<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0214/2020</NoDocSe>
PDF 163kWORD 53k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen</Titre>

<DocRef>(2019/2952(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0214/2020

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen

(2019/2952(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Venezuela,

 der henviser til erklæringen af 16. juni 2020 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om afgørelsen fra den venezuelanske højesteret (TSJ) af 10. juni 2020 vedrørende rektorer i valgrådet (CNE), dens afgørelse af 12. juni om udnævnelse af rektorerne og dens afgørelse af 15. juni om suspension af den nuværende bestyrelse for det politiske parti Acción Democrática,

 der henviser til den globale covid-19-pandemi,

 der henviser til erklæringen af 5. januar 2020 fra Generalsekretariatet for Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) om situationen i Venezuela,

 der henviser til erklæringen af 21. december 2019 fra den nyudnævnte NF/HR, Josep Borrell,

 der henviser til erklæringen af 9. januar 2020 fra NF/HR på vegne af EU om den seneste udvikling i Nationalforsamlingen,

 der henviser til Rådets afgørelse af 11. november 2019 om forlængelse af sanktionerne mod Venezuela i et år, der blev vedtaget i lyset af den nuværende politiske, økonomiske, sociale og humanitære krise i Venezuela, herunder vedholdende handlinger, der undergraver demokratiet, retsstaten og respekten for menneskerettighederne,

 der henviser til Rådets afgørelse af 27. september 2019, hvori EU føjede syv medlemmer af de venezuelanske sikkerheds- og efterretningstjenester, som er involveret i tortur og andre alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, til listen over personer, der er omfattet af sanktioner,

 der henviser til rapporten af 4. juli 2019 om Venezuela fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) og til den mundtlige opdatering, der blev foretaget i anledning af den 42. samling i Menneskerettighedsrådet i Genève den 9. september 2019,

 der henviser til erklæringen fra NF/HR af 18. juni 2019, hvori EU understreger sin dybe bekymring over den forværrede politiske og humanitære situation i Venezuela,

 der henviser til erklæringen fra NF/HR af 4. april 2019 om den ikke-anerkendte Nationalforsamlings beslutning om at ophæve Juan Guaidós parlamentariske immunitet,

 der henviser til erklæringerne fra NF/HR om Venezuela af 10. januar 2019, 26. januar 2019, 24. februar 2019 og 28. marts 2019,

 der henviser til erklæringen fra NF/HR af 2. marts 2019, hvori EU insisterer på, at enhver foranstaltning, der kan bringe Juan Guaidós frihed, sikkerhed eller personlige integritet i fare, vil være at betragte som en optrapning af spændingerne og blive fordømt stærkt af det internationale samfund,

 der henviser til den internationale donorkonference i solidaritet med venezuelanske flygtninge og migranter af 26. maj 2020,

 der henviser til den internationale kontaktgruppes beslutning om at forkaste den venezuelanske højesterets (TSJ's) udpegelse af det nye nationale valgråd (CNE) som illegitim,

 der henviser til afgørelsen fra den venezuelanske højesteret (TSJ) af 16. juni 2020,

 der henviser til det åbne brev fra Guaidó til José Luis Rodríguez Zapatero, den tidligere spanske premierminister, hvori denne bebrejdes og anklages for at "legitimere diktatorens rænker med henblik på at tilsløre en autentisk farce, der er berammet til december",

 der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2020/898 af 29. juni 2020 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela,

 der henviser til Venezuelas ratificering af Romstatutten den 7. juni 2000,

 der henviser til Den Bolivariske Republik Venezuelas forfatning,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Venezuela nu i årevis har befundet sig i en dyb økonomisk krise, hvor hyperinflation er et af de største problemer; der henviser til, at Venezuela igennem de seneste få måneder har oplevet en optrapning af volden og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne anført af den illegitime præsident, Nicolás Maduro, hvilket yderligere har forværret den aktuelle politiske, økonomiske, institutionelle, sociale og humanitære krise, der har tvunget over fem millioner venezuelanere til at forlade deres land, hvor befolkningen kæmper mod en stigende mangel på lægemidler, vand og fødevarer samt strømafbrydelser, der en kilde til udbredt desperation, hvortil kommer en vedvarende mangel på informationer som følge af problemer med adgang til eller mangel på frie medier; der henviser til, at den globale covid-19-pandemi på drastisk vis har bidraget til en yderligere forværring af situationen i Venezuela, som er blevet skærpet yderligere af faldende priser, navnlig på olie;

B. der henviser til, at Den Europæiske Union og Spaniens regering med støtte fra FN's flygtningehøjkommissær og Den Internationale Organisation for Migration den 26. maj 2020 indkaldte til den internationale donorkonference i solidaritet med venezuelanske flygtninge og migranter; der henviser til, at internationale donorer gav tilsagn om at yde 2 544 mia. EUR, hvoraf kun 595 mio. EUR som direkte tilskud, som hjælp i denne krise uden fortilfælde; der henviser til, at disse lån er betingede og har som formål at yde hjælp til de store strømme af venezuelanske migranter, der har søgt tilflugt i nabolandene; der henviser til, at de 595 mio. EUR ikke vil forslå til at håndtere en sådan krise uden fortilfælde, som har bredt sig til nabolandene;

C. der henviser til, at den venezuelanske flygtningekrise ifølge FN's flygtningehøjkommissær er den næststørste i verden efter den syriske; der henviser til, at Colombia på grund af situationens alvor har oprettet et migrationscenter ved dets grænse til Venezuela i et forsøg på at håndtere tilstrømningen af migranter;

D. der henviser til, at der forud for disse begivenheder pågik en terrorkampagne og den såkaldte Operación Alacrán (Operation Skorpion), og at forfølgelsen af og den politiske chikane mod dem, der modsætter sig Maduros regime, fortsætter; der henviser til, at Nationalforsamlingens medlemmer er blevet frataget deres parlamentariske immunitet, at mange er blevet arresteret, og at andre har været nødsaget til at forlade landet eller blive flygtninge på diplomatiske repræsentationer; der henviser til, at den hårdhændede og vedvarende anvendelse af tvang og magt på usurpator-præsidenten Nicolás Maduros tilskyndelse vidner om en klar vilje til at knuse ethvert legalitetsbegreb og enhver lovlig handlemåde; der henviser til, at det internationale samfund til dato har kendskab til mindst 11 europæere, der angiveligt tilbageholdes ulovligt i Venezuela som politiske fanger; der henviser til, at antallet af politiske fanger, der har været udsat for tortur og umenneskelige leveforhold siden 2014, overstiger 300;

E. der henviser til, at de voldshandlinger, som Nicolás Maduros regering har begået med henblik på at forhindre Guaidós genvalg som formand for Nationalforsamlingen i Venezuela, yderligere har skærpet en konfrontation, der har tiltaget mere i og mere i styrke gennem de seneste år; der henviser til, at Venezuelas midlertidige præsident, Guaidó, var blandt de personer, som blev frataget deres immunitet i et forsøg på at undergrave oppositionen; der henviser til, at Maduro-regeringen fortsat undergraver den legitime og demokratiske Nationalforsamlings autoritet og mulighed for at udfylde sin rolle og det mandat, som det venezuelanske folk har givet den, effektivt og uden hindringer; der henviser til, at lande, der er underkastet sanktioner, bør fremlægge gennemsigtige oplysninger, acceptere international humanitær bistand og prioritere behovene og rettighederne hos de mest sårbare dele af befolkningen, hvilket den venezuelanske regering ikke har gjort;

F. der henviser til, at den venezuelanske højesteret (TSJ), som kontrolleres af regimet, den 26. maj 2020 uberettiget godkendte Luis Parra som formand for Nationalforsamlingen; der henviser til, at der i januar 2020 blev afholdt en ulovlig samling, hvorved langt den overvejende del af de demokratiske repræsentanter var forhindret i at være til stede og dermed i at afgive deres stemme, i åbenlys modstrid med de korrekte retlige procedurer og demokratiske forfatningsmæssige principper; der henviser til, at sådanne ulovlige beslutninger truffet af dette regimekontrollerede organ fik Rådet for Den Europæiske Union til at indføre sanktioner mod yderligere 11 embedsmænd, der var ansvarlige for denne adfærd, hvoriblandt Parra;

G. der henviser til, at nylige afgørelser fra den venezuelanske højesteret (TSJ) i drastisk grad har indvirket på retsstatsprincippet og de demokratiske værdier, heriblandt en afgørelse af 10. juni, som gav valgudnævnelsesudvalget, der blev nedsat i november inden for Nationalforsamlingen, en frist på 72 timer til at fastlægge navnene på kandidaterne til posterne som rektorer i det nationale valgråd (CNE); der henviser til, at den regimekontrollerede venezuelanske højesteret (TSJ) den 13. juni 2020 udnævnte nye rektorer til det nationale valgråd (CNE) med det ene formål at skabe en regimevenlig valgmyndighed, og at den dermed tilsidesatte den venezuelanske forfatningsret og undergravede troværdigheden af såvel CNE som den kommende valgproces; der henviser til, at den dernæst suspenderede den nuværende bestyrelse for Acción Democrática, et af de vigtigste oppositionspartier, som indgår i G4-oppositionsgruppen, og erstattede den med en ad hoc-bestyrelse den 15. juni; der henviser til, at beføjelsen til at foretage disse udnævnelser i henhold til artikel 187 og 296 i den venezuelanske forfatning ene og alene tilkommer Nationalforsamlingen, et organ som er demokratisk valgt af det venezuelanske folk; der henviser til, at de tjenestemænd, der er ansvarlige for disse afgørelser, også er blevet føjet til EU's sanktionsliste; der henviser til, at Maduros illegitime regering den 1. juli 2020 ved en svigagtig manøvre udskrev parlamentsvalg i Venezuela til afholdelse den 6. december;

H. der henviser til, at Maduros regime har bekæmpet de politiske partier Acción Democratica, Primero Justicia og Un Nuevo Tiempo ved hjælp af systematisk forfølgelse i form af kendelser fra den illegitime højesteret (TSJ), der fjerner partiernes nuværende landsbestyrelser mod deres medlemmers vilje; der henviser til, at det demokratiske politiske parti Voluntad Popular er blevet udpeget som en terrororganisation af Maduros regime;

I. der henviser til, at Maduros regime fortsat støtter revolutionære og antikapitalistiske venstrefløjsbevægelser verden over; der henviser til, at også politiske partier og ledere i Europa har taget imod denne ulovlige finansiering; der henviser til, at det spanske dagblad ABC den 15. juni 2020 offentliggjorde klassificerede dokumenter fra 2010, i henhold til hvilke Venezuelas regime godkendte finansiering til Movimento 5 Stelle (Femstjernebevægelsen) i Italien; der henviser til, at Venezuelas indblanding i europæiske valg ikke begrænser sig til Femstjernebevægelsen; der henviser til, at Venezuelas regering ifølge forlydender skal have sendt en kuffert, som indeholdt 3,5 mio. EUR i kontanter, til Gianroberto Casaleggio, lederen af dette parti;

J. der henviser til, at andre politiske partier, eksempelvis Podemos i Spanien, har modtaget midler fra Venezuela, hvilket fremgår af en rapport fra 2008 med titlen "Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela", som er underskrevet af Hugo Chávez, og som viser, at der er indbetalt 7 mio. EUR til Fundación CEPS (Stiftelsen Center for Politiske og Sociale Studier);

K. der henviser til, at Raúl Morodo, Spaniens tidligere ambassadør i Venezuela under José Luis Rodríguez Zapateros regering, står anklaget for bestikkelse og underslæb i størrelsesordenen 35 mio. EUR med henblik på at muliggøre det venezuelanske regimes indblanding i nationale politiske og valgmæssige anliggender gennem hele sin periode som ambassadør;

L. der henviser til, at Rådet den 29. juni 2020 føjede 11 ledende venezuelanske embedsmænd til listen over personer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, dvs. indrejseforbud og indefrysning af aktiver, på grund af deres rolle i handlinger og beslutninger, der undergraver demokratiet og retsstaten i Venezuela; der henviser til, at der blandt andre begrundelser for at opføre disse personer på listen også indgik "iværksættelse af politisk motiverede retsforfølgelser og hindring af en politisk og demokratisk løsning på krisen i Venezuela samt alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og begrænsninger af de grundlæggende frihedsrettigheder såsom pressefrihed og ytringsfrihed";

M. der henviser til, at den venezuelanske vicepræsident, Delcy Rodríguez, den 20. januar 2020 angiveligt ankom til lufthavnen Madrid-Barajas med 40 kufferter i lasten af et fly, som var udlejet af Sky Valet, på trods af at hun stod opført på den liste over personer, der er omfattet af sanktioner, som Rådet vedtog i 2018, og som forbød hende i at rejse ind i eller via EU's område; der henviser til, at den spanske transportminister er fremkommet med op til seks forskellige udlægninger af denne hændelse;

N. der henviser til, at USA sidste år opfordrede "bankfolk, børsmæglere, handelsmænd og formidlere" til ikke at handle med "guld, olie eller andre venezuelanske varer, som Maduro-mafiaen har frarøvet det venezuelanske folk"; der henviser til, at Maduro-regeringen er begyndt at sælge nogle af de guldreserver, som centralbanken i Venezuela ligger inde med, til sine allierede i Tyrkiet, Rusland og De Forenede Arabiske Emirater; der henviser til, at Alex Saab – en central skikkelse i Maduros netværk og en tæt allieret, som er blevet anklaget for at bestikke venezuelanske embedsmænd og sluse over 350 mio. USD til oversøiske konti, og som mistænkes for at hjælpe Maduro med at bringe en aftale i hus med Iran om levering af olie, arbejdskraft og forsyninger til Venezuela til gengæld for ni tons guld til en værdi af 500 mio. USD – blev anholdt i Kap Verde den 12. juni; der henviser til, at Saab allerede var dybt involveret i bestræbelserne på at opretholde et godt forhold mellem Maduros venezuelanske regime og Tyrkiet, da han i 2018 var ansvarlig for at sende 900 mio. USD i guld til sidstnævnte, hvoraf en del endte i Teheran i strid med USA's sanktioner; der henviser til, at den udleveringskendelse, som de amerikanske anklagere har anmodet om med henblik på at kunne retsforfølge Saab for pengehvidvask, er blevet imødekommet;

O. der henviser til, at Maduro, Venezuelas illegitime præsident, den 28. juni beordrede EU's ambassadør udvist og beordrede hende til at forlade landet inden for 72 timer; der henviser til, at han også har truet den spanske ambassadør med yderligere repressalier og angrebet EU for de sanktioner, som er blevet pålagt venezuelanske embedsmænd, der tilhører Maduros regime, idet han beskyldte EU for "konspiration";

P. der henviser til, at der efter den diplomatiske krise forårsaget af det illegitime Maduro-regimes erklæring af 29. juni om udvisningen af EU's ambassadør fra Caracas først blev udsendt en hidtil uset fælles erklæring, efter at NF/HR, Josep Borrell, havde haft en drøftelse med Jorge Arreaza, et medlem af den illegale Maduro-regering, hvilket kunne udlægges som en anerkendelse af en ulovlig regering, som Den Europæiske Union ikke mener at have støttet, i lyset af de systematiske krænkelser af menneskerettighederne og af Nationalforsamlingens demokratiske, forfatningsmæssige og gennemsigtige funktion under den legitime præsident, Juan Guaidó;

1. fordømmer på det kraftigste Maduro-regeringens undertrykkende handlinger og opfordrer til at sætte en stopper for af alle spor af ulovlighed, vilkårlig og vedvarende anvendelse af tvang og magt og den gentagne bekræftelse af en svigagtig og illegitim præsident; udtrykker sin solidaritet med det venezuelanske folk og dem, der er blevet ofre for Maduro-regimets brutale diktatur;

2. gentager sin dybeste bekymring på baggrund af den stigende vold og den alvorlige nødsituation, som kan iagttages i Venezuela, og som udgør en alvorlig trussel mod menneskers liv; gentager sin dybe bekymring over den alvorlige nødsituation, som i høj grad bringer alle venezuelaneres liv i fare; henleder opmærksomheden på den tiltagende migrationskrise i hele regionen og roser nabolandene for deres bestræbelser og den solidaritet, de udviser;

3. understreger, at Maduro-regimet er blevet den mest uberegnelige og betydelige trussel mod sikkerheden og stabiliteten på subkontinentet, idet det truer nabolandenes integritet og stabilitet;

4. fordømmer på det kraftigste de systematiske krænkelser af landets demokratiske, forfatningsmæssige og gennemsigtige funktion, som har forstærket migrationskrisen i hele regionen yderligere, navnlig i forbindelse med bekæmpelsen af pandemien; roser de bestræbelser og den solidaritet, som nabolandene udviser; anmoder Kommissionen om at fortsætte samarbejdet med disse lande, ikke blot ved at yde humanitær bistand, men også ved at tilvejebringe flere ressourcer og ved hjælp af udviklingspolitik; glæder sig over tilsagnene fra den internationale donorkonference i solidaritet med venezuelanske flygtninge og migranter og dens bestræbelser; understreger imidlertid, at den omstændighed, at de største tilsagn har form af lån og ikke direkte tilskud, ikke er i tråd med de tilsigtede mål;

5. tager på det kraftigste afstand fra krænkelserne af Nationalforsamlingens demokratiske, forfatningsmæssige og gennemsigtige funktionsmåde samt truslerne, voldshandlingerne og de vilkårlige beslutninger mod dens medlemmer; fordømmer den udemokratiske udnævnelse af nye medlemmer til det nationale valgråd (CNE), og at partier får fjernet deres bestyrelser mod deres medlemmers vilje; opfordrer til, at der straks træffes foranstaltninger til at slå fast, at kun medlemmer, der er udnævnt af Venezuelas legitime midlertidige præsident, Juan Guaidó, besidder den legitime ret til at varetage Venezuelas diplomatiske repræsentation ved EU, og opfordrer EU til at undersøge de rapporterede tilfælde af direkte venezuelansk indblanding i europæiske valgprocesser;

6. kræver øjeblikkelig løsladelse af vilkårligt arresterede politiske fanger, der angiveligt holdes ulovligt indespærret i fængsler under forfærdelige forhold og bliver tortureret;

7. gentager sin fulde støtte til Nationalforsamlingen, som er Venezuelas eneste lovligt valgte demokratiske organ, og hvis beføjelser, herunder dets medlemmers prærogativer og sikkerhed, det er nødvendigt at respektere; gentager sin anerkendelse af, at Juan Guaidó i kraft af den gennemsigtige og demokratiske afstemning i Nationalforsamlingen er Nationalforsamlingens legitime formand og Den Bolivariske Republik Venezuelas legitime midlertidige præsident i henhold til artikel 233 i den venezuelanske forfatning; fordømmer den regimekontrollerede højesterets (TSJ's) ulovlige oprettelse af den såkaldte "nye" valgmyndighed; fastholder, at der kun kan opnås en fredelig politisk løsning, såfremt Nationalforsamlingens forfatningsmæssige beføjelser respekteres fuldt ud; understreger, at Europa-Parlamentet ikke vil anerkende nogen beslutninger eller afgørelser, der er truffet ensidigt af disse illegitime organer;

8. fordømmer på det kraftigste, at valgprocessers integritet, troværdighed og gennemsigtighed gang på gang undergraves af Maduros regime, navnlig i kølvandet på en lang række tilfælde af manipulation, mange uregelmæssigheder og svindel i forbindelse med forskellige valg i latinamerikanske demokratier, som har fremprovokeret protester og sammenstød og ført til utallige dødsfald blandt sagesløse civile; fordømmer den udemokratiske udnævnelse af nye medlemmer til det nationale valgråd (CNE);

9. minder om, at respekt for demokratiske institutioner og principper og opretholdelse af retsstatsprincippet udgør væsentlige forudsætninger for at finde en løsning på krisen i Venezuela til gavn for befolkningen; opfordrer derfor indtrængende til, at der skabes betingelser, der fører til frie, gennemsigtige og troværdige præsident- og parlamentsvalg baseret på en fast tidsplan, rimelige vilkår for alle aktører, gennemsigtighed og tilstedeværelsen af troværdige internationale observatører som den eneste vej ud af krisen;

10. insisterer på nødvendigheden af at træffe foranstaltninger mod alliancen mellem Venezuela og Iran, som værst er kommet til udtryk ved Hizbollahs misbrug af Venezuela som en platform for dets aktiviteter og strategiske ekspansionsbestræbelser i hele Latinamerika gennem talrige ulovlige aktiviteter, herunder hvidvask af penge; minder om Teherans eklatante overtrædelse af våbenembargoen ved at sende fem olietankskibe til Venezuela som led i strategiske ekspansionsbestræbelser, hvilket forårsagede en reaktion fra USA;

11. udtrykker på samme måde som med Iran stor bekymring over Ruslands støtte til det venezuelanske Maduro-venlige regime og navnlig udsendelsen af eksperter, herunder militære og tekniske rådgivere;

12. udtrykker bekymring over, at det cubanske politi og den cubanske militære efterretningstjeneste er det strategiske element, der har gjort det muligt for Maduros ulovlige regime at forblive ved magten, hvilket er udtryk for en uacceptabel udefrakommende politisk og militær indblanding i Venezuela;

13. er bekymret over, at Delcy Rodríguez, skønt hun er omfattet af EU's restriktive foranstaltninger, i februar var i stand til at komme ind i Schengenområdet og mødes med de spanske myndigheder; anmoder NF/HR om at rette henvendelse til de spanske myndigheder og kræve en grundig og gennemsigtig undersøgelse af og forklaring på disse forhold;

14. støtter Rådets nylige beslutning om at føje 11 nye navne til EU's sanktionsliste, hvilket ikke skader den venezuelanske befolkning, og opfordrer til en udvidelse af sanktionerne med henblik på at bidrage til at stabilisere menneskerettighedssituationen og den demokratiske situation i landet, som på nuværende tidspunkt kun forværres; opfordrer indtrængende EU's myndigheder til konsekvent at håndhæve begrænsningen af bevægelsesfriheden for og indefrysningen af aktiver tilhørende personer, der står opført på sanktionslisten; er dybt bekymret over korruptionsskandalen, som involverer Spaniens ambassadør Raúl Morodo og de øvrige aktører, der er involveret i korruptionsskandalens videre forgreninger, og opfordrer til, at denne sag og alle andre relevante sager indbringes for de kompetente domstole, og at de ansvarlige retsforfølges;

15. er stærkt bekymret over Maduros beslutning om at udvise EU's ambassadør fra Caracas som en form for gengældelse for sanktionerne mod 11 venezuelanske embedsmænd, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne;

16. fordømmer den omsiggribende korruption, der er blevet en integrerende del af Maduro-regimet; er bekymret over forlydenderne om Maduro-regimets direkte udenlandske finansiering af politiske partier i EU og opfordrer til omgående og upartisk efterforskning heraf; fordømmer endvidere alle handlinger i nabolandene og i andre latinamerikanske lande, som udføres af aktører på vegne af Maduro-regimet med det formål at destabilisere demokratiet og retsstaten, og som bidrager til at skærpe den generelle krise;

17. opfordrer til øjeblikkelig frigivelse af alle politiske fanger og ophør af tortur, mishandling og chikane af politiske modstandere, menneskerettighedsaktivister og fredelige demonstranter samt til, at de, der uretmæssigt er tvunget i eksil, kan vende tilbage;

18. støtter fuldt ud Den Internationale Straffedomstols (ICC's) efterforskning af de omfattende forbrydelser, udenretslige henrettelser og undertrykkelseshandlinger, som det venezuelanske regime har begået; opfordrer indtrængende EU til at tilslutte sig initiativet fra adskillige ICC's deltagerstater, som går ud på at efterforske de forbrydelser mod menneskeheden, der er begået af Maduros illegitime regering, med henblik på at drage de ansvarlige til ansvar;

19. anmoder om, at der sendes en undersøgelsesmission til landet for at vurdere situationen;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas legitime midlertidige præsident og Den Bolivariske Republik Venezuelas Nationalforsamling, regeringerne og parlamenterne i landene i Limagruppen, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

Seneste opdatering: 8. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik