Πρόταση ψηφίσματος - B9-0217/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0217/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19

6.7.2020 - (2020/2691(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Alexandr Vondra
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2020/2691(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0217/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0217/2020
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0217/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19

(2020/2691(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 6, 114 και 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αφορούν συγκεκριμένα την πολιτική υγείας και ότι πολιτική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία άρχισε να εφαρμόζεται μόλις στη δεκαετία του 1990 ως απάντηση σε πολλαπλές κρίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αποτελεί τομέα πολιτικής όπου η Ένωση στηρίζει ή συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών (άρθρο 6 της ΣΛΕΕ), ορίζοντας ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου»·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια στον τομέα της δημόσιας υγείας συνιστούν τομέα όπου η Ένωση έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα με τα κράτη μέλη (άρθρο 4 της ΣΛΕΕ)·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διττός χαρακτήρας των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δημόσιας υγείας αντικατοπτρίζεται στα διάφορα μέτρα που μπορεί να λάβει δυνάμει του άρθρου 168 της ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί, για παράδειγμα, να εγκρίνει μέτρα εναρμόνισης για τον καθορισμό υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τα όργανα, τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης, τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, και μπορεί επίσης να θεσπίζει μέτρα προστασίας στον υγειονομικό και φυτοϋγειονομικό τομέα (άρθρο 168 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα ενθάρρυνσης για την προστασία και τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας – λ.χ. για την καταπολέμηση κάποιας σοβαρής μάστιγας για την υγεία με διασυνοριακή διάσταση, και για την παρακολούθηση, την έγκαιρη προειδοποίηση και την καταπολέμηση σοβαρών απειλών για την υγεία – καθώς και μέτρα που έχουν ως άμεσο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας από το κάπνισμα και την κατάχρηση οινοπνεύματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναρμόνιση των εθνικών νόμων και κανονισμών σε αυτούς τους τομείς εξαιρείται (άρθρο 168 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ)·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της δημόσιας υγείας μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού (άρθρο 168 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ)·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επανειλημμένα αποφανθεί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιδιώξει τους στόχους δημόσιας υγείας μέσω της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, επικαλούμενη το άρθρο 114 ως νομική βάση·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΛΕΕ αναγνωρίζει κατηγορηματικά ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας και για την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και της κατανομής των πόρων που διατίθενται σε αυτά·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) είναι όλοι εκτελεστικοί οργανισμοί με σημαντικά καθήκοντα δημόσιας υγείας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/24/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους ένας ασθενής μπορεί να μεταβεί σε άλλο κράτος μέλος για να λάβει ιατρική περίθαλψη και να συνεχίσει να δικαιούται επιστροφή των εξόδων του·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα στον τομέα της υγείας χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και το επικείμενο πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία και το επικείμενο πρόγραμμα EU4Health, καθώς και από άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την πολιτική για τη δημόσια υγεία εντός των υφιστάμενων παραμέτρων των Συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις για τη δημόσια υγεία στο πλαίσιο των Συνθηκών εξακολουθούν να υποχρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την εκπλήρωση δεσμεύσεων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται ευρέως ότι η πρόσβαση στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και ο καλύτερος συντονισμός και προώθηση των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης και του αποθεματικού ικανοτήτων του στο πλαίσιο του rescEU, δοκιμάστηκαν στα όριά τους κατά την κρίση COVID-19, καθυστερώντας αδικαιολόγητα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες δημογραφικές τάσεις, η πρόσβαση στην καινοτομία, η καλύτερη πρόσβαση σε θεραπεία για όλους, ο υψηλός επιπολασμός χρόνιων παθήσεων, η ηλεκτρονική υγεία/ψηφιοποίηση και η βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης έχουν εντείνει την εστίαση στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημόσια υγεία·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου δύο τρίτα των ενεργών λοιμωδών νοσημάτων του ανθρώπου είναι ζωοανθρωπονόσοι, δηλαδή μεταδίδονται από τα ζώα·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη συλλογή δεδομένων σχετικά με την COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν καταστήσει δύσκολη τη σύγκριση δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της COVID-19 έχει καταδείξει τη σημασία των τεκμηριωμένων πολιτικών για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών για την πρόληψη και τη θεραπεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προληπτικά μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά και να διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την υγεία·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία COVID-19 κατέδειξε την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω ο συντονισμός μεταξύ έρευνας και αναλογικής δημοσιονομικής στήριξης, μεταξύ άλλων, για την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπευτικών αγωγών, και την ανάγκη να εξορθολογιστεί, αναλογικά, το\ σύστημα έγκρισης φαρμάκων και/ή εμβολίων, χωρίς συμβιβασμούς στις εγγυήσεις για τη δημόσια υγεία·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής επένδυση στην επιστήμη για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση σύγχρονων και ασφαλών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικροβιακή αντοχή συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την ευημερία των ανθρώπων στην ΕΕ και το περιβάλλον, επηρεάζοντας, μεταξύ άλλων, τον γεωργικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης αντιβιοτικών, γεγονός που τελικά θα οδηγήσει σε υψηλότερα ποσοστά βακτηριακής αντοχής, τα οποία θα παραμείνουν υψηλά, ακόμη και μετά την ύφεση της πανδημίας·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός κοινής προμήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 για την αγορά μέσων ατομικής προστασίας, διαγνωστικών κιτ, αναπνευστήρων και κάποιων φαρμάκων, παρόλο που η διαδικασία έχει αποδειχθεί ότι είναι περισσότερο παρατεταμένη και λιγότερο αποτελεσματική από το αναμενόμενο·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της COVID-19 άλλαξε τις συνθήκες εργασίας πολλών εργαζομένων στην ΕΕ και έχει εγείρει νέα ερωτήματα όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 στον τομέα της υγείας, έγιναν πολλές ειδικές ρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και η δημιουργία νέων συστάσεων για τη θεραπεία ασθενών και για την αποστολή εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε άλλα κράτη μέλη·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων εξαρτώνται από δραστικές φαρμακευτικές ουσίες ή γενόσημα που παρασκευάζονται σε τρίτες χώρες για την ικανότητα παραγωγής, την προμήθεια δραστικών φαρμακευτικών συστατικών (ΔΦΟ) και ως πρώτες ύλες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαγορεύσεις εξαγωγών που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 στον τομέα της υγείας επισήμαναν τους κινδύνους της εξάρτησης από αυτές τις αλυσίδες εφοδιασμού·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ ζουν με κάποια σπάνια και παραμελημένη ασθένεια και διαθέτουν περιορισμένη πληροφόρηση για την ασθένεια και τα δικαιώματά τους, με περιορισμένες θεραπείες στη διάθεσή τους και υψηλό επίπεδο ψυχολογικής, κοινωνικής και οικονομικής ευπάθειας·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψυχολογικές επιπτώσεις της COVID-19 επισημαίνονται σε πολλές εκθέσεις και μελέτες και ότι οι άνθρωποι όλων των ηλικιών έχουν επηρεαστεί από τις απαιτήσεις κοινωνικής απομόνωσης που επιβλήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα για να σταματήσει η εξάπλωση του ιού·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας και περίθαλψης των ηλικιωμένων·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος είναι η δεύτερη βασική αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο και ευθύνεται για περίπου 9,6 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν κάθε οικογένεια στην ΕΕ πλήττεται από την ασθένεια αυτή·

ΚΘ λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες για την ενίσχυση του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης στην ΕΕ, απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις όσον αφορά την ασφάλεια των ασθενών και, ειδικότερα, την αναγνωσιμότητα των φυλλαδίων που περιέχουν τα προϊόντα, τα οποία θα πρέπει να είναι σαφή, ευανάγνωστα και αντικειμενικά·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και ο αντίκτυπός της στη δημόσια υγεία προκαλεί εντεινόμενη ανησυχία· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τα οφέλη και τους κινδύνους της ανοσοποίησης όταν οργανώνονται και υλοποιούνται προγράμματα εμβολιασμού στα κράτη μέλη·

1. επικροτεί την εισαγωγή πιο ευέλικτων κανόνων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης στην προσπάθεια να μετριαστούν οι ελλείψεις και να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των φαρμάκων μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής των διαφόρων μορφών συσκευασίας, μιας διαδικασίας επαναχρησιμοποίησης για την έγκριση των κατόχων άδειας κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος, της παράτασης της ισχύος των πιστοποιητικών ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, των μεγαλύτερων περιόδων λήξης ισχύος, της χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων κ.λπ.· καλεί την Επιτροπή, τον EMA και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να παρακολουθούν στενά τη χρήση αυτών των ρυθμίσεων, να διασφαλίζουν ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια των ασθενών και να τις εφαρμόζουν σε περίπτωση προβλημάτων ή ελλείψεων· εκφράζει επίσης ικανοποίηση, εν προκειμένω, για την πρόσφατη παράταση της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα·

2. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ετοιμότητα κάθε κράτους μέλους για την αντιμετώπιση της επιδημίας και να διατηρήσει την αλληλεγγύη σε ολόκληρη την ΕΕ των 27, σε πλήρη συμφωνία με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ·

3. χαιρετίζει την πρόταση για τη δημιουργία του προγράμματος EU4Health και στηρίζει ένα καλύτερα χρηματοδοτούμενο, αυτόνομο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία, με ικανότητα αντιμετώπισης μελλοντικών πανδημιών και απειλών για την υγεία, και δεσμεύεται επίσης για την ταχεία υλοποίησή του· σημειώνει ότι το EU4Health θα στηρίξει επενδύσεις σε κρίσιμης σημασίας υποδομές, εργαλεία, δομές, διαδικασίες και εργαστηριακές ικανότητες στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων για την επιτήρηση, την ανάπτυξη μοντέλων, την πρόβλεψη, την πρόληψη και τη διαχείριση εξάρσεων·

4. επικροτεί τη στρατηγική της ΕΕ για τον εμβολιασμό, η οποία προτάθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή·

5. υπενθυμίζει την αρχή «Μία υγεία», η οποία αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετες και ότι οι ασθένειες μπορούν να μεταδοθούν από τους ανθρώπους στα ζώα και αντιστρόφως· τονίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί η προσέγγιση «Μία υγεία» στις κρίσεις των πανδημιών και του τομέα της υγείας τόσο στον τομέα της ανθρώπινης ιατρικής όσο και στον κτηνιατρικό τομέα·

6. ζητεί να αυξηθεί η ικανότητα του rescEU, συμπεριλαμβανομένων των ικανοτήτων δημιουργίας αποθεμάτων και ανάπτυξης ιατρικών ομάδων έκτακτης ανάγκης·

7. προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει ένα ευρωπαϊκό κοινό πρωτόκολλο για την υγεία, σε πλήρη συμφωνία με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί μια συνεκτική απάντηση σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών συστάσεων για την κλινική διάγνωση και, γενικότερα, για τη φροντίδα και τη διαχείριση των ασθενών·

8. προτρέπει την Επιτροπή να αποκαταστήσει το ευρωπαϊκό δίκτυο για τα άκρως λοιμώδη νοσήματα (EuroNHID), ένα συγχρηματοδοτούμενο δίκτυο εμπειρογνωμόνων στη διαχείριση των εξαιρετικά λοιμωδών νοσημάτων, οι οποίοι προέρχονται από εθνικά ή περιφερειακά κέντρα που περιθάλπουν ανάλογους ασθενείς·

9. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν τυποποιημένο αλγόριθμο θεραπευτικής αγωγής με βάση τα πρότυπα προηγούμενων προληπτικών δράσεων των ίδιων των κρατών μελών·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικό μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προστασία του ιατρικού προσωπικού, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών· ζητεί επιπλέον να θεσπιστεί ένας περισσότερο τυποποιημένος αλγόριθμος θεραπευτικής αγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα βασίζεται στα πρότυπα προληπτικής δράσης των ίδιων των κρατών μελών, με σκοπό την ανάπτυξη κοινών διαγνωστικών προτύπων και την εισαγωγή περισσότερο διαρθρωμένων και συντονισμένων μέτρων απομόνωσης, την παροχή πρόσθετης καθοδήγησης για ασφαλείς εγκαταστάσεις καραντίνας και καθοδήγησης σχετικά με ενιαία μέτρα απομόνωσης·

11. υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός δικτύου αριστείας του δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τα νοσοκομεία αναφοράς σε μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα οποία θα ασχολούνται με τη μελέτη και τη θεραπεία μεταδοτικών νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω του αέρα και μέσω διαβιβαστών·

12. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους εταίρους της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο να διασφαλίσουν οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε εμβόλια και θεραπεία για τη νόσο COVID-19, όταν κυκλοφορήσουν·

13. ζητεί να χρησιμοποιηθεί η κοινή προμήθεια της ΕΕ για την απόκτηση εμβολίων και θεραπευτικών αγωγών για τη νόσο COVID-19, όπως και να χρησιμοποιείται με πιο συστηματικό τρόπο, ώστε να αποφεύγεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί, επιπλέον, να χρησιμοποιείται για να εξασφαλίζεται ισότιμη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε σημαντικά φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ιδίως για νέα, καινοτόμα αντιβιοτικά, νέα εμβόλια και θεραπευτικά φάρμακα, και φάρμακα για σπάνιες ασθένειες·

14. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον μηχανισμό κοινής προμήθειας, βάσει της απόφασης 1082/2013/ΕΕ, και να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει έναν νέο κανονισμό για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διενέργεια κοινής προμήθειας, κατά τη διάρκεια κρίσεων στον τομέα της υγείας, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ισότιμη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε νέες θεραπευτικές αγωγές·

15. ζητεί την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές, που έχει γνωρίσει μεγάλη καθυστέρηση, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια στα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών και να διευκολύνονται μεγαλύτερης κλίμακας διασυνοριακές κλινικές δοκιμές·

16. ζητεί μια ολοκληρωμένη φαρμακευτική στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην ΕΕ και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων· πιστεύει ότι η στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει νομοθετικά μέτρα και κίνητρα για την ενθάρρυνση της παραγωγής βασικών ΔΦΟ και φαρμάκων στην ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται ο ανεφοδιασμός και η οικονομικά προσιτή πρόσβαση ανά πάσα στιγμή· καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικούς καταλόγους απογραφής φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και να κοινοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τυχόν ελλείψεις μπορούν να προβλέπονται και να αντιμετωπίζονται·

17. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να εντοπίσει τους διοικητικούς φραγμούς που δεν επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αντιδράσουν αποτελεσματικά και προορατικά σε περίπτωση κρίσης· πιστεύει ότι τα εμπόδια αυτά θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με την εισαγωγή στοχευμένων κατευθυντήριων γραμμών στην οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις· ζητεί οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές να βασίζονται στα κριτήρια της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς (MEAT)·

18. υπενθυμίζει τη σημασία των δεδομένων μοντελοποίησης του ECDC σχετικά με την πιθανή εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 σε κάθε κράτος μέλος στην πρόληψη των ελλείψεων, δεδομένου ότι είναι ζωτικής σημασίας οι κυβερνήσεις και οι κατασκευαστές να προβλέψουν τη ζήτηση για ιατρικές προμήθειες και την ικανότητά τους να διεξάγουν τον αναγκαίο σχεδιασμό για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και τη διασφάλιση επαρκών ρυθμίσεων διανομής·

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια αναθεωρημένη εντολή για το ECDC, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει συνεχώς αναλογική και υψηλής ποιότητας προστασία της δημόσιας υγείας· ζητεί, επιπλέον, να ενισχυθεί ο ρόλος του EMA στην παρακολούθηση και την αποτροπή των ελλείψεων στα φάρμακα, επιτρέποντας στον οργανισμό να διεξάγει κλινικές δοκιμές φάσης Ι και ΙΙ και να αντιμετωπίζει τις ελλείψεις φαρμάκων ζωτικής σημασίας σε μονάδες εντατικής θεραπείας λόγω αυξημένης ζήτησης, ιδίως σε περίπτωση σοβαρής κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας·

20. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τα μνημόνια συνεννόησης μεταξύ του ECDC, του EMA, του ECHA και της EFSA, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών, της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των οργανισμών και, κατά περίπτωση, των κοινών έργων·

21. ενθαρρύνει το ECDC, τον EMA, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και, κατά περίπτωση, την EFSA, να βελτιώσουν τους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας για την παρακολούθηση των δεδομένων, αξιοποιώντας παράλληλα το δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης υπεύθυνα· πιστεύει ότι τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα, που διατίθενται σε φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών ή/και παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη προγραμμάτων έγκαιρης προειδοποίησης πανδημίας ως προς την παρακολούθηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη της διασποράς των λοιμώξεων, παρόμοια με τα προϊόντα που παρέχει το αποκλειστικό λογισμικό ως υπηρεσία της εταιρείας BlueDot·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα ψηφιακής ανταλλαγής για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας για τη συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων, συστάσεων πρακτικής που βασίζονται στην επιστήμη και ειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους ή τα εμπόδια που ανακύπτουν, όπως η έλλειψη φαρμάκων και μέσων ατομικής προστασίας·

23. καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει μια ειδική ομάδα για να αξιοποιήσει τις εμπειρίες των κρατών μελών και των τρίτων χωρών από τη διαχείριση επιδημικών εξάρσεων και τα διδάγματα που έχουν αντληθεί· σημειώνει ότι αρκετές χώρες του ASEAN (Σύνδεσμος κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας) διαθέτουν ήδη εξαιρετική εμπειρογνωμοσύνη επί του θέματος, έχοντας αντιμετωπίσει την επιδημική έξαρση του κοροναϊού του ΣΟΑΣ το 2003·

24. θεωρεί ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες για την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ετοιμότητα και την ανταπόκριση των συστημάτων υγείας θα πρέπει να ενισχυθεί·

25. ζητεί μια συντονισμένη, συνεργατική και ανοικτή προσέγγιση στον τομέα της έρευνας, με ισχυρότερο ρόλο στις φυσικές επιστήμες, έρευνα που καθοδηγείται προς τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης των κύκλων ζωής και των αναπαραγωγικών διεργασιών νέων παθογόνων οργανισμών, θεραπευτικών, φαρμάκων και στοχευμένων μέτρων πρόληψης·

26. καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει τις εθνικές πολιτικές, σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση του καρκίνου, που είναι η δεύτερη βασική αιτία θανάτου στην ΕΕ, η οποία αντιπροσωπεύει το 26 % όλων των θανάτων και επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης· θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, της Επιτροπής, το οποίο εκκρεμεί θα πρέπει να μοχλεύσει χρηματοδότηση για την έρευνα σχετικά με αποτελεσματικές μεθόδους θεραπείας·

27. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν περαιτέρω κοινή δράση για ζητήματα προτεραιότητας που αφορούν μη μεταδοτικά νοσήματα και να εκπονήσουν κοινές προτάσεις και συστάσεις για την παροχή καλύτερης στήριξης σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο·

28. ζητεί την πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή εμπειρογνωμοσύνη για τους ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες και παραμελημένες ασθένειες·

29. υποστηρίζει το δικαίωμα των ηλικιωμένων να κάνουν επιλογές όσον αφορά την περίθαλψή τους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να συνεχίσουν να ζουν στο σπίτι τους με υποστήριξη κατ’ οίκον φροντίδας ή την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας οίκους ευγηρίας, όπου αυτό είναι απαραίτητο·

30. ζητεί να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την υγιή γήρανση με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων·

31. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα στην καθημερινή ζωή των πολιτών, καθώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν παρατεταμένη κοινωνική απομόνωση και περιορισμένη πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και σε υπαίθρια γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις· παροτρύνει τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων με την προώθηση της καλής ψυχικής υγείας και ευημερίας, προκειμένου αυτή η πανδημία να μην μετατραπεί σε κρίση ψυχικής και σωματικής υγείας·

32. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο δράσης για την ψυχική υγεία για την περίοδο 2021-2027·

33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου