Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0215/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0215/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl humanitarinės padėties Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizės

6.7.2020 - (2019/2952(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
frakcijos „Renew Europe“ vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0211/2020

Procedūra : 2019/2952(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0215/2020
Pateikti tekstai :
B9-0215/2020
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9-0215/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės padėties Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizės

(2019/2952(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos, ypač į 2020 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje po neteisėto naujos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko ir valdybos išrinkimo (parlamentinio perversmo)[1],

 atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 1 d. Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo atstovo spaudai pareiškimą dėl JAV pasiūlymo dėl padėties, susijusios su koronaviruso pandemija Venesueloje,

 atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 30 d. JT žmogaus teisių ekspertų pareiškimą dėl ekstremaliosios sveikatos situacijos Venesueloje,

 atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 6 d. JT ekspertų pranešimą spaudai dėl šalies humanitarinės ir ekonomikos krizės pražūtingo poveikio žmogaus teisėms,

 atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 2 d. JT vyriausiosios komisarės Michelle’ės Bachelet pranešimą žmogaus teisių klausimais dėl Venesuelos,

 atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 1 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) ir Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) bendrą pranešimą spaudai dėl pabėgėlių ir migrantų iš Venesuelos padėties COVID-19 krizės laikotarpiu,

 atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 4 ir 16 d. vyriausiojo įgaliotinio atstovo spaudai pareiškimus dėl naujausių įvykių Venesueloje,

 atsižvelgdamas į savo Užsienio reikalų komiteto 2020 m. birželio 11 d. pareiškimą dėl pastarojo meto išpuolių prieš Venesuelos Nacionalinę Asamblėją,

 atsižvelgdamas į Tarptautinės kontaktinės grupės 2020 m. birželio 16 d. pareiškimą dėl pakirsto Venesuelos renkamojo organo patikimumo ir 2020 m. birželio 24 d. pareiškimą dėl gilėjančios politinės krizės Venesueloje,

 atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2020/898, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje[2], kuriuo į asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą įtraukta 11 aukščiausių Venesuelos pareigūnų,

 atsižvelgdamas į Venesuelos Konstituciją,

 atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2020 m. gegužės 26 d. Europos Sąjunga ir Ispanijos vyriausybė, remiant UNHCR ir TMO, sušaukė tarptautinę paramos teikėjų konferenciją, kuria solidarizuojamasi su Venesuelos pabėgėliais ir migrantais; kadangi tarptautiniai paramos teikėjai įsipareigojo skirti iš viso 2,544 mlrd. EUR, tačiau iš jų tik 595 mln. EUR sudaro tiesioginės dotacijos, likusią sumą sudaro tiesiog sąlyginės paskolos; kadangi per konferenciją kai kurie paskolų gavėjai išreiškė susirūpinimą dėl biurokratinių sunkumų ir sudėtingų paskolų gavimo reglamentavimo sistemų; kadangi 595 mln. EUR vos pasieks lygį, reikalingą, kad būtų galima įveikti tokios beprecedentės krizės metinius padarinius kaimyninėse šalyse;

B. kadangi iš Venesuelos pabėgo apie 5 mln. jos piliečių; kadangi, UNHCR teigimu, Venesuelos pabėgėlių krizė yra antra pagal dydį pasaulyje po Sirijos; kadangi tikimasi, kad iki 2020 m. pabaigos bendras žmonių, bėgančių nuo blogėjančių sąlygų Venesueloje, skaičius viršys 6,5 mln.;

C. kadangi jau ir taip sunki politinė, ekonominė, institucinė, socialinė ir daugiaaspektė humanitarinė krizė Venesueloje per pandemiją tapo dar gerokai gilesnė ir sunkesnė; kadangi dėl padidėjusio vaistų ir maisto trūkumo, masiškų žmogaus teisių pažeidimų, hiperinfliacijos, politinės priespaudos, korupcijos ir smurto kyla pavojus žmonių gyvybei ir jie yra priversti palikti savo šalį; kadangi Venesuelos nacionalinė sveikatos priežiūros sistema gerokai susilpnėjo dėl netinkamo režimo elgesio, todėl susidarė kritinis vaistų ir gydymo trūkumas; kadangi režimo pateikiami COVID-19 duomenys nėra patikimi ir jais nepasitiki nei šalies vidaus, nei tarptautinė bendruomenė;

D. kadangi dėl dabartinės pasaulinės ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos geometrine progresija pablogėjo jau ir taip beviltiška daugelio pabėgėlių ir migrantų iš Venesuelos ir juos priimančių šalių padėtis; kadangi, remiantis pradiniais pranešimais apie pandemijos perkrautą ir susilpnintą šalies sveikatos priežiūros sistemą, ligoninės yra užpildytos koronavirusu sergančiais pacientais ir užsikrėtė tuzinai sveikatos priežiūros darbuotojų;

E. kadangi 2020 m. gegužės 26 d. neteisėtas Nicoláso Maduro režimo kontroliuojamas Venesuelos Aukščiausiasis Teismas nepagrįstai patvirtino Luisą Parrą Nacionalinės Asamblėjos pirmininku; kadangi per 2020 m. sausio mėn. įvykusią neteisėtą sesiją nebuvo laikomasi nei teisinės procedūros, nei demokratinių konstitucinių principų – buvo užkirstas kelias, kai kuriais atvejais jėga, didžiajai demokratiniu būdu išrinktų atstovų daugumai dalyvauti sesijoje ir atitinkamai atiduoti savo balsus; kadangi šio neteisėto organo neteisėtas sprendimas ir kiti antidemokratiniai veiksmai privertė ES Tarybą nustatyti sankcijas papildomiems vienuolikai atsakingų pareigūnų, įskaitant Luisą Parrą ir Aukščiausiojo Teismo Konstitucinių bylų skyriaus pirmininką Juaną Jose Mendozą;

F. kadangi 2020 m. birželio 13 d. neteisėtas Aukščiausiasis Teismas paskyrė naujus Nacionalinės rinkimų tarybos narius, neturėdamas teisinių įgaliojimų tai daryti; kadangi pagal Venesuelos Konstitucijos 187 ir 296 straipsnius šie paskyrimai priklauso vien tik Nacionalinės Asamblėjos, Venesuelos piliečių demokratiškai išrinkto organo, išimtinei kompetencijai; kadangi Europos Parlamentas nepripažins šių neteisėtų organų priimto jokio sprendimo ar nutarties; kadangi už šiuos sprendimus atsakingi pareigūnai taip pat buvo įtraukti į Tarybos sankcijų sąrašą;

G. kadangi Nicolás Maduro nurodė Europos Sąjungos ambasadoriui išvykti iš šalies per 72 valandas nuo to laiko, kai ES nustatė tikslines sankcijas keliems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus atsakingiems pareigūnams, ir kadangi jis pagrasino Ispanijos ambasadoriui tolesnėmis represalijomis; kadangi 2020 m. gegužės mėn. buvo pranešama apie bauginimo veiksmus, nukreiptus prieš Prancūzijos ambasadą Karakase, įskaitant vandens ir elektros energijos tiekimo ambasadoriaus rezidencijai atjungimą;

H. kadangi N. Maduro režimas užsipuolė politines partijas Acción Democratica, Primero Justicia ir Un Nuevo Tiempo neteisėto Aukščiausiojo Teismo nutartimis sistemingai jas persekiodamas ir prieš šių partijų narių valią panaikindamas dabartines šių partijų nacionalines valdybas; kadangi demokratinę politinę partiją Voluntad Popular N. Maduro režimas paskelbė teroristine organizacija;

I. kadangi tarptautinė bendruomenė, įskaitant Europos Sąjungą, griežtai atmetė šį rinkimų farsą ir neteisėtus veiksmus; kadangi dėl šių veiksmų demokratinė erdvė šalyje sumažėjo iki visiško minimumo ir atsirado didelių kliūčių politinei krizei Venesueloje įveikti; kadangi, siekiant įveikti vis besiplečiančią krizę, būtina sudaryti subalansuotą ir įtraukią nacionalinę ekstremaliosios situacijos vyriausybę, apimančią visus demokratinius politinius ir socialinius šalies sluoksnius ir gebančią patenkinti einamuosius humanitarinius poreikius; kadangi N. Maduro tokiai pereinamojo laikotarpio vyriausybei priklausyti negali;

J. kadangi tarptautinių standartų laikymasis, nepriklausoma ir subalansuota Nacionalinė rinkimų taryba ir vienodos konkurencinės sąlygos, kuriomis būtų užtikrintas netrukdomas politinių partijų ir kandidatų dalyvavimas, yra patikimo rinkimų proceso pagrindai, sudarantys sąlygas įvykdyti laisvus ir sąžiningus teisės aktų leidžiamosios valdžios ir prezidento rinkimus;

K. kadangi nuo masinių civilinių neramumų pradžios 2014 m. politinių kalinių skaičius padidėjo ir šiuo metu yra daugiau kaip 430; kadangi pranešama, kad Venesueloje taip pat yra sulaikyti 11 europiečių; kadangi TBT šiuo metu preliminariai tiria daugelį pranešimų apie režimo vykdomus kankinimus, kaip nusikaltimus žmoniškumui; kadangi per COVID-19 krizę padaugėjo represijų, savavališko sulaikymo ir kankinimo atvejų;

L. kadangi N. Maduro režimas nesuteikė skaidrios informacijos, nepriėmė tarptautinės humanitarinės pagalbos ir nesuteikė pirmenybės pažeidžiamiausių gyventojų sluoksnių poreikiams ir teisėms;

M. kadangi Vyriausiosios komisarės M. Bachelet 2020 m. liepos 2 d. pranešime dėl Venesuelos užfiksuota toliau blogėjanti žmogaus teisių padėtis Venesueloje; kadangi pranešime aiškiai pasakyta, kad N. Maduro režimas ir toliau kankina, terorizuoja ir žudo politinius oponentus – nuo 2020 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d. dokumentuota daugiau kaip 1 300 saugumo pajėgų įvykdytų neteisminių egzekucijų;

N. kadangi N. Maduro režimas nuo 2016 m. remia neteisėtą nepramoninę aukso gavybą Venesuelos Amazonės baseine, skirtą neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms finansuoti; kadangi auksas neteisėtais kanalais buvo kontrabanda išvežtas iš šalies, kad būtų neteisėtai parduotas ir iškeistas užsienyje; kadangi vadinamasis kruvinasis auksas išgaunamas ir išnaudojamas neteisėtomis, nusikalstamomis sąlygomis, darant žalą ir keliant grėsmę žmogaus teisėms ir aplinkai;

O. kadangi Kubos policijos pajėgos ir karinės žvalgybos tarnyba yra sistemingų represijų, naudojamų prieš Venesuelos gyventojus ir padedančių N. Maduro režimui išlikti valdžioje, strateginė sudedamoji dalis;

P. kadangi reikalingos veiksmingos priemonės, kuriomis būtų galima pašalinti grėsmę platesnio regiono elementų saugumui, kurią kelia N. Maduro diktatūros režimas, teroristinės grupės ir organizuotos ginkluotos grupuotės, vykdančios nusikalstamą veiklą Venesueloje;

1. pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl itin sunkios ekstremalios humanitarinės padėties, dėl kurios kyla pavojus Venesuelos gyventojų gyvybei; atkreipia dėmesį į gilesnę migracijos krizę visame regione ir giria kaimyninių šalių pastangas ir parodytą solidarumą;

2. teigiamai vertina Tarptautinės paramos teikėjų konferencijos, kuria solidarizuojamasi su Venesuelos pabėgėliais ir migrantais, įsipareigojimus ir pastangas; mano, kad didžiausia įsipareigojimų dalis, kurią sudaro paskolos, o ne tiesioginės dotacijos, neatitinka tikslų, kurių ketinama pasiekti; ragina nustatyti paskolų gavėjams lanksčias ir skaidrias sąlygas ir taisykles, taikomas tokioms paskoloms gauti, ir taip sudaryti sąlygas greitai paskirstyti paskolas;

3. primygtinai teigia, kad lėšos, kurias įsipareigota skirti, turi skubiai pasiekti savo gavėjus, kad jas būtų galima nedelsiant panaudoti vietoje; šiomis aplinkybėmis ragina sumažinti biurokratiją ir taikyti supaprastintą sistemą, kuria būtų galima užtikrinti, kad įsipareigojimai kuo greičiau duotų naudą tiems, kurie patiria beviltišką nepriteklių;

4. atkreipia dėmesį į gilėjančią migracijos krizę visame regione, įskaitant ES valstybių narių teritorijas Karibų jūroje, ir į tai, kad padėtis dar labiau blogėja dėl itin sunkių pandemijos sukeltų aplinkybių; prašo Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) toliau bendradarbiauti su šiomis šalimis ir teritorijomis ne tik teikiant humanitarinę pagalbą, bet ir skiriant daugiau lėšų ir vykdant vystymosi politiką;

5. griežtai nepritaria Nacionalinės Asamblėjos demokratinio, konstitucinio ir skaidraus veikimo trikdymui, taip pat bauginimams ir smurtui bei savavališkiems sprendimams, nukreiptiems prieš jos narius; smerkia nedemokratišką naujų Nacionalinės rinkimų tarybos narių skyrimą ir partijų valdybų panaikinimą prieš partijų narių valią;

6. pakartoja, jog pripažįsta, kad po skaidraus ir demokratinio Nacionalinės Asamblėjos balsavimo Juan Guaidó yra teisėtas Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas ir teisėtas laikinasis Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentas pagal Venesuelos Konstitucijos 223 straipsnį;

7. pakartoja, jog visapusiškai remia Nacionalinę Asamblėją, kuri yra vienintelė teisėtai išrinkta demokratinė Venesuelos valdžios institucija, kurios įgaliojimai, įskaitant jos narių prerogatyvas, imunitetą ir saugumą, turi būti gerbiami; primygtinai pabrėžia, kad taikų ir politinį sprendimą galima pasiekti tik visapusiškai gerbiant Nacionalinės Asamblėjos konstitucines prerogatyvas;

8. pabrėžia, kad sąžiningi, skaidrūs ir patikimi rinkimai negali įvykti, kol N. Maduro yra valdžioje; primena, kad pagarba demokratinėms institucijoms ir principams bei teisinės valstybės principų laikymasis yra esminės sąlygos siekiant Venesuelos žmonių labui rasti sprendimą, kaip įveikti krizę Venesueloje; todėl skubiai ragina sudaryti sąlygas, kuriomis būtų galima surengti laisvus, skaidrius ir patikimus prezidento ir teisės aktų leidžiamosios valdžios rinkimus, grindžiamus konkrečiu tvarkaraščiu, sąžiningomis sąlygomis visiems proceso dalyviams, skaidrumu ir patikimų tarptautinių stebėtojų dalyvavimu, nes tai vienintelis būdas įveikti krizę;

9. teigiamai vertina naujausią Tarybos sprendimą, kuriuo pratęsiamos tikslinės sankcijos vienuolikai papildomų asmenų, nedarančios žalos Venesuelos gyventojams, ir ragina šias sankcijas sugriežtinti ir išplėsti; mano, kad ES valdžios institucijos turi riboti šių asmenų ir jų artimiausių giminaičių judėjimą ir dėl sankcijų įšaldyti jų turtą ir vizas; be to, ragina nedelsiant uždrausti prekybą kruvinuoju auksu iš Venesuelos ir jo apyvartą Europos Sąjungoje;

10. primena, kad valstybės narės teisiškai privalo laikytis Tarybos sprendimo (BUSP) 2017/2074 ir privalo įgyvendinti jame nurodytas ribojamąsias priemones, visų pirma neleisti į savo teritorijas patekti arba per jas tranzitu vykti asmenims, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, taip pat Tarybai nedelsiant raštu pranešti apie bet kokias savo suteiktas išimtis;

11. labai apgailestauja dėl N. Maduro grasinimų išsiųsti iš Karakaso ES ambasadorių keršijant už sankcijas, nustatytas vienuolikai pareigūnų, atsakingų už sunkius žmogaus teisių pažeidimus; konstatuoja vyriausiojo įgaliotinio inicijuotas derybas, kurioms įvykus sprendimas buvo atšauktas;

12. nepaisant to, ragina valstybes nares ir EIVT atšaukti N. Maduro režimo ambasadorių diplomatinę akreditaciją ir vietoj to akredituoti Prezidento J. Guaidó paskirtus diplomatinius atstovus;

13. ragina nedelsiant išlaisvinti visus politinius kalinius ir nutraukti kankinimus, žiaurų elgesį ir priekabiavimą prie politinių oponentų, žmogaus teisių aktyvistų ir taikių protestuotojų; be to, ragina grąžinti visus nesąžiningai ir priverstinai ištremtus asmenis;

14. visapusiškai remia TBT vykdomus tyrimus dėl Venesuelos režimo padarytų didelio masto nusikaltimų ir represijų; primygtinai ragina Europos Sąjungą paremti TBT sutarties šalių iniciatyvą pradėti N. Maduro režimo padarytų nusikaltimų žmoniškumui tyrimą ir taip priversti kaltuosius asmenis prisiimti atsakomybę;

15. teigiamai vertina 2020 m. liepos 2 d. Jungtinės Karalystės teismo sprendimą, kuriuo vienareikšmiškai pripažįstamas Venesuelos Bolivaro Respublikos, atstovaujamos jos Prezidento Juano Guaidó, demokratinis teisėtumas suteikiant jam teisinę prieigą prie Respublikos aukso atsargų;

16. smerkia Kubos kišimąsi į Venesuelos saugumo ir slaptųjų tarnybų veiklą ir represinių metodų eksportą;

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui, teisėtam laikinajam Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentui ir Venesuelos Bolivaro Respublikos Nacionalinei Asamblėjai, Limos grupės šalių vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

 

Atnaujinta: 2020 m. liepos 8 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika