Πρόταση ψηφίσματος - B9-0216/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0216/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19

6.7.2020 - (2020/2691(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Kateřina Konečná, Marc Botenga
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0216/2020

Διαδικασία : 2020/2691(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0216/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0216/2020
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9-0216/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19

(2020/2691(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την αξιολόγηση κινδύνου της έξαρσης του COVID-19 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), σύμφωνα με την οποία ο κίνδυνος εξάπλωσης και ο κίνδυνος από τις επιπτώσεις της COVID-19 χαρακτηρίζονται πολύ υψηλοί σε παγκόσμιο επίπεδο, και η έξαρση χαρακτηρίζεται πανδημία,

 έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του ΠΟΥ για μια υγιή και πράσινη ανάκαμψη από την κρίση COVID-19,

 έχοντας υπόψη την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για τις απειλές από μεταδοτικές νόσους (CDTR), και τις κατευθυντήριες γραμμές του για τη δημόσια υγεία σε σχέση με την COVID-19,

 έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) που διακηρύχθηκε από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017,

 έχοντας υπόψη το σημείωμα προκαταρκτικής αξιολόγησης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, της 18ης Μαρτίου 2020 με τίτλο «COVID-19 and the world of work: Impacts and policy responses» (Ο COVID-19 και ο κόσμος της εργασίας: αντίκτυπος και πιθανές απαντήσεις πολιτικής»·

 έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Δημοσιονομικό Σύμφωνο),

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 3ης Απριλίου, σχετικά με την παγκόσμια αλληλεγγύη για την καταπολέμηση της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19),

 έχοντας υπόψη την επικαιροποίηση της έκθεσης της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, του Μαρτίου 2020, σχετικά με το σοκ του COVID-19 για τις αναπτυσσόμενες χώρες,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος κορονοϊός, ο οποίος εντοπίστηκε αρχικά στο Γουχάν τον Δεκέμβριο του 2019 και είναι πλέον γνωστός ως κορονοϊός σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου 2 (SARS-CoV-2), και η νόσος με την οποία συνδέεται, η COVID-19, έχει εξαπλωθεί σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο και χαρακτηρίζεται επίσημα ως πανδημία,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια κοινότητα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε επανειλημμένες καταστροφές της ίδιας κλίμακας με τη νόσο COVID-19, είτε πυροδοτηθούν από την επόμενη πανδημία είτε προκύψουν από την αυξανόμενη περιβαλλοντική ζημία και την κλιματική αλλαγή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στη σωματική και πνευματική υγεία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άτομο, χωρίς διακρίσεις, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε σύγχρονη και ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική υγειονομική κάλυψη είναι ένας στόχος βιώσιμης ανάπτυξης τον οποίο έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη έως το 2030·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι, «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου»·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα δημόσιας υγείας βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση όσον αφορά την εξασφάλιση κατάλληλης περίθαλψης για όλους τους ασθενείς· έχοντας υπόψη ότι τα συστήματα αυτά λαμβάνουν ολοένα και μικρότερη χρηματοδότηση και παραμελούνται, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών ελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης, καθώς και των μέτρων λιτότητας της δεξιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως συνέπεια του γεγονότος αυτού, έχουν περιορισμένες δυνατότητες λειτουργίας, είτε σε κανονικές συνθήκες είτε σε έκτακτες όπως η τρέχουσα επιδημία COVID-19·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν εκτεθεί σε απαράδεκτα υψηλούς κινδύνους καθώς και ότι η κρίση COVID-19 έχει αλλάξει τις συνθήκες εργασίας για πολλούς εργαζόμενους στην Ευρώπη και έχει εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανησυχητική έλλειψη μονάδων εντατικής θεραπείας, εξοπλισμού ατομικής προστασίας, φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε όλα τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη αυτή διαφέρει από χώρα σε χώρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη εξοπλισμού ατομικής προστασίας έχει συμβάλει σημαντικά στη διάδοση του ιού και έχει θέσει σε κίνδυνο τις ζωές πολλών εργαζομένων στην πρώτη γραμμή, οδηγώντας τους ακόμα και στον θάνατο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται πως δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά φάρμακα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, σε στενή συνεργασία με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τις τελευταίες δεκαετίες, επιβάλλει νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που έχουν μειώσει δραστικά τις κρατικές δαπάνες με καταστροφικές επιπτώσεις για τα συστήματα δημόσιας υγείας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν αγοράσει περισσότερο από το 90% των συνολικών αποθεμάτων του αντιικού ευρέως φάσματος ρεμδεσιβίρη, τη μοναδική, επί του παρόντος, αποδεδειγμένη θεραπεία για την COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται γενόσημα φάρμακα ως εναλλακτικές λύσεις αλλά το δίκαιο περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας περιορίζει τη χρήση τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες κατηγορήθηκαν ότι προετοιμάζουν προνομιακή πρόσβαση σε θεραπείες και εμβόλια κατά του COVID 19 για τον εκάστοτε πλειοδότη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα. Ursula von der Leyen στις 24 Απριλίου 2020, υποσχέθηκε ότι οποιοδήποτε μελλοντικό εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 θα αποτελέσει «ένα καθολικό, κοινό αγαθό για όλους μας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την καταπολέμηση μιας πανδημίας, όπως η COVID-19, θα πρέπει μελλοντικά όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε εμβόλια και θεραπείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο δεν αποτελεί μόνο ζήτημα δικαιοσύνης αλλά και ζήτημα δημόσιας υγείας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας εισήχθη στην αγορά χωρίς δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και ότι η νόσος έχει πλέον εξαλειφθεί σε πολλές περιοχές του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, με επικεφαλής τον Nelson Mandela, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τη διαθεσιμότητα υποχρεωτικών αδειών για να πιέσει για οικονομικά προσιτά και ποιοτικά γενόσημα φάρμακα, προκειμένου να αποφευχθεί η καταβολή υπέρογκων ποσών σε πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες που χρησιμοποιούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τη θεραπεία του HIV·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τον εμβολιασμό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εκ των προτέρων συμφωνίες αγοράς, εντούτοις δεν αναφέρει ρητά το κόστος που θα έχει το προϊόν αφού διατεθεί στην αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος παραγωγής ενός φαρμακευτικού προϊόντος πρέπει να αξιολογείται ανεξάρτητα και απαιτεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση δημόσιων πόρων από ιδιώτες δικαιούχους·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της COVID-19, π.χ. μέσω του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζοντας 2020», της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα (ΠΚΦ), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της παγκόσμιας εκδήλωσης συγκέντρωσης δωρεών για την παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό, η οποία μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει 9,8 δισεκατομμύρια EUR·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ερευνητές σε όλο τον κόσμο αναπτύσσουν εμβόλια και θεραπείες, συχνά χρησιμοποιώντας τεράστια ποσά δημόσιου χρήματος·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει νέες νομοθετικές διατάξεις ή έχουν διευρύνει τις ήδη υπάρχουσες επιτρέποντας τον περιορισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι γνωστό ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες εκμεταλλεύονται τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για να περιορίσουν την πρόσβαση σε αποτελεσματικές αγωγές και θεραπείες, εις βάρος αμέτρητων ζωών στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες δεν θα πρέπει αποκομίσουν κέρδη από αυτή την πανδημία εις βάρος της υγείας των ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες της ΕΕ για τα δεδομένα και την εμπορική αποκλειστικότητα επιτρέπουν την επέκταση του καθεστώτος προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έως και για 10 έτη·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 816/2006 για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων για εξαγωγή[2] και ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/933 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 469/2009 περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα[3] περιέχουν απαλλαγές όσον αφορά τα δεδομένα και την εμπορική αποκλειστικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαλλαγές αυτές είναι αδικαιολόγητα περιορισμένες·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η COVID-19 κατέδειξε την αλληλεξάρτηση μεταξύ της ανθρώπινης υγείας και της υγείας του πλανήτη μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση ζωοανθρωπονόσων, οι οποίες μεταφέρονται από τα ζώα στον άνθρωπο, επιδεινώνεται από την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος·

Προστασία της φύσης για βιώσιμη ανάκαμψη μετά την κρίση COVID-19

1. υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση της δημόσιας παροχής καθολικής υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την καταπολέμηση των παγκόσμιων επιδημιών και την προστασία των κοινωνιών μας· τονίζει ότι η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη θεραπεία· ζητεί την πλήρη εφαρμογή της αρχής «Μία υγεία», σύμφωνα με την οποία η υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετες· υπενθυμίζει τη σημασία της πτυχής της υγείας σε όλες τις πολιτικές· επισημαίνει με ανησυχία τον τρόπο με τον οποίο οι αυξανόμενες θερμοκρασίες σε παγκόσμιο επίπεδο και η καταστροφή των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας μπορούν να επιτείνουν σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο ζωοανθρωπονόσων· τονίζει την ανάγκη να ενταθούν δραστικά οι προσπάθειες για την ανάσχεση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της απώλειας βιοποικιλότητας και οικοτόπων· ζητεί να επεκταθούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς ώστε να συμπεριλάβουν τις λοιμώδεις νόσους και τις ζωονόσους·

2. τονίζει ότι, παρόλο που εκδηλώνονταν ανέκαθεν ζωοανθρωπονόσοι, ο τωρινός τρόπος εκτροφής, εμπορίας και κατανάλωσης ζώων αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την απειλή που αποτελούν τα ζώα για τη δημόσια υγεία· ζητεί να υπάρξει θεμελιώδης αλλαγή στην κοινή γεωργική πολιτική για την ενθάρρυνση της αγροοικολογικής γεωργίας, τη μείωση της εκτροφής ζώων και της παραγωγής και κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών στην ΕΕ καθώς και στην πρόληψη έξαρσης ζωοανθρωπονόσων·

3. τονίζει ότι οι συστάσεις της διακήρυξης του ΠΟΥ για μια υγιή και πράσινη ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει άμεσα ανακοίνωση σχετικά με κάθε μία από τις ακόλουθες έξι βασικές συστάσεις και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή τους:

 i)  προστασία και διαφύλαξη της πηγής της ανθρώπινης υγείας, ήτοι της φύσης·

 ii)  επενδύσεις σε υποδομές βασικών υπηρεσιών, από την ύδρευση και την αποχέτευση έως την καθαρή ενέργεια σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης·

 iii)  διασφάλιση ταχείας και υγιούς ενεργειακής μετάβασης·

 iv)  προώθηση υγιών και βιώσιμων συστημάτων τροφίμων·

 v)  οικοδόμηση υγιών, βιώσιμων πόλεων·

 vi) διακοπής της χρηματοδότησης της ρύπανσης με χρήματα των φορολογουμένων·

Πρόοδος της δημόσιας υγείας

4. προειδοποιεί ότι η προάσπιση της δημόσιας υγείας δεν συνάδει με την επιδίωξη κέρδους, το οποίο πάντα θα αποκτάται εις βάρος της ευημερίας των λαών· υποστηρίζει ότι οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν, να είναι υψηλής ποιότητας και προσβάσιμες σε όλους· θεωρεί απαραίτητη την αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού των κρατών μελών που προορίζονται για την υγεία·

5. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση των συστημάτων δημόσιας υγείας, όσον αφορά τόσο τη θεραπευτική όσο και την προληπτική τους διάσταση, ώστε να είναι καλύτερα εξοπλισμένα και να διαθέτουν επαρκή κονδύλια για την αντιμετώπιση μιας επόμενης επιδημίας· καλεί τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν επειγόντως τεστ αντοχής στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψής τους, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι είναι έτοιμα για ενδεχόμενη επανεμφάνιση της COVID-19 και για οποιαδήποτε μελλοντική κρίση στον τομέα της υγείας· καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τις εργασίες αυτές και να θεσπίσει κοινές παραμέτρους· πιστεύει ότι πρέπει να υποστηριχθεί ο δημόσιος έλεγχος σε βασικούς τομείς, μεταξύ άλλων και στην κρατικοποίηση μονάδων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και σε τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για την προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης· ζητεί να μεταφερθεί η παραγωγή στρατηγικών τομέων, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για να αφεθούν στην αγορά, ιδίως όσον αφορά τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, τις δοκιμές, τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και να ιδρυθούν κρατικές φαρμακευτικές εταιρείες·

6. καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν στο μέλλον πιο στοχευμένα μέτρα για τη δημόσια υγεία και κοινωνικά μέτρα, τα οποία θα ισχύουν σε περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών περιφερειών και των ευρωπεριφερειών· τονίζει ότι για διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν στον τομέα της υγείας, η στρατηγική για τη δημόσια υγεία θα πρέπει να συντονίζεται όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά και με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές·

7. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης, με βάση τα πορίσματα των τεστ αντοχής· η οδηγία αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει μεν ότι τα κράτη μέλη παραμένουν αρμόδια όσον αφορά τη διαχείριση, την οργάνωση και τη χρηματοδότηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και να εγγυάται δε την ασφάλεια των ασθενών, τα πρότυπα αξιοπρεπούς εργασίας και απασχόλησης για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και την ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα απέναντι σε πανδημίες και άλλες κρίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας· ζητεί από την ΕΕ να θέσει το συμφέρον της δημόσιας υγείας πάνω από το κέρδος των ιδιωτών διασφαλίζοντας ότι η πρόσβαση στη διάγνωση, τη θεραπεία και στον εμβολιασμό σχετικά με την COVID-19 δεν θα παρεμποδίζεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή παρόμοιους αθέμιτους περιορισμούς·

8. ζητεί την ενίσχυση της ικανότητας rescEU, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία αποθεμάτων και την ενίσχυση των ικανοτήτων των ιατρικών ομάδων έκτακτης ανάγκης· παροτρύνει τα κράτη μέλη να κρατικοποιήσουν ή να επιτάξουν εγκαταστάσεις παραγωγής, όπου χρειαστεί, για την παραγωγή όλων των αναγκαίων ιατροτεχνολογικών προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως όλες τις δυνατότητες που παρέχουν οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας της Ένωσης για να εξασφαλιστούν επαρκείς προμήθειες στο μέλλον·

9. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους παγκόσμιους εταίρους να εξασφαλίσουν ταχεία, δίκαιη, ισότιμη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε μελλοντικά εμβόλια και θεραπείες κατά της νόσου COVID-19 αφού διατεθούν στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, συμμετέχοντας ενεργά στις προσπάθειες αυτές, ιδίως κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων σε οργανισμούς όπως ο ΠΟΥ ή για τη δημιουργία εργαλείων μέσω του μέσω του πλαισίου «Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator» (επιταχυντής πρόσβασης στα εργαλεία κατά της COVID-19)· ζητεί τη στήριξη της Επιτροπής, σε περίπτωση που αναπτυχθεί εμβόλιο ή θεραπεία χωρίς τη χρηματοδότηση της ΕΕ και επομένως θα καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ώστε να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να σπάσουν τα πιθανά μονοπώλια μέσω μηχανισμών υποχρεωτικής αδειοδότησης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα εμβόλια και οι θεραπείες κατά των πανδημιών θα αποτελέσουν παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, ελεύθερα προσβάσιμο για όλους·

10. τονίζει την επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα φαρμακευτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν θέτουν φραγμούς στην προμήθεια φαρμάκων σε περίπτωση που σημειωθούν ελλείψεις· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προμήθειες σε περιόδους κρίσης ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε υφιστάμενης ή μελλοντικής επιδημίας, με την αντικατάσταση των φαρμακευτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για φάρμακα, εμβόλια και ιατρικό εξοπλισμό με άδειες ώστε τα δημόσια εργαστήρια και οι κατασκευαστές να παράγουν γενόσημα αντίγραφα επώνυμων προϊόντων χωρίς να απαιτείται διαπραγμάτευση με τους κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας· υπενθυμίζει τα λόγια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι η μελλοντική θεραπεία της COVID-19 αποτελεί «δημόσιο αγαθό», το οποίο θα πρέπει να διατίθεται σε όλους· προειδοποιεί ότι η προστασία της δημόσιας υγείας δεν συνάδει με την επιθυμία για κέρδος·

11. υπογραμμίζει τη σημασία της ενδυνάμωσης των ασθενών και μιας προσέγγισης με επίκεντρο τον ασθενή· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εκπροσώπηση και τη συμβολή των ασθενών στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές υγειονομικής περίθαλψης·

12. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον μηχανισμό κοινής προμήθειας δυνάμει της απόφασης αριθ.1082/20213/ΕΕ για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας[4] και να προτείνει έναν νέο κανονισμό προκειμένου η διαδικασία κοινής προμήθειας της ΕΕ να καταστεί ταχύτερη και αποτελεσματικότερη για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της υγείας και για τη διασφάλιση ισότιμης και οικονομικά προσιτής πρόσβασης σε νέες θεραπείες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση της συμφωνίας κοινής προμήθειας για την προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων· ζητεί να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της προαναφερθείσας κοινής συμφωνίας πέρα από τις περιπτώσεις των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ώστε να καλύπτει και τα εμβόλια και τα φάρμακα για τα σπάνια νοσήματα·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την ιδέα της διαφάνειας της καθαρής τιμολόγησης και της επιστροφής δαπανών για διάφορες θεραπείες, ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση των κρατών μελών κατά τις διαπραγματεύσεις με φαρμακευτικές εταιρείες για θεραπείες που δεν αποτελούν αντικείμενο κοινής προμήθειας·

14. ζητεί την ταχεία εφαρμογή του κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές[5] που έχει καθυστερήσει υπερβολικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών και να διευκολυνθεί η διενέργεια ευρύτερων, διασυνοριακών κλινικών δοκιμών·

15. ζητεί μια ισχυρή φαρμακευτική στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων στην ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει νομοθετικά μέτρα, πολιτικές και κίνητρα για την ενθάρρυνση της παραγωγής βασικών δραστικών φαρμακευτικών ουσιών (ΔΦΟ) και φαρμάκων στην Ευρώπη, ώστε ανά πάσα στιγμή να εξασφαλίζονται ο εφοδιασμός και η οικονομικά προσιτή πρόσβαση· ζητεί να δημιουργηθούν υποχρεωτικά εθνικά αποθέματα φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε κάθε κράτος μέλος και να κοινοποιούνται οι σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), ώστε να είναι δυνατή η πρόβλεψη και η αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων·

16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια αναθεωρημένη εντολή για το (ECDC), με στόχο να αυξηθούν σημαντικά ο προϋπολογισμός, το προσωπικό και οι ικανότητές του, ώστε να μπορεί να παρέχει κορυφαία προστασία της δημόσιας υγείας ανά πάσα στιγμή, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια επιδημιών·

17. ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος του EMA ως προς την παρακολούθηση και την αποφυγή ελλείψεων φαρμάκων, καθώς και σε σχέση με τον συντονισμό του σχεδιασμού και της έγκρισης των κλινικών δοκιμών στην ΕΕ κατά τη διάρκεια κρίσεων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, όπου επενδύονται δημόσια κονδύλια της ΕΕ στην έρευνα, τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας δεν θα προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι ασθενείς θα έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε προσιτές τιμές στα προϊόντα που αναπτύσσονται· τονίζει τη σημασία των δραστηριοτήτων, των φορέων και της συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τη δημόσια έρευνα και ανάπτυξης, εκφράζοντας ταυτόχρονα ανησυχίες για τον κυρίαρχο ρόλο των πολυεθνικών εταιρειών στον φαρμακευτικό τομέα· καλεί όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες να συγκεντρώσουν τα δεδομένα και τις γνώσεις τους σε μια συλλογική προσπάθεια για τον εντοπισμό, τη δοκιμή, την ανάπτυξη και την παρασκευή εμβολίων και θεραπειών για την ανάσχεση της COVID-19·

18. θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση του προσωπικού των συστημάτων δημόσιας υγείας με αποτελεσματικές εργασιακές σχέσεις, δίκαιους μισθούς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και επαρκή προστασία, προκειμένου, αφενός, οι εργαζόμενοι να λάβουν την απαραίτητη κατάρτιση ώστε να ανταποκρίνονται στις άμεσες ανάγκες των ασθενών και, αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταπόκριση στην ανάγκη εξασφάλισης υγειονομικής περίθαλψης εν γένει· ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα τίθενται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας·

19. ζητεί να ενισχυθούν οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον τομέα της υγείας· ζητεί, ειδικότερα, την υποχρεωτική δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών του ECDC που σχετίζονται με την υγειονομική κρίση COVID-19, για παράδειγμα σε σχέση με τις μεθόδους καταγραφής των θανάτων και των αναρρώσεων·

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, σε διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία, ο οποίος θα συνάδει πλήρως με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να βελτιωθούν η τυποποίηση και η ανταλλαγή δεδομένων καθώς και η θέσπιση και προώθηση διεθνών προτύπων για τα δεδομένα στον τομέα της υγείας· ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει επίσημα την ομάδα του ΠΟΥ COVID-19 Technology Access Pool (ομάδα πρόσβασης σε τεχνολογίες για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19) (C-TAP) και να διασφαλίσει, μέσω νομικών υποχρεώσεων, ότι είναι στη διάθεσή της οι γνώσεις, η διανοητική ιδιοκτησία και τα ιατρικά δεδομένα σχετικά με τις τεχνολογίες υγείας για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, που αναπτύχθηκαν χάρη σε δημόσια κονδύλια για την έρευνα· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει εκτενείς απαλλαγές όσον αφορά τα δεδομένα και την εμπορική αποκλειστικότητα στους κανονισμούς της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ δεν περιορίζει την άμεση εφαρμογή των υποχρεωτικών αδειών που εκδίδουν τα κράτη μέλη· επιμένει στην ταχεία πρόοδο όσον αφορά την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) της ΕΕ με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σε όλα τα κράτη μέλη·

21. δεσμεύεται να συνεχίσει να εξετάζει τους καθοριστικούς για την υγεία παράγοντες, όπως η κατανάλωση καπνού και αλκοόλ, η κακή διατροφή, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες και οι ανισότητες στον τομέα της υγείας, με σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας·

22. ανησυχεί για τον αντίκτυπο της έξαρσης της COVID-19 καθώς και για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της στην ευημερία των ανθρώπων παγκοσμίως, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πλέον ευπαθείς ομάδες και τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα άτομα που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας·

23. υπενθυμίζει τον τραγικό αντίκτυπο της COVID-19 σε εγκαταστάσεις διαμονής μακράς διαρκείας στην Ευρώπη, όπου οι ευπαθείς ομάδες δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγμα καθώς, σε κάποια κράτη μέλη, περισσότεροι από τους μισούς θανάτους λόγω COVID-19 σημειώθηκαν σε οίκους ευγηρίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε πάμπολλες περιπτώσεις άτομα με αναπηρία εγκαταλείφθηκαν με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19·

24. τονίζει ότι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων, εντός και εκτός της ΕΕ, είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του εν λόγω ιού· εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις της COVID 19 σε πληθυσμούς σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και σε περιβάλλοντα που πλήττονται από φυσικές καταστροφές·

25. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική για μια «ανθεκτική Ευρώπη», η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν χάρτη αξιολόγησης κινδύνου και επιλογές για τη διευθέτηση των ζητημάτων της χρηστής διαχείρισης και των επενδύσεων στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και της αντιμετώπισης πανδημιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού στην ΕΕ·

26. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά το πέρας της, δεδομένου του άγχους, του στρες και της μοναξιάς που προκαλούνται από τον εγκλεισμό, καθώς και των οικονομικών ανησυχιών και της έμφυλης βίας, λαμβάνοντας υπόψη τον διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες· τονίζει τον ουσιώδη χαρακτήρα των υπηρεσιών υποστήριξης για τα άτομα ΛΟΑΔΜΙ+, συμπεριλαμβανομένων της υποστήριξης ψυχικής υγείας, των ομάδων υποστήριξης από ομοτίμους και των υπηρεσιών υποστήριξης για την έμφυλη βία·

27. προτρέπει τα κράτη μέλη να αναλύσουν την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας λόγω της πανδημίας COVID-19 και να λάβουν υπόψη την αύξηση αυτή στα σχέδια αντιμετώπισης, καθώς και σε μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή αποτελεσματικής, οικονομικά προσιτής και ποιοτικής ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης στα θύματα έμφυλης βίας· υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά που έχουν υποστεί βία συχνά χρειάζονται να τοποθετηθούν σε εξειδικευμένους ξενώνες που προσφέρουν την κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη, νομική συνδρομή καθώς και ψυχολογική στήριξη και θεραπεία· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση στους ξενώνες προστασίας των γυναικών καθώς και στο σχετικό κίνημα·

28. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν κατόρθωσαν να διασφαλίσουν αποτελεσματικά την ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα (SRHR) κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19· επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η άρνηση υπηρεσιών που αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και νόμιμης διακοπής της κύησης, συνιστά μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· επαναλαμβάνει ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών για τον πλήρη σεβασμό της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να αναλύσουν τις επιδόσεις των υπηρεσιών τους στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να συνεργαστούν για την εξεύρεση βέλτιστων πρακτικών για το μέλλον, με γνώμονα τις χώρες που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά την αναζήτηση ορθών και καινοτόμων λύσεων για την παροχή των προαναφερθεισών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών τηλεϊατρικής, διαδικτυακών διαβουλεύσεων και έγκαιρης διακοπής της κύησης με φαρμακευτική αγωγή από το σπίτι· καλεί όλα τα κράτη μέλη να παρέχουν ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή, εύκολη πρόσβαση των γυναικών στον οικογενειακό προγραμματισμό και ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς και νόμιμης διακοπής της κύησης, ακόμα και σε περιόδους κρίσης·

29. ζητεί μια συντονισμένη, συνεργατική και ανοικτή προσέγγιση στον τομέα της έρευνας, με ισχυρότερο ρόλο για την Επιτροπή όσον αφορά τον συντονισμό της έρευνας στον τομέα της υγείας, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να προωθείται η έρευνα στην επίτευξη αποτελεσμάτων όπως είναι ο ιατρικός εξοπλισμός, τα φάρμακα, τα εμβόλια και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που απαιτούνται· ζητεί από την Επιτροπή να προχωρήσει σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο ασφαλής και δωρεάν εμβολιασμός κατά του κορονοϊού, όπως και οι σχετικές θεραπείες, θα είναι προσβάσιμος και διαθέσιμος για όλους και να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας όλα τα απαραίτητα μέσα, μεταξύ άλλων την υποχρεωτική παροχή άδειας, τις κοινοπραξίες εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών και την υποχρεωτική ανοιχτή πρόσβαση στην έρευνα·

30. επικροτεί ένθερμα την εκθετική αύξηση του προτεινόμενου προϋπολογισμού για το νέο πρόγραμμα EU4Health· τονίζει, ωστόσο, ότι οι αυξήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την υγεία δεν θα πρέπει να περιορίζονται στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και ότι απαιτούνται μακροπρόθεσμες επενδύσεις και δεσμεύσεις για να εξασφαλιστεί η λειτουργία ανθεκτικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης για όλους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, επί του παρόντος αλλά και στον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, επαρκείς πόρους για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων·

31. θεωρεί ότι η συμπληρωματικότητα μεταξύ των πολιτικών για την υγεία και των κοινωνικών πολιτικών πρέπει να διασφαλίζεται σε όλες τις νομοθετικές πράξεις· κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί ότι οι κοινωνικοί παράγοντες υπερισχύουν στη στρατηγική για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19, για να καταπολεμηθούν οι κοινωνικές ανισότητες και η φτώχεια, και για να εξασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα εξαιρείται από τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης, είτε στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας είτε όσον αφορά το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη και την υγεία γενικότερα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για το δικαίωμα αποσύνδεσης, μια νέα οδηγίας σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία, καθώς και μια νέα οδηγία για την ψυχική ευεξία στον χώρο εργασίας αποσκοπώντας στην αναγνώριση του άγχους, της κατάθλιψης και της υπερκόπωσης ως επαγγελματικών ασθενειών·

Καταπολέμηση της λιτότητας για τη διασφάλιση της υγείας όλων

32. ζητεί να καταργηθεί το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών προκειμένου τα κράτη μέλη να έχουν την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτούν δημόσιες υπηρεσίες και προγράμματα ανάκαμψης· επιμένει ότι η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να υπαγορεύει στα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε μείωση δαπανών στον τομέα της υγείας ή να απελευθερώσουν τις υπηρεσίες υγείας τους· τονίζει ότι η σοβαρότητα της κρίσης COVID-19 στην ΕΕ οφείλεται εν μέρει στις υποκείμενες προϋποθέσεις που επιβάλλονται από τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, οι οποίες υπονομεύουν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάνοντάς τα πιο ιδιωτικοποιημένα και ελιτίστικα·

33. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, από το 2011 έως το 2018, η Επιτροπή, μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προχώρησε σε 63 αιτήματα προς τα κράτη μέλη ζητώντας τους να μειώσουν τις δαπάνες τους για υγειονομική περίθαλψη και/ή να αναθέσουν σε τρίτους ή να ιδιωτικοποιήσουν τις υπηρεσίες υγείας· ζητεί την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και της λιτότητας, με σημαντικές επενδύσεις και ενίσχυση των συστημάτων δημόσιας υγείας και κοινωνικής ασφάλισης·

34. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να εγκαταλειφθεί το μοντέλο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη φαρμάκων και να χρηματοδοτείται επαρκώς η δημόσια έρευνα για την ανάπτυξη φαρμάκων προς όφελος των πολιτών·

35. ζητεί να εγκαταλειφθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο δεν επέτρεπε στα κράτη μέλη να χρηματοδοτούν επαρκώς τις υπηρεσίες τους στον τομέα της υγείας, προώθησε τις ιδιωτικοποιήσεις και συνέβαλε στην καταστροφική αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19· ζητεί να τερματιστούν οι πολιτικές λιτότητας, οι ιδιωτικοποιήσεις και η απορρύθμιση καθώς έχουν ολέθριες επιπτώσεις για τα συστήματα υγείας και βλάπτουν τους εργαζόμενους·

Η εξωτερική διάσταση

36. ζητεί να συμπεριληφθεί μια ευρωπαϊκή υγειονομική εξαίρεση, που θα κοινοποιηθεί στον ΠΟΕ, σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες, όσον αφορά την πρόσβαση σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας για ιατρικά μηχανήματα και φάρμακα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η υγεία αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τα άλλα εμπορικά προϊόντα· τονίζει ότι δεν πρέπει να επιβάλλονται περιορισμοί στη δυνατότητα των κρατών να παρεμβαίνουν στον τομέα της δημόσιας υγείας·

37. τονίζει ότι η κρίση COVID-19 έχει εκθέσει περαιτέρω τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ΕΕ και την έλλειψη συντονισμού και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών καθώς τα αναγκαία μέτρα για την υποστήριξη των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης άργησαν να ληφθούν και ήταν ανεπαρκή·

38. ζητεί τη μεταρρύθμιση της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), ώστε οι χώρες του νοτίου ημισφαιρίου να μπορούν να έχουν ισότιμη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στις τεχνολογίες και τα φάρμακα που χρειάζονται οι πολίτες τους· ζητεί να εξαιρεθούν τα φάρμακα για τη δημόσια υγεία από το σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι φτωχές χώρες έχουν το νόμιμο δικαίωμα να παράγουν και να εισάγουν γενόσημα φάρμακα ζωτικής σημασίας·

°

° °

39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

 

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου