το διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο έχει επανειλημμένως τονίσει ο ΟΗΕ, και ιδίως ο ειδικός εισηγητής σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο των μονομερών εξαναγκαστικών μέτρων στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις διαταράσσουν τις χώρες στις οποίες επιβάλλονται και, όταν βλάπτουν την οικονομία, μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τους πολίτες των αναπτυσσόμενων χωρών·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει δηλώσει ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Βενεζουέλα έχουν ως αποτέλεσμα την άρνηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών τους δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων στην τροφή και την υγεία, και έχει ζητήσει την εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης για την κατάσταση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Ιουνίου 2020, το Συμβούλιο προσέθεσε 11 ακόμη πολίτες της Βενεζουέλας στον κατάλογο των κυρώσεων, ο οποίος περιλαμβάνει σήμερα 36 άτομα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική παρέμβαση, η αποσταθεροποίηση, οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, η χειραγώγηση της κοινής γνώμης και η βία που προωθείται από ορισμένους φορείς της αντιπολίτευσης με την υποστήριξη των ΗΠΑ, της ΕΕ και της αποκαλούμενης Ομάδας της Λίμα έχουν οξύνει τη συνεχιζόμενη κοινωνική κρίση·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Βενεζουέλας έθεσαν τέλος στην επιχείρηση Gideon, η οποία έλαβε χώρα στις 3 και 4 Μαΐου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνελήφθησαν 13 μισθοφόροι, συμπεριλαμβανομένων αμερικανών πολιτών που ανήκαν στην ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Silvercorp USA, στη La Guaira, ενώ προσπαθούσαν να διεισδύσουν στη χώρα και, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, να αναλάβουν τον έλεγχο στρατηγικών τοποθεσιών και να διευκολύνουν την απομάκρυνση του Προέδρου Maduro· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες έρευνες, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας που διεξήχθη από την The Wall Street Journal, δείχνουν ότι η επιχείρηση Gideon σχεδιάστηκε από τον Leopoldo López·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο 2020, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν πάνω από 6.500 στρατιώτες για μια σειρά στρατιωτικών ασκήσεων απέναντι από τις ακτές της Βενεζουέλας,  και ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας και ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης θεώρησαν αυτές τις ασκήσεις ως μια ανεύθυνη πρόκληση  εκ μέρους της κυβέρνησης Trump·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη παρέμβασης, αποτελούν τη βάση για την ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων και των εσωτερικών καταστάσεων σε όλες τις χώρες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναγκαστικός εκτοπισμός αποτελεί πρόβλημα που πλήττει ολόκληρη την περιοχή της Λατινικής Αμερικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κολομβία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εσωτερικά εκτοπισμένων στον κόσμο, πάνω από 7, 6 εκατομμύρια άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που εγκαταλείπουν τη Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαδόρ και την Ονδούρα σε «καραβάνια μεταναστών» εξακολουθεί να αυξάνεται·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στη διεθνή προστασία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο, και δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο χειραγώγησης ή να υπόκειται σε πολιτικές προϋποθέσεις·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι 1.246 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της επιστρέφουν σήμερα ανθρώπους σε χώρες με συνεχιζόμενες ένοπλες συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί διεθνείς οργανισμοί έχουν αναφέρει επαναπροωθήσεις και επιστροφές στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παραβιάζουν το δικαίωμα διεθνούς προστασίας ·

1. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν·

2. εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς και τους φίλους των 54 ατόμων που πέθαναν από  την COVID- 19 στη Βενεζουέλα·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, για επείγουσα χορήγηση δανείου  ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης του δημόσιου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της Βενεζουέλας στην πανδημία COVID-19·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πολλοί λογαριασμοί της Βενεζουέλας στο εξωτερικό αποδεσμεύτηκαν για την κινητοποίηση πόρων για την καταπολέμηση της πανδημίας· ζητεί όλα τα κονδύλια και τα περιουσιακά στοιχεία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας εκτός της χώρας να αποδεσμευτούν, ιδίως δε εκείνα της ΕΕ·

5. καταδικάζει την επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ και τις ΗΠΑ και ζητεί επιτακτικά την άρση τους· σημειώνει ότι εκτιμάται ότι περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2017, ως άμεση συνέπεια των κυρώσεων που επιβλήθηκαν, οι οποίες περιόρισαν την πρόσβαση της Βενεζουέλας στις διεθνείς αγορές τροφίμων και φαρμάκων·

6. τονίζει ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Βενεζουέλα εξακολουθούν να βλάπτουν σοβαρά τη ζωή και την υγεία των πολιτών της χώρας· θεωρεί ότι οι κυρώσεις αυτές αντιστοιχούν στον ορισμό της συλλογικής τιμωρίας του άμαχου πληθυσμού, όπως περιγράφεται στις διεθνείς συμβάσεις της Γενεύης και της Χάγης, πράγμα που τις καθιστά παράνομες βάσει του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών·

7. καταδικάζει τις απειλές που εξαπέλυσαν το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και οι κυβερνήσεις ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ, όπως η έκκληση της κυβέρνησης Trump για επιβολή περαιτέρω κυρώσεων, που έχουν οξύνει ακόμη περισσότερο την πολιτική κατάσταση στη Βενεζουέλα·

8. υποστηρίζει τις προσπάθειες των δημοκρατικών δυνάμεων, της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, και του λαού της Βενεζουέλας να βρουν οι ίδιοι τις απαντήσεις στις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να προωθήσουν την ενίσχυση του εθνικού διαλόγου στη Βενεζουέλα·

9. καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν εποικοδομητικό διάλογο με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, υπό την ηγεσία του Προέδρου Nicolás Maduro Moros· καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες για συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τον εθνικό διάλογο, στην οποία συμμετέχουν δημοκρατικά κόμματα από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και την αντιπολίτευση, για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στη συνεχιζόμενη κατάσταση στο πλαίσιο του Συντάγματος της Βενεζουέλας·

10. χαιρετίζει τη συμφωνία για την προώθηση διπλωματικών επαφών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βενεζουέλας μετά τον διάλογο μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Jorge Arreza, και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, κ. Josep Borrell·

11. αναμένει την παροχή στήριξης από την ΕΕ σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού και όχι με βάση τα γεωπολιτικά συμφέροντα· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να παράσχουν προστασία σε άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από κινδύνους εις βάρος της ζωής και της υγείας τους, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους·

12. υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των εσωτερικά εκτοπισμένων στην Κολομβία στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συμφωνιών· υπενθυμίζει την ανθρωπιστική κατάσταση σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Αϊτή·

13. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να ανταποκριθούν στις εκκλήσεις της UNHCR για επαρκή χρηματοδότηση·

14. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να υπερασπιστούν και να προαγάγουν το δικαίωμα στη διεθνή προστασία, αρχίζοντας από το έδαφός της και τη νομοθεσία της· ζητεί τον άμεσο τερματισμό των επιστροφών, το άνοιγμα ασφαλών και νόμιμων μεταναστευτικών διαύλων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την εφαρμογή ενός προγράμματος επανεγκατάστασης από περιοχές που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις και καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης·

15. επισημαίνει τον αντίκτυπο των εξωτερικών κυρώσεων στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας· καλεί, ως εκ τούτου, τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να αποκαταστήσει τα δικαιώματα ψήφου της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο ορίζει ότι επιτρέπεται στα μέλη να ψηφίζουν εάν η μη καταβολή πληρωμής οφείλεται σε συνθήκες εκτός του ελέγχου τους·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής.

 

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου