Forslag til beslutning - B9-0213/2020Forslag til beslutning
B9-0213/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen

6.7.2020 - (2019/2952(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Kati Piri, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Javi López
for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0211/2020

Procedure : 2019/2952(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0213/2020
Indgivne tekster :
B9-0213/2020
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0213/2020

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen

(2019/2952(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, særligt beslutning af 18. juli 2019[1] og af 16. januar 2020 om situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af den nye nationalforsamlings formand og præsidium (det parlamentariske kup)[2],

 der henviser til erklæringerne om Venezuela afgivet af næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) på vegne af Den Europæiske Union den 3. april 2020, 16. juni 2020 og 30. juni 2020,

 der henviser til den aftale, der er indgået mellem Den Bolivariske Republik Venezuelas folkesundhedsministerium og nationalforsamlingens rådgivende team for covid-19 om at forene kræfter med Den Panamerikanske Sundhedsorganisation (PAHO) med henblik på at tackle covid-19,

 der henviser til erklæringen af 16. juni 2020 fra den internationale kontaktgruppe om det venezuelanske valgorgans svækkede troværdighed og af 24. juni 2020 om den forværrede politiske krise i Venezuela,

 der henviser til resolution fra Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) af 26. juni 2020 om de seneste illegitime højesteretsafgørelser i Den Bolivariske Republik Venezuela,

 der henviser til Limagruppens erklæringer af 20. februar, 2. marts, 2. april og 16. juni 2020,

 der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 8. april 2020 om EU's globale svar på covid-19-krisen (JOIN(2020)0011),

 der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2020/898 af 29. juni 2020 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela[3],

 der henviser til erklæringen af 2. juli 2020 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder på den 44. samling i Menneskerettighedsrådet,

 der henviser til det fælles kommuniké efter telefonsamtalen den 2. juli 2020 mellem den højtstående repræsentant, Josep Borrell, og Venezuelas minister Jorge Arreaza,

 der henviser til den venezuelanske forfatning,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at 5,1 millioner mennesker har forladt Venezuela på grund af politisk ustabilitet, usikkerhed og økonomisk sammenbrud; der henviser til, at langt størstedelen, omkring 80%, bliver huset i lande i Latinamerika og Caribien; der henviser til, at dette er den største flygtningekrise i Latinamerikas historie og er blevet en af de største fordrivelseskriser i verden;

B. der henviser til, at befolkningen i Venezuela fortsat lider under alvorlige krænkelser af de økonomiske og sociale rettigheder som følge af lave lønninger, høje fødevarepriser, vedvarende mangler i de offentlige tjenester, såsom elektricitet og vand, brændstofmangel og usikker adgang til sundhedspleje; der henviser til, at krisen er blevet forværret af styrkelsen af de økonomiske sanktioner og covid-19-pandemien;

C. der henviser til, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater i årevis har støttet den venezuelanske befolkning og de samfund, der huser flygtninge; der henviser til, at EU i oktober 2019 organiserede den første solidaritetskonference i Bruxelles sammen med FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) og Den Internationale Organisation for Migration (IOM) for at gøre opmærksom på situationen og på behovet for at mobilisere midler gennem en donorkonference i første halvdel af 2020; der henviser til, at krisen forårsaget af covid-19 gør det endnu mere presserende at opfylde denne forpligtelse;

D. der henviser til, at EU og den spanske regering indkaldte til den internationale donorkonference i solidaritet med de venezuelanske migranter og flygtninge i landene i regionen under covid-19-epidemien, og at den fandt sted den 26. maj 2020; der henviser til, at mere end 40 lande sammen med FN-agenturer, internationale finansielle institutioner og repræsentanter for det nationale og internationale civilsamfund deltog i konferencen og forpligtede sig til at mobilisere 2 544 mia. EUR, herunder 595 mio. EUR i direkte støtte til den fordrevne befolkning og de vigtigste værtssamfund, og til at styrke koordineringen mellem de vigtigste aktører;

E. der henviser til, at EU's bistand beløber sig til over 319 mio. EUR både i og uden for Venezuela; der henviser til, at 156 mio. EUR er afsat til humanitær bistand, 136 mio. EUR til udvikling og 27 mio. EUR til stabilitet og fred; der henviser til, at EU giver venezuelanske flygtninge og migranter akut lægehjælp, fødevarebistand, husly, juridisk information og støtte, initiativer til beskyttelse mod kønsbaseret vold og menneskehandel og uddannelse i nødsituationer;

F. der henviser til, at EU i lyset af den globale covid-19-pandemi har vedtaget sin "Team Europe"-tilgang for at afbøde virkningerne af krisen og bidrage til regional stabilitet; der henviser til, at 918 mio. EUR er blevet omdirigeret til de mest sårbare lande og befolkningsgrupper i Latinamerika og Caribien; der henviser til, at EU har ydet 9 mio. EUR i støtte til PAHO og Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber for at bidrage til inddæmning af udbredelsen af covid-19 i Venezuela og i landene i regionen og forberede en reaktion på krisen; der henviser til, at denne støtte er blevet fordelt på tværs af regionen, idet der er givet prioritet til de lande, der huser det største antal sårbare flygtninge og migranter fra Venezuela, navnlig Colombia, Peru og Ecuador;

G. der henviser til, at UNHCR den 15. maj 2020 kun havde modtaget 22 % af de midler, som det internationale samfund gav tilsagn om for at håndtere den venezuelanske flygtninge- og migrantkrise; der henviser til, at det internationale samfund er nødt til at finde innovative løsninger ud over humanitær bistand og bistand til langsigtet samarbejde med henblik på at frigøre andre mulige finansielle ressourcer til at hjælpe den venezuelanske befolkning med at få opfyldt de akutte behov;

H. der henviser til, at der den 1. juni 2020 blev indgået en aftale mellem Den Bolivariske Republik Venezuelas folkesundhedsministerium og nationalforsamlingens rådgivende team for covid-19 for at muliggøre, at millioner af dollars i humanitær bistand kunne blive ydet til Venezuela på en apolitisk måde gennem PAHO, og for at koordinere indsatsen for at opnå international finansiering, der kan styrke Venezuelas evne til at reagere på pandemien;

I. der henviser til, at den venezuelanske højesteret, den 26. maj 2020 på uberettiget vis har godkendt Luis Parra som formand for nationalforsamlingen; der henviser til, at mødet, der fandt sted i januar 2020, hverken overholdt den retlige procedure eller de demokratiske forfatningsmæssige principper, idet et stort flertal af demokratisk valgte repræsentanter blev forhindret i at være til stede under mødet og følgelig fra at afgive deres stemme;

J. der henviser til, at udnævnelsen af medlemmerne af det nationale valgråd i henhold til Den Bolivariske Republik Venezuelas forfatning påhviler nationalforsamlingen; der henviser til, at den venezuelanske højesteret den 10. juni 2020 traf en afgørelse, der gav valgudnævnelsesudvalget en frist på 72 timer til at finde frem til kandidaterne til rektorfunktionen i det nationale valgråd; der henviser til, at den venezuelanske højesteret den 12. juni 2020 udnævnte rektorerne i det nationale valgråd; der henviser til, at udskiftningen af bestyrelsen for nogle af de største oppositionspartier gjorde enorme skader på muligheden for en konsensus omkring den valgmæssige fremgangsmåde og demokratiske valg;

K. der henviser til, at Rådet den 29. juni 2020 føjede 11 ledende venezuelanske embedsmænd til listen over dem, der er omfattet af restriktive foranstaltninger på grund af deres rolle i handlinger og beslutninger, der undergraver demokratiet og retsstatsprincippet i Venezuela; der henviser til, at denne afgørelse bringer det samlede antal af personer, der er omfattet af sanktioner, op på 36, og at sanktionerne omfatter rejseforbud og indefrysning af aktiver; der henviser til, at foranstaltningerne er rettet mod enkeltpersoner og ikke rammer den almindelige befolkning;

L. der henviser til, at Maduros regime reagerede på dette ved at meddele, at EU's ambassadør Isabel Brilhante Pedrosa, chef for EU-delegationen i Caracas, havde 72 timer til at forlade landet; der henviser til, at EU opfordrede til, at denne afgørelse blev omstødt og fordømte den kraftigt; der henviser til, at den venezuelanske regering efter en telefonsamtale mellem næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell og den venezuelanske udenrigsminister, Jorge Arreaza, besluttede at ophæve den afgørelse, der blev truffet den 29. juni 2020, hvorved ambassadør Isabel Brilhante Pedrosa blev erklæret persona non grata; der henviser til, at begge parter var enige om, at det er nødvendigt at opretholde rammerne for diplomatiske forbindelser og fremme den politiske dialog;

M. der henviser til, at syv EU-medlemsstater og Det Forenede Kongerige sammen med regionale partnere oprettede den internationale kontaktgruppe i januar 2019 med det formål at skabe betingelserne for og yde støtte til en politisk proces, der kan føre til en fredelig genoprettelse af demokratiet; der henviser til, at EU fortsat vil arbejde for at opbygge bred international støtte til en fredelig forhandlet overgang, der fører til en demokratisk fremtid i Venezuela;

1. udtrykker sin solidaritet med og fulde støtte til det venezuelanske folk, der lider under følgerne af en alvorlig humanitær og politisk krise, som i øjeblikket forværres af covid-19-pandemien;

2. bekræfter sin holdning om, at en bæredygtig løsning på den dybe venezuelanske krise er nødt til at omfatte frie, gennemsigtige, troværdige og retfærdige parlaments- og præsidentvalg under international observation og med et fuldt uafhængigt nationalt valgråd og en fuldt uafhængig højesteret samt fuld pressefrihed og politisk deltagelse af alle venezuelanere;

3. er fortsat overbevist om, at en fredelig, politisk og demokratisk løsning er den eneste bæredygtige vej ud af den venezuelanske krise, og minder om, at vold, herunder militære eller voldelige interventioner i landet, ikke er en mulighed;

4. afviser højesterettens ulovlige udpegelse af medlemmer af det nationale valgråd, hvilket tydeligt er i strid med den venezuelanske forfatning og undergraver de minimumsgarantier, der er nødvendige for enhver valgproces og tilbagevenden til demokrati i Venezuela;

5. glæder sig over den aftale, der blev indgået den 2. juli 2020, om at ophæve den beslutning, der blev truffet den 29. juni 2020, hvorved ambassadør Isabel Brilhante Pedrosa blev erklæret persona non grata; mener, at de diplomatiske kanaler for dialog skal forblive åbne til gavn for befolkningen;

6. opfordrer den internationale kontaktgruppe til at søge at opnå konsensus med andre internationale aktører om at mobilisere et svar fra det internationale samfund, der bidrager til hurtig genindførelse af demokrati og retsstatsprincippet i Venezuela;

7. opfordrer det internationale samfund til effektivt at udbetale de 2 544 mia. EUR, der er afsat på donorkonferencen, og støtter innovative ordninger, der giver venezuelanere adgang til deres indefrosne aktiver af humanitære årsager;

8. glæder sig over den aftale, der blev indgået om bekæmpelsen af covid-19 med PAHO og opfordrer begge parter til straks at engagere sig i meningsfulde og inklusive forhandlinger om sammensætningen af det nationale valgråd og ophæve forbuddet mod oppositionspartier;

9. bekræfter sin tidligere holdning og fastslår, at en fredelig, demokratisk og inkluderende løsning er den eneste holdbare vej ud af det nuværende politiske dødvande og den alvorlige sociale og humanitære krise, som det har afstedkommet;

10. anmoder om, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) fortsætter sit arbejde gennem den internationale kontaktgruppe med henblik på at opnå en fredelig og demokratisk løsning gennem et frit og retfærdigt præsidentvalg;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas retmæssige midlertidige præsident og Den Bolivariske Republik Venezuelas Nationalforsamling, regeringerne og parlamenterne i landene i Limagruppen, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

Seneste opdatering: 8. juli 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik