Menettely : 2020/2691(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0221/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0221/2020

Keskustelut :

PV 08/07/2020 - 21
CRE 08/07/2020 - 21

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0221/2020</NoDocSe>
PDF 142kWORD 50k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>neuvoston ja komission julkilausumien johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>EU:n kansanterveysstrategiasta covid-19-pandemian jälkeen</Titre>

<DocRef>(2020/2691(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Peter Liese</Depute>

<Commission>{PPE}PPE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0216/2020

B9‑0221/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n kansanterveysstrategiasta covid‑19‑pandemian jälkeen

(2020/2691(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 168 artiklan,

 ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 114 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 35 artiklan,

 ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi[1],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi on osoittanut, että terveysuhat eivät kunnioita rajoja ja että tarvitaan koordinoidumpaa eurooppalaista toimintaa;

B. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksessa (168 artikla) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (35 artikla) todetaan, että ”Kaikkien unionin politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu” ja siksi ”Komissio perustaa 1 kohdassa tarkoitetut, terveyttä, turvallisuutta, ympäristönsuojelua tai kuluttajansuojaa koskevat ehdotuksensa suojelun korkeaan tasoon ottaen erityisesti huomioon kaiken tieteelliseen tietoon perustuvan uuden kehityksen. Myös Euroopan parlamentti ja neuvosto pyrkivät kumpikin toimivaltansa rajoissa tähän tavoitteeseen” sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan osalta (SEUT-sopimuksen 114 artikla);

C. toteaa, että SEUT-sopimuksessa (168 artikla) selvästi tunnustetaan unionin merkittävä rooli, joka ”Suuntautuu kansanterveyden parantamiseen, ihmisten sairauksien ja tautien ehkäisemiseen sekä fyysistä ja mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden torjuntaan. Kyseinen toiminta käsittää laajalle levinneiden vaarallisten sairauksien torjunnan edistämällä niiden syiden, leviämisen ja ehkäisemisen tutkimusta sekä terveysvalistusta ja -kasvatusta, samoin kuin rajat ylittävien vakavien terveysuhkien seurannan, niistä hälyttämisen ja niiden torjumisen.”;

D. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 168 artiklan mukaan ”kaikkien unionin politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu” ja että Euroopan unionin tuomioistuin on lausunut useaan otteeseen, että EU voi edistää kansanterveyteen liittyviä tavoitteita sisämarkkinoita koskevilla toimenpiteillä;

E. ottaa huomioon, että EU on tämän toimivallan puitteissa pyrkinyt parantamaan kansanterveyttä, puuttumaan vakaviin rajat ylittäviin uhkiin, ehkäisemään ja hallitsemaan ihmisten ja eläinten sairauksia, lieventämään ihmisten terveydelle aiheutuvia riskejä ja yhdenmukaistamaan terveysstrategioita jäsenvaltioiden välillä;

F. katsoo, että erikoistuneiden virastojen, kuten Euroopan lääkeviraston (EMA), Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) perustaminen on esimerkki EU:n lisääntyvästä sitoutumisesta terveyspolitiikkaan;

G. katsoo, että EU4Health-ohjelma, jonka ehdotettu talousarvio on 9,4 miljardia euroa, on vahva osoitus EU:n kasvavasta roolista kansanterveyspolitiikassa;

H. katsoo, että kaikesta EU:n tasolla jo tehdystä työstä huolimatta Euroopan unionilla on edelleen merkittävässä määrin liikkumavaraa terveyspolitiikan toteuttamisessa nykyisten perussopimusten puitteissa; toteaa, että perussopimusten terveysmääräyksiä ei edelleenkään hyödynnetä riittävästi niitä päämääriä varten, joita niiden avulla voitaisiin saavuttaa[2];

I. toteaa, että on laajalti tunnustettu, että rajat ylittävän terveydenhuollon saatavuus ja parhaiden käytäntöjen parempi koordinointi ja edistäminen jäsenvaltioiden välillä voivat tuoda merkittäviä etuja[3];

J. ottaa huomioon, että Eurooppamme perustuu toissijaisuuteen ja solidaarisuuteen;

K. katsoo, että rajat ylittäviin uhkiin voidaan puuttua vain yhdessä;

L. muistuttaa korostaneensa, että pandemia ei tunne rajoja eikä ideologioita ja että sen torjunta edellyttää koko kansainvälisen yhteisön yhteistyötä ja solidaarisuutta sekä YK‑järjestelmän ja etenkin Maailman terveysjärjestön (WHO) vahvistamista;

1. kehottaa unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan oppia covid-19-kriisistä ja sitoutumaan huomattavasti tiiviimpään yhteistyöhön terveyden alalla, koska covid-19:n kaltaiset terveysuhat eivät kunnioita rajoja; kehottaa siksi panemaan Euroopan terveysunionin välittömästi täytäntöön;

2. korostaa, että Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa (SEU) sallitaan paljon enemmän unionin toimia kuin viime vuosina on toteutettu, ja pyytää komissiota tarkastelemaan toimintamahdollisuuksia ja jäsenvaltioita pohtimaan vaihtoehtoja aiempaa myönteisemmin;

3. pyytää, että unionin tulevassa terveyspolitiikassa kansalaisten fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi asetetaan SEU-sopimuksen 3 artiklan mukaisesti kaikkien toimien keskiöön, sillä sen mukaan kaikkien eurooppalaisten hyvinvointi asetetaan keskeiselle sijalle unionin politiikassa, innovoinnissa ja tieteeseen perustuvissa päätöksissä sekä lääketieteen kehityksen hyödyntämisessä jokapäiväisen elämän parantamiseksi;

4. tukee voimakkaasti terveys kaikissa politiikoissa -lähestymistapaa (HiAP) ja sen täysimääräistä täytäntöönpanoa vastauksena kansanterveyden monialaisuuteen ja pyrkii sisällyttämään terveysnäkökohdat horisontaalisesti kaikkiin asiaankuuluviin politiikkoihin, kuten maatalouteen, liikenteeseen, kansainväliseen kauppaan, tutkimukseen, ympäristöön ja ilmastoon;

5. huomauttaa, että covid-19-kriisi ei ole ohi ja että uusia infektioita ja kuolemantapauksia syntyy, jos emme noudata varovaista lähestymistapaa; tukee rokotuksia koskevaa komission toimintasuunnitelmaa ja pyytää komissiota ja jäsenvaltioita panemaan sen pikaisesti täytäntöön; korostaa voimakkaasti, että covid-19-rokotteen ja/tai -hoidon on oltava kaikkien Euroopan kansalaisten ja muualla maailmassa olevien potilaiden saatavilla; huomauttaa, että Euroopan unionin olisi vaadittava vuoropuhelua ja yhteistyötä, mutta sillä olisi oltava myös varasuunnitelma, jos kolmannet maat eivät pysty jakamaan rokotetta ja/tai hoitoa tai omaa tietämystään; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan pakkolisenssejä ja kaupan toimenpiteitä tässä tapauksessa;

6. katsoo, että tulevaisuudessa on luotava Yhdysvaltojen biolääketieteen huippututkimus- ja kehitysviranomaisen (US Biomedical Advanced Research and Development Authority) kaltaisia malleja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksille, jotta vastaavanlaiseen kriisiin voidaan reagoida nopeammin;

7. kehottaa parantamaan pandemian torjuntaa Euroopassa muun muassa vahvistamalla ECDC:tä ja EMAa ja pyytää komissiota pohtimaan, olisiko rajat ylittäviä terveysuhkia koskeva asetus oikeudellisesti mahdollinen ja hyödyllinen tässä yhteydessä;

8. kehottaa saattamaan rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin paremmin osaksi kansallista lainsäädäntöä erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa, jotta voidaan selventää potilaiden liikkuvuuden, korvausmenettelyjen ja ennakkoluvan keskeisiä käsitteitä;

9. pyytää, että monivuotisessa rahoituskehyksessä ja elvytyssuunnitelmassa painotettaisiin paljon enemmän terveyttä, ja sitoutuu pyrkimään nopeasti sopimukseen EU4Health-ohjelmasta ja elvytyssuunnitelman terveysosioista; pyytää perustamaan erityisen EU:n rahaston, jolla autetaan jäsenvaltioita vahvistamaan sairaalainfrastruktuuriaan ja terveyspalvelujaan;

10. toteaa, että terveystutkimuksella on keskeinen rooli, ja pyytää lisäämään synergiaa jäsenvaltioissa tehdyn tutkimustyön välillä sekä perustamaan unionin terveystutkimusverkoston osana maailmanlaajuista terveyssuunnitelmaa;

11. kehottaa luomaan kunnianhimoisen ja selkeän sääntelykehyksen eurooppalaisille yrityksille sekä osoittamaan resursseja tiede- ja terveystutkimukseen, sillä elinvoimainen ja teknisesti kehittynyt eurooppalainen terveydenhuoltoala ja kilpailukykyinen tutkimusyhteisö ovat erittäin tärkeitä;

12. suhtautuu erittäin myönteisesti neuvoston puheenjohtajavaltion Saksan sitoumukseen puuttua lääkkeiden ja muiden tuotteiden, kuten henkilönsuojainten, puutteeseen ja pyytää neuvostoa ja komissiota toimimaan välittömästi ja ottamaan huomioon parlamentin kannan näihin kysymyksiin; kehottaa toteuttamaan tämän vuoden aikana lyhyen aikavälin toimia ja ainakin sopimaan pitkän aikavälin toimista;

13. korostaa eurooppalaisen teollisuuden tärkeää roolia lääkealalla ja muilla terveyteen liittyvillä aloilla ja tukee sellaisten EU:n laajuisten yritysten edistämistä, jotka kannustavat innovointiin ja tuotantoon EU:ssa ja vähentävät EU:n riippuvuutta kolmansista maista monipuolistamalla toimitusketjuja, näiden tuotteiden valmistuskapasiteettia sekä kokoamalla yhteen ja koordinoimalla digitaalisia tuotantovalmiuksia, kuten 3D-tulostusta;

14. kannustaa kaikkia maita liittymään Maailman kauppajärjestön farmaseuttisten tuotteiden tullien poistamista koskevaan sopimukseen, kehottaa laajentamaan sen soveltamisalaa kaikkiin farmaseuttisiin ja lääkinnällisiin tuotteisiin ja tukee sitä, että EU säilyttää vankan eurooppalaisen teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmän, jolla kannustetaan tutkimusta, kehittämistä ja tuotantoa Euroopassa ja varmistetaan, että Eurooppa pysyy edelleen innovoijana ja maailman johtajana;

15. tukee komission suunnitelmaa esittää lääkestrategia tämän vuoden lopussa ja kehottaa komissiota noudattamaan tätä aikataulua;

16. tukee komission suunnitelmaa esittää EU:n syöväntorjuntasuunnitelma (Beating Cancer Plan) ja sitoutuu osallistumaan muun muassa sen tilapäisen komitean työskentelyyn syövän torjunnassa;

17. kehottaa painokkaasti neuvostoa sopimaan mahdollisimman pian terveydenhuollon menetelmien arviointia koskevasta ehdotuksesta ja tavoittelee myönteistä lopputulosta kolmikantaneuvotteluissa vuoden loppuun mennessä;

18. pyytää komissiota esittämään 1. heinäkuuta 2021 mennessä seuraavat ehdotukset huolellisen juridisen analyysin ja vaikutustenarvioinnin jälkeen:

a)  lainsäädäntökehys, jolla edistetään innovointia uusien antibioottien luomisessa, koska tarvitsemme kipeästi uusia tuotteita;

b)  ehdotus sähköisen terveydenhuollon yleissuunnitelmaksi, joka sisältää konkreettisia ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia sähköisestä terveydenhuollosta, erityisesti jäsenvaltioiden järjestelmien yhteensopivuudesta;

c)  toimenpiteitä terveydenhuoltojärjestelmien huomattavien kapasiteettierojen vaikutusten lieventämiseksi terveydenhuoltoalan ammattilaisten saatavuuden osalta;

d)  harvinaisia ja laiminlyötyjä sairauksia koskeva päivitetty toimintasuunnitelma;

e)  EU:n laajuinen mielenterveyttä koskeva toimintasuunnitelma;

f)  hoitajia koskeva eurooppalainen strategia;

g)  EU:n terveysalan työvoimaa koskeva uusi toimintasuunnitelma – koska nykyisen suunnitelman on määrä päättyä vuonna 2020 – jossa otetaan huomioon pandemiasta saadut kokemukset, jotta terveydenhuollon ammattilaisille voidaan tarjota uusi, asianmukainen strateginen ja operatiivinen kehys;

h)  lainsäädäntöehdotus potilasturvallisuuden parantamiseksi erityisesti lääkkeiden osalta muun muassa ehdottamalla lääkkeitä koskevat faktat sisältävää ”ruutua”, josta potilaat saavat tärkeimmät tiedot;

i)  eurooppalaisten potilasryhmien riippumattoman rahoituksen parantamista koskeva ehdotus;

j)  ehdotus, jolla luodaan kannustimia sellaisten eurooppalaisten maataloustuotteiden tuotannolle ja kulutukselle, jotka edistävät terveellisiä elämäntapoja, esimerkiksi alentamalla hedelmien ja vihannesten arvonlisäveroa;

k)  toimintasuunnitelma terveystietojen avoimuuden parantamiseksi ja väärien tietojen torjumiseksi;

19. korostaa voimakkaasti terveydenhuollon kansainvälistä ulottuvuutta; muistuttaa WHO:n tärkeästä roolista ja pitää valitettavana Yhdysvaltojen hallinnon toimintaa tässä asiassa, mutta pyytää WHO:ta suhtautumaan avoimesti parannuksiin esimerkiksi Taiwanin osallistumisen osalta;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

 

 

[1] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0054.

[2] Tutkimus aiheesta ”Unlocking the potential of the EU Treaties: An article-by-article analysis of the scope for action”, Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu, julkaistu 28. toukokuuta 2020, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651934/EPRS_STU(2020)651934_EN.pdf

[3] Tutkimus aiheesta ”Europe’s two trillion euro dividend: Mapping the Cost of Non-Europe, 2019-24”, Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu, julkaistu 18. huhtikuuta 2019, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631745

Päivitetty viimeksi: 8. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö