Предложение за резолюция - B9-0213/2020Предложение за резолюция
B9-0213/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хуманитарното положение във Венесуела и миграционната и бежанската криза

6.7.2020 - (2019/2952(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Кати Пири, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Хави Лопес
от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0211/2020

Процедура : 2019/2952(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0213/2020
Внесени текстове :
B9-0213/2020
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0213/2020

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарното положение във Венесуела и миграционната и бежанската криза

(2019/2952(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Венесуела, и по-специално резолюцията от 18 юли 2019 г. относно положението във Венесуела[1] и от 16 януари 2020 г. относно положението във Венесуела след незаконното избиране на нов председател и ново Бюро на Националното събрание (парламентарен преврат)[2],

 като взе предвид изявленията относно Венесуела на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от името на ЕС от 3 април 2020 г., от 16 юни 2020 г. и 30 юни 2020 г.,

 като има предвид споразумението, сключено между Министерството на народната власт по въпросите на здравеопазването на Боливарска република Венецуела и консултативния екип на Националното събрание по въпросите на COVID-19, за обединяване на силите заедно с Общамериканската здравна организация (PAHO) с оглед на справяне с COVID-19,

 като взе предвид изявленията на Международната контактна група от 16 юни 2020 г. относно подроненото доверие в избирателния орган на Венесуела и от 24 юни 2020 г. относно влошаващата се политическа криза във Венесуела,

 като взе предвид резолюцията на Организацията на американските държави (ОАД) от 26 юни 2020 г. относно неотдавнашните незаконосъобразни решения на Върховния съд в Боливарска република Венесуела,

 като взе предвид изявленията на Групата от Лима от 20 февруари, 2 март, 2 април и 16 юни 2020 г.,

 като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 8 април 2020 г. относно действията на ЕС за глобално реагиране на COVID-19 (JOIN(2020)0011),

 като взе предвид Решение (ОВППС) 2020/898 на Съвета от 29 юни 2020 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2017/2074 относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела[3],

 като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека от 2 юли 2020 г. по време на 44-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека,

 като взе предвид съвместното комюнике от 2 юли 2020 г., публикувано след телефонния разговор между ЗП/ВП Жозеп Борел и венесуелския външен министър Хорхе Ареаза,

 като взе предвид Конституцията на Венесуела,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че 5,1 милиона души са напуснали Венесуела в резултат на политическа нестабилност, несигурността и икономическия срив; като има предвид, че по-голямата част, около 80%, са приети от страни от Латинска Америка и Карибския басейн; като има предвид, че това е най-голямата бежанска криза в историята на Латинска Америка и се е превърнала в една от най-големите кризи на разселване в света;

Б. като има предвид, че хората във Венесуела продължават да страдат от тежки нарушения на техните икономически и социални права в резултат на ниски заплати, високи цени на храните, трайни недостатъци в обществените услуги, като например снабдяването с електричество и вода, недостиг на гориво и несигурен достъп до здравеопазване; като има предвид, че кризата беше изострена от увеличаването на икономическите санкции и пандемията от COVID-19;

В. като има предвид, че от години Европейският съюз и неговите държави членки подкрепят населението на Венесуела и общностите, приемащи бежанци; като има предвид, че през октомври 2019 г. заедно с Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) и Международната организация по миграция (МОМ) ЕС организира първата конференция за солидарност в Брюксел, за да повиши осведомеността за мащаба на ситуацията и за необходимостта от мобилизиране на средства чрез конференция на донорите през първата половина на 2020 г.; като има предвид, че кризата, причинена от COVID-19, прави още по-належащо поемането на този ангажимент;

Г. като има предвид, че ЕС и испанското правителство свикаха международната конференция на донорите, организирана в израз на солидарност с венецуелските мигранти и бежанци в страните от региона, в контекста на COVID-19, като конференцията се състоя на 26 май 2020 г.; като има предвид, че в конференцията взеха участие над 40 държави, както и агенциите на ООН, международните финансови институции и представители на националното и международното гражданско общество, които се ангажираха да мобилизират 2,544 милиарда евро, включително 595 милиона евро под формата на преки безвъзмездни средства за разселеното население и за основните приемащи общности, както и да засилят координацията между ключовите участници;

Д. като има предвид, че помощта от ЕС възлиза на над 319 милиона евро както във Венесуела, така и извън нея; като има предвид, че 156 милиона евро са предназначени за хуманитарна помощ, 136 милиона евро за развитие и 27 милиона евро за стабилност и мир; като има предвид, че ЕС предоставя на венесуелските бежанци и мигранти спешни медицински услуги, продоволствена помощ, подслон, правна информация и подкрепа, инициативи за защита срещу насилието, основано на пола, и трафика на хора, както и образование в извънредни ситуации;

Е. като има предвид, че в контекста на световната пандемия от COVID-19 ЕС прие подхода на „Екип Европа“ за смекчаване на последиците от кризата и за принос към регионалната стабилност; като има предвид, че 918 милиона евро са пренасочени към най-уязвимите държави и групи от населението в Латинска Америка и Карибския басейн; като има предвид, че ЕС е предоставил 9 милиона евро в подкрепа на PAHO и Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, за да се ограничи разпространението на COVID-19 във Венесуела и в държави от региона и да се подготви отговор на кризата; като има предвид, че тази подкрепа е разпределена в целия регион, като се дава приоритет на държавите, приемащи най-голям брой уязвими бежанци и мигранти от Венесуела, по-специално Колумбия, Перу и Еквадор;

Ж. като има предвид, че на 15 май 2020 г. ВКБООН получи едва 22% от средствата, обещани от международната общност за справяне с кризата с бежанците и мигрантите във Венесуела; като има предвид, че международната общност трябва да намери новаторски решения за освобождаване на други възможни финансови ресурси, за да помогне на гражданите на Венесуела да се справят с неотложните си потребности извън хуманитарната помощ и помощта за дългосрочно сътрудничество;

З. като има предвид, че на 1 юни 2020 г. беше сключено споразумение между Министерството на народната власт по въпросите на здравеопазването на Боливарска република Венецуела и консултативния екип на Националното събрание по въпросите на COVID-19, за да се позволи предоставянето на милиони долари за хуманитарна помощ за Венецуела чрез PAHO и да се координират усилията за получаване на международно финансиране за укрепване на способността на Венецуела да реагира на пандемията;

И. като има предвид, че на 26 май 2020 г. Върховният съд на Венесуела одобри г-н Луис Пара за председател на Националното събрание; като има предвид, че сесията, която се проведе през януари 2020 г., не зачете нито правната процедура, нито демократичните конституционни принципи, като възпрепятства мнозинството от демократично избраните представители да присъстват по време на сесията и по този начин да гласуват;

Й. като има предвид, че в съответствие с Конституцията на Боливарска република Венецуела назначаването на членовете на Националния избирателен съвет е от компетентността на Националното събрание; като има предвид, че на 10 юни 2020 г. Върховният съд постанови решение, с което на Избирателната комисия се дава 72-часов срок, в който да се посочат имената на кандидатите за ректори на Националния избирателен съвет; като има предвид, че на 12 юни 2020 г. Върховният съд назначи ректорите на Националния избирателен съвет; като има предвид, че замяната на управителните съвети на някои от основните опозиционни партии нанесе огромни щети на възможността за път към избори с консенсус и за демократични избори;

К. като има предвид, че на 29 юни 2020 г. Съветът добави 11 високопоставени венесуелски длъжностни лица към списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителни мерки, в резултат на ролята им в действия и решения, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона във Венесуела; като има предвид, че с това решение общият брой на лицата, спрямо които се прилагат санкции, включително забрана за пътуване и блокиране на активи, става 36; като има предвид, че тези мерки са насочени към отделни физически лица и по принцип не засягат населението;

Л. като има предвид, че режимът на Мадуро реагира на това, като обяви, че посланикът на ЕС Исабел Бриханте Педроса, ръководител на делегацията на ЕС в Каракас, разполага със 72 часа, за да напусне страната; като има предвид, че ЕС призова това решение да бъде отменено и решително го осъди; като има предвид, че след телефонен разговор между ЗП/ВП Жозеп Борел и министъра на народната власт по въпросите на външните работи Хорхе Ареаза, венецуелското правителство реши да отмени решението, взето на 29 юни 2020 г., с което посланик Исабел Бриханте Педроса беше обявена за persona non grata; като има предвид, че двете страни се споразумяха за необходимостта от поддържане на рамката на дипломатическите отношения и за улесняване на пътя на политическия диалог;

М. като има предвид, че седем държави — членки на ЕС и Обединеното кралство, заедно с регионални партньори създадоха през януари 2019 г. Международната контактна група с цел създаване на условия и предоставяне на подкрепа за политически процес, който би могъл да доведе до мирно възстановяване на демокрацията; като има предвид, че ЕС ще продължи да работи за изграждането на широка международна подкрепа за мирен договорен преход, който ще доведе до демократично бъдеще във Венесуела;

1. изразява солидарност и пълна подкрепа за народа на Венесуела, който страда от последиците от тежка хуманитарна и политическа криза, която в момента се утежнява от пандемията от COVID-19;

2. отново потвърждава позицията си, че едно устойчиво решение на дълбоката криза във Венесуела трябва да включва свободни, прозрачни, надеждни и честни парламентарни и президентски избори с международно наблюдение и с напълно независими национален избирателен съвет и върховен съд, както и пълна свобода на печата и участие в политическия процес на всички граждани на Венесуела;

3. продължава да бъде убеден, че единственият устойчив изход от кризата във Венесуела е намирането на мирно, политическо и демократично решение, и припомня, че насилието, включително всяко военно или насилствено нахлуване в страната, не е възможен вариант;

4. отхвърля незаконното определяне на членовете на Националния избирателен съвет на Венесуела чрез решение на Върховния съд, което открито нарушава Конституцията на Венесуела и подкопава минималните гаранции, необходими за изборния процес и връщането към демокрацията във Венесуела;

5. приветства постигнатото на 2 юли 2020 г. споразумение за отмяна на решението, взето на 29 юни 2020 г., с което посланик Исабел Бриханте Педроса е обявена за persona non grata; счита, че дипломатическите канали трябва да останат отворени в полза на населението;

6. призовава Международната контактна група да търси консенсус с други международни участници, за да мобилизира реакция на международната общност, която допринася за неотложното възстановяване на демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела;

7. призовава международната общност да отпусне ефективно сумата от 2,544 милиарда евро, за която е поет ангажимент по време на конференцията на донорите, и подкрепя иновативните схеми, които позволяват на гражданите на Венесуела да имат достъп по хуманитарни причини до своите блокирани активи;

8. приветства постигнатото споразумение за борба срещу COVID-19 съвместно с PAHO и призовава двете страни незабавно да започнат съдържателни и приобщаващи преговори за учредяване на Националния избирателен съвет и за отмяна на забраните на опозиционните партии;

9. отново потвърждава предишните си позиции, като заявява, че единственият устойчив изход от настоящата политическа безизходица и настъпилата вследствие на нея тежка социална и хуманитарна криза е мирно, демократично и приобщаващо решение;

10. изисква Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да продължи да работи чрез Международната контактна група за постигане на мирно и демократично решение чрез свободни и честни президентски избори;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, законния временен президент на републиката и председател на Националното събрание на Боливарска република Венесуела, правителствата и парламентите на държавите от Групата от Лима, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и на генералния секретар на Организацията на американските държави.

Последно осъвременяване: 8 юли 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност