Päätöslauselmaesitys - B9-0212/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0212/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä

6.7.2020 - (2019/2952(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Manu Pineda
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2019/2952(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0212/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0212/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0212/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä

(2019/2952(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Venezuelan bolivariaanisen tasavallan perustuslain,

 ottaa huomioon YK:n peruskirjassa vahvistetun puuttumattomuusperiaatteen,

 ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon 8. elokuuta 2019 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun julkilausuman Venezuelaan kohdistuvista pakotteista,

 ottaa huomioon Center for Economic and Policy Research -tutkimuskeskuksen huhtikuussa 2019 julkaistun tutkimuksen talouspakotteista kollektiivisena rangaistuksena Venezuelassa (Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela),

 ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi 14. heinäkuuta 2019 päätöslauselman, jonka Venezuelan bolivariaaninen tasavalta esitti toimiessaan sitoutumattomien maiden liikkeen puheenjohtajana ja jossa kehotettiin lujittamaan ihmisoikeuksien alalla tehtävää kansainvälistä yhteistyötä, jotta voidaan torjua yksipuolisten pakkotoimien, jotka ovat itse asiassa pakotteita, kielteisiä seuraamuksia,

 ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 1 artiklan sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 1 artiklan, joissa molemmissa todetaan, että ”kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus” ja että ”tämän oikeuden nojalla ne määräävät vapaasti poliittisen asennoitumisensa ja pyrkivät vapaasti taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojensa kehittämiseen”,

 ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2020 esitetyn YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vetoomuksen, joka koski tarvetta lieventää Venezuelaan kohdistuvia pakotteita covid-19-pandemian takia,

 ottaa huomioon korkean edustajan Borrellin ja ministeri Arreazan 2. heinäkuuta 2020 käymän puhelinkeskustelun jälkeen annetun yhteisen tiedonannon,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Venezuelan taloudellinen ja sosiaalinen tilanne on heikentynyt, mikä on seurausta Yhdysvaltojen ja EU:n lisääntyvistä talous- ja rahoituspakotteista, jotka ovat johtaneet hyperinflaatioon, tavaroiden toimituskatkoksiin, köyhyyden lisääntymiseen sekä lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden pulaan;

B. toteaa, että YK:n pakolaisjärjestön mukaan 4,5 miljoonaa Venezuelan kansalaista on muuttanut kolmansiin maihin;

C. toteaa, että Yhdysvaltain ulkoministeriö uhkaa edelleen Venezuelaa lisäpakotteilla, jotka vaikuttaisivat yhä enemmän Venezuelan väestön tilanteeseen;

D. toteaa, että yksipuoliset pakkotoimet ovat ristiriidassa vakiintuneen kansainvälisen oikeuden kanssa; toteaa, että YK ja erityisesti yksipuolisten pakkotoimien kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin käsittelevä YK:n erityisraportoija ovat toistuvasti korostaneet tätä; katsoo, että pakotteet aiheuttavat häiriöitä missä tahansa valtiossa ja kun ne vahingoittavat taloutta, niillä voi olla tuhoisa vaikutus kehitysmaiden kansalaisiin;

E. toteaa, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu on todennut Venezuelaan kohdistettujen pakotteiden johtavan sen kansalaisten perusoikeuksien epäämiseen, mukaan lukien näiden taloudelliset oikeudet ja oikeudet ruokaan ja terveyteen, ja vaatinut ratkaisemaan tilanteen politiikan keinoin;

F. toteaa, että 29. kesäkuuta 2020 neuvosto lisäsi 11 uutta venezuelalaista henkilöä pakoteluetteloonsa, jossa on nyt 36 henkilöä;

G. ottaa huomioon, että ulkoinen häirintä, vakauden horjuttaminen, disinformaatiokampanjat, yleisen mielipiteen manipulointi ja väkivalta, joita jotkut oppositioryhmät edistävät Yhdysvaltojen, EU:n ja niin kutsutun Liman ryhmän tuella, ovat ruokkineet meneillään olevaa sosiaalista kriisiä;

H. ottaa huomioon, että Venezuelan viranomaiset pysäyttivät 3. ja 4. toukokuuta 2020 toteutetun ”Operation Gideon”-operaation; toteaa, että La Guairassa pidätettiin 13 palkkasotilasta, joista osa oli yksityiseen puolustusalan yritykseen Silvercorp USA:han kuuluvia Yhdysvaltojen kansalaisia, näiden yrittäessä soluttautua maahan ja omien sanojensa mukaan ottaa haltuunsa strategisesti tärkeitä paikkoja ja edistää presidentti Maduron syrjäyttämistä; toteaa, että useiden tutkimusten, mukaan lukien The Wall Street Journal -lehden teettämän tutkimuksen, mukaan Leopoldo López suunnitteli operaation;

I. toteaa, että huhtikuussa 2020 Yhdysvallat lähetti yli 6 500 sotilasta useisiin sotilasharjoituksiin Venezuelan rannikon tuntumaan; toteaa, että Venezuelan hallitus ja johtavat opposition edustajat pitivät kyseisiä harjoituksia Trumpin hallinnon toteuttamana vastuuttomana provokaationa;

J. toteaa, että kaikkien maiden konfliktien ja sisäisten ongelmatilanteiden rauhanomainen ratkaiseminen perustuu vuoropuheluun ja kansainvälisen oikeuden, mukaan lukien puuttumattomuuden periaatteen, noudattamiseen;

K. toteaa, että pakkomuutto on koko Latinalaisen Amerikan alueeseen vaikuttava ongelma; toteaa, että Kolumbiassa on maailman eniten, yli 7,6 miljoonaa, maan sisäisesti siirtymään joutuneita henkilöitä; toteaa, että Guatemalasta, El Salvadorista ja Hondurasista lähtevien ja ns. ”siirtolaiskaravaanin” muodostavien ihmisten määrä kasvaa edelleen;

L. toteaa, että oikeus kansainväliseen suojeluun on kansainvälisessä oikeudessa vahvistettu perusoikeus, jota ei saisi käyttää politiikan välineenä eikä sille saisi asettaa poliittisia ehtoja;

M. toteaa, että 1 246 henkilön arvioidaan kuolleen näiden pyrkiessä Euroopan unioniin vuonna 2019; toteaa, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot palauttavat tällä hetkellä ihmisiä maihin, joissa on käynnissä aseellisia selkkauksia; toteaa useiden kansainvälisten järjestöjen vahvistaneen, että ihmisiä on käännytetty Euroopan unionin ulkorajoilta ja että ihmisiä on palautettu huomioimatta asianmukaisesti näiden oikeutta kansainväliseen suojeluun;

1. ilmaisee solidaarisuutensa Venezuelan kansalaisille näiden kohtaamien sosiaalisten ja taloudellisten haasteiden vuoksi;

2. ilmaisee osanonttonsa niiden 54 henkilön sukulaisille ja ystäville, jotka ovat kuolleet covid-19-tautiin Venezuelassa;

3. pitää valitettavana, ettei Kansainvälinen valuuttarahasto vastannut Venezuelan hallituksen tarpeisiin sen pyytäessä 5 miljardin Yhdysvaltain dollarin hätälainaa voidakseen vahvistaa Venezuelan julkisen terveydenhuoltojärjestelmän valmiuksia torjua covid-19-pandemiaa;

4. pitää myönteisenä, että useita ulkomailla olevia jäädytettyjä venezuelalaisia pankkitilejä on vapautettu, jotta on voitu ottaa käyttöön pandemian torjumiseen tarvittavia varoja; vaatii vapauttamaan välittömästi kaikki Venezuelan bolivariaanisen tasavallan ulkomailla olevat varat ja omaisuuden, erityisesti ne, jotka ovat EU:ssa;

5. tuomitsee EU:n ja Yhdysvaltojen asettamat pakotteet ja kehottaa luopumaan niistä kiireellisesti; toteaa, että yli 40 000 henkilön arvioidaan kuolleen vuodesta 2017 lähtien syistä, jotka johtuvat suoraan pakotteista, joilla on rajoitettu Venezuelan pääsyä kansainvälisille elintarvike- ja lääkemarkkinoille;

6. korostaa, että Venezuelaan kohdistetut pakotteet aiheuttavat edelleen erittäin vakavaa haittaa ihmisten elämälle ja terveydelle; katsoo, että nämä pakotteet sopivat siviiliväestöä koskevan kollektiivisen rankaisemisen määritelmään, sellaisena kuin se on kuvattu sekä Geneven että Haagin kansainvälisessä yleissopimuksessa, ja ovat siten kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten mukaan laittomia;

7. tuomitsee Yhdysvaltain ulkoministeriön ja joidenkin EU:n jäsenvaltioiden hallitusten esittämät uhkaukset, kuten Trumpin hallinnon kehotuksen määrätä lisäpakotteita, jotka ovat horjuttaneet entisestään Venezuelan poliittista tilannetta;

8. tukee demokraattisten voimien, Venezuelan hallituksen ja Venezuelan kansan pyrkimyksiä löytää itse vastauksia poliittisiin ja taloudellisiin haasteisiinsa ja edistää kansallisen vuoropuhelun vahvistamista Venezuelassa;

9. kehottaa korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita käymään rakentavaa vuoropuhelua presidentti Nicolás Maduro Morosin johtaman Venezuelan hallituksen kanssa; kehottaa korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita tukemaan Venezuelan hallituksen ja opposition demokraattisten puolueiden kansallisen vuoropuhelun pyöreän pöydän toimia, joilla pyritään löytämään rauhanomainen ratkaisu vallitsevaan tilanteeseen Venezuelan perustuslakia noudattaen;

10. pitää myönteisenä, että Venezuelan ulkoasiainministerin Jorge Arreazan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin välisen vuoropuhelun jälkeen päätettiin edistää Euroopan unionin ja Venezuelan diplomaattisia yhteyksiä;

11. edellyttää, että EU:n tukea toimitetaan kansan tarpeiden perusteella eikä geopoliittisten etujen mukaisesti; kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita suojelemaan alkuperästä riippumatta ihmisiä, jotka pakenevat vakavaa haittaa ihmisten elämään ja terveyteen aiheuttavien tilanteiden takia;

12. muistuttaa rauhansopimuksissa vahvistetuista Euroopan unionin sitoumuksista niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat joutuneet siirtymään maan sisäisesti Kolumbiassa; muistuttaa muiden samalla alueella sijaitsevien maiden, kuten Haitin, humanitaarisesta tilanteesta;

13. kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita vastaamaan YK:n pakolaisjärjestön pyyntöön myöntää riittävästi rahoitusta;

14. kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita puolustamaan ja edistämään oikeutta kansainväliseen suojeluun aloittaen omalta alueeltaan ja omasta lainsäädännöstään; kehottaa lakkauttamaan palautukset välittömästi, avaamaan turvallisia ja laillisia muuttoliikekanavia Euroopan unioniin ja panemaan täytäntöön uudelleensijoitusjärjestelmän niiden alueiden osalta, joilla esiintyy aseellisia selkkauksia ja humanitaarisia hätätilanteita;

15. panee merkille ulkoisten pakotteiden vaikutuksen Venezuelan bolivariaanisen tasavallan talousvaikeuksiin; kehottaa sen vuoksi YK:n yleiskokousta palauttamaan Venezuelan bolivariaanisen tasavallan äänioikeuden YK:n peruskirjan 19 artiklan mukaisesti, jossa todetaan, että jäsenen voidaan sallia osallistuvan äänestykseen, jos todetaan että maksujen suorittamatta jättäminen on johtunut jäsenen tahdosta riippumattomista olosuhteista;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Venezuelan hallitukselle sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle.

 

Päivitetty viimeksi: 8. heinäkuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö