Procedure : 2020/2691(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0216/2020

Indgivne tekster :

B9-0216/2020

Forhandlinger :

PV 08/07/2020 - 21
CRE 08/07/2020 - 21

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0216/2020</NoDocSe>
PDF 176kWORD 55k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19</Titre>

<DocRef>(2020/2691(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kateřina Konečná, Marc Botenga</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}for GUE/NGL-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0216/2020

B9‑0216/2020

Europa-Parlamentets beslutning om EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19

(2020/2691(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til den risikovurdering af covid-19-udbruddet, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har foretaget, hvori risikoen for spredning og risikoen for konsekvenser af covid-19 på globalt plan blev erklæret for meget høj, og hvori den karakteriserede udbruddet som en pandemi,

 der henviser til WHO's manifest om en sund og grøn genopretning efter covid-19,

 der henviser til Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdommes (ECDC's) seneste rapport om trusler fra smitsomme sygdomme (Communicable Disease Threats Report) og til ECDC's retningslinjer for folkesundhed vedrørende covid-19,

 der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder, som blev proklameret af Parlamentet, Rådet og Kommissionen den 17. november 2017,

 der henviser til det foreløbige vurderingsnotat af 18. marts 2020 fra Den Internationale Arbejdsorganisation med titlen "COVID-19 and the world of work: Impacts and policy responses",

 der henviser til traktaten om stabilitet, koordinering og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (finanspagten),

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

 der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 3. april 2020 om global solidaritet med henblik på bekæmpelse af coronavirussygdommen 2019 (covid-19),

 der henviser til ajourføringsrapporten af marts 2020 fra FN's Konference for Handel og Udvikling om chokvirkningerne af covid-19 for udviklingslandene,

 der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om klima- og miljøkrisen[1],

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at det nye coronavirus, som første gang blev rapporteret i Wuhan i december 2019, og som nu er kendt som alvorligt akut respirationssyndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2), og den sygdom, der er forbundet dermed, covid-19, nu har spredt sig over hele verden og officielt er karakteriseret som en pandemi;

B. der henviser til, at verden ikke har råd til flere katastrofer på linje med covid-19, uanset om disse katastrofer udløses af den næste pandemi eller skyldes tiltagende miljøskader og klimaændringer;

C. der henviser til, at retten til fysisk og mental sundhed er en grundlæggende menneskerettighed; der henviser til, at alle personer uden forskelsbehandling har ret til adgang til moderne og omfattende sundhedstjenester; der henviser til, at universel sygesikring er et verdensmål for bæredygtig udvikling, som alle underskrivere har forpligtet sig til at opfylde senest i 2030;

D. der henviser til, at artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde foreskriver "et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter";

E. der henviser til, at de offentlige sundhedssystemer er under stort pres for at sikre passende behandling af alle patienter; der henviser til, at de modtager stadig færre finansielle midler og bliver forsømt på grund af liberaliserings- og privatiseringsprocesser og højrefløjens foranstaltninger med henblik på at gennemføre en stram finanspolitik; der henviser til, at de derfor i ringere grad er i stand til at fungere i såvel normale som unormale situationer, herunder det nuværende covid-19-udbrud;

F. der henviser til, at sundhedspersonale har været udsat for en uacceptabelt høj risiko, og til, at covid-19-krisen har ændret arbejdsvilkårene for mange arbejdstagere i Europa og givet anledning til nye spørgsmål vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen;

G. der henviser til, at der er en bekymrende mangel på senge til intensivafdelinger, på personlige værnemidler, lægemidler og medicinsk udstyr i alle medlemsstaterne; der henviser til, at denne knaphed varierer betydeligt fra land til land; der henviser til, at den manglende tilgængelighed af personlige værnemidler har bidraget væsentligt til spredningen af virusset og har udsat mange frontlinjearbejdere for særlig stor fare, i visse tilfælde med døden til følge;

H. der henviser til, at det anslås, at to milliarder mennesker verden over ikke har adgang til basale lægemidler;

I. der henviser til, at EU i tæt samarbejde med de internationale finansielle institutioner i de seneste årtier har iværksat neoliberale reformer, der har skåret drastisk i de offentlige udgifter, hvilket har fået katastrofale konsekvenser for de offentlige sundhedssystemer;

J. der henviser til, at USA angiveligt skulle have købt mere end 90 % af verdens forsyning af det bredspektrede antivirale lægemiddel remdesivir, som for øjeblikket er det eneste middel, der beviseligt kan behandle covid-19; der henviser til, at der findes generiske alternativer til lægemidlet, men at deres anvendelse begrænses af patentlovgivningen; der henviser til, at adskillige medicinalfirmaer er blevet anklaget for at give den højstbydende førsteret til covid-19-behandlinger og -vacciner;

K. der henviser til, at Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, den 24. april 2020 lovede at gøre en fremtidig vaccine mod covid-19 "vores universelle, fælles gode"; der henviser til, at bekæmpelsen af en pandemi som covid-19 forudsætter den almene tilgængelighed af fremtidige vacciner og behandlinger; der henviser til, at dette ikke kun er et spørgsmål om retfærdighed, men også et spørgsmål om folkesundhed;

L. der henviser til, at poliovaccinen blev bragt på markedet patentfri, og at sygdommen nu er udryddet i mange af verdens regioner; der henviser til, at den sydafrikanske regering under Nelson Mandela blev tvunget til at gøre brug af obligatoriske licenser for at fremme prismæssigt overkommelige og kvalitetsbetonede generiske produkter, så den ikke behøvede at betale urimeligt høje priser til multinationale lægemiddelvirksomheder, der anvendte patenter på HIV-lægemidler;

M. der henviser til, at EU's vaccinestrategi er stærkt afhængig af forudgående indkøbsforpligtelser, men at prisen for produktet, når det er tilgængeligt, ikke engang nævnes eksplicit; der henviser til, at de omkostninger, der er forbundet med fremstillingen af et lægemiddel, skal underlægges en uafhængig vurdering, og at der er behov for fuld gennemsigtighed med hensyn til private modtageres brug af offentlige midler;

N. der henviser til, at Kommissionen i sin bestræbelse på at modvirke covid-19 har iværksat forskellige initiativer inden for rammerne af f.eks. forskningsprogrammet Horisont 2020, initiativet om innovative lægemidler (IMI), Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og den globale donorkonference til bekæmpelse af coronavirus, der indtil videre har indsamlet 9,8 mia. EUR;

O. der henviser til, at forskere i hele verden er ved at udvikle vacciner og behandlinger, og at de til det formål ofte bruger enorme mængder offentlige midler;

P. der henviser til, at adskillige medlemsstater har indført eller udvidet lovgivning, der gør det muligt at begrænse intellektuelle ejendomsrettigheder; der henviser til, at det tidligere er hændt, at medicinalselskaber har udnyttet patenter til at begrænse adgangen til effektive behandlinger og kure, hvilket har kostet utallige liv i Europa og resten af verden; der henviser til, at store medicinalselskaber ikke bør drage fordel af denne pandemi på bekostning af befolkningens sundhed; der henviser til, at EU's regler om data- og markedseksklusivitet giver mulighed for at forlænge patentbeskyttelsen i op til 10 år;

Q. der henviser til, at forordning (EF) nr. 816/2006 om tvangslicens til udnyttelse af patenter vedrørende fremstilling af farmaceutiske produkter med henblik på eksport[2] og forordning (EU) 2019/933 om ændring af forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler[3] indeholder undtagelser vedrørende data- og markedseksklusivitet; der henviser til, at disse undtagelser er urimeligt begrænsede;

R. der henviser til, at covid-19 har påvist den indbyrdes afhængighed mellem menneskers sundhed og vores planets sundhed; der henviser til, at klimaforandringer og miljøforringelser øger forekomsten af zoonoser, dvs. sygdomme, der overføres fra dyr til mennesker;

Beskyttelse af naturen for et bæredygtigt opsving efter covid-19

1. minder om, at en styrkelse af den offentlige levering af universel sundhedspleje er den bedste måde at bekæmpe globale epidemier og beskytte vores samfund på; understreger, at forebyggelse er den bedste kur; opfordrer til, at "One Health"-princippet, ved hvilket forbindelsen mellem menneskers, dyrs og miljøets sundhed anerkendes, gennemføres fuldt ud; minder om betydningen af sundhed i alle politikker; bemærker med bekymring, at den globale temperaturstigning og ødelæggelsen af levesteder og biodiversitet i betydelig grad kan øge den risiko, zoonoser udgør for folkesundheden; understreger behovet for en kraftig intensivering af bestræbelserne på at standse den globale opvarmning og tabet af biodiversitet og levesteder; opfordrer til, at de europæiske referencenetværk udvides til at omfatte smitsomme sygdomme og zoonoser;

2. understreger, at zoonoser altid har eksisteret, men at den måde, hvorpå vi mennesker i øjeblikket opdrætter, handler med og spiser dyr i høj grad har øget den trussel, som dyr udgør for folkesundheden; opfordrer til, at der foretages en grundlæggende ændring af den fælles landbrugspolitik med henblik på at fremme agroøkologisk landbrug, reducere husdyrbestanden samt produktionen og forbruget af kød og mejeriprodukter i EU, hvilket kan bidrage til at forebygge zoonotiske udbrud;

3. understreger, at anbefalingerne fra WHO's manifest om en sund og grøn genopretning efter covid-19 skal gennemføres fuldt ud på EU-plan og nationalt plan; opfordrer Kommissionen til hurtigt at offentliggøre en meddelelse om hver af følgende seks vigtige anbefalinger og uddybe, hvordan den vil sikre, at de gennemføres fuldt ud:

 i)  Beskytte og bevare kilden til menneskers sundhed – naturen

 ii)  Investere i væsentlige tjenester, fra vand og sanitet til ren energi i  sundhedsfaciliteter

 iii)  Sikre en hurtig og sund energiomstilling

 iv)  Fremme sunde og bæredygtige fødevaresystemer

 v)  Bygge sunde byer, hvor det er godt at bo

 vi) Holde op med at bruge skatteydernes penge til at finansiere forurening;

Næste skridt for folkesundheden

4. advarer om, at forsvaret af folkesundheden ikke går hånd i hånd med en forudsætning om profit, der altid opnås på bekostning af befolkningernes lidelser; slår til lyd for, at offentlige sundhedstjenester bør være gratis, universelle og af høj kvalitet; finder det afgørende, at medlemsstaternes sundhedsbudgetter øges;

5. er af den opfattelse, at de offentlige sundhedssystemer – både inden for deres helbredende og forebyggende dimension – skal styrkes, så de er bedre rustet og tilstrækkeligt finansieret til at kunne håndtere den næste epidemi; opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at gennemføre stresstest af deres sundhedssystemer for at sikre, at de er forberedt på en mulig genopblussen af covid-19 og eventuelle fremtidige sundhedskriser; opfordrer Kommissionen til at samordne dette arbejde og fastlægge fælles parametre; mener, at offentlig kontrol af centrale sektorer, herunder nationaliseringen af sundhedsfaciliteter, og andre sektorer, der er af afgørende betydning for beredskabsindsatsen, skal støttes; opfordrer til, at produktionen flyttes til strategiske sektorer, som er for vigtige til at blive overladt til markedet, navnlig i forbindelse med personlige værnemidler, afprøvning, lægemidler og medicinsk udstyr, og til, at der etableres offentligt ejede medicinalselskaber;

6. opfordrer medlemsstaterne til fremover at vedtage mere målrettede folkesundhedsmæssige og sociale foranstaltninger, der kan anvendes på regionalt plan, herunder på grænseoverskridende regioner og euroregioner; understreger, at folkesundhedsstrategien i nye sundhedssituationer bør samordnes ikke blot blandt medlemsstaterne, men også med de regionale og lokale myndigheder;

7. opfordrer Kommissionen til at foreslå et direktiv om minimumsstandarder for sundhedsydelser af høj kvalitet på grundlag af resultaterne af stresstestene; mener, at dette direktiv bør føre til, at medlemsstaterne opretholder kompetencen til at forvalte, organisere og finansiere deres sundhedssystemer, men ikke desto mindre stadig skal sikre patientsikkerhed, anstændige arbejds- og beskæftigelsesstandarder for sundhedspersonale og europæisk modstandsdygtighed over for pandemier og andre folkesundhedskriser; opfordrer til, at EU sætter folkesundhedsinteressen før privat fortjeneste ved at sikre, at adgang til diagnostik, behandling og vacciner i forbindelse med covid-19 ikke hæmmes af intellektuelle ejendomsrettigheder eller lignende uberettigede restriktioner;

8. opfordrer til, at rescEU-beredskabslageret styrkes, herunder lageropbygningen og kapaciteten hos medicinske nødhjælpshold; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at nationalisere eller rekvirere produktionsanlæg, når det er nødvendigt for at kunne producere alt det nødvendige medicinske udstyr; opfordrer Kommissionen til at udnytte alle mulighederne under EU's civilbeskyttelsesordning fuldt ud for at sikre tilstrækkelige forsyninger i fremtiden;

9. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de globale partnere til at sikre hurtig, retfærdig, lige og økonomisk overkommelig adgang til fremtidige covid-19-vacciner og -behandlinger, så snart de er tilgængelige, herunder obligatoriske patentpuljer, ved aktivt at bidrage til disse bestræbelser, navnlig under forhandlinger i organer såsom WHO eller med henblik på at lancere covid-19-værktøjer via ACT-acceleratoren; anmoder Kommissionen om at yde støtte i tilfælde af, at der udvikles en vaccine eller behandling uden EU-finansiering, og som efterfølgende patenteres, således at medlemsstaterne tilskyndes til at bryde eventuelle monopoler ved hjælp af obligatoriske licensordninger; opfordrer Kommissionen til at sikre, at vacciner og behandlinger mod pandemier bliver globale offentlige goder, der er frit tilgængelige for alle;

10. understreger det presserende behov for at sikre, at lægemiddelpatenter ikke hindrer forsyningerne i tilfælde, hvor der er mangel på lægemidler; understreger behovet for at sikre de nødvendige forsyninger i krisetider eller under et eventuelt nuværende og fremtidigt epidemisk udbrud ved at erstatte lægemiddelpatenter til lægemidler, vacciner og medicinsk udstyr med licenser til offentlige laboratorier og producenter med henblik på at levere generiske kopier af mærkevareprodukter uden at skulle forhandle med patenthaverne; minder om FN's generalsekretærs ord, da han for nylig erklærede, at den fremtidige behandling af covid-19 er "et offentligt gode", der bør være tilgængeligt for alle; advarer om, at beskyttelse af folkesundheden er uforenelig med ønsket om profit;

11. understreger betydningen af patientindflydelse og en patientcentreret tilgang; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre patientrepræsentation og -input i forbindelse med beslutningsprocessen om sundhedspolitikkerne;

12. opfordrer Kommissionen til at revidere den fælles indkøbsmekanisme i henhold til afgørelse nr. 1082/2013/EU om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler[4] og til at foreslå en ny forordning, der skal gøre EU's fælles indkøb hurtigere og mere effektive i sundhedskriser og sikre lige og økonomisk overkommelig adgang til nye behandlingsformer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre effektiv anvendelse af aftalen om fælles indkøb af medicinske modforanstaltninger; opfordrer til, at anvendelsesområdet for aftalen om fælles indkøb udvides ud over grænseoverskridende sundhedstrusler til også at omfatte vacciner og sjældne sygdomme;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde videre med idéen om gennemsigtighed i nettoprissætning og godtgørelse af forskellige behandlinger for at bringe medlemsstaterne på lige fod, når de forhandler med producenter om behandlinger, som ikke indkøbes i fællesskab;

14. opfordrer til en hurtig gennemførelse af den meget forsinkede forordning om kliniske forsøg[5], der skal sikre gennemsigtighed i resultaterne af kliniske forsøg og lette store grænseoverskridende kliniske forsøg;

15. opfordrer til en stærk EU-lægemiddelstrategi for at løse problemerne i EU's og de globale lægemiddelforsyningskæder, som bør omfatte lovgivningsmæssige foranstaltninger, politikker og incitamenter til at tilskynde til fremstilling af afgørende aktive stoffer og lægemidler i Europa for at sikre levering og økonomisk overkommelig adgang til enhver tid; opfordrer til, at der i alle medlemsstater indføres obligatoriske nationale fortegnelser over lægemidler og medicinsk udstyr, og til, at der gives oplysninger til Kommissionen og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) for at sikre, at mangler kan forudses og afhjælpes;

16. opfordrer Kommissionen til at foreslå et revideret mandat til ECDC, der i betydelig grad vil øge centrets budget, personale og kompetencer, så det til enhver tid kan tilbyde en beskyttelse af folkesundheden i verdensklasse, også under epidemier;

17. opfordrer til, at EMA tillægges en styrket rolle med hensyn til at overvåge og foregribe mangel på lægemidler og til at samordne udformningen og godkendelsen af kliniske forsøg i EU under kriser; opfordrer Kommissionen til at sikre, at resultater af forskning, der gennemføres ved hjælp af EU's offentlige midler, ikke beskyttes af intellektuel ejendomsret, og til at sikre, at priserne på de udviklede produkter er økonomisk overkommelige for patienterne; understreger betydningen af aktiviteter, institutioner og globalt samarbejde inden for offentlig forskning og udvikling, samtidig med at der udtrykkes bekymring over multinationale selskabers dominerende rolle i lægemiddelsektoren; opfordrer indtrængende alle medicinalfirmaer til at samle deres data og viden i en fælles indsats for at identificere, afprøve, udvikle og fremstille vacciner og behandlinger til begrænsning af covid-19;

18. mener, at det er af afgørende betydning at styrke personalet i de nationale sundhedssystemer med effektive arbejdsforhold, rimelige lønninger og passende arbejdsbetingelser og beskyttelse, hvilket vil få som dobbelt formål dels at udruste personalet med den nødvendige uddannelse, så de kan imødekomme øjeblikkelige sundhedsbehov, og dels at styrke foranstaltninger, der kan efterkomme kravet om at sikre sundhedspleje generelt; opfordrer til, at Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs rolle styrkes for at sikre, at sundhedspersonale ikke bringes i fare;

19. opfordrer til, at EU's sundhedsvejledning styrkes; opfordrer navnlig til, at offentliggørelsen af ECDC's retningslinjer for covid-19-sundhedskrisen gøres obligatorisk, f.eks. metoder til registrering af dødsfald og helbredte;

20. opfordrer Kommissionen til i samråd med civilsamfundet at foreslå, at der oprettes et europæisk sundhedsdataområde, som fuldt ud bør respektere den europæiske databeskyttelsesramme, med henblik på at forbedre standardiseringen, udvekslingen af data og fremme vedtagelsen og promoveringen af internationale sundhedsdatastandarder; anmoder Kommissionen om formelt at anerkende WHO's covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) og gennem retlige forpligtelser at sikre, at al viden, intellektuel ejendom og medicinske data vedrørende covid-19-sundhedsteknologier, der er udviklet med offentlige forskningsmidler, indgår heri; anmoder Kommissionen om at indføre omfattende fritagelser for data- og markedseksklusivitet i EU's forordninger for at sikre, at EU-lovgivningen ikke begrænser den umiddelbare effektivitet af de obligatoriske licenser, der udstedes af medlemsstaterne; insisterer på, at der gøres hurtigere fremskridt med hensyn til EU's medicinske teknologivurdering (MTV) med henblik på at beskytte patienternes rettigheder og forbedre adgangen til lægemidler, herunder medicinsk udstyr, i alle medlemsstater;

21. forpligter sig til fortsat at håndtere sundhedsdeterminanter såsom tobaksrygning, alkoholforbrug, dårlig ernæring, luftforurening, eksponering for farlige kemikalier og uligheder på sundhedsområdet for at forbedre sundhedsresultaterne;

22. er bekymret over virkningerne af covid-19-udbruddet og dets langsigtede konsekvenser for folkesundheden i hele verden, navnlig for de mest sårbare grupper og mennesker i sårbare situationer, herunder ældre og personer, der allerede lider af dårligt helbred;

23. minder om den særligt tragiske indvirkning, som covid-19 har haft på plejehjem i Europa, hvor de mest sårbare grupper i samfundet er blevet ramt, og om, at plejehjem tegner sig for mere end 50 % af covid-19-dødsfaldene i visse medlemsstater; beklager, at personer med handicap ofte er blevet ladt i stikken, og at de er særligt berørte af covid-19-krisen;

24. understreger, at det er af afgørende betydning at forbedre levevilkårene for flygtninge, såvel i som uden for EU, for at bekæmpe spredningen af denne virus; udtrykker bekymring over virkningen af covid-19 på befolkninger i konfliktramte områder og områder, der ofte rammes af naturkatastrofer;

25. opfordrer Kommissionen til at udvikle en strategi for et "modstandsdygtigt Europa", der bør bestå af et risikovurderingskort og muligheder for at sikre forsvarlig forvaltning af og investeringer i sundhedssystemer og reaktioner på pandemier på europæisk plan, herunder robuste forsyningskæder i EU;

26. opfordrer medlemsstaterne til at fremme initiativer til støtte for mental sundhed under og efter denne krise i betragtning af den stress, ængstelse og ensomhed, som nedlukningen har forårsaget, og af økonomiske bekymringer og kønsbaseret vold, idet der tages hensyn til, at konsekvenserne for kvinder er forskellige; understreger den essentielle karakter af støttetjenester for LGBTIQ+-personer, herunder støtte til mental sundhed, peer-støttegrupper og hjælpetjenester for kønsbaseret vold;

27. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at analysere det stigende omfang af vold i hjemmet under covid-19-pandemien og til at tage højde herfor i deres beredskabsplaner og i forbindelse med fremtidige nødsituationer; opfordrer medlemsstaterne til at sikre effektiv, prismæssigt overkommelig og kvalitetsbetonet medicinsk og psykologisk støtte til ofre for kønsbaseret vold; minder om, at kvinder og børn, som oplever vold, har brug for særlige krisecentre, der tilbyder passende sundhedspleje, juridisk bistand og psykologisk rådgivning og terapi; minder om, at krisecentre for kvinder og krisecenterbevægelsen bør tildeles tilstrækkelige midler fra medlemsstaternes side;

28. beklager, at visse medlemsstater ikke har formået at garantere sikker og rettidig adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) under covid-19-pandemien; bekræfter på ny, at nægtelse af adgang til SRSR-tjenester udgør en form for vold mod kvinder og piger; gentager, at LGBTI-personers rettigheder er en integreret del af arbejdet med at opnå fuld respekt for SRSR; opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at analysere, hvordan deres SRSR-tjenester har klaret sig under pandemien, og til at samarbejde om at finde bedste praksis for fremtiden i lyset af det eksempel, der blev givet af flere lande med hensyn til at finde gode og innovative måder, hvorpå SRSR-tjenester kunne leveres, herunder telemedicin, online rådgivning og tidlig medicinsk abort i hjemmet; opfordrer alle medlemsstaterne til at garantere omfattende seksualundervisning, umiddelbar adgang for kvinder til familieplanlægning og en fuldstændig vifte af tjenesteydelser inden for reproduktiv og seksuel sundhed, herunder moderne svangerskabsforebyggende metoder og sikker og lovlig abort, også i krisetider;

29. opfordrer til en samordnet, samarbejdsorienteret og åben tilgang på forskningsområdet, hvor Kommissionen indtager en styrket rolle i forbindelse med samordningen af sundhedsforskning med henblik på at undgå dobbeltarbejde og lede forskningen hen imod resultater, der afstedkommer nødvendige lægemidler, vacciner og medicinsk udstyr; opfordrer Kommissionen til at tage alle de fornødne initiativer til at fremme og sikre, at der både er adgang for alle til og tilstrækkeligt med sikre og gratis vacciner mod coronavirus samt behandlinger af covid-19, idet alle nødvendige redskaber tages i brug, herunder tvangslicenser, patentpuljer og obligatoriske ordninger for åben adgang til forskningsresultater;

30. glæder sig meget over den eksponentielle stigning i det foreslåede budget for det nye EU4Health-program; understreger imidlertid, at stigningerne i EU's sundhedsbudget ikke bør begrænses til den kommende flerårige finansielle ramme (FFR), og at der er behov for langsigtede investeringer og forpligtelser for at sikre modstandsdygtige offentlige sundhedsydelser til alle; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at der afsættes tilstrækkelige midler til ECDC, EMA og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, nu og i det fremtidige langsigtede budget;

31. er af den opfattelse, at der skal sikres komplementaritet mellem sundheds- og socialpolitikker i al lovgivning; mener, at dette er nødvendigt for at sikre, at sociale determinanter er fremherskende i strategien for folkesundhed efter covid-19, for bekæmpelse af social ulighed og fattigdom, og for at sikre, at ingen udelukkes fra at kunne modtage medicinsk støtte, enten i forbindelse med den nuværende pandemi eller med hensyn til retten til sundhedspleje og sundhed generelt; opfordrer Kommissionen til at foreslå en ny strategisk ramme for sundhed og sikkerhed, herunder lovgivning om retten til at logge af, et nyt direktiv om arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser og et nyt direktiv om mental trivsel på arbejdspladsen med henblik på at anerkende angst, depression og udbrændthed som erhvervssygdomme;

Bekæmpelse af økonomiske stramninger for at sikre alles sundhed

32. opfordrer til, at proceduren i forbindelse med det europæiske semester og i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer ophæves med henblik på at give medlemsstaterne finansiel kapacitet til at finansiere offentlige tjenesteydelser og genopretningsprogrammer; insisterer på, at Kommissionen ikke har ret til at pålægge medlemsstaterne at foretage nedskæringer eller liberalisere deres sundhedstjenester; understreger, at en af grundene til, at covid-19-krisen har ramt EU så hårdt bl.a. skyldes underliggende betingelser, der er blevet indført ved proceduren for det europæiske semester, som har udhulet sundhedssystemerne og medført, at sundhedssystemerne er blevet mere privatiserede og ekskluderende;

33. beklager, at Kommissionen fra 2011 til 2018 inden for rammerne af det europæiske semester fremsatte 63 krav til de enkelte medlemsstater om, at deres regeringer skulle skære ned på udgifterne til sundhedspleje og/eller udlicitere eller privatisere sundhedsydelser; opfordrer til, at der foretages en nyorientering af neoliberale politikker og sparepolitikker med betydelige investeringer og styrkede offentlige sundheds- og socialsikringssystemer;

34. mener, at det er essentielt at opgive den offentlig-private partnerskabsmodel for udvikling af lægemidler og at afsætte tilstrækkelige midler til den offentlige forskning i lægemidler til gavn for offentligheden;

35. opfordrer til, at stabilitets- og vækstpagten sættes ud af kraft, idet den har forhindret medlemsstaterne i at finansiere deres sundhedstjenester ordentligt, har været drivkraften bag privatiseringsagendaen og bidraget til EU's katastrofale reaktion på covid-19-pandemien; opfordrer til et klart brud med politikker baseret på økonomiske stramninger, privatisering og deregulering, som har været altødelæggende for sundhedssystemerne og til skade for arbejdstagere;

Den eksterne dimension

36. opfordrer til, at der i alle handelsaftaler indgår en europæisk sanitær undtagelse, der meddeles WTO, vedrørende adgang til patenter på medicinske apparater og lægemidler for at sikre, at sundhedsprodukter behandles anderledes end andre kommercielle produkter; understreger, at der ikke bør indføres restriktioner for staters mulighed for at gribe ind i den offentlige sundhedssektor;

37. understreger, at covid-19-krisen yderligere har blotlagt EU's neoliberale politikker og den manglende koordinering og solidaritet mellem medlemsstaterne, da de foranstaltninger, der er nødvendige for at støtte medlemsstaterne i alvorlige vanskeligheder og styrke den økonomiske og sociale genopretning, ikke blev iværksat til tiden og var utilstrækkelige;

38. opfordrer til, at aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) reformeres, således at landene i det globale syd kan få rimelig og økonomisk overkommelig adgang til de teknologier og lægemidler, som deres befolkninger har brug for; opfordrer til, at lægemidler til offentlig sundhed undtages fra patentsystemet for at sikre, at fattige lande har den lovlige ret til at fremstille og importere generiske udgaver af livsvigtige lægemidler;

°

° °

39. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

 

[1] Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0078.

[2] EUT L 157 af 9.6.2006, s. 1.

[3] EUT L 153 af 11.6.2019, s. 1.

[4] EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1.

[5] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler, EUT L 158 af 27.5.2014, s. 1.

Seneste opdatering: 8. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik