Πρόταση ψηφίσματος - B9-0215/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0215/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση

6.7.2020 - (2019/2952(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0211/2020

Διαδικασία : 2019/2952(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0215/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0215/2020
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0215/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση

(2019/2952(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, και ιδίως το ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα)[1],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 1ης Απριλίου 2020, της εκπροσώπου του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/YE) σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ και την κατάσταση στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊου στη Βενεζουέλα,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 30ης Απριλίου 2020, των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας στη Βενεζουέλα,

 έχοντας υπόψη το δελτίο Τύπου, της 6ης Μαΐου 2020, των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τις καταστροφικές επιπτώσεις που έχει η ανθρωπιστική και οικονομική κρίση της χώρας στα ανθρώπινα δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη την έκθεση, της 2ας Ιουλίου 2020, της Ύπατης Αρμοστού των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet, σχετικά με τη Βενεζουέλα,

 έχοντας υπόψη το κοινό δελτίο Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), της 1ης Απριλίου 2020, σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών από τη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις, της 4ης και 16ης Ιουνίου 2020, της εκπροσώπου του ΑΠ/ΥΕ σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διεθνούς Ομάδας Επαφής, της 16ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την υπονόμευση της αξιοπιστίας του εκλογικού σώματος της Βενεζουέλας, και της 24ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την επιδείνωση της πολιτικής κρίσης στη Βενεζουέλα,

 έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/898 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα[2], η οποία προσέθεσε 11 αξιωματούχους από τη Βενεζουέλα στον κατάλογο όσων υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας,

 έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Μαΐου 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση της Ισπανίας, με την υποστήριξη της UNCHR και του ΔΟΜ, συγκάλεσαν διεθνή διάσκεψη δωρητών σε πνεύμα αλληλεγγύης με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς δωρητές δεσμεύτηκαν να παραχωρήσουν συνολικό ποσό 2 544 δισεκατομμυρίων EUR, αλλά μόνο 595 εκατομμύρια EUR σε άμεσες επιχορηγήσεις, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν απλώς δάνεια υπό όρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, ορισμένοι από τους δανειολήπτες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και τα περίπλοκα ρυθμιστικά πλαίσια για τη λήψη των δανείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό των 595 εκατομμυρίων EUR μετά βίας θα αγγίξει το αναγκαίο επίπεδο για την αντιμετώπιση των ετήσιων συνεπειών μιας τέτοιας άνευ προηγουμένου κρίσης στις γειτονικές χώρες·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου πέντε εκατομμύρια πολίτες της Βενεζουέλας έχουν εγκαταλείψει τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNHCR, η προσφυγική κρίση της Βενεζουέλας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο μετά τη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις επιδεινούμενες συνθήκες στη Βενεζουέλα αναμένεται να υπερβεί τα 6,5 εκατομμύρια έως το τέλος του 2020·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ήδη σοβαρή πολιτική, οικονομική, θεσμική, κοινωνική και πολυδιάστατη ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα επιδεινώθηκε σημαντικά και χειροτέρεψε κατά τη διάρκεια της πανδημίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξημένες ελλείψεις φαρμάκων και τροφίμων, οι μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο υπερπληθωρισμός, η πολιτική καταπίεση, η διαφθορά και η βία θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων και τους αναγκάζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εθνικό σύστημα υγείας της Βενεζουέλας έχει αποδυναμωθεί σημαντικά λόγω εσφαλμένων χειρισμών από το καθεστώς, με αποτέλεσμα κρίσιμες ελλείψεις φαρμάκων και έλλειψη ιατρικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αριθμητικά στοιχεία που παρέχονται από το καθεστώς σχετικά με τη νόσο COVID-19 στερούνται αξιοπιστίας και δεν χαίρουν της εμπιστοσύνης ούτε της τοπικής ούτε της διεθνούς κοινότητας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας έχει επιδεινώσει μια ήδη απελπιστική κατάσταση για πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες από τη Βενεζουέλα και για τις χώρες υποδοχής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές ότι η πανδημία κατέβαλε το αποδυναμωμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας, τα νοσοκομεία είναι γεμάτα με πάσχοντες από κορονοϊό και δεκάδες εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν μολυνθεί·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Μαΐου 2020, το παράνομο Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο του καθεστώτος του Nicolás Maduro, επικύρωσε αδικαιολόγητα τον κ. Luis Parra ως Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη σύνοδος που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020 δεν τηρούσε ούτε τη νόμιμη διαδικασία ούτε τις δημοκρατικές συνταγματικές αρχές, δεδομένου ότι απέτρεπε, σε ορισμένες περιπτώσεις διά της βίας, την παρουσία της συντριπτικής πλειονότητας των δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσώπων στη σύνοδο και, κατά συνέπεια, την ψηφοφορία από αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη απόφαση που εκδόθηκε από το εν λόγω παράνομο σώμα, μεταξύ άλλων πρόσφατων αντιδημοκρατικών ενεργειών, οδήγησε το Συμβούλιο της ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις σε 11 επιπλέον υπεύθυνους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και στον Luis Parra και τον Juan Jose Mendoza, Πρόεδρο του Τμήματος Συνταγματικών Υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Ιουνίου 2020, το παράνομο Ανώτατο Δικαστήριο διόρισε νέα μέλη στο Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE), χωρίς καμία νομική εξουσία να το πράξει· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 187 και 296 του Συντάγματος της Βενεζουέλας, η Εθνοσυνέλευση, ένα σώμα δημοκρατικά εκλεγμένο από τους πολίτες της Βενεζουέλας, έχει μοναδική και αποκλειστική ευθύνη για τους διορισμούς αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα αναγνωρίσει καμία απόφαση που λαμβάνεται μονομερώς από τα εν λόγω παράνομα σώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιωματούχοι που είναι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις αυτές συμπεριλήφθηκαν επίσης στον κατάλογο κυρώσεων του Συμβουλίου·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nicolás Maduro έδωσε εντολή στην πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκαταλείψει τη χώρα εντός 72 ωρών από τη στιγμή που η ΕΕ επέβαλε στοχευμένες κυρώσεις σε διάφορους αξιωματούχους που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι απείλησε τον πρέσβη της Ισπανίας με περαιτέρω αντίποινα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2020, υπήρξαν αναφορές για πράξεις παρενόχλησης εις βάρος της πρεσβείας της Γαλλίας στο Καράκας, μεταξύ άλλων μέσω της διακοπής του νερού και της ηλεκτροδότησης στην κατοικία του πρέσβη·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Maduro άρχισε τις επιθέσεις κατά των πολιτικών κομμάτων Acción Democrática, Primero Justicia και Un Nuevo Tiempo με συστηματικές διώξεις μέσω αποφάσεων του παράνομου Ανώτατου Δικαστηρίου, καταργώντας τα διοικητικά συμβούλια των κομμάτων παρά τη βούληση των μελών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοκρατικό πολιτικό κόμμα Voluntad Popular χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική οργάνωση από το καθεστώς του Maduro·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει απορρίψει σθεναρά την εν λόγω εκλογική παρωδία και τις σχετικές παράνομες ενέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια αυτή έχει περιορίσει επιπλέον στο απολύτως ελάχιστο το δημοκρατικό περιθώριο στη χώρα και έχει δημιουργήσει τεράστια εμπόδια για την επίλυση της πολιτικής κρίσης στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας ισορροπημένης εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα αποτελείται από όλους τους δημοκρατικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς τομείς της χώρας και θα έχει την ικανότητα να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες ανθρωπιστικές ανάγκες, είναι απαραίτητη προκειμένου να ξεπεραστεί η κλιμακούμενη κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Maduro δεν μπορεί να λάβει μέρος στην εν λόγω μεταβατική κυβέρνηση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήρηση των διεθνών προτύπων, το ανεξάρτητο και ισορροπημένο CNE και οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους μιας αξιόπιστης εκλογικής διαδικασίας που επιτρέπει τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων βουλευτικών και προεδρικών εκλογών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων έχει αυξηθεί από την έναρξη της μαζικής πολιτικής αναταραχής το 2014 και σήμερα ξεπερνά τα 430 άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει αναφορών, στη Βενεζουέλα κρατούνται επίσης 11 Ευρωπαίοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μαρτυρίες για βασανιστήρια από το καθεστώς βρίσκονται επί του παρόντος υπό προκαταρκτική εξέταση από το ΔΠΔ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή, οι αυθαίρετες κρατήσεις και τα βασανιστήρια έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Maduro απέτυχε να παράσχει διαφανείς πληροφορίες, να δεχτεί τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια και να δώσει προτεραιότητα στις ανάγκες και τα δικαιώματα των πλέον ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Ύπατης Αρμοστού Bachelet σχετικά με τη Βενεζουέλα, της 2ας Ιουλίου 2020, καταγράφει τη συνεχιζόμενη επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση καθιστά σαφές ότι το καθεστώς Maduro εξακολουθεί να βασανίζει, να τρομοκρατεί και να σκοτώνει τους πολιτικούς αντιπάλους, με πάνω από 1 300 εξωδικαστικές δολοφονίες από τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν καταγραφεί από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαΐου 2020·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Maduro υποστηρίζει, από το 2016, την παράνομη εξόρυξη χρυσού σε βιοτεχνική κλίμακα στον Αμαζόνιο της Βενεζουέλας για τη χρηματοδότηση παράνομων ένοπλων ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρυσός έχει εξαχθεί λαθραία από τη χώρα μέσω παράτυπων διαύλων με σκοπό την πώληση και την παράνομη ανταλλαγή του στο εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο αποκαλούμενος «ματωμένος χρυσός» εξορύσσεται και αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, υπό παράνομες και εγκληματικές συνθήκες οι οποίες απειλούν σοβαρά και τα δύο·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία και η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Κούβας αποτελούν στρατηγική συνιστώσα της συστηματικής καταστολής που εφαρμόζεται κατά του πληθυσμού της Βενεζουέλας, η οποία βοηθά το καθεστώς Maduro να παραμείνει στην εξουσία·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται αποτελεσματικές δράσεις για να σταματήσει η απειλή για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής από τη συμμαχία μεταξύ του δικτατορικού καθεστώτος του κ. Maduro, των τρομοκρατικών ομάδων και των οργανωμένων ένοπλων ομάδων που ασκούν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες στη Βενεζουέλα·

1. εκφράζει και πάλι τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τις ζωές των Βενεζουελάνων· εφιστά την προσοχή στην ολοένα σοβαρότερη μεταναστευτική κρίση σε ολόκληρη την περιοχή και εξαίρει τις προσπάθειες και την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν οι γειτονικές χώρες·

2. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις και τις προσπάθειες της διεθνούς διάσκεψης δωρητών σε αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα, θεωρεί ότι οι περισσότερες δεσμεύσεις που αποτελούνται από δάνεια αντί για άμεσες επιχορηγήσεις δεν ανταποκρίνονται στους επιδιωκόμενους στόχους· ζητεί οι όροι και οι κανόνες για να αποκτούν οι δανειολήπτες πρόσβαση σε αυτά τα δάνεια να είναι ευέλικτοι και διαφανείς, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ταχεία διανομή των πιστώσεων·

3. επιμένει ότι είναι επείγον τα δεσμευμένα κεφάλαια να φτάσουν στον προορισμό τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιτόπου χωρίς καθυστέρηση· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μείωση της γραφειοκρατίας και ένα απλουστευμένο πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι οι δεσμεύσεις θα φτάσουν το συντομότερο δυνατόν σε όσους τις έχουν απελπιστικά ανάγκη·

4. εφιστά την προσοχή στην επιδεινούμενη μεταναστευτική κρίση σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών των κρατών μελών της ΕΕ στην Καραϊβική, η οποία χειροτέρευσε λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία· ζητεί από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις χώρες και τα εδάφη αυτά, όχι μόνο μέσω της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και μέσω της διάθεσης περισσότερων πόρων και της αναπτυξιακής πολιτικής·

5. απορρίπτει κατηγορηματικά τις παραβιάσεις της δημοκρατικής, συνταγματικής και διαφανούς λειτουργίας της Εθνοσυνέλευσης, καθώς και τις πράξεις εκφοβισμού και βίας, και τις αυθαίρετες αποφάσεις που λαμβάνονται κατά των μελών της· καταγγέλλει τον αντιδημοκρατικό διορισμό των νέων μελών του CNE και την απομάκρυνση των τωρινών διοικητικών συμβουλίων των κομμάτων παρά τη βούληση των μελών τους·

6. επαναλαμβάνει ότι αναγνωρίζει πως, ως αποτέλεσμα της διαφανούς και δημοκρατικής ψήφου της Εθνοσυνέλευσης, ο Juan Guaidó είναι ο νόμιμος Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και ο νόμιμος προσωρινός Πρόεδρος της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το άρθρο 223 του Συντάγματος της Βενεζουέλας·

7. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του προς την Εθνοσυνέλευση, η οποία αποτελεί το μοναδικό νόμιμα εκλεγμένο δημοκρατικό όργανο που έχει απομείνει στη Βενεζουέλα και της οποίας οι εξουσίες, όπως και τα προνόμια, η ασυλία και η ασφάλεια των μελών, πρέπει να γίνουν σεβαστά· επιμένει ότι μια ειρηνική και πολιτική λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πλήρη σεβασμό των συνταγματικών προνομίων της Εθνοσυνέλευσης·

8. υπογραμμίζει ότι δεν μπορούν να διεξαχθούν δίκαιες, διαφανείς και αξιόπιστες εκλογές με τον κ. Maduro στην εξουσία· υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών θεσμών και αρχών και η προάσπιση του κράτους δικαίου συνιστούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εξεύρεση ειρηνικής και βιώσιμης λύσης στην κρίση της Βενεζουέλας προς όφελος του λαού της· ζητεί επειγόντως, ως εκ τούτου, τη δημιουργία συνθηκών που θα οδηγήσουν σε ελεύθερες, διαφανείς και αξιόπιστες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, με βάση ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, δίκαιες συνθήκες για όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία, διαφάνεια, καθώς και με την παρουσία αξιόπιστων διεθνών παρατηρητών, ως μοναδική διέξοδο από την κρίση·

9. χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου για την επέκταση των στοχευμένων κυρώσεων σε 11 επιπλέον άτομα, η οποία δεν βλάπτει τον πληθυσμό της Βενεζουέλας, και ζητεί να ενταθούν και να επεκταθούν οι εν λόγω κυρώσεις· θεωρεί ότι οι αρχές της ΕΕ πρέπει να περιστείλουν τις μετακινήσεις των ατόμων αυτών, όπως και των στενότερων συγγενών τους, και να παγώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και τις θεωρήσεις τους, λόγω των κυρώσεων· ζητεί επίσης την άμεση απαγόρευση του εμπορίου και της κυκλοφορίας του ματωμένου χρυσού από τη Βενεζουέλα στην ΕΕ·

10. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη δεσμεύονται νομικά από την απόφαση 2017/2074 του Συμβουλίου και υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα περιοριστικά μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτήν, ιδίως την αποτροπή της εισόδου στα εδάφη τους ή της διέλευσης μέσω των εδαφών τους των ατόμων στα οποία εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα, καθώς και την υποχρέωση να ενημερώνουν αμέσως το Συμβούλιο γραπτώς για τις τυχόν εξαιρέσεις που έχουν χορηγήσει·

11. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τις απειλές του κ. Maduro να απελάσει την πρέσβειρα της ΕΕ από το Καράκας ως αντίποινα για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε 11 αξιωματούχους που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνει υπό σημείωση τις διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε ο ΑΠ/ΥΕ οι οποίες οδήγησαν στην ανάκληση της απόφασης·

12. καλεί, ωστόσο, τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να ανακαλέσουν τη διπλωματική διαπίστευση των πρέσβεων του καθεστώτος Maduro και να προβούν αντιθέτως στη διαπίστευση διπλωματικών αντιπροσώπων που έχουν διοριστεί από τον Πρόεδρο κ. Guaidó·

13. ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και τον τερματισμό των βασανιστηρίων, της κακομεταχείρισης και της παρενόχλησης των πολιτικών αντιπάλων, των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των φιλειρηνικών διαδηλωτών· ζητεί επίσης την επιστροφή των ατόμων που έχουν τεθεί παρανόμως υπό καθεστώς αναγκαστικής εξορίας·

14. υποστηρίζει πλήρως τις έρευνες του ΔΠΔ για τα πολυάριθμα εγκλήματα και πράξεις καταστολής που διαπράττονται από το καθεστώς της Βενεζουέλας· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την πρωτοβουλία των συμβαλλόμενων κρατών του ΔΠΔ για την έναρξη έρευνας σχετικά με τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί από το καθεστώς Maduro, ώστε να κληθούν οι υπαίτιοι να λογοδοτήσουν·

15. χαιρετίζει την απόφαση του βρετανικού δικαστηρίου, της 2ας Ιουλίου 2020, η οποία αναγνωρίζει κατηγορηματικά τη δημοκρατική νομιμότητα της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στο πρόσωπο του Προέδρου της, Juan Guaidó, παρέχοντάς του νόμιμη πρόσβαση στα αποθέματα χρυσού της Δημοκρατίας·

16. καταδικάζει την παρέμβαση της Κούβας στις υπηρεσίες ασφαλείας και τις μυστικές υπηρεσίες στη Βενεζουέλα και την εξαγωγή κατασταλτικών τεχνικών·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας και της Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της ομάδας της Λίμα, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής, και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου