Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0216/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0216/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES visuomenės sveikatos strategijos po COVID-19

6.7.2020 - (2020/2691(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Kateřina Konečná, Marc Botenga
GUE/NGL frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0216/2020

Procedūra : 2020/2691(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0216/2020
Pateikti tekstai :
B9-0216/2020
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9‑0216/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES visuomenės sveikatos strategijos po COVID-19

(2020/2691(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atliktą COVID-19 protrūkio rizikos vertinimą, kuriame teigiama, kad COVID-19 plitimo ir poveikio rizika visame pasaulyje yra labai didelė ir jis apibūdinamas kaip pandemija,

 atsižvelgdamas į PSO manifestą dėl sveiko žaliojo atsigavimo po COVID-19,

 atsižvelgdamas į paskutinę Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ataskaitą dėl užkrečiamųjų ligų grėsmių (CDTR) ir į ECDC visuomenės sveikatos gaires dėl COVID-19,

 atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 17 d. Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos paskelbtą Europos socialinių teisių ramstį,

 atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos 2020 m. kovo 18 d. atliktą išankstinį vertinimą „COVID-19 ir darbo rinka: poveikis ir politinės atsakomosios priemonės“,

 atsižvelgdamas į Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje (Fiskalinį susitarimą),

 atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

 atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 3 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl visuotinio solidarumo kovojant su 2019 m. koronavirusine liga (COVID-19),

 atsižvelgdamas į naujausią 2020 m. kovo mėn. Jungtinių Tautų prekybos ir vystymosi konferencijos ataskaitą dėl COVID-19 sukelto sukrėtimo besivystančioms šalims,

 atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 28 d. rezoliuciją dėl kritinės klimato ir aplinkos padėties[1],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi naujoji koronavirusinė liga, apie kurią pirmą kartą pranešta 2019 m. gruodžio mėn. Uhane ir kuri dabar vadinama sunkiu ūmaus respiracinio sindromo koronavirusu 2 (SARS-CoV-2) ir su juo susijusia liga COVID-19, šiuo metu išplito visame pasaulyje ir oficialiai apibūdinama kaip pandemija;

B. kadangi pasaulis negali sau leisti, kad COVID-19 masto krizės kartotųsi, neatsižvelgiant į tai, ar jas sukels kita pandemija arba didėjanti žala aplinkai ir klimato kaita;

C. kadangi teisė į fizinę ir psichikos sveikatą yra pagrindinė žmogaus teisė; kadangi kiekvienas asmuo nediskriminuojant turi teisę naudotis šiuolaikinėmis visapusiškos sveikatos priežiūros paslaugomis; kadangi visuotinė sveikatos priežiūros paslaugų aprėptis yra darnaus vystymosi tikslas, kurį visos pasirašiusiosios šalys įsipareigojo įgyvendinti iki 2030 m.;

D. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 168 straipsnyje nustatyta, kad aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas Sąjungos politikos ir veiklos kryptis;

E. kadangi visuomenės sveikatos priežiūros sistemos patiria didelį spaudimą siekdamos užtikrinti tinkamą visų pacientų priežiūrą; kadangi joms skiriama vis mažiau finansavimo ir dėl liberalizacijos ir privatizacijos procesų bei dešiniųjų griežto taupymo priemonių jos yra apleistos; todėl jos turi mažiau galimybių veikti ir įprastomis, ir neįprastomis sąlygomis, taip pat per dabartinį COVID-19 protrūkį;

F. kadangi sveikatos priežiūros specialistams kyla nepriimtinai didelė rizika ir kadangi dėl COVID-19 krizės pasikeitė daugelio darbuotojų ES darbo sąlygos ir kilo naujų klausimų dėl sveikatos ir saugos darbo vietoje;

G. kadangi nerimą kelia tai, kad visose valstybėse narėse trūksta vietų intensyviosios terapijos skyriuose, asmeninių apsaugos priemonių (AAP), vaistų ir medicinos priemonių; kadangi šis trūkumas įvairiose šalyse labai skiriasi; kadangi AAP trūkumas reikšmingai prisidėjo prie viruso išplitimo ir sukėlė ypač didelį pavojų daugelio pirminės grandies specialistų gyvybėms, netgi mirčių;

H. kadangi, kaip apskaičiuota, du milijardai žmonių visame pasaulyje neturi galimybės įsigyti būtiniausių vaistų;

I. kadangi ES pastaraisiais dešimtmečiais glaudžiai bendradarbiaudama su tarptautinėmis finansų įstaigomis vykdė neoliberalias reformas, kurias įgyvendinant drastiškai mažinamos valdžios sektoriaus išlaidos ir tai daro pražūtingą poveikį visuomenės sveikatos sistemoms;

J. kadangi JAV, kaip pranešama, supirko daugiau nei 90 proc. plataus veikimo spektro antivirusinio vaisto remdesiviro, kuris yra vienintelė patvirtinta COVID-19 gydymo priemonė, atsargų pasaulyje; kadangi yra generinių šio vaisto alternatyvų, bet jų naudojimas yra ribojamas patentų teisės nuostatomis; kadangi kelios farmacijos bendrovės buvo apkaltintos tuo, kad numatė sudaryti didžiausią kainą pasiūliusiam subjektui privilegijuotas galimybes gauti COVID-19 gydymo priemones ir vakcinas;

K. kadangi 2020 m. balandžio 24 d. Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pažadėjo užtikrinti, kad būsima COVID-19 vakcina būtų „mūsų visuotinė bendra gėrybė“; kadangi norint įveikti tokią pandemiją, kaip COVID-19, reikės užtikrinti, kad ateityje vakcinos ir gydymo priemonės būtų visuotinai prieinamos; kadangi tai ne tik teisingumo, bet ir visuomenės sveikatos klausimas;

L. kadangi poliomielito vakcina buvo pateikiama rinkai be patento ir dabar ši liga yra išnaikinta daugelyje pasaulio regionų; kadangi Nelsono Mandelos vadovaujama Pietų Afrikos vyriausybė buvo priversta pasinaudoti privalomo licencijavimo galimybe, kad paremtų įperkamus ir kokybiškus generinius ekvivalentus ir išvengtų pernelyg didelių kainų, kurias būtų tekę mokėti ŽIV gydymo patentus turinčioms tarptautinėms farmacijos bendrovėms;

M. kadangi ES vakcinų strategija yra iš esmės grindžiama išankstinėmis pirkimo sutartimis, bet joje nėra aiškiai minimas prieinamumas savikaina; kadangi vaisto gamybos sąnaudos turi būti vertinamos nepriklausomai ir reikia užtikrinti visišką skaidrumą dėl to, kaip privatūs naudos gavėjai panaudoja viešojo finansavimo lėšas;

N. kadangi Komisija ėmėsi įvairių iniciatyvų siekdama kovoti su COVID-19, pavyzdžiui, pagal mokslinių tyrimų programą „Horizontas 2020“, įgyvendindama naujoviškų vaistų iniciatyvą (IMI), dirbdama su Europos investicijų banku (EIB) ir surengdama pasaulinį įsipareigojimų prisiėmimo renginį „Coronavirus Global Response“, kuriame kol kas pavyko surinkti 9,8 mlrd. EUR;

O. kadangi tyrėjai visame pasaulyje kuria vakcinas ir gydymo priemones, neretai naudodami didžiules viešųjų pinigų sumas;

P. kadangi keliose valstybėse narėse buvo priimti arba išplėsti teisės aktai, pagal kuriuos galima riboti intelektinės nuosavybės teises; kadangi žinoma, jog farmacijos korporacijos eksploatuoja patentus, kad apribotų galimybę naudoti veiksmingas gydymo priemones, daugybės gyvybių kaina Europoje ir visame pasaulyje; kadangi didelės farmacijos bendrovės neturėtų pasipelnyti iš šios pandemijos žmonių sveikatos sąskaita; kadangi pagal ES duomenų ir rinkos išimtinumo taisykles patentinę apsaugą galima pratęsti iki 10 metų;

Q. kadangi Reglamente (EB) Nr. 816/2006 dėl patentų, susijusių su eksportuojamų farmacijos produktų gamyba, priverstinio licencijavimo[2] ir Reglamente (ES) 2019/933, kuriuo iš dalies pakeičiamas Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo[3], yra numatyta netaikyti duomenų ir rinkos išimtinumo; kadangi tokie netaikymas yra nepagrįstai ribotas;

R. kadangi COVID-19 parodė, kad žmonių sveikata ir mūsų planetos sveikata viena nuo kitos priklauso; kadangi dėl klimato kaitos ir aplinkos nualinimo daugėja atsirandančių zoonozinių, t. y. perduodamų nuo gyvūnų žmonėms, ligų;

Gamtos apsauga siekiant užtikrinti tvarų atsigavimą po COVID-19

1. primena, kad visuotinio valstybinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo stiprinimas yra geriausias būdas kovoti su pasaulinėmis epidemijomis ir apsaugoti mūsų visuomenę; pabrėžia, kad geriausia gydymo priemonė yra prevencija; ragina visapusiškai įgyvendinti koncepciją „Viena sveikata“, pagal kurią pripažįstama, kad žmonių, gyvūnų ir aplinkos sveikata yra glaudžiai tarpusavyje susijusios; primena apie sveikatos svarbą visose politikos srityse; susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kaip didėjanti temperatūra pasaulyje ir buveinių ir biologinės įvairovės naikinimas gali labai padidinti zoonozinių ligų keliamą riziką visuomenės sveikatai; pabrėžia, kad reikia dėti žymiai daugiau pastangų siekiant sustabdyti visuotinį atšilimą ir biologinės įvairovės bei buveinių nykimą; ragina plėsti Europos referencijos centrų tinklus įtraukiant infekcines ligas ir zoonozes;

2. pabrėžia, kad nors zoonozinių ligų yra visada, dėl būdo, kuriuo žmonės šiuo metu augina, parduoda ir vartoja gyvūnus, gyvūnų keliama grėsmė visuomenės sveikatai gerokai padidėja; ragina iš esmės pakeisti bendrą žemės ūkio politiką, kad būtų skatinamas ekologiškas požiūris į ūkininkavimą, mažinamas gyvulių skaičius bei mėsos ir pieno produktų gamyba ir vartojimas ES, siekiant padėti užkirsti kelią zoonozių protrūkiams;

3. pabrėžia, kad PSO manifeste dėl sveiko žaliojo atsigavimo po COVID-19 rekomendacijos turi būti visapusiškai įgyvendintos ES ir nacionaliniu lygmenimis; ragina Komisiją skubiai paskelbti komunikatą dėl kiekvienos iš toliau išvardytų šešių pagrindinių rekomendacijų ir paaiškinti, kaip ji užtikrins jų visapusišką įgyvendinimą:

 i)  apsaugoti ir išsaugoti žmonių sveikatos šaltinį, kuris yra gamta;

 ii)  investuoti į esmines paslaugas nuo vandens ir sanitarinių higienos priemonių iki švariosios energijos   sveikatos priežiūros įstaigose;

 iii)  užtikrinti sparčią ir sveiką energetikos pertvarką;

 iv)  skatinti sveikas ir tvarias maisto sistemas;

 v)  statyti sveikus miestus, kuriuose patogu gyventi;

 vi) nebenaudoti mokesčių mokėtojų lėšų taršai finansuoti;

Visuomenės sveikata ateityje

4. įspėja, kad visuomenės sveikatos apsauga nedera su pelno siekiu, kuris visuomet patenkinamas žmonių gerovės sąskaita; remia požiūrį, kad visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos turėtų būti nemokamos, kokybiškos ir visuotinės; mano, jog būtina didinti valstybių narių sveikatos biudžetus;

5. mano, kad visuomenės sveikatos sistemas reikia stiprinti ir gydymo, ir prevencijos srityse, kad jos būtų geriau finansuojamos ir pasiruošusios kovoti su kita epidemija; ragina valstybes nares skubiai atlikti savo sveikatos priežiūros sistemų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis siekiant užtikrinti, kad jos būtų pasiruošusios galimam naujam COVID-19 protrūkiui ir bet kokiai būsimai sveikatos krizei; ragina Komisiją koordinuoti šį darbą ir nustatyti bendrus parametrus; mano, kad būtina remti viešąją kontrolę pagrindiniuose sektoriuose, įskaitant sveikatos priežiūros įstaigų nacionalizavimą, ir kituose sektoriuose, kurie yra itin svarbūs imantis reagavimo priemonių; ragina perkelti gamybą strateginiuose sektoriuose, kurie yra pernelyg svarbūs, kad juose būtų galima palikti galioti rinkos dėsnius, ypač AAP, tyrimų, vaistų ir medicinos priemonių atveju, ir steigti valstybei priklausančias farmacijos bendroves;

6. ragina valstybes nares ateityje patvirtinti labiau tikslines visuomenės sveikatos ir socialines priemones, taikytinas regioniniu lygmeniu, įskaitant tarpvalstybinius regionus ir euroregionus; pabrėžia, kad naujose su sveikata susijusiose situacijose visuomenės sveikatos strategiją reikėtų koordinuoti ne tik tarp valstybių narių, bet ir su regioninės ir vietos valdžios institucijomis;

7. ragina Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl minimaliųjų kokybiškos sveikatos priežiūros standartų, grindžiamų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis išvadomis; mano, jog pagal tokią direktyvą valstybės narės turėtų ir toliau būti kompetentingos valdyti, organizuoti ir finansuoti savo sveikatos priežiūros sistemas, bet kartu vis dėlto garantuoti pacientų saugą, oraus darbo ir užimtumo standartus sveikatos priežiūros specialistams ir Europos atsparumą pandemijos ir kitų visuomenės sveikatos krizių atvejais; ragina ES teikti pirmenybę visuomenės sveikatos interesams, o ne privačiam pelnui, užtikrinant, kad galimybei naudotis su COVID-19 susijusiomis diagnostikos priemonėmis, gydymo priemonėmis ir vakcinomis nekenktų intelektinės nuosavybės teisės arba panašūs nepagrįsti apribojimai;

8. ragina padidinti rezervo „rescEU“ pajėgumą, įskaitant jo kaupimo ir greitosios medicinos pagalbos komandų pajėgumus; ragina valstybes nares prireikus nacionalizuoti arba rekvizuoti gamybos objektus, kad būtų pagaminti visi reikiami medicinos prietaisai; ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti visomis ES civilinės saugos mechanizmo teikiamomis galimybėmis, kad ateityje būtų užtikrintas pakankamas tiekimas;

9. ragina Komisiją, valstybes nares ir partnerius visame pasaulyje sparčiai ir teisingai užtikrinti vienodas ir įperkamas galimybes naudotis būsimomis COVID-19 vakcinomis ir gydymo priemonėmis, kai jų atsiras, įskaitant privalomą patentų suvienijimą, aktyviai prisidedant prie šių pastangų, visų pirma, derantis tokiose organizacijose, kaip PSO, arba siekiant kurti su COVID-19 susijusias priemones per iniciatyvą „ACT Accelerator“; tuo atveju, jeigu vakcina ar gydymo priemonė būtų sukurta be ES finansavimo ir užpatentuota, prašo Komisijos teikti paramą siekiant paskatinti valstybes nares išardyti galimus monopolius taikant privalomo licencijavimo mechanizmus; ragina Komisiją užtikrinti, kad kovai su pandemija skirtos vakcinos ir gydymo priemonės taptų visuotine viešąja gėrybe, kuria visi galėtų naudotis nemokamai;

10. pažymi, kad reikia skubiai užtikrinti, jog farmacijos patentai nesutrikdytų tiekimų vaistų stygiaus atveju; pažymi, kad reikia užtikrinti būtinų vaistų tiekimo saugumą krizės metu arba per bet kokį dabartinį arba būsimą epidemijos protrūkį pakeičiant vaistų, vakcinų ir medicininės įrangos patentus viešosioms laboratorijoms ir gamintojams išduodamomis licencijomis, siekiant tiekti generines žinomų prekių ženklų vaistų kopijas, kad nereikėtų derėtis su patentų turėtojais; primena Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus, kuris neseniai pareiškė, kad būsimas gydymas nuo COVID-19 yra „viešoji gėrybė“, kuri turėtų būti prieinama visiems, žodžius; įspėja, kad visuomenės sveikatos apsauga nedera su noru pasipelnyti;

11. pabrėžia pacientų įgalėjimo ir į pacientą orientuoto požiūrio svarbą; ragina Komisiją ir valstybes nares gerinti pacientų atstovavimą ir didinti jų indėlį į su sveikatos priežiūros politika susijusių sprendimų priėmimo procesą;

12. ragina Komisiją peržiūrėti Sprendime Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai[4] įtvirtintą bendrų viešųjų pirkimų mechanizmą ir pasiūlyti naują reglamentą, kad bendri viešieji pirkimai sveikatos krizės metu būtų vykdomi greičiau ir veiksmingiau ir būtų užtikrinamos vienodos ir įperkamos galimybės pasinaudoti naujomis gydymo priemonėmis; ragina Komisiją ir valstybes nares, imantis medicininių atsakomųjų priemonių, užtikrinti veiksmingą naudojimąsi bendro pirkimo susitarimu (BPS); ragina išplėsti BPS, kad, be tarpvalstybinės grėsmės sveikatai atvejų, būtų įtraukiamos vakcinos ir vaistai nuo retųjų ligų;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares persvarstyti grynųjų kainų nustatymo ir įvairių vaistų kompensavimo skaidrumo idėją, kad valstybės narės galėtų vienodomis sąlygomis derėtis su gamintojais dėl vaistų, kurie nėra perkami bendrai;

14. ragina sparčiai įgyvendinti ilgam atidėtą Klinikinių tyrimų reglamentą[5] siekiant užtikrinti klinikinių tyrimų rezultatų skaidrumą ir palengvinti didesnio masto tarpvalstybinių klinikinių tyrimų vykdymą;

15. ragina, siekiant spręsti ES ir pasaulio vaistų tiekimo grandinių problemas, parengti pagrįstą ES vaistų strategiją, į kurią reikėtų įtraukti teisėkūros priemones, politiką ir skatinamąsias priemones, skirtas skatinti svarbiausių veikliųjų vaistinių medžiagų ir vaistų gamybą Europoje ir taip užtikrinti jų nuolatinę pasiūlą ir įperkamumą; ragina visas valstybes nares parengti privalomus nacionalinius vaistų ir medicinos priemonių aprašus ir teikti tokią informaciją Komisijai ir Europos vaistų agentūrai (EMA) siekiant užtikrinti, kad būtų galima prognozuoti ir pašalinti trūkumą;

16. ragina Komisiją pasiūlyti peržiūrėtus ECDC įgaliojimus, dėl kurių būtų gerokai padidintas centro biudžetas, darbuotojų skaičius ir kompetencija, kad jis galėtų visuomet, taip pat epidemijų metu, užtikrinti pasaulinio lygio visuomenės sveikatos apsaugą;

17. ragina suteikti EMA didesnį vaidmenį vykdant stebėseną ir užkertant kelią vaistų trūkumui ir koordinuojant ES klinikinių tyrimų rengimą ir patvirtinimą krizių metu; ragina Komisiją užtikrinti, kad jei ES moksliniams tyrimams naudojamos viešosios lėšos, tų tyrimų rezultatai nebūtų apsaugoti intelektinės nuosavybės teisėmis, o pacientams būtų užtikrinama prieinama kuriamų produktų kaina; pabrėžia veiklos, įstaigų ir pasaulio lygmens bendradarbiavimo svarbą viešųjų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje, ir yra susirūpinęs dėl dominuojančio tarptautinių įmonių vaidmens farmacijos sektoriuje; primygtinai ragina visas farmacijos įmones bendromis pastangomis sutelkti duomenis ir žinias siekiant nustatyti, išbandyti, sukurti ir pagaminti vakcinas ir gydymo būdus ligai COVID-19 išgydyti;

18. mano, jog būtina didinti nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų žmogiškuosius išteklius veiksmingai susiejant darbą, teisingą darbo užmokestį ir tinkamas darbo ir apsaugos sąlygas, kartu siekiant jiems užtikrinti būtiną mokymą, kaip reaguoti į tiesioginius su sveikata susijusius poreikius ir tobulinti reagavimo priemones reikalaujant garantuoti sveikatos priežiūrą apskritai; ragina suteikti Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrai didesnį vaidmenį siekiant užtikrinti, kad sveikatos priežiūros darbuotojams nekiltų rizika;

19. ragina sugriežtinti ES sveikatos gaires; ragina, visų pirma, privaloma tvarka skelbti ECDC gaires, susijusias su COVID-19 sveikatos krize, kaip antai dėl mirčių ir pasveikimo atvejų registravimo metodų;

20. ragina Komisiją pasikonsultavus su pilietine visuomene pasiūlyti sukurti Europos sveikatos duomenų erdvę, kurioje turėtų būti visiškai laikomasi Europos duomenų apsaugos sistemos, siekiant pagerinti standartizavimą ir duomenų mainus bei paskatinti tarptautinių sveikatos duomenų standartų priėmimą ir įgyvendinimą; prašo Komisijos oficialiai pripažinti PSO prieigos prie su COVID-19 susijusių technologijų priemonę (C-TAP) ir prisiimant teisinius įsipareigojimus užtikrinti, kad su COVID-19 sveikatos technologijomis, kurioms sukurti buvo naudojamos viešosios moksliniams tyrimams skirtos lėšos, susijusios žinios, intelektinė nuosavybė ir medicinos duomenys būtų į jas įtrauktos; prašo Komisijos ES reglamentuose pateikti išsamius pareiškimus dėl duomenų ir rinkos išimtinumo netaikymo siekiant užtikrinti, kad ES teisės aktais nebūtų ribojamas tiesioginis valstybių narių išduodamų privalomų licencijų veiksmingumas; atkakliai tvirtina, kad reikia sparčiai daryti pažangą atliekant ES sveikatos technologijų vertinimą, siekiant apsaugoti pacientų teises ir sudaryti geresnes galimybes naudotis medicinos paslaugomis, įskaitant medicinos priemones, visose valstybėse narėse;

21. įsipareigoja ir toliau siekti pašalinti sveikatą lemiančius veiksnius, kaip antai tabako vartojimą, alkoholio vartojimą, prastą mitybą, oro taršą, pavojingųjų cheminių medžiagų poveikį ir nelygybę sveikatos srityje, kad sveikatos rezultatai būtų geresni;

22. yra susirūpinęs dėl COVID-19 protrūkio poveikio ir ilgalaikių pasekmių žmonių, visų pirma, pažeidžiamiausių grupių ir pažeidžiamoje padėtyje esančių žmonių, kaip antai pagyvenusių asmenų ir tų, kurių sveikata jau prasta, gerovei visame pasaulyje;

23. primena ypač tragišką COVID-19 poveikį ilgalaikės priežiūros įstaigoms Europoje, kuriose žala buvo padaryta pažeidžiamiausiems visuomenės nariams: kai kuriose valstybėse narėse slaugos namams priskirtina daugiau nei 50 proc. su COVID susijusių mirčių; Apgailestauja dėl to, kad neįgalieji neretai paliekami nuošalyje ir jiems ypač sunku per COVID-19 krizę;

24. pabrėžia, kad siekiant pažaboti viruso plitimą itin svarbu gerinti pabėgėlių gyvenimo sąlygas ir ES, ir už jos ribų; yra susirūpinęs dėl COVID-19 poveikio konflikto paveiktų teritorijų ir vietovių, kuriose gali įvykti gaivalinės nelaimės, gyventojams;

25. ragina Komisiją parengti atsparios Europos strategiją, į kurią reikėtų įtraukti rizikos vertinimo žemėlapį ir galimybes užtikrinti patikimą valdymą ir investicijas sveikatos priežiūros sistemose bei reagavimą į pandemijas Europos lygmeniu, įskaitant atsparias tiekimo grandines ES;

26. ragina valstybes nares skatinti rengti daugiau pagalbos psichinės sveikatos srityje iniciatyvų šios krizės metu ir po jos, atsižvelgiant į izoliavimo sukeliamą stresą, nerimą ir vienišumą, taip pat į ekonominius rūpesčius ir smurtą dėl lyties, turint mintyje tai, kad poveikis moterims yra nevienodas; pabrėžia esminį paramos LGBTQI+ asmenims paslaugų pobūdį, įskaitant pagalbą psichinės sveikatos srityje, tarpusavio paramos grupes ir paramos paslaugas smurto dėl lyties atvejais;

27. ragina valstybes nares analizuoti smurto šeimoje padidėjimą per COVID-19 pandemiją ir atsižvelgti į jį reagavimo planuose ir ekstremaliųjų situacijų atveju ateityje; ragina valstybes nares užtikrinti veiksmingos, įperkamos ir kokybiškos medicinos ir psichologinės pagalbos teikimą nukentėjusiesiems nuo smurto dėl lyties; primena, kad smurtą patiriančioms moterims ir vaikams reikia prieglaudų, kuriose jiems būtų teikiamos tinkamos sveikatos priežiūros paslaugos, teisinė pagalba ir psichologo konsultacijos bei psichoterapijos paslaugos; primena, kad valstybės narės turėtų pakankamai finansuoti moterų prieglaudas ir moterų prieglaudų judėjimą;

28. smerkia tai, kad kai kurios valstybės narės nesugebėjo veiksmingai užtikrinti galimybės saugiai ir laiku pasinaudoti lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių paslaugomis per COVID-19 pandemiją; pabrėžia, kad atsisakymas užtikrinti lytinės bei reprodukcinės sveikatos ir teisių paslaugas, įskaitant saugų ir teisėtą nėštumo nutraukimą, yra smurto prieš moteris ir mergaites forma; pakartoja, kad LGBTI asmenų teisės yra neatsiejama visiško lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių paisymo dalis; ragina visas valstybes nares išnagrinėti, kaip pasirodė jų lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių paslaugos per pandemiją, ir bendradarbiauti siekiant ateityje nustatyti geriausios patirties pavyzdžius atsižvelgiant į kai kurių valstybių narių pavyzdį ieškant gerų novatoriškų būdų teikti lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių paslaugas, įskaitant telemediciną, konsultacijas internetu ir ankstyvą medikamentinį abortą namuose; ragina visas valstybes nares užtikrinti išsamų lytinį švietimą, moterų galimybes naudotis šeimos planavimo priemonėmis ir įvairiomis reprodukcinės ir lytinės sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant šiuolaikinius kontracepcijos metodus, taip pat saugų ir teisėtą abortą, taip pat krizės metu;

29. ragina mokslinių tyrimų srityje taikyti koordinuotą bendradarbiaujamąjį ir atvirą požiūrį suteikiant Komisijai svarbesnį vaidmenį koordinuojant sveikatos srities mokslinius tyrimus siekiant išvengti dubliavimosi ir skatinti mokslinius tyrimus, kad jų rezultatas būtų reikiami vaistai, vakcinos, medicinos priemonės ir įranga; ragina Komisiją imtis visų atitinkamų iniciatyvų, skirtų saugioms ir nemokamoms vakcinoms nuo koronaviruso ir COVID-19 gydymui remti, taip pat užtikrinti, kad tai būtų laisvai prieinama visiems, pasinaudojant visomis būtinomis priemonėmis, įskaitant privalomą licencijavimą, patentų suvienijimą ir privalomą atvirosios prieigos mokslinių tyrimų tvarką;

30. itin palankiai vertina eksponentinį programai „EU4Health“ siūlomo biudžeto didinimą; tačiau pabrėžia, kad ES sveikatos biudžeto didinimas turėtų būti grindžiamas ne tik būsima daugiamete finansine programa (DFP) ir kad siekiant užtikrinti atsparią viešąją sveikatos priežiūrą visiems reikia ilgalaikių investicijų ir įsipareigojimų; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti pakankamus išteklius ECDC, EMA ir Europos maisto saugos agentūrai dabar ir planuojant ilgalaikį biudžetą ateityje;

31. mano, kad visuose teisės aktuose būtina užtikrinti sveikatos ir socialinės politikos papildomumą; mano, jog būtina užtikrinti, kad visuomenės sveikatos strategijoje po COVID-19 pagrindinį vaidmenį atliktų socialiniai veiksniai, kad būtų kovojama su socialine nelygybe ir skurdu, ir užtikrinti, kad niekas neliktų be medicininės pagalbos dabartinės pandemijos sąlygomis arba kalbant apie teisę į sveikatos priežiūrą ir sveikatą apskritai; ragina Komisiją pasiūlyti naują saugos ir sveikatos strateginę programą, įskaitant teisės aktus dėl teisės atsijungti, naują direktyvą dėl su darbu susijusių raumenų ir kaulų sutrikimų ir naują direktyvą dėl psichikos gerovės darbo vietoje siekiant užtikrinti, kad nerimas, depresija ir išsekimas būtų pripažįstami profesinėmis ligomis;

Kova su griežtu taupymu siekiant užtikrinti visų sveikatą

32. ragina panaikinti Europos semestrą ir makroekonominio disbalanso procedūrą siekiant užtikrinti valstybių narių finansinius pajėgumus finansuoti viešąsias paslaugas ir atkūrimo programas; atkakliai tvirtina, kad Komisija neturi liepti valstybėms narėms mažinti biudžetą arba liberalizuoti savo sveikatos priežiūros paslaugas; pabrėžia, kad COVID-19 krizės sunkumą ES iš dalies lėmė pagrindinės Europos semestro procedūros sąlygos, dėl kurių mūsų sveikatos priežiūros sistemos ištuštėjo ir tapo labiau privatizuotos ir neįtraukios;

33. smerkia tai, kad 2011–2018 m. vykdydama Europos semestro procedūrą Komisija pateikė pavienėms valstybėms narėms 63 reikalavimus, kad jų vyriausybės sumažintų sveikatos priežiūros sistemų išlaidas ir (arba) užsakytų ar privatizuotų sveikatos priežiūros paslaugas; ragina atsisakyti neoliberalios politikos ir griežto taupymo ir daug investuoti į visuomenės sveikatos ir socialinės apsaugos sistemas bei jas tobulinti;

34. mano, kad labai svarbu atsisakyti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės modelio, siekiant kurti vaistus ir skirti pakankamą finansavimą viešiems moksliniams tyrimams visuomenės labui;

35. ragina atsisakyti Stabilumo ir augimo pakto, kuris neleido valstybėms narėms tinkamai finansuoti savo sveikatos priežiūros paslaugas, paskatino privatizacijos darbotvarkę ir prisidėjo prie tragiško ES atsako į COVID-19 pandemiją; ragina visiškai atsisakyti griežto taupymo, privatizacijos ir reguliavimo panaikinimo politikos, kuri sužlugdė sveikatos priežiūros sistemas ir padarė žalą dirbantiesiems;

Išorės aspektas

36. ragina į visus prekybos susitarimus įtraukti Europos sanitarinę išimtį, apie kurią pranešama PSO, dėl galimybės pacientams naudotis medicinos įranga ir vaistais, siekiant užtikrinti, kad į sveikatą būtų žiūrima kitaip nei į kitus komercinius produktus; pabrėžia, kad galimybė valstybėms kištis į visuomenės sveikatos sektoriaus reikalus neturėtų būti ribojama;

37. pabrėžia, kad dėl COVID-19 krizės dar labiau išryškėjo ES neoliberalios politikos trūkumai ir valstybių narių koordinavimo ir solidarumo stoka, nes nebuvo laiku imamasi pakankamo masto priemonių, kurių reikėjo didelių sunkumų patiriančioms valstybėms narėms paremti ir ekonomikos ir socialiniam atsigavimui paskatinti;

38. ragina reformuoti Sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS sutartis), kad pietų pusrutulio šalyse būtų užtikrinamos vienodos ir įperkamos galimybės naudotis technologijomis ir vaistais, kurie yra reikalingi jų gyventojams; ragina netaikyti patentų sistemos visuomenės sveikatos priežiūrai reikalingiems vaistams, siekiant užtikrinti, kad neturtingos šalys turėtų juridinę teisę gaminti ir importuoti gyvybei gelbėti skirtų vaistų generines versijas;

°

° °

39. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

 

Atnaujinta: 2020 m. liepos 8 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika