Процедура : 2020/2691(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0216/2020

Внесени текстове :

B9-0216/2020

Разисквания :

PV 08/07/2020 - 21
CRE 08/07/2020 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0216/2020</NoDocSe>
PDF 209kWORD 60k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19</Titre>

<DocRef>(2020/2691(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Катержина Конечна, Марк Ботенга</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}от името на групата GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0216/2020

B9-0216/2020

Резолюция на Европейския парламент относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19

(2020/2691(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид оценката на риска във връзка с избухването на COVID-19, направена от Световната здравна организация (СЗО), която определи риска от разпространение и риска от въздействие на COVID-19 като „много висок“ на световно равнище, а избухването като „пандемия“,

 като взе предвид манифеста на СЗО за здравословно и екологично възстановяване след COVID-19,

 като взе предвид последния доклад за заплахите от заразни болести (CDTR) на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и насоките на ECDC относно общественото здраве във връзка с COVID-19,

 като взе предвид Европейския стълб на социалните права (ЕССП), провъзгласен от Парламента, Съвета и Комисията на 17 ноември 2017 г.,

 като взе предвид предварителната оценка на Международната организация на труда от 18 март 2020 г., озаглавена „COVID-19 and the world of work: Impacts and Responses“ (COVID-19 и светът на труда: въздействия и отговори на политиките),

 като взе предвид Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз (Фискалния пакт),

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

 като взе предвид Резолюцията на Общото събрание на ООН от 3 април 2020 г. относно глобалната солидарност в борбата с причинената от коронавирус болест (COVID-19),

 като взе предвид актуализирането от март 2020 г. на доклада на Конференцията на ООН за търговия и развитие относно шока, нанесен от COVID-19 на развиващите се страни,

 като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда[1],

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че новият коронавирус – случаи на заразяване с който бяха докладвани за първи път в Ухан през декември 2019 г. и който сега е известен като причиняващ тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2) – и свързаното с него заболяване COVID-19 вече са се разпространили по целия свят и разпространението им е обявено официално за пандемия;

Б. като има предвид, че светът не може да си позволи повтарящи се бедствия от мащаба на COVID-19, независимо дали те са предизвикани от следващата пандемия, или в резултат на нарастващото увреждане на околната среда и изменението на климата;

В. като има предвид, че правото на физическо и психично здраве е основно право на човека; като има предвид, че всяко лице, без дискриминация, има право на достъп до модерно и всеобхватно здравеопазване; като има предвид, че всеобщото здравно осигуряване е една от Целите за устойчиво развитие, която всички подписали ги страни са се ангажирали да постигнат до 2030 г.;

Г. като има предвид, че съгласно член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) „при разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве“;

Д. като има предвид, че системите за обществено здравеопазване са под огромен натиск, за да гарантират адекватни грижи за всички пациенти; като има предвид, че те получават все по-малко финансиране и се пренебрегват в резултат на процесите на либерализация и приватизация и поради десните мерки на строги икономии; като има предвид, че вследствие на това тяхното функциониране е затруднено както при нормални, така и при извънредни обстоятелства, включително при настоящото избухване на COVID-19;

Е. като има предвид, че здравните работници бяха изложени на неприемливо високи рискове и че кризата, предизвикана от COVID-19, промени условията на труд за много работници и служители в Европа и повдигна нови въпроси относно здравословните и безопасни условия на труд на работното място;

Ж. като има предвид, че във всички държави членки има будещ тревога недостиг на специализирани легла за интензивно лечение, лични предпазни средства (ЛПС), лекарства и медицински изделия; като има предвид, че този недостиг варира значително в различните страни; като има предвид, че липсата на налични ЛПС допринесе значително за разпространението на вируса и постави живота на много работници на първа линия в значителна опасност, която доведе дори до смърт;

З. като има предвид, че според оценки два милиарда души по света нямат достъп до основни лекарства;

И. като има предвид, че през последните десетилетия ЕС в тясно сътрудничество с международните финансови институции налага неолиберални реформи, които драстично намаляват правителствените разходи, което води до катастрофални последици за системите за обществено здравеопазване;

Й. като има предвид, че се твърди, че САЩ са изкупили повече от 90% от световната наличност на широкоспектърния антивирусен препарат „Ремдесивир“ (Remdesivir), който понастоящем е единственото доказано лечение на COVID-19; като има предвид, че съществуват генерични алтернативи на оригиналното лекарство, но патентните закони ограничават тяхното използване; като има предвид, че няколко фармацевтични дружества бяха обвинени в подготовката на преференциален достъп до лечение на COVID-19 и ваксини на предложилия най-високата цена;

К. като има предвид, че на 24 април 2020 г. председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен обеща да превърне бъдещата ваксина срещу COVID-19 в „наше универсално, общо благо“; като има предвид, че борбата с пандемия, като например тази от COVID-19, ще изисква бъдещи ваксини и лечения, които да бъдат достъпни за всички; като има предвид, че това не е само въпрос на справедливост, но и въпрос на обществено здраве;

Л. като има предвид, че ваксината срещу полиомиелита беше пусната на пазарите без патент и че болестта вече е ликвидирана в множество региони на света; като има предвид, че южноафриканското правителство, ръководено от Нелсън Мандела, беше принудено да използва възможността за задължително лицензиране, за да настоява за достъпни и качествени генерични еквиваленти, за да се избегне плащането на астрономически суми на мултинационални фармацевтични компании, използващи патенти за лечението на ХИВ;

М. като има предвид, че стратегията на ЕС за ваксините се основава до голяма степен на предварителни споразумения за закупуване, но дори не споменава наличността по себестойност; като има предвид, че разходите за производството на даден фармацевтичен продукт трябва да бъдат оценявани по независим начин и че това изисква пълна прозрачност, що се отнася до използването на публични средства от частни бенефициери;

Н. като има предвид, че Комисията предприе различни инициативи, за да противодейства на COVID-19, като например чрез програмата за научни изследвания Хоризонт 2020, Инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и глобалната проява за поемане на ангажименти за борба с коронавируса („Coroniravirus Global Response“), с която до момента бяха събрани 9,8 милиарда евро;

О. като има предвид, че изследователите по света разработват ваксини и лечения, като често използват огромни суми публични средства;

П. като има предвид, че няколко държави членки са въвели или са разширили законодателството, което позволява ограничаване на правата върху интелектуалната собственост; като има предвид, че е известно, че фармацевтичните корпорации използват патенти за ограничаване на достъпа до ефективно лечение и до лекарствени средства за сметка на безброй хора в Европа и по света; като има предвид, че големите фармацевтични предприятия не следва да извличат печалби от тази пандемия за сметка на здравето на хората; като има предвид, че правилата на ЕС относно изключителните права върху данни и изключителните търговски права дават възможност за удължаване на патентната защита с до 10 години;

Р. като има предвид, че Регламент (ЕО) № 816/2006 за предоставяне на принудителни лицензи за патенти, свързани с производството на фармацевтични продукти за износ[2] и Регламент (ЕС) 2019/933 за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти[3] съдържат дерогации по отношение на изключителните права върху данни и изключителните търговски права; като има предвид, че тези дерогации са неоправдано ограничени;

С. като има предвид, че COVID-19 показа взаимната зависимост между човешкото здраве и здравето на нашата планета; като има предвид, че появата на зоонозни заболявания, които се предават от животни на хора, се изостря от изменението на климата и от влошаването на състоянието на околната среда;

Опазване на природата с цел устойчиво възстановяване от COVID-19

1. припомня, че укрепването на общественото предоставяне на повсеместно здравеопазване е най-добрият начин за борба с глобалните епидемии и за защита на нашите общества; подчертава, че профилактиката е най-доброто лечение; призовава за пълното прилагане на принципа „Едно здраве“, който отчита, че здравето на хората, животните и околната среда са тясно свързани помежду си; припомня значението на здравето във всички политики; отбелязва със загриженост, че повишаването на температурите в световен мащаб и разрушаването на местообитанията и биологичното разнообразие могат значително да увеличат риска от зоонозни заболявания за общественото здраве; подчертава необходимостта от драстично увеличаване на усилията за спиране на глобалното затопляне и загубата на биологично разнообразие и местообитания; призовава за разширяване на обхвата на европейските референтни мрежи, така че те да включват инфекциозните заболявания и зоонозите;

2. подчертава, че макар зоонозните заболявания да са съществували от век и веков, начинът, по който в момента хората се занимават със земеделие, търговия и консумация на животни, увеличава значително заплахата, която животните представляват за общественото здраве; призовава за основна промяна на общата селскостопанска политика с цел стимулиране на агроекологичното земеделие, намаляване на броя на добитъка и производството и потреблението на месо и млечни продукти в ЕС и подпомагане за предотвратяването на появата на зоонозни огнища;

3. подчертава, че препоръките на манифеста на СЗО за здравословно и екологично възстановяване след COVID-19 трябва да бъдат изцяло приложени на равнището на ЕС и на национално равнище; призовава Комисията бързо да публикува съобщение относно всяка от следните шест основни препоръки и да разработи начини за гарантиране на пълното им изпълнение:

 i) защита и опазване на природата – източника на човешкото здраве;

 ii) инвестиране в основни услуги – от водоснабдяване и канализация до чиста енергия в здравните заведения;

 iii) осигуряване на бърз и здравословен енергиен преход;

 iv) насърчаване на здравословни и устойчиви продоволствени системи;

 v) изграждане на здравословни и приятни за живеене градове;

 vi) слагане на край на използването на парите на данъкоплатците за финансиране на замърсяването;

Общественото здравеопазване в бъдеще

4. предупреждава, че опазването на общественото здраве не съответства на преследването за печалба, която винаги се постига за сметка на благополучието на хората; застъпва становището, че обществените здравни услуги следва да бъдат безплатни, качествени и всеобщо достъпни; счита, че е от съществено значение бюджетите на държавите членки за здравеопазване да бъдат увеличени;

5. счита, че системите за обществено здравеопазване трябва да бъдат укрепени както в своето лечебно, така и в профилактичното измерение, така че да бъдат по-добре подготвени и финансирани, за да се справят със следващата епидемия; призовава държавите членки да извършат в спешен порядък стрес тестове на своите системи за здравеопазване, за да се уверят, че те са подготвени за възможно възобновяване на COVID-19 и за всякакви други бъдещи здравни кризи; призовава Комисията да координира тази работа и да установи общи параметри; счита, че трябва да бъде подкрепен публичният контрол на ключови сектори, включително национализацията на здравните заведения, и на други сектори, които са от жизненоважно значение за усилията за реагиране; призовава за преместване на производството в стратегически сектори, които са твърде важни, за да бъдат оставени на пазара, особено в случая на ЛПС, изпитването, лекарствата и медицинските изделия, както и за създаване на фармацевтични дружества, които са публична собственост;

6. призовава държавите членки да приемат по-целенасочени мерки за обществено здравеопазване и социални мерки в бъдеще, приложими на регионално равнище, включително в трансграничните региони и еврорегионите; подчертава, че в случаи на възникващи здравни ситуации стратегията за общественото здравеопазване следва да бъде координирана не само между държавите членки, но и с регионалните и местните органи;

7. призовава Комисията да предложи директива относно минималните стандарти за качествено здравеопазване въз основа на заключенията от стрес тестовете; счита, че тази директива следва да даде възможност на държавите членки да запазят правомощията си в областта на управлението, организацията и финансирането на техните системи за здравеопазване, но при това да гарантира безопасността на пациентите, достойните стандарти за труд и заетост за здравните работници и европейската издръжливост срещу пандемии и други кризи, свързани с общественото здраве; призовава ЕС да постави интереса на общественото здраве над частната печалба, като гарантира, че достъпът до диагностика, лечение и ваксини, свързани с COVID-19, не е възпрепятстван от права на интелектуална собственост или от сходни неправомерни ограничения;

8. призовава за укрепване на капацитета на rescEU, включително на стратегическия резерв и на капацитета на екипите за спешна медицинска помощ; призовава държавите членки да национализират или реквизират производствени обекти, когато това е необходимо за производството на всички необходими медицински изделия; призовава Комисията да използва напълно всички възможности, предоставени по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза, за да гарантира достатъчни наличности в бъдеще;

9. призовава Комисията, държавите членки и партньорите по света да гарантират бърз, справедлив, равен и икономически приемлив достъп до бъдещи ваксини и лечение на COVID-19, щом те бъдат на разположение, включително задължителни патентни обединения, като активно допринасят за тези начинания, по-специално по време на преговорите в рамките на органи като СЗО или за целите на стартирането на инструменти, свързани с COVID-19, чрез ACT‑ускорителя (ускорителя за достъп до инструменти за борба с COVID-19); изисква от Комисията, в случай че ваксина или лечение бъдат разработени без финансиране от ЕС и впоследствие патентовани, да предостави подкрепа с цел да се насърчат държавите членки да разбият евентуалните монополи чрез механизми за задължително лицензиране; призовава Комисията да гарантира, че антипандемичните ваксини и лечения се превръщат в световно обществено благо, което е свободно достъпно за всички;

10. подчертава неотложната необходимост да се гарантира, че фармацевтичните патенти не възпрепятстват доставките в случай на недостиг на лекарства; подчертава необходимостта от осигуряване на необходимите доставки по време на криза или по време на всяко настоящо или бъдещо избухване на епидемия чрез заместване на фармацевтичните патенти за лекарства, ваксини и медицинско оборудване с лицензи за публичните лаборатории и производители за доставка на генерични еквиваленти на продуктите на търговски марки, без да се налага договаряне с патентопритежателите; припомня думите на генералния секретар на ООН, който неотдавна заяви, че бъдещото лечение на COVID-19 е „обществено благо“, което следва да бъде предоставено на разположение на всички; предупреждава, че защитата на общественото здраве е несъвместима с желанието за печалба;

11. подчертава значението на овластяването на пациентите и на насочения към пациентите подход; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да подобрят представителството на пациентите и техния принос в процеса на вземане на решения относно политиките в областта на здравеопазването;

12. призовава Комисията да преразгледа механизма за съвместно възлагане на обществени поръчки съгласно Решение № 1082/2013/ЕС за сериозните трансгранични заплахи за здравето[4] и да предложи нов регламент, с който съвместните обществени поръчки на ЕС да станат по-бързи и по-ефективни по време на здравни кризи, като по този начин ще се осигури равен и финансово приемлив достъп до нови лечения; призовава Комисията и държавите членки да гарантират ефективното използване на Споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки (ССВОП) за медицински мерки за противодействие; призовава обхватът на ССВОП да бъде разширен, така че да излезе извън границите на трансграничните заплахи за здравето, за да включва ваксините и лекарствата за редки заболявания;

13. призовава Комисията и държавите членки да преразгледат идеята за прозрачност на нетното ценообразуване и възстановяване на разходите за различни видове лечение, така че държавите членки да бъдат равнопоставени при преговорите с производителите за лечения, които не са предмет на съвместни обществени поръчки;

14. призовава за бързо прилагане на прекомерно забавения Регламент за клиничните изпитвания[5], за да се гарантира прозрачността на резултатите от клиничните изпитвания и да се улеснят по-мащабни трансгранични клинични изпитвания;

15. призовава за силна фармацевтична стратегия на ЕС за справяне с проблемите в ЕС и в световните фармацевтични вериги за доставки, която следва да включва законодателни мерки, политики и стимули за насърчаване на производството на активни фармацевтични съставки и лекарства от първостепенно значение в Европа, за да се гарантират доставките и финансовата им достъпност по всяко време; призовава във всяка държава членка да бъдат изготвени задължителни национални инвентари на лекарствените продукти и медицинските изделия, както и да се съобщава информацията на Комисията и на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), за да се гарантира, че всякакъв евентуален недостиг може да бъде предвиден и преодолян;

16. призовава Комисията да предложи преразгледан мандат за Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, с който да бъдат увеличени значително неговият бюджет, персонал и правомощия, за да му се даде възможност да осигурява защита на общественото здраве на световно равнище във всеки един момент, включително по време на епидемии;

17. призовава за засилване на ролята на EMA за наблюдението и предугаждането на недостиг на лекарства, както и за координирането на проектирането и одобряването на клиничните изпитвания в ЕС по време на криза; призовава Комисията да гарантира, че когато публични средства на ЕС се изразходват за научноизследователска дейност, резултатите от проведените изследвания не са защитени от права върху интелектуална собственост и че патентите гарантират достъпна цена на разработените продукти за пациентите; подчертава значението на действията, институциите и сътрудничеството на международно равнище в областта на публичните научноизследователски и развойни дейности, като същевременно изразява загриженост относно доминиращата роля на мултинационалните дружества във фармацевтичния сектор; настоятелно призовава всички фармацевтични дружества да обединят своите данни и знания в колективно усилие за установяване, изпитване, разработване и производство на ваксини и лечения за ограничаване на COVID-19;

18. счита, че е от съществено значение да се увеличат човешките ресурси в националните здравни системи с ефективни работни връзки, справедливо възнаграждение и адекватни условия на труд и закрила, с двойната цел те да бъдат подготвени чрез необходимото обучение, за да отговарят на спешни здравни нужди и да се подобри реакцията спрямо нуждите, за да се гарантира здравеопазването като цяло; призовава за засилване на ролята на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, за да се гарантира, че здравните работници не са изложени на риск;

19. призовава за укрепване на насоките на ЕС по отношение на здравето; призовава по-специално за задължително публикуване на насоките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, които са от значение за здравната криза във връзка с COVID-19, като например насоките относно методите за регистриране на починалите и на излекуваните хора;

20. призовава Комисията да предложи, след като се консултира с гражданското общество, създаване на Европейско пространство за здравни данни, което следва да спазва изцяло европейската нормативна уредба за защита на данните, с цел подобряване на стандартизацията и обмена на данни, и да доведе до приемането и популяризирането на международните стандарти в областта на здравните данни; изисква от Комисията да признае официално Платформата за достъп до технологии (C-TAP) на СЗО във връзка с COVID-19 и да гарантира чрез правни задължения, че в нея се включват всички знания, интелектуална собственост и медицински данни, свързани със здравни технологии за COVID-19, разработени с публични фондове за научни изследвания; изисква от Комисията да въведе в регламентите на ЕС широкообхватни дерогации от изключителните права върху данни и изключителните търговски права, за да се гарантира, че законодателството на ЕС не ограничава незабавната ефективност на задължителните лицензи, издавани от държавите членки; настоява за бърз напредък в оценката на здравните технологии в ЕС с цел да се защитят правата на пациентите и да се подобри достъпът до медицина, включително до медицински изделия, във всички държави членки;

21. поема ангажимент да продължи да разглежда свързаните със здравето рискови фактори, като например употребата на тютюн, употребата на алкохол, лошото хранене, замърсяването на въздуха, излагането на опасни химикали и неравнопоставеността в здравеопазването, с цел подобряване на здравните резултати;

22. изразява загриженост относно въздействието на избухването на COVID-19 и дългосрочните последици за благосъстоянието на хората по света, по-специално на най-уязвимите групи и хората в уязвимо положение, като възрастните хора и лицата, които вече страдат от лошо здравословно състояние;

23. припомня особено трагичните последици от COVID-19 в домовете за дългосрочно пребиваване на възрастни хора в Европа, в които бяха поразени най-уязвимите членове на обществото, като в някои държави членки броят на смъртните случаи поради COVID-19, регистрирани в домовете за полагане на грижи, е над 50% от всички регистрирани смъртни случаи поради COVID-19 за съответната държава; изразява съжаление във връзка с факта, че хората с увреждания често бяха изоставени и изправени пред особено тежка борба по време на кризата, свързана с COVID-19;

24. подчертава, че подобряването на условията на живот на бежанците както в рамките на ЕС, така и извън него е от решаващо значение за борбата с разпространението на вируса; изразява загриженост във връзка с въздействието на COVID-19 върху населението в засегнатите от конфликта райони и в областите с по-голям риск от природни бедствия;

25. призовава Комисията да разработи стратегия за „издръжлива Европа“, която следва да се състои от карта за оценка на риска и възможности за осигуряване на добро управление и инвестиции в системите за здравеопазване и реакция при пандемия на европейско равнище, включително издръжливи вериги за доставки в ЕС;

26. призовава държавите членки да стимулират инициативите в подкрепа на психичното здраве по време на тази криза и след това с оглед на стреса, тревожността и самотата, породени от изолацията, както и с оглед на икономическите проблеми и домашното насилие, като се има предвид различното въздействие върху жените и мъжете; подчертава, че услугите за подпомагане на ЛГБТИК+ лицата, включително подкрепата за психичното здраве, групите за партньорска подкрепа и услугите за подкрепа във връзка с насилието, основано на пола, са от съществено значение;

27. настоятелно призовава държавите членки да анализират увеличаването на домашното насилие по време на пандемията от COVID-19 и да го вземат предвид в плановете си за реакция, както и при бъдещи извънредни ситуации; призовава държавите членки да осигурят предоставяне на ефективна, финансово достъпна и качествена медицинска и психологическа подкрепа за жертвите на насилие, основано на пола; припомня, че жените и децата, които са жертви на насилие, се нуждаят от специални приюти, предлагащи подходящи здравни услуги, правна помощ и психологични консултации и терапия; припомня, че на приютите за жени и на движението за женски приюти следва да се предостави подходящо финансиране от държавите членки;

28. изразява съжаление относно факта, че някои държави членки не успяха да гарантират ефективно безопасен и своевременен достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права (СРЗП) по време на пандемията от COVID-19; отново потвърждава, че отказът на услуги, свързани със СРЗП, включително на безопасен и законен аборт, е форма на насилие над жените и момичетата; отново заявява, че ЛГБТИ лица са неразделна част от работата към пълно зачитане на СРЗП; настоятелно призовава всички държави членки да анализират как са се представили по време на пандемията техните услуги, свързани със СРЗП, и да си сътрудничат за намиране на най-добри практики за бъдещето, в контекста на примера на няколко държави за намиране на добри и новаторски начини за предоставяне на услуги в областта на СРЗП, включително дистанционна медицина, онлайн консултации и аборт в ранен стадий чрез медикаменти по домовете; призовава всички държави членки да гарантират всеобхватно образование в областта на сексуалността, непосредствен достъп за жените до семейно планиране и до пълния обхват от услуги в областта на репродуктивното и сексуалното здраве, включително съвременни методи за контрацепция и безопасен и законен аборт, дори и по време на криза;

29. призовава за координиран, основан на сътрудничество и откритост подход в областта на научните изследвания, със засилена роля на Комисията при координирането на здравните научни изследвания, така че да се избегне дублирането и да се насочат изследванията към резултати за създаване на необходимите лекарства, ваксини, медицински изделия и оборудване; призовава Комисията да предприеме всички съответни инициативи за гарантиране и подобряване както на достъпността и наличността за всички на безопасни и безплатни ваксини срещу коронавируса, така и на лечението на COVID-19, като се използват всички необходими инструменти, като например принудително лицензиране, обединяване на патенти и задължителни режими на отворен достъп на научните изследвания;

30. решително приветства експоненциалното увеличение на предложения бюджет за новата програма „EU4Health“; подчертава обаче, че увеличаването на бюджета на ЕС за здравеопазване не следва да се свежда единствено до увеличение в предстоящата многогодишна финансова рамка (МФР) и че са необходими дългосрочни инвестиции и ангажименти, за да се осигури устойчиво обществено здравеопазване за всички; призовава Комисията и държавите членки да гарантират достатъчно ресурси за Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, Европейската агенция по лекарствата и Европейската агенция за безопасност на храните, сега и в бъдещия дългосрочен бюджет;

31. счита, че взаимното допълване между здравните и социалните политики трябва да бъде гарантирано във всички законодателни актове; счита, че това е необходимо, за да се гарантира, че социалните фактори преобладават в стратегията за обществено здравеопазване след COVID-19, за борба със социалните неравенства и бедността, както и да се гарантира, че никой не е лишен от медицинска помощ нито в контекста на настоящата пандемия, нито по отношение на правото на здравни грижи и здравеопазване като цяло; призовава Комисията да предложи нова стратегическа рамка за здравето и безопасността, включително законодателство относно правото на изключване, нова директива относно свързаните с трудовата дейност мускулно-скелетни смущения и нова директива относно психичното здраве на работното място с цел признаване на тревожността, депресията и професионалното изчерпване като професионални заболявания;

Борба с мерките за строги бюджетни икономии, за да се гарантира здравеопазване за всички

32. призовава за отмяна на европейския семестър и на процедурата при макроикономически дисбаланси, за да се даде на държавите членки финансов капацитет за финансиране на обществените услуги и на програмите за възстановяване; настоява, че не е работа на Комисията да диктува на държавите членки да намаляват или да либерализират своите здравни услуги; подчертава, че сериозността на кризата, свързана с COVID-19 в ЕС, отчасти се дължи на основните предварителни условия, наложени от процедурата на европейския семестър, които „изпразниха“ системите на здравеопазване и доведоха до по‑приватизирани и по-изключващи системи на здравеопазване;

33. изразява съжаление във връзка с факта, че от 2011 до 2018 г., чрез европейския семестър Комисията отправи 63 искания към отделни държави членки, в които се изисква техните правителства да намаляват разходите за здравеопазване и/или да възлагат на външни изпълнители или да приватизират здравните услуги; призовава за отмяна на неолибералните политики и на мерките за строги икономии, като това бъде придружено от значителни инвестиции и укрепване на системите за обществено здравеопазване и социална сигурност;

34. счита, че е от съществено значение да се изостави моделът на публично-частно партньорство за разработването на лекарства и за благото на обществото да се финансират в достатъчна степен публичните научни изследвания в областта на лекарствата;

35. призовава да бъде изоставен Пактът за стабилност и растеж, който възпрепятства държавите членки да финансират надлежно своите здравни услуги, стимулира програмата за приватизация и допринесе за катастрофалния отговор на ЕС във връзка с пандемията от COVID-19; призовава за ясен отказ от политики, основани на строги икономии, приватизация и дерегулация, които доведоха до опустошителни последици за здравните системи и вредят на работещите хора;

Външнополитическо измерение

36. призовава във всички търговски сделки да бъде включено съобщено на СТО „Европейско санитарно изключение“ по отношение на достъпа до патенти за медицинско оборудване и лекарства, за да се гарантира, че здравето се третира по различен начин от останалите търговски продукти; подчертава, че не следва да се налагат ограничения върху възможността за намеса на държавите в сектора на общественото здравеопазване;

37. подчертава, че причинената от COVID-19 криза разкри в още по-голяма степен неолибералните политики на ЕС и липсата на координация и солидарност между държавите членки, тъй като мерките, необходими за подкрепа на държавите членки в сериозни затруднения и за насърчаване на икономическото и социалното възстановяване, не бяха предприети навреме и бяха с недостатъчен мащаб;

38. призовава Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) да бъде реформирано, така че държавите от южното полукълбо да могат да получат справедлив и финансово приемлив достъп до технологиите и лекарствата, от които се нуждаят техните народи; призовава лекарствата за обществено здраве да бъдат освободени от патентната система, за да се гарантира, че бедните държави имат законното право да произвеждат и внасят генерични версии на животоспасяващи лекарства;

°

° °

39. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

[1] Приети текстове, P9_TA(2019)0078.

[2] OВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 1.

[3] OВ L 153, 11.6.2019 г., стр. 1.

[4] OВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1.

[5] Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 8 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност