<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0212/2020</NoDocSe>
PDF 135kWORD 45k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning rände- ja pagulaskriisi kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2952(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manu Pineda</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}fraktsiooni GUE/NGL nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0212/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning rände- ja pagulaskriisi kohta

(2019/2952(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Venezuela Bolívari Vabariigi põhiseadust,

 võttes arvesse ÜRO põhikirjas sätestatud mittesekkumise põhimõtet,

 võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 8. augusti 2019. aasta avaldust Venezuela suhtes rakendatud sanktsioonide kohta,

 võttes arvesse majandus- ja poliitikauuringute keskuse 2019. aasta aprilli uuringut „Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela“ (Majanduslikud sanktsioonid kollektiivse karistusena: Venezuela juhtum),

 võttes arvesse asjaolu, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu võttis 14. juulil 2019 vastu resolutsiooni, mille Venezuela Bolívari Vabariik esitas oma mitteühinenud riikide liikumise eesistumise ajal ja milles ergutati tugevdama rahvusvahelist koostööd inimõiguste valdkonnas, et võidelda ühepoolsete sunnimeetmete ehk sanktsioonide negatiivsete tagajärgede vastu;

 võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 1 ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 1, milles mõlemas on sätestatud, et „kõigil rahvastel on enesemääramise õigus“ ja „seetõttu kehtestavad nad vabalt oma poliitilise staatuse ning kindlustavad vabalt oma majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu“,

 võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 24. märtsi 2020. aasta üleskutset, mille kohaselt on COVID-19 pandeemia olukorras vaja sanktsioone leevendada,

 võttes arvesse kõrge esindaja Borrelli ja minister Arreaza vahel 2. juulil 2020 peetud telefonikõne järel avaldatud ühiskommünikeed,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Venezuela majanduslik ja sotsiaalne siseolukord on halvenenud ning selle põhjuseks on Ameerika Ühendriikide ja ELi kasvavad majanduslikud ja finantssanktsioonid, mis on toonud kaasa hüperinflatsiooni, varude nappuse, kasvava vaesuse ning ravimite ja meditsiinivarustuse puuduse;

B. arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmetel on 4,5 miljonit Venezuela kodanikku rännanud kolmandatesse riikidesse;

C. arvestades, et USA välisministeerium ähvardab Venezuelat jätkuvalt uute sanktsioonidega, mis mõjutaksid üha enam Venezuela elanikkonna olukorda;

D. arvestades, et ühepoolsed sunnimeetmed on vastuolus kehtiva rahvusvahelise õigusega; arvestades, et seda on korduvalt rõhutanud ÜRO ja eelkõige selle eriraportöör valdkonnas, mis käsitleb ühepoolsete sunnimeetmete negatiivset mõju inimõiguste edendamisele; arvestades, et sanktsioonid häirivad mis tahes riigi toimimist ja kui need kahjustavad majandust, võib sellel olla laastav mõju arengumaade kodanikele;

E. arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvolinik on märkinud, et Venezuela suhtes kehtestatud sanktsioonide tulemusel eiratakse inimeste põhilisi inimõigusi, sealhulgas nende majanduslikke õigusi ning õigust toidule ja tervisele, ning on nõudnud olukorrale poliitilise lahenduse leidmist;

F. arvestades, et 29. juunil 2020 lisas nõukogu veel 11 Venezuela kodanikku oma sanktsioonide loetellu, kuhu on nüüdseks kantud 36 isikut;

G. arvestades, et välissekkumine, destabiliseerimine, desinformatsiooni levitamise kampaaniad, avaliku arvamuse manipuleerimine ja vägivald, mida on propageerinud mõned opositsioonirühmad USA, ELi ja nn Lima rühma toetusel, on kestvat sotsiaalkriisi õhutanud;

H. arvestades, et Venezuela ametivõimud peatasid operatsiooni Gideon, mis leidis aset 3. ja 4. mail 2020; arvestades, et 13 palgasõdurit, sealhulgas USA kodanikud, kes kuulusid sõjalisse eraettevõttesse Silvercorp USA, vahistati La Guairas, kui nad püüdsid riiki sisse imbuda ning võtta endi sõnul kontrolli strateegiliste asukohtade üle ja hõlbustada president Maduro ametist kõrvaldamist; arvestades, et mitmed uurimised, sealhulgas The Wall Street Journali läbiviidud uurimine, näitavad, et operatsiooni Gideon kavandas Leopoldo López;

I. arvestades, et 2020. aasta aprillis lähetas USA rohkem kui 6500 sõdurit mitmele Venezuela ranniku lähedal toimunud sõjalisele õppusele; arvestades, et Venezuela valitsus ja opositsiooniliidrid pidasid neid õppusi Trumpi administratsiooni vastutustundetuks provokatsiooniks;

J. arvestades, et dialoog ja rahvusvahelise õiguse austamine, sealhulgas mittesekkumise põhimõte, on kõikides riikides konfliktide ja riigisiseste olukordade rahumeelse lahendamise alus;

K. arvestades, et sundränne on probleem, mis mõjutab kogu Ladina-Ameerika piirkonda; arvestades, et Colombias on kõige rohkem riigisiseseid põgenikke maailmas – rohkem kui 7,6 miljonit; arvestades, et Guatemalast, El Salvadorist ja Hondurasest nn rändekaravanis lahkuvate inimeste arv kasvab jätkuvalt;

L. arvestades, et õigus rahvusvahelisele kaitsele on rahvusvahelises õiguses sätestatud põhiline inimõigus, millega ei tohiks manipuleerida ja mille suhtes ei tohiks kohaldada poliitilisi tingimusi;

M. arvestades, et 2019. aastal hukkus Euroopa Liitu jõuda püüdes hinnanguliselt 1246 inimest; arvestades, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid saadavad praegu inimesi tagasi riikidesse, kus relvakonfliktid kestavad edasi; arvestades, et mitmed rahvusvahelised organisatsioonid on dokumenteerinud Euroopa Liidu välispiiridel tagasitõrjumisi ja inimeste tagasisaatmist, ilma et austataks nende õigust rahvusvahelisele kaitsele;

1. väljendab solidaarsust Venezuela rahvaga, arvestades nende ees seisvaid sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme;

2. avaldab kaastunnet Venezuelas COVID-19 tõttu surnud 54 inimese sugulastele ja sõpradele;

3. peab kahetsusväärseks, et Rahvusvaheline Valuutafond ei vastanud Venezuela valitsuse vajadustele, kui see küsis 5 miljardi USA dollari suurust erakorralist laenu, et tugevdada Venezuela riikliku tervishoiusüsteemi reageerimisvõimet seoses COVID-19 pandeemiaga;

4. väljendab heameelt asjaolu üle, et mitu Venezuela välismaal asuvat kontot on taas avatud, et mobiliseerida vahendeid pandeemia vastu võitlemiseks; nõuab kõigi Venezuela Bolívari Vabariigi väljaspool Venezuelat ja eriti ELis asuvate rahaliste vahendite ja varade viivitamatut vabastamist;

5. mõistab hukka ELi ja USA kehtestatud sanktsioonid ning nõuab nende kiiret tühistamist; märgib, et alates 2017. aastast on hinnanguliselt üle 40 000 inimese surm olnud otseselt tingitud kehtestatud sanktsioonidest, mis on piiranud Venezuela juurdepääsu rahvusvahelistele toidu- ja ravimiturgudele;

6. rõhutab, et Venezuela suhtes kehtestatud sanktsioonid kahjustavad jätkuvalt väga tõsiselt inimeste elu ja tervist; on seisukohal, et need sanktsioonid vastavad tsiviilelanikkonna kollektiivse karistamise määratlusele, nagu see on sätestatud nii Genfi kui ka Haagi rahvusvahelises konventsioonis, ja on seega rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste lepingute alusel ebaseaduslikud;

7. mõistab hukka USA välisministeeriumi ja osa ELi liikmesriikide valitsuste ähvardused, nagu Trumpi administratsiooni üleskutse kehtestada lisasanktsioone, mis on Venezuela poliitilise olukorra veelgi plahvatusohtlikumaks muutnud;

8. toetab demokraatlike jõudude, Venezuela valitsuse ja Venezuela rahva jõupingutusi, et leida riigi poliitilistele ja majanduslikele probleemidele ise lahendused ning edendada riigisisese dialoogi tugevdamist Venezuelas;

9. kutsub kõrget esindajat ja liikmesriike üles pidama konstruktiivset dialoogi Venezuela valitsusega, mida juhib president Nicolás Maduro Moros; kutsub kõrget esindajat ja liikmesriike üles toetama Venezuela valitsuse ja opositsiooni demokraatlikke erakondi ühendava riigisisese dialoogi ümarlaua jõupingutusi, et leida praegusele olukorrale Venezuela põhiseadust järgiv rahumeelne lahendus;

10. kiidab heaks Venezuela välisministri Jorge Arreaza ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli vahelise dialoogi tulemusel saavutatud kokkuleppe edendada diplomaatilisi kontakte Euroopa Liidu ja Venezuela vahel;

11. ootab, et ELi toetust antaks vastavalt elanikkonna vajadustele, mitte geopoliitilistele huvidele; kutsub Euroopa Liitu ja selle liikmesriike üles pakkuma päritolust olenemata kaitset inimestele, kes põgenevad inimeste elu ja tervist tõsiselt kahjustavate olukordade eest;

12. tuletab meelde rahukokkulepete raames võetud Euroopa Liidu kohustusi seoses riigisiseste põgenikega Colombias; tuletab meelde humanitaarolukorda teistes selle piirkonna riikides, näiteks Haitil;

13. kutsub Euroopa Liitu ja selle liikmesriike üles vastama ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti üleskutsetele piisava rahastamise kohta;

14. kutsub Euroopa Liitu ja selle liikmesriike üles kaitsma ja edendama õigust rahvusvahelisele kaitsele, alustades oma territooriumist ja õigusaktidest; nõuab tagasisaatmiste viivitamatut lõpetamist, Euroopa Liitu saabumiseks turvaliste ja seaduslike rändekanalite avamist ning relvakonfliktist ja humanitaarhädaolukordadest mõjutatud piirkondadest ümberasustamise kava rakendamist;

15. võtab teadmiseks välissanktsioonide mõju Venezuela Bolívari Vabariigi majandusraskustele; kutsub seetõttu ÜRO Peaassambleed üles taastama Venezuela Bolívari Vabariigi hääleõiguse vastavalt ÜRO põhikirja artiklile 19, milles on sätestatud, et liikmel võib lubada hääletada, kui viivitus tasumises on tekkinud sellest liikmest sõltumatutel asjaoludel;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, Venezuela valitsusele ning Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele.

Viimane päevakajastamine: 8. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika