Postup : 2020/2691(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0216/2020

Predkladané texty :

B9-0216/2020

Rozpravy :

PV 08/07/2020 - 21
CRE 08/07/2020 - 21

Hlasovanie :

Prijaté texty :


<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0216/2020</NoDocSe>
PDF 191kWORD 56k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po pandémii COVID-19</Titre>

<DocRef>(2020/2691(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kateřina Konečná, Marc Botenga</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}v mene skupiny GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0216/2020

B9-0216/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po pandémii COVID-19

(2020/2691(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na hodnotenie rizika nákazy COVID-19, ktoré vykonala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), pričom riziko šírenia a riziko vplyvu COVID-19 označila ako „veľmi vysoké“ na celosvetovej úrovni a vypuknutie nákazy charakterizovala ako pandémiu,

 so zreteľom na  manifest WHO pre zdravé a ekologické oživenie po pandémii COVID-19,

 so zreteľom na najnovšiu správu o hrozbách pre prenosné choroby (CDTR) Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a na usmernenia ECDC v oblasti verejného zdravia týkajúce sa COVID-19,

 so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv (EPSP) vyhlásený Parlamentom, Radou a Komisiou 17. novembra 2017,

 so zreteľom na predbežnú hodnotiacu správu Medzinárodnej organizácie práce z 18. marca 2020 s názvom COVID-19 a svet práce: vplyvy a reakcie v rámci politík,

 so zreteľom na Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (rozpočtová dohoda),

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov o globálnej solidarite v boji proti ochoreniu 2019 (COVID-19) z 3. apríla 2020,

 so zreteľom na aktualizovanú správu Konferencie OSN o obchode a rozvoji o šoku spôsobenom ochorením COVID-19 v rozvojových krajinách,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia[1],

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže nový koronavírus, ktorý bol prvýkrát nahlásený v decembri 2019 vo Wu-chane a v súčasnosti je známy ako koronavírus 2 spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm (SARS-CoV-2), sa spolu so súvisiacim ochorením COVID-19 v súčasnosti rozšíril po celom svete a oficiálne bol označený ako pandémia;

B. keďže svet si nemôže dovoliť opakované katastrofy v rozsahu COVID-19, bez ohľadu na to, či by boli vyvolané budúcou pandémiou alebo dôsledkom rastúceho poškodzovania životného prostredia a zmeny klímy;

C. keďže právo na fyzické a duševné zdravie je základným ľudským právom; keďže každá osoba má bez akejkoľvek diskriminácie právo na prístup k modernej a komplexnej zdravotnej starostlivosti; keďže všeobecne dostupná zdravotná starostlivosť je jedným z cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktorý sa všetci signatári zaviazali splniť do roku 2030;

D. keďže v článku 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že pri vymedzovaní a vykonávaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia;

E. keďže systémy verejného zdravotníctva sú pod veľkým tlakom, aby zabezpečili primeranú starostlivosť pre všetkých pacientov; keďže dostávajú čoraz menej finančných prostriedkov a v dôsledku procesov liberalizácie a privatizácie a pravicových úsporných opatrení sú zanedbávané; keďže v dôsledku toho sú menej schopné fungovať v bežných i výnimočných situáciách vrátane súčasnej epidémie COVID-19;

F. keďže zdravotnícki pracovníci boli vystavení neprijateľne vysokému riziku a keďže kríza COVID-19 zmenila pracovné podmienky mnohých pracovníkov v Európe a nastolila nové otázky týkajúce sa zdravia a bezpečnosti na pracovisku;

G. keďže v členských štátoch prevláda znepokojujúci nedostatok lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti, osobných ochranných prostriedkov (OOP), liekov a zdravotníckych pomôcok; keďže tento nedostatok sa medzi jednotlivými krajinami značne líši; keďže nedostatočná dostupnosť OOP výrazne prispela k šíreniu vírusu a ohrozila najmä životy mnohých pracovníkov v prvej línii, ba dokonca viedla k smrti;

H. keďže odhadom dve miliardy ľudí na celom svete nemajú prístup k základným liekom;

I. keďže EÚ v úzkej spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami v posledných desaťročiach zavádzala neoliberálne reformy, ktoré drasticky znížili vládne výdavky, čo viedlo k katastrofálnym účinkom na verejné zdravotné systémy;

J. keďže USA údajne nakúpili viac ako 90 % svetových dodávok širokospektrálneho antivírusového lieku remdesivir, čo je jediná súčasná osvedčená liečba pre ochorenie COVID-19; keďže generické alternatívy liekov existujú, ale patentové zákony obmedzujú ich používanie; keďže viaceré farmaceutické spoločnosti boli obvinené z prípravy prednostného prístupu k terapiám a očkovacím látkam proti ochoreniu COVID-19 pre uchádzača s najvyššou ponukou;

K. keďže predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen 24. apríla 2020 prisľúbila, že budúca vakcína pre ochorenie COVID-19 bude „náš univerzálny, spoločný majetok“; keďže porazenie pandémie ako je COVID-19 si bude vyžadovať, aby boli budúce vakcíny a liečba všeobecne prístupné; keďže toto je nielen záležitosťou spravodlivosti, ale aj otázkou verejného zdravia;

L. keďže očkovacia látka proti detskej obrne bola prinesená na trh bez patentu a táto choroba bola v mnohých regiónoch sveta odstránená; keďže vláda Južnej Afriky pod vedením Nelsona Mandelu bola nútená využiť dostupnosť nútených licencií na presadzovanie cenovo dostupných a kvalitných generických ekvivalentov, aby sa zabránilo tomu, že nadnárodným farmaceutickým spoločnostiam sa budú platiť prehnané ceny za používanie patentov na liečbu HIV;

M. keďže vakcinačná stratégia EÚ sa vo veľkej miere opiera o predkupné zmluvy, ale neuvádza sa v nej ani výslovne cena, keď budú dostupné; keďže výrobné náklady na farmaceutický výrobok musia byť posudzované nezávisle a musia byť plne transparentné, pokiaľ ide o využívanie verejných prostriedkov súkromnými príjemcami;

N. keďže Komisia podnikla rôzne iniciatívy v úsilí o pôsobenie proti COVID-19, ako napríklad prostredníctvom výskumného programu Horizont 2020, iniciatívy pre inovačné lieky (IMI), Európskej investičnej banky (EIB) a globálnych prísľubov v rámci globálneho programu Coronavirus Global Response, na ktoré sa doteraz získala suma 9,8 miliardy EUR;

O. keďže výskumní pracovníci na celom svete vyvíjajú očkovacie látky a liečby a často využívajú obrovské sumy verejných prostriedkov;

P. keďže viaceré členské štáty zaviedli alebo rozšírili právne predpisy umožňujúce obmedzenie práv duševného vlastníctva; keďže je známe, že farmaceutické spoločnosti využívajú patenty na obmedzenie prístupu k účinnej liečbe a vyliečeniu na úkor nespočetného počtu životov v Európe a na celom svete; keďže veľké farmaceutické spoločnosti by nemali profitovať z tejto pandémie na úkor zdravia ľudí; keďže pravidlá EÚ týkajúce sa údajov a trhovej exkluzivity umožňujú predĺženie patentovej ochrany až na 10 rokov;

Q. keďže nariadenie (ES) č. 816/2006 o udeľovaní nútených licencií na patenty týkajúce sa výroby farmaceutických výrobkov určených na vývoz[2] a nariadenie (EÚ) 2019/933, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 469/2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá[3] obsahujú výnimky týkajúce sa ochrany údajov a výhradného práva na trhu; keďže tieto výnimky sú neprimerane obmedzené;

R. keďže pandémia COVID-19 preukázala vzájomnú previazanosť medzi ľudským zdravím a zdravím našej planéty; keďže výskyt zoonotických ochorení, ktoré sa prenášajú zo zvierat na človeka, sa zhoršuje zmenou klímy a zhoršovaním stavu životného prostredia;

Ochrana prírody pre udržateľný Plán obnovy po pandémii COVID-19

1. pripomína, že posilnenie verejného poskytovania všeobecnej zdravotnej starostlivosti je najlepším spôsobom boja proti celosvetovým epidémiám a za ochranu našich spoločností; zdôrazňuje, že najlepším liekom je prevencia; vyzýva na úplné vykonávanie zásady „jedno zdravie“, ktorá uznáva, že ľudské zdravie, zdravie zvierat a životné prostredie sú úzko prepojené; pripomína význam zdravia vo všetkých politikách; so znepokojením konštatuje, že rastúce celosvetové teploty a ničenie biotopov a biodiverzity môžu značne zvýšiť riziko výskytu zoonotických chorôb pre verejné zdravie; zdôrazňuje, že je potrebné výrazne zintenzívniť úsilie o zastavenie globálneho otepľovania a straty biodiverzity a biotopov; žiada, aby sa európske referenčné siete rozšírili o infekčné choroby a zoonózy;

2. zdôrazňuje, že zatiaľ čo zoonotické ochorenia jestvovali vždy, spôsob chovu, obchodovania a spotreby zvierat v súčasnosti výrazne zvyšuje hrozbu zvierat pre verejné zdravie; vyzýva na zásadnú zmenu spoločnej poľnohospodárskej politiky s cieľom stimulovať agroekologické poľnohospodárstvo, znížiť počet hospodárskych zvierat, ako aj výrobu a spotrebu mäsa a mliečnych výrobkov v EÚ a pomôcť predchádzať zoonotickým ohniskám nákazy;

3. zdôrazňuje, že odporúčania vyhlásenia WHO o zdravom a ekologickom oživení po pandémii COVID-19 sa musia v plnej miere vykonávať na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni; vyzýva Komisiu, aby urýchlene zverejnila oznámenie, v ktorom sa bude venovať každému z týchto šiestich kľúčových odporúčaní a vyjadrí sa k tomu, ako zabezpečí ich plné vykonávanie:

 i)  ochrana a zachovanie zdroja ľudského zdravia – prírody;

 ii)  investovanie do základných služieb, od vody a hygieny po čistú energiu v zariadeniach zdravotnej starostlivosti;

 iii)  zabezpečenie rýchlej a zdravej transformácie energetiky;

 iv)  podpora zdravých a udržateľných potravinových systémov;

 v)  budovanie zdravých a obývateľných miest;

 vi) ukončenie používania peňazí daňovníkov na financovanie znečistenia;

Napredovanie v oblasti verejného zdravia

4. varuje, že ochrana verejného zdravia sa nezhoduje so sledovaním zisku, ktorý sa bude vždy dosahovať na úkor blahobytu ľudí; zastáva názor, že verejné zdravotné služby by mali byť bezplatné, kvalitné a univerzálne; považuje za nevyhnutné, aby sa zvýšili rozpočty členských štátov na zdravotníctvo;

5. domnieva sa, že systémy verejného zdravotníctva sa musia posilniť tak v ich liečebnom, ako aj preventívnom rozmere, aby boli lepšie vybavené a financované na riešenie ďalšej epidémie; vyzýva členské štáty, aby urýchlene vykonali záťažové testy svojich systémov zdravotnej starostlivosti s cieľom overiť, či sú pripravené na možný opätovný výskyt ochorenia COVID-19 a na akúkoľvek budúcu zdravotnú krízu; vyzýva Komisiu, aby koordinovala túto činnosť a vytvorila spoločné parametre; domnieva sa, že treba podporovať verejnú kontrolu kľúčových sektorov vrátane znárodnenia zariadení zdravotnej starostlivosti a ďalších odvetví, ktoré majú zásadný význam pre reakciu; vyzýva na presun výroby pre strategické odvetvia, ktoré sú príliš dôležité na to, aby boli ponechané na trhu, najmä v prípade OOP, skúšania, liekov a zdravotníckych pomôcok, a na vytvorenie verejných farmaceutických spoločností;

6. vyzýva členské štáty, aby v budúcnosti prijali cielenejšie opatrenia v oblasti verejného zdravia a sociálne opatrenia uplatniteľné na regionálnej úrovni vrátane cezhraničných regiónov a euroregiónov; zdôrazňuje, že vo vznikajúcich zdravotných situáciách by sa stratégia v oblasti verejného zdravia mala koordinovať nielen medzi členskými štátmi, ale aj s regionálnymi a miestnymi orgánmi;

7. vyzýva Komisiu, aby navrhla smernicu o minimálnych normách pre kvalitnú zdravotnú starostlivosť založenú na zisteniach záťažových testov; domnieva sa, že v tejto smernici by sa mala zachovať právomoc členských štátov v oblasti riadenia, organizácie a financovania ich systémov zdravotnej starostlivosti, avšak pri zaistení bezpečnosti pacientov, dôstojných pracovných a zamestnaneckých noriem v prípade zdravotníckych pracovníkov, ako aj odolnosti Európy voči pandémiám a iným krízam v oblasti verejného zdravia; vyzýva EÚ, aby uprednostňovala záujem verejného zdravia pred súkromným ziskom tým, že zabezpečí, aby práva duševného vlastníctva alebo podobné neprimerané obmedzenia nebránili v prístupe k diagnostike, terapeutike a očkovacím látkam súvisiacim s ochorením COVID-19;

8. vyzýva na posilnenie kapacít rescEU vrátane zásob v systéme a kapacít núdzových zdravotníckych tímov; naliehavo vyzýva členské štáty, aby na účely výroby všetkých potrebných zdravotníckych pomôcok v prípade potreby znárodnili alebo zabavili výrobné prevádzky; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využila všetky možnosti v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany na zabezpečenie primeraných zásob v budúcnosti;

9. vyzýva Komisiu, členské štáty a globálnych partnerov, aby zabezpečili rýchly, spravodlivý, rovnaký a cenovo dostupný prístup k budúcim očkovacím látkam a liekom proti ochoreniu COVID-19 hneď, ako budú k dispozícii, vrátane povinných patentových združení, aktívnym prispievaním k tejto snahe, najmä počas rokovaní v orgánoch, ako je WHO, alebo na účely spustenia nástrojov COVID-19 prostredníctvom nástroja ACT Akcelerátor; žiada Komisiu, aby poskytla podporu v prípade, že sa vyvinie očkovacia látka alebo liečba bez financovania z prostriedkov EÚ a následne bude patentovaná, s cieľom nabádať členské štáty, aby odstránili možné monopoly prostredníctvom povinných licenčných mechanizmov; vyzýva Komisiu, aby zaručila, aby očkovacie látky proti pandémii a liečba boli globálnym verejným statkom, ktorý je voľne dostupný pre všetkých;

10. zdôrazňuje naliehavú potrebu zabezpečiť, aby farmaceutické patenty nebránili dodávkam v prípade nedostatku liekov; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť nevyhnutné dodávky v čase krízy alebo počas akéhokoľvek súčasného a budúceho vypuknutia epidémie nahradením farmaceutických patentov na lieky, očkovacie látky a zdravotnícke vybavenie licenciami pre verejné laboratóriá a výrobcov na dodávanie generických kópií značkových výrobkov bez potreby rokovať s držiteľmi patentov; pripomína slová generálneho tajomníka OSN, ktorý nedávno uviedol, že budúca liečba ochorenia COVID-19 je „verejným statkom“, ktorý by sa mal sprístupniť všetkým; varuje, že ochrana verejného zdravia je nezlučiteľná so snahou o dosiahnutie zisku;

11. zdôrazňuje význam posilnenia postavenia pacientov a prístupu zameraného na pacienta; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili zastúpenie pacientov a ich vstup do rozhodovacieho procesu v oblasti politík zdravotnej starostlivosti;

12. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala spoločný mechanizmus verejného obstarávania podľa rozhodnutia č. 1082/20213/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia[4] a navrhla nové nariadenie s cieľom zabezpečiť, že spoločné verejné obstarávanie bude počas zdravotných kríz rýchlejšie a účinnejšie, čím by sa zabezpečil rovnaký a cenovo dostupný prístup k novým spôsobom liečby; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili účinné využívanie dohody o spoločnom obstarávaní pre lekárske protiopatrenia; žiada, aby sa rozšíril rozsah pôsobnosti SPZ tak, aby presahovala cezhraničné situácie ohrozenia zdravia s cieľom zahrnúť očkovacie látky a lieky na zriedkavé choroby;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prehodnotili myšlienku transparentnosti stanovovania čistých cien a čistej úhrady rôznych liekov s cieľom umožniť členským štátom rovnaké postavenie pri rokovaniach s výrobcami o liekoch, ktoré sa neobstarávajú spoločne;

14. požaduje urýchlené vykonávanie dlho odkladaného nariadenia o klinickom skúšaní[5] s cieľom zabezpečiť transparentnosť výsledkov klinického skúšania a uľahčiť rozsiahlejšie cezhraničné klinické skúšanie;

15. požaduje silnú farmaceutickú stratégiu EÚ na riešenie problémov v rámci EÚ a svetových farmaceutických dodávateľských reťazcov, ktorá by mala zahŕňať legislatívne opatrenia, politiky a stimuly na podporu výroby základných účinných farmaceutických látok a liekov v Európe, aby bola zaručená ponuka a cenovo dostupný prístup za každých okolností; žiada, aby sa v každom členskom štáte zaviedli povinné vnútroštátne zoznamy liekov a zdravotníckych pomôcok a aby boli Komisii a Európskej agentúre pre lieky (EMA) oznámené informácie, aby sa zabezpečilo, že akýkoľvek nedostatok sa dá predvídať a riešiť;

16. vyzýva Komisiu, aby navrhla revíziu mandátu ECDC, ktorý výrazne zvýši rozpočet, počet zamestnancov a právomoci centra, čo mu umožní neustále zabezpečovať ochranu verejného zdravia na svetovej úrovni, a to aj počas epidémií;

17. požaduje silnejšiu úlohu agentúry EMA pri monitorovaní a predchádzaní nedostatku liekov a pri koordinácii navrhovania a schvaľovania klinického skúšania EÚ v čase krízy; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že ak sú na výskum vynaložené verejné prostriedky EÚ, na výsledky tohto výskumu sa nevzťahujú práva duševného vlastníctva a pre pacientov je zabezpečená cenová dostupnosť vyvinutých produktov; zdôrazňuje význam činností, inštitúcií a spolupráce na medzinárodnej úrovni v oblasti výskumu a vývoja, pričom vyjadruje znepokojenie nad dominantnou úlohou nadnárodných spoločností vo farmaceutickom sektore; naliehavo vyzýva všetky farmaceutické spoločnosti, aby zjednotili svoje údaje a poznatky v rámci spoločného úsilia identifikovať, testovať, vyvíjať a vyrábať vakcíny a lieky na potlačenie ochorenia COVID-19;

18. domnieva sa, že je nevyhnutné posilniť ľudské zdroje vo vnútroštátnych systémoch zdravotníctva s účinnými pracovnými väzbami, spravodlivými mzdami a primeranými pracovnými podmienkami a podmienkami ochrany s dvojakým cieľom, a to poskytnúť im potrebnú odbornú prípravu s cieľom reagovať na bezprostredné potreby v oblasti zdravia a posilniť reakciu na dopyt po všeobecnej zdravotnej starostlivosti; žiada, aby sa posilnila úloha Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s cieľom zabezpečiť, aby zdravotnícki pracovníci neboli vystavení riziku;

19. žiada, aby sa posilnili usmernenia EÚ v oblasti zdravia; vyzýva najmä na povinné zverejňovanie usmernení ECDC súvisiacich s krízou v oblasti zdravia COVID-19, napríklad pokiaľ ide o metódy zaznamenávania úmrtí a uzdravení;

20. vyzýva Komisiu, aby po konzultácii s občianskou spoločnosťou navrhla vytvorenie európskeho priestoru pre zber údajov o zdraví, ktorý by mal plne rešpektovať európsky rámec ochrany údajov, s cieľom zlepšiť štandardizáciu a výmenu údajov a prijatie a presadzovanie medzinárodných noriem v oblasti zdravotných údajov; žiada Komisiu, aby oficiálne uznala spoločný technologický fond pre COVID-19 (COVID-19 Technology Access Pool, C-TAP) a aby prostredníctvom zákonných povinností zabezpečila, aby v ňom boli zahrnuté všetky poznatky, duševné vlastníctvo a zdravotné údaje týkajúce sa zdravotníckych technológií súvisiacich s COVID-19, ktoré boli vypracované s verejnými výskumnými fondmi; žiada Komisiu, aby zaviedla rozsiahle výnimky z dátovej a trhovej exkluzivity v nariadeniach EÚ s cieľom zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ neobmedzovali okamžitú účinnosť nútených licencií vydaných členskými štátmi; trvá na rýchlom pokroku v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA) v EÚ s cieľom chrániť práva pacientov a zlepšiť prístup k liekom vrátane zdravotníckych pomôcok vo všetkých členských štátoch;

21. zaväzuje sa k tomu, že bude naďalej riešiť zdravotné faktory, ako sú fajčenie, konzumácia alkoholu, zlá výživa, znečistenie ovzdušia, vystavenie nebezpečným chemickým látkam a nerovnosti v oblasti zdravia, s cieľom zlepšiť výsledky v oblasti zdravia;

22. je znepokojený vplyvom vypuknutia epidémie COVID-19 a jej dlhodobými dôsledkami na dobré životné podmienky ľudí na celom svete, najmä najzraniteľnejších skupín a ľudí v zraniteľných situáciách, ako sú staršie osoby a osoby so zlým zdravotným stavom;

23. pripomína mimoriadne tragický vplyv, ktorý má COVID-19 na zariadenia pre seniorov v Európe, ktorý postihol najzraniteľnejšie osoby v spoločnosti, pričom v niektorých členských štátoch tvorili domovy s opatrovateľskou starostlivosťou viac ako 50 % úmrtí súvisiacich s COVID-19; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že na osoby so zdravotným postihnutím sa často zabúdalo a osobitne trpeli počas krízy COVID-19;

24. zdôrazňuje, že zlepšenie životných podmienok utečencov v rámci EÚ aj mimo nej má rozhodujúci význam pre boj proti šíreniu tohto vírusu; vyjadruje znepokojenie nad vplyvom COVID-19 na obyvateľstvo v oblastiach zasiahnutých konfliktom a prostrediach náchylných na prírodné katastrofy;

25. vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégiu pre odolnú Európu, ktorá by mala zahŕňať mapu hodnotenia rizika a možnosti na zabezpečenie spoľahlivého riadenia systémov zdravotnej starostlivosti a investície do nich, ako aj reakcie na pandémie na európskej úrovni vrátane odolných dodávateľských reťazcov v EÚ;

26. vyzýva členské štáty, aby počas tejto krízy a po nej podporovali iniciatívy na podporu duševného zdravia vzhľadom na stres, úzkosť a osamelosť spôsobené obmedzením sociálnych kontaktov, ako aj ekonomické obavy a rodovo motivované násilie, pričom sa zohľadní rozdielny vplyv na ženy; zdôrazňuje zásadnú povahu podporných služieb pre LGBTQI+ osoby vrátane podpory duševného zdravia, skupín partnerskej podpory a podporných služieb pre obete rodovo motivovaného násilia;

27. naliehavo vyzýva členské štáty, aby analyzovali nárast domáceho násilia počas pandémie COVID-19 a aby ho zohľadnili v plánoch reakcie, ako aj v budúcich núdzových situáciách; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili poskytovanie účinnej, cenovo dostupnej a kvalitnej lekárskej a psychologickej podpory obetiam rodovo motivovaného násilia; pripomína, že ženy a deti, ktoré zažili násilie, potrebujú osobitné azylové domy s primeranou zdravotnou starostlivosťou, právnou pomocou a psychologickým poradenstvom a terapiou; pripomína, že azylové domy pre ženy a hnutia pre ženy by mali dostať primerané finančné prostriedky zo strany členských štátov;

28. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré členské štáty počas pandémie COVID-19 účinne nezabezpečili bezpečný a včasný prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam; opätovne potvrdzuje, že odopieranie prístupu k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia a právam vrátane bezpečného a legálneho umelého prerušenia tehotenstva je jednou z foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách; opakuje, že práva LGBTI osôb sú neoddeliteľnou súčasťou úsilia o úplné rešpektovanie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv; naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby analyzovali, ako sa počas pandémie darilo ich službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, a aby spolupracovali pri hľadaní najlepších postupov do budúcnosti, a to so zreteľom na príklad niekoľkých krajín, ktoré našli dobré a inovačné spôsoby poskytovania služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane telemedicíny, online konzultácií a dostupnosti prípravkov na včasné prerušenie tehotenstva z domu; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili komplexnú sexuálnu výchovu, bezprostredný prístup žien k plánovaniu rodiny a celú škálu služieb v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia vrátane moderných metód antikoncepcie a bezpečného a legálneho umelého prerušenia tehotenstva aj v časoch krízy;

29. vyzýva na koordinovaný prístup založený na spolupráci a otvorenosti v oblasti výskumu s výraznejšou úlohou Komisie pri koordinácii zdravotného výskumu, aby sa zabránilo duplicite a podporoval výskum zameraný na výsledky vrátane potrebných liekov, očkovacích látok, zdravotníckych pomôcok a zariadení; žiada Komisiu, aby prijala všetky relevantné iniciatívy s cieľom zaručiť prístupnosť a dostupnosť všetkých bezpečných bezplatných očkovacích látok proti koronavírusu, ako aj liečbu ochorenia COVID-19 s využitím všetkých potrebných nástrojov vrátane povinných licencií, združovania patentov a povinných režimov voľne prístupného výskumu;

30. rozhodne víta exponenciálne zvýšenie navrhovaného rozpočtu na nový program EU4Health; zdôrazňuje však, že navýšenie rozpočtu EÚ pre oblasť zdravia by sa nemalo obmedziť na nadchádzajúci viacročný finančný rámec (VFR), ale že na zaručenie odolnej zdravotnej starostlivosti pre verejnosť sú potrebné dlhodobé investície a záväzky; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili dostatočné zdroje pre ECDC, EMA a Európsku agentúru pre bezpečnosť potravín, a to v súčasnosti aj v budúcom dlhodobom rozpočte;

31. domnieva sa, že vo všetkých právnych predpisoch sa musí zaručiť komplementárnosť medzi zdravotnou a sociálnou politikou; považuje to za potrebné na zabezpečenie toho, aby sociálne determinanty prevládali v stratégii v oblasti verejného zdravia na obdobie po pandémii COVID-19, na boj proti sociálnym nerovnostiam a chudobe a na zabezpečenie toho, aby nikto nebol vylúčený z lekárskej podpory, a to ani v súvislosti so súčasnou pandémiou, ani pokiaľ ide o právo na zdravotnú starostlivosť a zdravotnú starostlivosť vo všeobecnosti; vyzýva Komisiu, aby navrhla ďalšiu nový strategický rámec v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti vrátane právnych predpisov o práve na odpojenie, novej smernice o poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacom s prácou a novej smernice o duševnom zdraví na pracovisku s cieľom uznať úzkosť, depresiu a syndróm vyhorenia ako choroby z povolania;

Boj proti úsporným opatreniam s cieľom zabezpečiť zdravie všetkých

32. vyzýva na zrušenie postupu európskeho semestra a postupu pri makroekonomickej nerovnováhe s cieľom poskytnúť členským štátom finančné prostriedky na financovanie verejných služieb a programov obnovy; trvá na tom, že úlohou Komisie nie je hovoriť členským štátom, aby znížili alebo liberalizovali svoje zdravotnícke služby; zdôrazňuje, že závažnosť krízy v súvislosti s krízou COVID-19 v EÚ je čiastočne spôsobená východiskovými podmienkami, ktoré sú vynútené postupom európskeho semestra a narušili systémy zdravotnej starostlivosti a viedli k viac sprivatizovaným, vylučujúcim zdravotníckym systémom;

33. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že od roku 2011 do roku 2018 Komisia prostredníctvom európskeho semestra predložila jednotlivým členským štátom 63 požiadaviek, aby ich vlády znížili výdavky na zdravotnú starostlivosť a/alebo externalizovali alebo privatizovali zdravotnícke služby; vyzýva na zvrátenie neoliberálnych politík a úsporných opatrení so značnými investíciami a posilnením verejného zdravotníctva a systémov sociálneho zabezpečenia;

34. považuje za nevyhnutné upustiť od modelu verejno-súkromného partnerstva pre vývoj liekov a dostatočne financovať verejný výskum v oblasti liekov pre verejný prospech;

35. vyzýva na upustenie od Paktu stability a rastu, ktorý bráni členským štátom riadne financovať svoje služby zdravotnej starostlivosti, ktorý viedol k programu privatizácie a prispel ku katastrofálnej reakcii EÚ na pandémiu COVID-19; vyzýva na očistenie od politík založených na úsporných opatreniach, privatizácii a deregulácii, ktoré boli pre zdravotnícke systémy zdrvujúce a poškodili pracujúcich ľudí;

Vonkajší rozmer

36. žiada, aby sa európska sanitárna výnimka oznámená WTO zahrnula do všetkých obchodných dohôd, pokiaľ ide o prístup k patentom na zdravotnícke prístroje a lieky, s cieľom zabezpečiť, aby sa s nimi zaobchádzalo inak ako s inými komerčnými produktmi; zdôrazňuje, že by sa nemali zaviesť žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o možnosť štátov zasahovať do sektora verejného zdravotníctva;

37. zdôrazňuje, že kríza COVID-19 ďalej odhalila neoliberálne politiky EÚ a chýbajúcu koordináciu a solidaritu medzi členskými štátmi, keďže opatrenia potrebné na podporu členských štátov, ktoré sa ocitli vo výrazných ťažkostiach, a na podporu hospodárskeho a sociálneho oživenia sa neprijali včas a boli nedostatočné;

38. žiada reformu Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS), aby krajiny globálneho juhu mohli získať spravodlivý a cenovo dostupný prístup k technológiám a liekom, ktoré potrebujú ich ľudia; žiada, aby boli lieky pre širokú verejnosť vyňaté z patentového systému s cieľom zabezpečiť, aby mali chudobné krajiny zákonné právo na výrobu a dovoz generických verzií liekov na záchranu života;

°

° °

39. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

 

[1] Prijaté texty, P9_TA(2019)0078.

[2] Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 1.

[3] Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2019, s. 1.

[4] Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1.

[5] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 1.

Posledná úprava: 8. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia