Förslag till resolution - B9-0221/2020Förslag till resolution
B9-0221/2020

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19

6.7.2020 - (2020/2691(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Peter Liese
för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0216/2020

Förfarande : 2020/2691(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0221/2020
Ingivna texter :
B9-0221/2020
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0221/2020

Europaparlamentets resolution om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19

(2020/2691(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

 med beaktande av artikel 114 i EUF-fördraget,

 med beaktande av artikel 35 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

 med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser[1],

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Covid-19-krisen har visat att hot mot hälsan inte tar hänsyn till gränser och att en mer samordnad europeisk insats är nödvändig.

B. I EUF-fördraget (artikel 168) och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 35) fastställs att en hög hälsoskyddsnivå för människor ska säkerställas vid utformning och genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder och att kommissionen, i detta syfte, i sina förslag enligt punkt 1 om hälsa, säkerhet samt miljö- och konsumentskydd ska utgå från en hög skyddsnivå och särskilt beakta ny utveckling som grundas på vetenskapliga fakta. Europaparlamentet och rådet ska också, inom ramen för sina respektive befogenheter, sträva efter att nå detta mål med avseende på upprättandet av den inre marknaden och dess funktion (artikel 114 i EUF-fördraget).

C. I artikel 168 i EUF-fördraget erkänns uttryckligen Unionens viktiga insatser som ska inriktas på att förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa och sjukdomar hos människor och undanröja faror för den fysiska och mentala hälsan. Sådana åtgärder ska omfatta kampen mot de stora folksjukdomarna, genom att främja forskning om orsakerna till dessa och om hur de sprids och kan förhindras, och främja hälsoupplysning och hälsoundervisning och övervakning av, tidig varning för och bekämpning av allvarliga hot.

D. I artikel 168 i EUF-fördraget fastställs att en hög hälsoskyddsnivå för människor ska säkerställas vid utformning och genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder, och EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen fastställt att EU kan eftersträva folkhälsomål genom åtgärder på den inre marknaden.

E. Inom ramen för denna befogenhet har EU arbetat med att förbättra folkhälsan, hantera allvarliga gränsöverskridande hot, förebygga och hantera sjukdomar hos människor och djur, minska riskerna för människors hälsa och harmonisera hälsostrategierna mellan medlemsstaterna.

F. Inrättandet av sådana specialiserade organ som Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) är exempel på EU:s växande engagemang i fråga om hälsopolitik.

G. Programmet EU för hälsa, med en föreslagen budget på 9,4 miljarder euro, är ett tydligt tecken på EU:s växande roll inom folkhälsopolitiken.

H. Trots allt det arbete som redan utförs på EU-nivå har EU fortfarande ett stort manöverutrymme för att göra mycket mera för hälsopolitiken inom ramen för de befintliga fördragen. Bestämmelserna om hälsa i fördragen underutnyttjas fortfarande i hög grad när det gäller de mål som skulle kunna uppnås med hjälp av dem[2].

I. Det är allmänt erkänt att tillgång till gränsöverskridande hälso- och sjukvård och bättre samordning och främjande av bästa praxis mellan medlemsstaterna kan medföra betydande fördelar[3].

J. Vårt Europa bygger på subsidiaritet och solidaritet.

K. Gränsöverskridande hot kan endast hanteras tillsammans.

L. Europaparlamentet har betonat att pandemin inte har några gränser eller ideologier och att den kräver samarbete och solidaritet inom hela det internationella samfundet samt en förstärkning av FN-systemet i allmänhet och Världshälsoorganisationen (WHO) i synnerhet.

1. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att dra lärdom av covid-19-krisen och att bedriva ett mycket tätare samarbete på området för hälso- och sjukvård, eftersom hot mot hälsan, såsom covid-19, inte tar hänsyn till gränser. Parlamentet efterlyser därför ett omedelbart genomförande av Europeiska unionen för hälsa.

2. Europaparlamentet betonar att fördraget om Europeiska unionen (FEU) ger utrymme för mycket större insatser på EU-nivå än vad man under de senaste åren har genomfört, och uppmanar kommissionen att utreda möjligheterna att agera och medlemsstaterna att se mer positivt på alternativen än de tidigare gjort.

3. Europaparlamentet begär att den framtida europeiska hälsopolitiken sätter medborgarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande i centrum för alla åtgärder, på grundval av artikel 3 i EU-fördraget, som sätter alla européers välbefinnande i centrum för EU:s politik, för innovation och vetenskapligt grundade beslut samt för utnyttjande av medicinska framsteg för att förbättra allas dagliga liv.

4. Europaparlamentet ger sitt starka stöd till strategin hälsa inom alla politikområden (HiAP) och dess fullständiga genomförande som svar på folkhälsans sektorsövergripande natur, och strävar efter att integrera hälsoaspekter på ett övergripande sätt i all relevant politik, såsom jordbruk, transport, internationell handel, forskning, miljö och klimat.

5. Europaparlamentet påpekar att covid-19-krisen inte är över och att ytterligare infektioner och dödsfall kommer att inträffa om vi inte tillämpar ett försiktigt tillvägagångssätt. Parlamentet stöder kommissionens handlingsplan för vaccinering och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snabbt genomföra den. Parlamentet betonar med eftertryck att alla europeiska medborgare och patienter i resten av världen måste ges tillgång till ett vaccin och/eller en behandling mot covid-19. Parlamentet påpekar att Europeiska unionen bör uppmana till dialog och samarbete, men även ha en plan B redo om tredjeländer inte kan dela med sig av vaccin och/eller behandlingar eller sina respektive kunskaper. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att överväga tvångslicenser och handelsåtgärder i detta fall.

6. Europaparlamentet anser att det för framtiden måste inrättas modeller för offentlig‑privata partnerskap såsom den amerikanska myndigheten Biomedical Advanced Research and Development Authority för att man ska kunna reagera snabbare i en liknande kris.

7. Europaparlamentet efterlyser effektivare insatser på EU-nivå i samband med pandemier, bland annat genom att stärka ECDC och EMA, och uppmanar kommissionen att överväga huruvida en förordning om gränsöverskridande hot mot hälsan skulle vara rättsligt möjlig och till nytta i detta sammanhang.

8. Europaparlamentet efterlyser ett bättre införlivande av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, särskilt mot bakgrund av EU-domstolens rättspraxis, i syfte att klargöra de viktigaste begreppen patientrörlighet, förfaranden för ersättning och förhandsgodkännande.

9. Europaparlamentet begär att den fleråriga budgetramen och återhämtningsplanen ska lägga större tonvikt vid hälsa, och åtar sig att snabbt nå en överenskommelse om programmet EU för hälsa och hälsokomponenterna i återhämtningsplanen. Parlamentet vill att det inrättas en särskild EU-fond för att hjälpa medlemsstaterna med att förstärka sin sjukhusinfrastruktur och sina hälso- och sjukvårdstjänster.

10. Europaparlamentet påpekar den grundläggande roll som hälsorelaterad forskning spelar, och efterlyser dels mer samverkan med den forskning som bedrivs i medlemsstaterna, dels inrättandet av ett europeiskt nätverk av hälsoakademier som en del av en global hälso- och sjukvårdsplan.

11. Europaparlamentet efterlyser ett ambitiöst och tydligt regelverk för europeiska företag, liksom öronmärkta medel till forskning inom vetenskap och hälsa, eftersom en blomstrande och tekniskt avancerad europeisk hälsoindustri och ett konkurrenskraftigt forskarsamhälle är av avgörande betydelse.

12. Europaparlamentet välkomnar det tyska rådsordförandeskapets åtagande att åtgärda bristen på läkemedel och andra produkter, såsom personlig skyddsutrustning, och uppmanar rådet och kommissionen att omedelbart agera, med hänsyn tagen till parlamentets ståndpunkt i dessa frågor. Parlamentet kräver att man under detta år ska genomföra kortsiktiga åtgärder och åtminstone enas om långsiktiga åtgärder.

13. Europaparlamentet betonar den europeiska industrins viktiga roll på läkemedelsområdet och inom andra hälsorelaterade områden, och stöder främjandet av EU-omfattande företag som skapar incitament för innovation och produktion inom EU och minskar EU:s beroende av tredjeländer genom att diversifiera leveranskedjorna och tillverkningskapaciteten för dessa produkter samt genom att slå samman och samordna kapacitet för digital tillverkning, t.ex. 3D-utskrifter.

14. Europaparlamentet uppmanar alla länder att ansluta sig till WTO:s avtal om tullfri behandling av farmaceutiska produkter och kräver att dess tillämpningsområde utvidgas till att inkludera alla farmaceutiska preparat och läkemedel, och ger sitt stöd till att EU upprätthåller ett stabilt europeiskt immaterialrättssystem för att uppmuntra FoU och tillverkning i Europa och för att säkerställa att Europa förblir en innovatör och världsledare.

15. Europaparlamentet stöder kommissionens plan att lägga fram en strategi för läkemedel i slutet av detta år, och uppmanar med kraft kommissionen att hålla fast vid denna tidsplan.

16. Europaparlamentet stöder kommissionens plan för att bekämpa cancer och åtar sig att engagera sig bland annat i dess tillfälliga kommitté för kampen mot cancer.

17. Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet att så snart som möjligt enas om förslaget om utvärdering av medicinsk teknik, och eftersträvar ett positivt resultat av trepartsförhandlingarna före årets slut.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast den 1 juli 2021 lägga fram följande förslag efter en noggrann rättslig analys och en konsekvensbedömning:

a)  En rättslig ram för att uppmuntra till innovation när det gäller att skapa nya antibiotika eftersom vi är i desperat behov av nya produkter.

b)  Ett förslag till en översiktsplan för e-hälsa, inklusive konkreta och, om så är nödvändigt, lagstiftningsförslag om e-hälsa, särskilt frågan om kompatibilitet mellan medlemsstaternas system.

c)  Åtgärder för att lindra effekterna av de betydande skillnaderna i vårdsystemens kapacitet när det gäller tillgången till hälso- och sjukvårdspersonal.

d)  En uppdaterad handlingsplan för sällsynta och försummade sjukdomar.

e)  En EU-omfattande handlingsplan för psykisk hälsa.

f)  En europeisk strategi för omsorgsgivare.

g)  En ny handlingsplan för EU:s arbetskraft inom hälso- och sjukvården, eftersom den nuvarande planen löper ut 2020, där man beaktar erfarenheterna från pandemin i syfte att ge hälso- och sjukvårdspersonalen en ny, adekvat, strategisk och operativ ram.

h)  Ett lagstiftningsförslag som syftar till att öka patienternas säkerhet, särskilt när det gäller läkemedel, bland annat genom att föreslå en informationsruta för läkemedlet, vilken innehåller den viktigaste informationen för patienter.

i)  Ett förslag om hur man kan förbättra den oberoende finansieringen av europeiska patientgrupper.

j)  Ett förslag om att skapa incitament för produktion och konsumtion av europeiska jordbruksprodukter som bidrar till en sund livsstil, till exempel genom att minska momsen på frukt och grönsaker.

k)  En handlingsplan för att förbättra insynen i hälsoinformation och bekämpa desinformation.

19. Europaparlamentet betonar starkt den internationella dimensionen av sjuk- och hälsovård. Parlamentet upprepar WHO:s viktiga roll och beklagar USA:s regerings agerande i detta avseende, men uppmanar också WHO att vara öppen för förbättringar, till exempel när det gäller Taiwans deltagande.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 

 

Senaste uppdatering: 8 juli 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy