Forslag til beslutning - B9-0215/2020Forslag til beslutning
B9-0215/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen

6.7.2020 - (2019/2952(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
for Renew-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0211/2020

Procedure : 2019/2952(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0215/2020
Indgivne tekster :
B9-0215/2020
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0215/2020

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen

(2019/2952(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, særligt beslutning af 16. januar 2020 om situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af den nye nationalforsamlings formand og præsidium (det parlamentariske kup)[1],

 der henviser til erklæringen af 1. april 2020 fra talspersonen for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om USA’ forslag og situationen i forbindelse med coronaviruspandemien i Venezuela,

 der henviser til erklæringen fra FN's menneskerettighedseksperter af 30. april 2020 om sundhedssituationen i Venezuela,

 der henviser til FN's eksperters pressemeddelelse af 6. maj 2020 om de katastrofale følger af landets humanitære og økonomiske krise for menneskerettighederne,

 der henviser til rapporten fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, om Venezuela af 2. juli 2020,

 der henviser til den fælles pressemeddelelse fra FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) og Den Internationale Organisation for Migration (IOM) af 1. april 2020 om situationen for flygtninge og migranter fra Venezuela under covid-19-krisen,

 der henviser til redegørelserne af 4. og 16. juni 2020 fra talsmanden for NF/HR om den seneste udvikling i Venezuela,

 der henviser til erklæringen fra Udenrigsudvalget af 11. juni 2020 om de seneste angreb på Venezuelas Nationalforsamling,

 der henviser til erklæringen af 16. juni 2020 fra den internationale kontaktgruppe om det venezuelanske valgorgans svækkede troværdighed og af 24. juni 2020 om den forværrede politiske krise i Venezuela,

 der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2020/898 af 29. juni 2020 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela[2], som tilføjede 11 højtstående venezuelanske tjenestemænd til listen over dem, der er underlagt restriktive foranstaltninger,

 der henviser til den venezuelanske forfatning,

 der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Den Europæiske Union og Spaniens regering den 26. maj 2020 med støtte fra UNHCR og IOM indkaldte til en international donorkonference for solidaritet med venezuelanske flygtninge og migranter; der henviser til, at internationale donorer gav tilsagn om i alt 2.544 mia. EUR, men kun 595 mio. EUR i direkte tilskud, mens resten blot var betingede lån; der henviser til, at nogle af låntagerne under konferencen gav udtryk for deres bekymring over de bureaukratiske vanskeligheder og de komplicerede lovgivningsmæssige rammer for optagelse af lånene; der henviser til, at de 595 mio. EUR knap vil nå det niveau, der er nødvendigt for at klare de årlige konsekvenser af en sådan hidtil uset krise i nabolandene;

B. der henviser til, at omkring fem millioner venezuelanere er flygtet ud af landet; der henviser til, at den venezuelanske flygtningekrise ifølge UNHCR er den næststørste i verden efter Syrien; der henviser til, at det forventes, at det samlede antal personer, der flygter fra de forværrede forhold i Venezuela ved udgangen af 2020, vil overstige 6,5 millioner;

C. der henviser til, at den allerede alvorlige politiske, økonomiske, institutionelle, sociale og flerdimensionelle humanitære krise i Venezuela er blevet betydeligt forværret og forværres under pandemien; der henviser til, at den øgede mangel på lægemidler og fødevarer, massive menneskerettighedskrænkelser, hyperinflation, politisk undertrykkelse, korruption og vold bringer menneskeliv i fare og tvinger folk til at flygte fra landet; der henviser til, at det venezuelanske nationale sundhedssystem er blevet betydeligt svækket på grund af regimets dårlige håndtering, hvilket har resulteret i en kritisk mangel på lægemidler og mangel på medicinsk behandling; der henviser til, at de tal for covid-19, der leveres af styret, mangler troværdighed og ikke har det nationale samfunds eller det internationale samfunds tillid;

D. der henviser til, at den nuværende globale folkesundhedsmæssig krisesituation har forværret en allerede desperat situation for mange flygtninge og migranter fra Venezuela og for deres værtslande; der henviser til, at i henhold til de første rapporter om pandemien, der har overrumplet landets svækkede sundhedssystem, er hospitalerne fyldt med patienter med coronavirus, og dusinvis af sundhedspersonalet er blevet smittet;

E. der henviser til, at den illegitime venezuelanske højesteret, som blev kontrolleret af Nicolás Maduros regime, den 26. maj 2020 på uberettiget vis har ratificeret Luis Parra som præsident for nationalforsamlingen; der henviser til, at det ulovlige møde, der fandt sted i januar 2020, hverken overholdt den retlige procedure eller de demokratiske forfatningsmæssige principper ved i visse tilfælde at forhindre, at det store flertal af demokratisk valgte repræsentanter var til stede under mødet og følgelig fra at afgive deres stemme; der henviser til, at den ulovlige afgørelse, der er truffet af dette illegitime organ, blandt andre nylige antidemokratiske handlinger, har fået Rådet for Den Europæiske Union til at pålægge sanktioner mod yderligere 11 af de ansvarlige embedsmænd, herunder Luis Parra og Juan Jose Mendoza, formand for højesterets forfatningsafdeling;

F. der henviser til, at den illegitime højesteret den 13. juni 2020 udnævnte nye medlemmer til det nationale valgråd  uden retlige beføjelser til at gøre dette; der henviser til, at disse udnævnelser i henhold til artikel 187 og 296 i den venezuelanske forfatning udelukkende henhører under nationalforsamlingen, som er et organ, der er demokratisk valgt af Venezuelas statsborgere; der henviser til, at Europa-Parlamentet ikke vil anerkende nogen afgørelser eller afgørelser, der er truffet ensidigt af disse illegitime organer; der henviser til, at de tjenestemænd, der er ansvarlige for disse afgørelser, også er blevet optaget på Rådets liste over sanktioner;

G. der henviser til, at Nicolás Maduro beordrede EU's ambassadør til at forlade landet inden for 72 timer fra EU og pålagde flere embedsmænd, der var ansvarlige for alvorlige brud på menneskerettighederne, sanktioner, og at han også truede Spaniens ambassadør med yderligere repressalier; der henviser til, at der i maj 2020 blev rapporteret om chikane mod den franske ambassade i Caracas, herunder ved at afbryde vand- og elforsyningen på ambassadens bopæl;

H. der henviser til, at Maduros regime har forfulgt de politiske partier Acción Democratica, Primero Justicia og Un Nuevo Tiempo ved hjælp af systematisk forfølgelse gennem kendelser fra den illegitime højesteret, der fjerner parternes nuværende nationale bestyrelser mod deres medlemmers vilje; der henviser til, at det demokratiske politiske parti Voluntad Popular blev udpeget som en terrororganisation af Maduros regime;

I. der henviser til, at det internationale samfund, herunder Den Europæiske Union, kraftigt har afvist denne valgfarce og de ulovlige handlinger; der henviser til, at denne indsats yderligere har reduceret det demokratiske rum i landet til et minimum og har skabt store hindringer for løsning af den politiske krise i Venezuela; der henviser til, at dannelsen af en afbalanceret og inklusiv national beredskabsstyring, der omfatter alle demokratiske politiske og sociale sektorer i landet og er i stand til at håndtere de aktuelle humanitære behov, er afgørende for at overvinde den eskalerende krise; der henviser til, at Maduro ikke kan være en del af en sådan overgangsregering;

J. der henviser til, at overholdelse af internationale standarder, et uafhængigt og afbalanceret nationalt valgråd og lige vilkår, der sikrer uhindret deltagelse af politiske partier og kandidater, udgør hjørnestenene i en troværdig valgproces, der muliggør frie og retfærdige parlaments- og præsidentvalg;

K. der henviser til, at antallet af politiske fanger er steget, siden de store civile uroligheder begyndte i 2014 og i øjeblikket ligger på over 430; der henviser til, at 11 europæere angiveligt også tilbageholdes i Venezuela; der henviser til, at mange fortællinger om tortur, der er udført af regimet, i øjeblikket er under ICC's indledende undersøgelse af forbrydelser mod menneskeheden; der henviser til, at undertrykkelse, vilkårlige tilbageholdelser og tortur er steget under covid-19-krisen;

L. der henviser til, at Maduros regime har undladt at tilvejebringe gennemsigtige oplysninger, acceptere international humanitær bistand og prioritere de mest sårbare befolkningsgruppers behov og rettigheder;

M. der henviser til, at den fortsatte forværring af menneskerettighederne i Venezuela dokumenteres i højkommissær Michele Bachelets rapport om Venezuela af 2. juli 2020; der henviser til, at det fremgår klart af rapporten, at Maduro-regimet fortsætter med at torturere, terrorisere og dræber politiske modstandere efter at have dokumenteret over 1 300 udenretslige drab begået af sikkerhedsstyrkerne mellem den 1. januar og den 31. maj 2020;

N. der henviser til, at Maduros regime siden 2016 har støttet ulovlig småguldminedrift i den venezuelanske del af Amazonas til finansiering af ulovlige væbnede grupper; der henviser til, at guldet er blevet smuglet ud af landet gennem ulovlige kanaler for at sælges og veksles ulovligt i udlandet; der henviser til, at dette såkaldte blodguld udvindes og udnyttes på bekostning af menneskerettigheder og miljøet under ulovlige og strafferetlige forhold, der udgør en alvorlig trussel mod begge dele;

O. der henviser til, at det cubanske politi og cubanske militære efterretningstjeneste er et strategisk element i den systematiske undertrykkelse af den venezuelanske befolkning, der hjælper Maduros regime med at forblive ved magten;

P. der henviser til, at der er behov for effektive tiltag for at standse sikkerhedstruslen mod regionen som helhed, da der er tale om en alliance mellem Maduros diktatoriske regime, terrorgrupper og organiserede væbnede grupper, der udøver deres kriminelle aktiviteter i Venezuela;

1. gentager sin dybe bekymring over den alvorlige humanitære nødsituation, som i høj grad skader venezuelanernes liv; henleder opmærksomheden på den tiltagende migrationskrise i hele regionen og roser nabolandene for den indsats og den solidaritet, de har udvist;

2. glæder sig over den internationale donorkonferences tilsagn og indsats i solidaritet med venezuelanske flygtninge og migranter; mener, at den største mængde af tilsagn, der består af lån i stedet for direkte tilskud, ikke opfylder de tilsigtede mål; opfordrer til, at betingelserne og reglerne for låntageres adgang til sådanne lån skal være fleksible og gennemsigtige og dermed skabe betingelserne for en hurtig fordeling af kreditterne;

3. insisterer på, at de forpligtede midler, der er stillet til rådighed, hurtigst muligt når frem til deres bestemmelsessted, så de straks kan anvendes på stedet; opfordrer i denne forbindelse til en mindskelse af bureaukratiet og en forenklet ramme, der kan sikre, at tilsagnene når ud til dem, som har desperat behov, så hurtigt som muligt;

4. henleder opmærksomheden på den forværrede migrationskrise i hele regionen, herunder de caribiske områder i EU's medlemsstater, som er blevet forværret af den ekstremt vanskelige situation forårsaget af pandemien; anmoder Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om at fortsætte samarbejdet med disse lande og territorier, ikke kun ved at yde humanitær bistand, men også ved at stille flere ressourcer til rådighed og gennem udviklingspolitik;

5. vil på ingen måde acceptere krænkelserne af nationalforsamlingens demokratiske, forfatningsmæssige og gennemsigtige funktion eller tilfælde af intimidering og vold og de vilkårlige afgørelser mod dets medlemmer; fordømmer den udemokratiske udnævnelse af nye medlemmer til det nationale valgråd,og at parterne får fjernet deres nuværende bestyrelser mod deres medlemmers vilje;

6. gentager, at det fortsat anerkender Juan Guaidó som valgt ved gennemsigtig og demokratisk afstemning i Nationalforsamlingen til forsamlingens legitime formand og til den legitime midlertidige præsident for Den Bolivariske Republik Venezuela i overensstemmelse med artikel 223 i den venezuelanske forfatning;

7. gentager sin fulde støtte til nationalforsamlingen, som er Venezuelas eneste legitimt valgte demokratiske organ, og hvis beføjelser skal respekteres, herunder dets medlemmers prærogativer, immunitet og sikkerhed; fastholder, at der kun kan opnås en fredelig og politisk løsning, såfremt nationalforsamlingens forfatningsmæssige beføjelser respekteres fuldt ud;

8. understreger, at der ikke kan afholdes retfærdige, gennemsigtige og troværdige valg med Maduro ved magten; minder om, at respekt for demokratiske institutioner og principper og opretholdelse af retsstatsprincippet er væsentlige forudsætninger for at finde en løsning på krisen i Venezuela til gavn for befolkningen; opfordrer derfor indtrængende til, at der skabes betingelser, der fører til frie, gennemsigtige og troværdige præsident- og parlamentsvalg baseret på en fast tidsplan, rimelige vilkår for alle aktører, der er involveret i processen, gennemsigtighed og tilstedeværelsen af troværdige internationale observatører som den eneste vej ud af krisen;

9. glæder sig over Rådets nylige beslutning om at udvide de målrettede sanktioner til yderligere 11 personer, hvilket ikke skader den venezuelanske befolkning, og opfordrer til, at disse sanktioner styrkes og udvides; mener, at EU's myndigheder skal begrænse disse personers og deres nærmeste pårørendes bevægelsesfrihed og indefryse deres aktiver og visa som et resultat af sanktionerne; opfordrer endvidere til et øjeblikkeligt forbud mod handel med og omsætning af guld fra Venezuela i EU;

10. minder om, at medlemsstaterne er retligt bundet af Rådets afgørelse 2017/2074 og er forpligtet til at gennemføre de restriktive foranstaltninger deri, navnlig for at forhindre indrejse i eller transit gennem deres område for de personer, som er omfattet af de restriktive foranstaltninger, samt en forpligtelse til straks at give Rådet skriftlig meddelelse om eventuelle dispensationer, som de har måtte give;

11. beklager stærkt Maduros trusler om at udvise EU's ambassadør i Caracas som en form for gengældelse for sanktionerne mod 11 embedsmænd, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne; noterer sig de forhandlinger, der er ført af den højtstående repræsentant/næstformanden, og som førte til, at beslutningen blev ophævet;

12. opfordrer ikke desto mindre medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten til at tilbagekalde den diplomatiske akkreditering af Maduro-regimets ambassadører og til i stedet at akkreditere de diplomatiske repræsentanter, der er udpeget af præsident Guaidó;

13. opfordrer til øjeblikkelig frigivelse af alle politiske fanger og stop for torturen, mishandlingen og chikanen af politiske modstandere, menneskerettighedsaktivister og fredelige demonstranter, opfordrer endvidere til tilbagesendelse af dem, der er blevet uretfærdigt tvunget i eksil;

14. støtter fuldt ud ICC's efterforskning af de omfattende forbrydelser og undertrykkelseshandlinger, som det venezuelanske regime har begået; opfordrer indtrængende Den Europæiske Union til at støtte initiativet fra ICC's deltagerstater til at indlede en efterforskning af forbrydelser mod menneskeheden begået af Maduro-regimet og dermed drage de ansvarlige til regnskab;

15. glæder sig over den britiske domstols afgørelse af 2. juli 2020, som utvetydigt anerkender Den Bolivariske Republik Venezuelas demokratiske legitimitet personificeret ved dens præsident, Juan Guaidó, ved at give ham lovlig adgang til republikkens guldreserver;

16. fordømmer Cubas indblanding i sikkerheden og efterretningstjenesten i Venezuela og eksporten af undertrykkende teknikker;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas retmæssige midlertidige præsident og Den Bolivariske Republik Venezuelas Nationalforsamling, regeringerne og parlamenterne i landene i Limagruppen, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

Seneste opdatering: 8. juli 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik