Menettely : 2019/2952(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0215/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0215/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0193

<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0215/2020</NoDocSe>
PDF 170kWORD 51k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä</Titre>

<DocRef>(2019/2952(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu</Depute>

<Commission>{Renew}Renew-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0211/2020

B9‑0215/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä

(2019/2952(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta ja erityisesti 16. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman Venezuelan tilanteesta kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen vallankaappaus)[1],

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 1. huhtikuuta 2020 antaman julkilausuman Yhdysvaltojen ehdotuksesta ja Venezuelan koronaviruspandemiatilanteesta,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden 30. huhtikuuta 2020 antaman lausuman terveyteen liittyvästä hätätilanteesta Venezuelassa,

 ottaa huomioon YK:n asiantuntijoiden 6. toukokuuta 2020 antaman lehdistötiedotteen maan humanitaarisen kriisin ja talouskriisin tuhoisista vaikutuksista ihmisoikeuksiin,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n 2. heinäkuuta 2020 antaman Venezuelaa koskevan ihmisoikeusraportin,

 ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toimiston (UNHCR) ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) 1. huhtikuuta 2020 antaman yhteisen lehdistötiedotteen Venezuelasta tulevien pakolaisten ja muuttajien tilanteesta covid-19-kriisin aikana,

 ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan tiedottajan 4. ja 16. kesäkuuta 2020 antamat julkilausumat Venezuelan viimeaikaisista tapahtumista,

 ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan 11. kesäkuuta 2020 antaman lausuman äskettäisistä hyökkäyksistä Venezuelan kansalliskokousta vastaan,

 ottaa huomioon kansainvälisen kontaktiryhmän 16. kesäkuuta 2020 antaman lausuman Venezuelan vaalielimen heikentyneestä uskottavuudesta ja 24. kesäkuuta 2020 antaman lausuman Venezuelan poliittisen kriisin pahenemisesta,

 ottaa huomioon Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2074 muuttamisesta 29. kesäkuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2020/898[2], jolla lisättiin 11 johtavaa Venezuelan viranhaltijaa luetteloon henkilöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä,

 ottaa huomioon Venezuelan perustuslain,

 ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että 26. toukokuuta 2020 Euroopan unioni ja Espanjan hallitus kutsuivat YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun toimiston ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön tuella koolle kansainvälisen avunantajien konferenssin solidaarisuuden osoittamiseksi Venezuelan pakolaisia ja muuttajia kohtaan; ottaa huomioon, että kansainväliset avunantajat lupasivat yhteensä 2,544 miljardia euroa mutta ainoastaan 595 miljoonaa euroa suorina avustuksina ja loput vain ehdollisina lainoina; ottaa huomioon, että konferenssin aikana eräät lainanottajat ilmaisivat huolensa lainojen saamiseen liittyvistä byrokraattisista vaikeuksista ja monimutkaisista sääntelykehyksistä; katsoo, että 595 miljoonaa euroa tuskin riittää saavuttamaan tasoa, joka tarvitaan tällaisen ennennäkemättömän kriisin vuotuisista kustannuksista selviämiseen naapurimaissa;

B. toteaa, että noin viisi miljoonaa venezuelalaista on paennut maasta; ottaa huomioon, että YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun toimiston mukaan Venezuelan kriisi on maailman toiseksi suurin pakolaiskriisi Syyrian jälkeen; ottaa huomioon, että vuoden 2020 loppuun mennessä on odotettavissa, että Venezuelan pahenevia olosuhteita pakenevien ihmisten kokonaismäärä ylittää 6,5 miljoonaa;

C. toteaa, että Venezuelan jo valmiiksi synkkä poliittinen, taloudellinen, institutionaalinen, sosiaalinen ja moniulotteinen humanitaarinen kriisi on pahentunut ja syventynyt huomattavasti tämän pandemian aikana; toteaa, että paheneva pula lääkkeistä ja elintarvikkeista, laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset, hyperinflaatio, poliittinen sorto, korruptio ja väkivalta uhkaavat ihmisten henkeä ja pakottavat heidät pakenemaan maasta; toteaa, että Venezuelan kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä on heikentynyt merkittävästi hallinnon väärinkäytösten vuoksi, mikä on johtanut vakavaan lääkepulaan ja lääketieteellisen hoidon puutteeseen; ottaa huomioon, että hallinnon covid-19-pandemiasta esittämät luvut eivät ole uskottavia eivätkä nauti kotimaisen eivätkä kansainvälisen yhteisön luottamusta;

D. toteaa, että nykyinen maailmanlaajuinen kansanterveyden hätätilanne on pahentanut monien Venezuelasta tulevien pakolaisten ja muuttajien ja heidän isäntämaidensa jo ennestään epätoivoista tilannetta; ottaa huomioon, että maan heikentynyttä terveydenhuoltojärjestelmää ylikuormittavaa pandemiaa koskevien ensimmäisten raporttien mukaan sairaalat ovat täyttyneet koronaviruspotilaista ja kymmenet terveydenhuollon työntekijät ovat saaneet tartunnan;

E. ottaa huomioon, että Nicolás Maduron hallinnon valvonnassa oleva laillisen asemansa menettänyt Venezuelan korkein oikeus ratifioi 26. toukokuuta 2020 perusteettomasti Luis Parran nimittämisen kansalliskokouksen puhemieheksi; ottaa huomioon, että tammikuussa 2020 järjestetyssä laittomassa istunnossa ei kunnioitettu lainmukaista menettelyä eikä demokraattisia perustuslaillisia periaatteita, koska demokraattisesti valittujen edustajien suuren enemmistön läsnäolo istunnon aikana estettiin, eräissä tapauksissa voimakeinoin, ja näin ollen heitä estettiin äänestämästä; ottaa huomioon, että tämän epälegitiimin elimen tekemä laiton päätös ja muut viimeaikaiset demokratian vastaiset toimet ovat johtaneet siihen, että EU:n neuvosto on määrännyt pakotteita 11 muulle vastuussa olevalle viranhaltijalle, mukaan lukien Luis Parra ja korkeimman oikeuden perustuslakijaoston puheenjohtaja Juan José Mendoza;

F. ottaa huomioon, että 13. kesäkuuta 2020 laillisen asemansa menettänyt korkein oikeus nimitti ilman laillista toimivaltaa uusia jäseniä kansalliseen vaalineuvostoon (CNE); ottaa huomioon, että Venezuelan perustuslain 187 ja 296 pykälän mukaan nämä nimitykset kuuluvat Venezuelan kansalaisten demokraattisesti valitseman kansalliskokouksen yksinomaiseen toimivaltaan; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ei tunnusta näiden laillisen asemansa menettäneiden elinten yksipuolisesti tekemiä päätöksiä; ottaa huomioon, että näistä päätöksistä vastuussa olevat viranhaltijat on myös sisällytetty neuvoston luetteloon henkilöistä, joihin kohdistetaan pakotteita;

G. toteaa, että Nicolás Maduro määräsi Euroopan unionin suurlähettilään poistumaan maasta 72 tunnin kuluessa EU:n päätöksestä kohdistaa pakotteita vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuussa oleviin viranhaltijoihin ja että Maduro uhkasi myös Espanjan suurlähettilästä uusilla vastatoimilla; ottaa huomioon, että toukokuussa 2020 raportoitiin Ranskan Caracasin-suurlähetystöön kohdistuneesta häirinnästä, jossa muun muassa katkaistiin vesi- ja sähkötoimitukset suurlähettilään asuntoon;

H. ottaa huomioon, että Maduron hallinto on hyökännyt Acción Democratica-, Primero Justicia- ja Un Nuevo Tiempo -puolueita vastaan harjoittamalla järjestelmällistä vainoa laillisen asemansa menettäneen korkeimman oikeuden päätöksillä, joilla puolueilta on riistetty niiden nykyinen kansallinen puoluehallitus vastoin niiden jäsenten tahtoa; ottaa huomioon, että Maduron hallinto määritteli demokraattisen Voluntad Popular -puolueen terroristijärjestöksi;

I. ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö, myös Euroopan unioni, on torjunut jyrkästi tällaisen vaalifarssin ja laittomat toimet; ottaa huomioon, että tällainen toiminta on kaventanut maan demokratian tilan lähes olemattomiin ja asettanut lisäesteitä Venezuelan poliittisen kriisin ratkaisemiselle; katsoo, että pahenevasta kriisistä selviämiseksi on olennaisen tärkeää muodostaa tasapainoinen ja osallistava kansallinen hätätilahallitus, joka koostuu maan kaikista demokraattisista politiikka- ja sosiaalisektorin edustajista ja joka kykenee vastaamaan nykyisiin humanitaarisiin tarpeisiin; ottaa huomioon, että Nicolás Maduro ei voi kuulua tällaiseen siirtymäkauden hallitukseen;

J. katsoo, että kansainvälisten normien noudattaminen, riippumaton ja tasapainoinen kansallinen vaalineuvosto ja tasapuoliset toimintaedellytykset, joilla varmistetaan puolueiden ja ehdokkaiden esteetön osallistuminen, ovat uskottavan vaaliprosessin kulmakiviä, jotta mahdollistetaan vapaat ja oikeudenmukaiset parlamentti- ja presidentinvaalit;

K. ottaa huomioon, että poliittisten vankien määrä on kasvanut sen jälkeen, kun laajamittaiset levottomuudet alkoivat vuonna 2014, ja heitä on tällä hetkellä yli 430; ottaa huomioon, että 11 eurooppalaista on myös ilmoitettu pidätetyiksi Venezuelassa; ottaa huomioon, että monet kuvaukset hallinnon harjoittamasta kidutuksesta ovat parhaillaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen alustavan tutkinnan kohteena mahdollisina rikoksina ihmisyyttä vastaan; ottaa huomioon, että sorto, mielivaltaiset pidätykset ja kidutus ovat lisääntyneet covid-19-kriisin aikana;

L. toteaa, että Maduron hallinto ei ole antanut avointa tietoa, ottanut vastaan kansainvälistä humanitaarista apua eikä asettanut etusijalle heikoimmassa asemassa olevien väestönosien tarpeita ja oikeuksia;

M. toteaa, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Bachelet’n 2. heinäkuuta 2020 julkaisemasta Venezuelaa koskevasta raportista käy ilmi, miten ihmisoikeudet ovat heikentyneet Venezuelassa jatkuvasti; toteaa, että raportissa tehdään selväksi, että Maduron hallinto edelleenkin kiduttaa, terrorisoi ja tappaa poliittisia vastustajia ja että turvallisuusjoukot ovat teloittaneet laittomasti yli 1 300 ihmistä 1. tammikuuta ja 31. toukokuuta 2020 välisenä aikana;

N. ottaa huomioon, että Maduron hallinto on vuodesta 2016 tukenut laitonta pienimuotoista kullankaivuuta Venezuelan Amazonin alueella laittomien aseellisten ryhmien rahoittamiseksi; toteaa, että kulta on salakuljetettu maasta laittomia kanavia pitkin myytäväksi ja vaihdettavaksi laittomasti ulkomailla; ottaa huomioon, että tätä niin sanottua verikultaa louhitaan ja hyödynnetään ihmisoikeuksien ja ympäristön kustannuksella laittomissa ja rikollisissa olosuhteissa, jotka uhkaavat vakavasti sekä ihmisoikeuksia että ympäristöä;

O. ottaa huomioon, että Kuuban poliisi ja sotilastiedustelupalvelu ovat strateginen osa Venezuelan väestöön kohdistettuja järjestelmällisiä sortotoimia, jotka auttavat Maduron hallintoa pysymään vallassa;

P. ottaa huomioon, että Maduron diktatuurihallinnon, terroristiryhmien ja Venezuelassa rikollista toimintaansa harjoittavien järjestäytyneiden aseistettujen ryhmien liittoutuman alueella muodostaman laajemman turvallisuusuhan pysäyttämiseksi tarvitaan tehokkaita toimia;

1. tuo jälleen esiin syvän huolensa venezuelalaisten hengen vakavasti vaarantavasta humanitaarisesta hätätilanteesta; kiinnittää huomiota kasvavaan muuttoliikekriisiin koko alueella ja antaa tunnustusta naapurimaille niiden ponnistuksista ja solidaarisuudesta;

2. pitää myönteisinä solidaarisuuden osoittamiseksi Venezuelan pakolaisia ja muuttajia kohtaan järjestetyn kansainvälisen avunantajien konferenssin lupauksia ja toimia; toteaa, että suurin osa lupauksista koostuu lainoista eikä suorista avustuksista, joten asetetut tavoitteet jäävät täyttämättä; vaatii, että lainanottajiin sovellettavien lainansaantia koskevien ehtojen ja sääntöjen on oltava joustavia ja läpinäkyviä, jolloin luodaan edellytykset luottojen nopealle jakamiselle;

3. korostaa, että luvatut varat on saatava nopeasti määränpäähänsä, jotta ne voidaan käyttää paikan päällä viipymättä; kehottaa tässä yhteydessä vähentämään byrokratiaa ja yksinkertaistamaan kehystä, jotta voidaan varmistaa, että kipeästi kaivatut varat tavoittavat kohteensa mahdollisimman pian;

4. kiinnittää huomiota koko alueella, myös EU:n jäsenvaltioiden alueilla Karibialla, kiihtyvään muuttoliikekriisiin, jota pahentavat pandemian aiheuttamat erittäin vaikeat olosuhteet; pyytää komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) jatkamaan yhteistyötä näiden maiden ja alueiden kanssa paitsi humanitaarisen avun toimittamisessa myös antamalla lisäresursseja ja kehityspolitiikan avulla;

5. tuomitsee jyrkästi kansalliskokouksen demokraattiseen, perustuslailliseen ja avoimeen toimintaan kohdistuvat rikkomukset ja sen jäseniin kohdistetun pelottelun, väkivallan ja päätösten mielivaltaisuuden; tuomitsee kansallisen vaalineuvoston uusien jäsenten epädemokraattisen nimittämisen ja puoluehallitusten erottamisen vastoin puolueiden jäsenten tahtoa;

6. toteaa uudelleen tunnustavansa sen, että kansalliskokouksessa pidetyn avoimen ja demokraattisen äänestyksen tuloksena Juan Guaidó on kansalliskokouksen laillinen puhemies sekä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan laillinen väliaikainen presidentti Venezuelan perustuslain 223 pykälän mukaisesti;

7. toistaa tukevansa täysin kansalliskokousta, joka on Venezuelassa ainoa jäljellä oleva laillisesti valittu demokraattinen elin ja jonka toimivaltaa on kunnioitettava, myös sen jäsenten oikeuksien, koskemattomuuden ja turvallisuuden osalta; painottaa, että rauhanomainen ja poliittinen ratkaisu on mahdollinen vain, jos kansalliskokouksen perustuslaillisia valtaoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti;

8. korostaa, että oikeudenmukaisia, avoimia ja uskottavia vaaleja ei voida järjestää Maduron ollessa vallassa; palauttaa mieliin, että demokraattisten instituutioiden ja periaatteiden kunnioittaminen sekä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ovat olennaisia edellytyksiä kansan etua palvelevan ratkaisun löytämiseksi Venezuelan kriisiin; kehottaa siksi kiireellisesti luomaan olosuhteet, jotka johtavat vapaisiin, avoimiin ja uskottaviin presidentin- ja parlamenttivaaleihin, jotka perustuvat kiinteään aikatauluun, oikeudenmukaisiin edellytyksiin kaikille menettelyssä mukana oleville toimijoille, avoimuuteen ja uskottavien kansainvälisten tarkkailijoiden läsnäoloon, sillä tämä on ainoa keino selviytyä kriisistä;

9. suhtautuu myönteisesti neuvoston äskettäiseen päätökseen ulottaa kohdennetut pakotteet koskemaan 11:tä uutta henkilöä, mikä ei vahingoita Venezuelan väestöä, ja kehottaa vahvistamaan ja laajentamaan näitä pakotteita; katsoo, että pakotteiden seurauksena EU:n viranomaisten on rajoitettava näiden henkilöiden ja heidän lähiomaistensa liikkumisvapautta, jäädytettävä heidän omaisuutensa ja peruutettava heidän viisuminsa; kehottaa lisäksi kieltämään välittömästi Venezuelasta peräisin olevan verikullan kaupan ja liikkeeseen laskemisen EU:ssa;

10. muistuttaa, että neuvoston päätös 2017/2074 sitoo jäsenvaltioita oikeudellisesti ja että niillä on velvollisuus panna täytäntöön siihen sisältyvät rajoittavat toimenpiteet, erityisesti estää niiden henkilöiden pääsy alueelleen tai kauttakulku alueensa kautta, joihin rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan, sekä velvollisuus ilmoittaa välittömästi kirjallisesti neuvostolle kaikista myöntämistään poikkeuksista;

11. pitää erittäin valitettavana Nicolás Maduron uhkauksia karkottaa EU:n suurlähettiläs Caracasista vastatoimena pakotteille, jotka on määrätty vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille 11 viranhaltijalle; panee merkille varapuheenjohtajan / korkean edustajan käynnistämät neuvottelut, jotka johtivat päätöksen kumoamiseen;

12. kehottaa silti jäsenvaltioita ja EUH:ta peruuttamaan Maduron hallinnon suurlähettiläiden diplomaattisen akkreditoinnin ja akkreditoimaan sen sijaan presidentti Guaidón nimittämät diplomaattiset edustajat;

13. vaatii kaikkien poliittisten vankien välitöntä vapauttamista ja poliittisten vastustajien, ihmisoikeusaktivistien ja rauhanomaisten mielenosoittajien kidutuksen, kaltoinkohtelun ja häirinnän lopettamista; vaatii maanpakoon epäoikeudenmukaisesti ajetuille mahdollisuutta palata maahan;

14. tukee täysin Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkintaa Venezuelan hallinnon toteuttamista laajamittaisista rikoksista ja tukahduttamistoimista; kehottaa Euroopan unionia tukemaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen sopimusvaltioiden aloitetta tutkinnan käynnistämiseksi Maduron hallinnon tekemistä rikoksista ihmisyyttä vastaan, jolloin syylliset saataisiin vastuuseen;

15. suhtautuu myönteisesti brittiläisen tuomioistuimen 2. heinäkuuta 2020 tekemään päätökseen, jossa yksiselitteisesti tunnustetaan Venezuelan bolivariaanisen tasavallan demokraattinen legitimiteetti presidentti Juan Guaidón osalta antamalla hänelle laillinen pääsy tasavallan kultavarantoihin;

16. tuomitsee Kuuban sekaantumisen Venezuelan turvallisuuspalvelun ja salaisen palvelun toimintaan sekä sortoon liittyvien tekniikoiden viennin;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lailliselle väliaikaiselle presidentille ja kansalliskokoukselle, Liman ryhmään kuuluvien maiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

 

[1] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0013.

[2] EUVL L 205 I, 29.6.2020, s. 6.

Päivitetty viimeksi: 8. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö