Процедура : 2020/2531(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0222/2020

Внесени текстове :

B9-0222/2020

Разисквания :

PV 09/07/2020 - 14
CRE 09/07/2020 - 14

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0201

<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0222/2020</NoDocSe>
PDF 245kWORD 80k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B9-0013/2020</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно стратегията за химичните вещества с цел устойчивост</Titre>

<DocRef>(2020/2531(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Мария Спираки, Мария Арена, Фредерик Рийс, Свен Гиголд, Данило Оскар Ланчини, Пиетро Фиоки, Аня Хазекамп</Depute>

<Commission>{ENVI}от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</Commission>

</RepeatBlock-By>

ИЗМЕНЕНИЯ

B9-0222/2020

Резолюция на Европейския парламент относно стратегията за химичните вещества с цел устойчивост

(2020/2531(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

 като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 168 и 191 от него,

 като взе предвид Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 г. „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ („Седмата ПДОС“)[1] и неговата визия до 2050 г.,

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите („Регламента REACH“)[2],

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси („Регламента CLP“)[3],

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди[4],

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита[5],

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно устойчивите органични замърсители[6],

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали[7],

 като взе предвид Директива 2004/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прилагането на принципите на добра лабораторна практика и верифицирането на тяхното прилагане при изпитвания на химически вещества[8],

 като взе предвид Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди и последващите ѝ изменения[9],

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета[10],

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти („Регламент относно козметичните продукти“)[11],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008[12],

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС[13],

 като взе предвид Директива 2013/39/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите[14] като ценен инструмент за извършване на мониторинг и справяне с трансграничното химическо замърсяване на повърхностните води,

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 2019/1381 на Европейския парламент и Съвета от 20 юни 2019 г. относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига[15],

 като взе предвид Директива (ЕС) 2017/2398 от 12 декември 2017 г.[16], Директива (ЕС) 2019/130 от 16 януари 2019 г.[17] и Директива 2019/983 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа[18],

 като взе предвид Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели[19],

 като взе предвид заключенията на Съвета от 26 юни 2019 г., озаглавени „Към стратегия на Съюза за устойчива политика в областта на химикалите“,

 като взе предвид Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (ЦУР),

 като взе предвид заключенията на Съвета от 4 октомври 2019 г., озаглавени „Повече кръговост – преход към устойчиво общество“,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 10 декември 2019 г., озаглавени „Нова стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд:  насърчаване на постигането на здравословни и безопасни условия на труд в ЕС“,

 като взе предвид политическите насоки на Комисията за периода 2019 – 2024 г., по-специално относно амбицията за нулево замърсяване за Европа,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г., озаглавено „Европейският зелен пакт“ (COM(2019)0640),

 като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Чиста планета за всички – Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“ (COM(2018)0773), и задълбочения анализ в подкрепа на това съобщение[20],

 като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2018 г., озаглавено „Общ доклад на Комисията относно функционирането на REACH и преглед на някои елементи – Заключения и действия“ (COM(2018)0116), и придружаващия го работен документ на службите на Комисията,

 като взе предвид съобщението на Европейската комисия от 7 ноември 2018 г., озаглавено „Към всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители“ (COM(2018)0734),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 7 ноември 2018 г., озаглавено „Преглед на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти във връзка с веществата със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система“ (COM(2018)0739),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 25 юни 2019 г., озаглавено „Констатации от проверката за пригодността на най-значимото законодателство в областта на химикалите (различно от Регламента REACH) и установени предизвикателства, пропуски и слабости“ (COM(2019)0264),

 като взе предвид своята резолюция от 24 април 2009 г. относно наноматериалите от гледна точка на регулаторната уредба[21],

 като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика[22],

 като взе предвид своята резолюция от 17 април 2018 г. относно прилагането на Седмата програма за действие за околната среда[23],

 като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците[24],

 като взе предвид съобщението на Комисията от 20 май 2020 г., озаглавено „Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. – Да върнем природата в живота ни“ (COM(2020)0380),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 20 май 2020 г., озаглавено „Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система“ (COM(2020)0381),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2020 г., озаглавено „Нов план за действие относно кръговата икономика – За по-чиста и по-конкурентоспособна Европа“ (COM(2020)0098),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено „Нова промишлена стратегия за Европа“ (COM(2020)0102),

 като взе предвид европейския план за борба с рака, представен от Комисията през февруари 2020 г.,

 като взе предвид провежданата в момента от Комисията обществена консултация относно европейския план за борба с рака[25],

 като взе предвид съобщението на Комисията от 16 януари 2018 г. относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (COM(2018)0032) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2018)0020),

 като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика[26],

 като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита[27],

 като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2019 г. относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди[28],

 като взе предвид своята резолюция от 12 февруари 2019 г. относно прилагането на Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди[29],

 като взе предвид своята резолюция от 18 април 2019 г. относно „Към всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители“[30],

 като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен пакт[31],

 като взе предвид своята резолюция от 24 април 2018 г. относно световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни[32],

 като взе предвид доклада на Програмата на ООН за околната среда от 29 април 2019 г., озаглавен „Глобални перспективи за химикалите II – от наследено положение към новаторски решения: Прилагане на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие“,

 като взе предвид доклада на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) от 4 декември 2019 г., озаглавен „Европейската околна среда – състояние и перспективи за 2020 г.“ (SOER 2020),

 като взе предвид възложеното от Комисията проучване от август 2017 г., озаглавено „Проучване за стратегията за нетоксична околна среда на 7-ата програма за действие за околната среда“[33],

 като взе предвид проучването от януари 2019 г. и актуализираната версия от май 2019 г., възложено от комисията по петиции на Европейския парламент, озаглавено „Нарушители на функциите на ендокринната система: От научни доказателства към защита на здравето на човека“[34],

 като взе предвид доклада от юни 2019 г., координиран от Комисията и нейния организиращ партньор – Министерството на околната среда и храните на Дания, и озаглавен „Политиката на ЕС относно химикалите до 2030 г. –  надграждане върху миналото, преминаване към бъдещето“,

 като взе предвид Специален доклад № 05/2020 на Европейската сметна палата „Устойчиво използване на продукти за растителна защита – налице е ограничен напредък при измерването и намаляването на рисковете“,

 като взе предвид въпроса, отправен към Комисията, относно стратегия за химичните вещества с цел устойчивост (O-000044/2020 – B9-0013/2020),

 като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

А. като има предвид, че Комисията обяви в своето съобщение от 11 декември 2019 г., озаглавено „Европейският зелен пакт“, представянето до лятото на 2020 г. на стратегия за химичните вещества с цел устойчивост;

Б. като има предвид, че стратегията за химичните вещества с цел устойчивост следва да допринася за правилното прилагане на принципите на политиката на Съюза за околната среда, посочени в член 191, параграф 2 от ДФЕС;

В. като има предвид, че ЕС и неговите държави членки не успяха да изпълнят цел 12 от целите за устойчиво развитие (ЦУР), в която се отправя призив до 2020 г. да се постигне добро управление на химикалите и всички отпадъци през целия им жизнен цикъл в съответствие с договорените международни рамки и значително да се намали отделянето им във въздуха, водите и почвите, с цел да се сведе до минимум неблагоприятното им въздействие върху здравето на човека и околната среда; като има предвид, че са необходими значителни допълнителни усилия за постигането на цел 3 от ЦУР за значително намаляване до 2030 г. на смъртните случаи и заболяванията, причинени от опасни химикали и замърсяване и заразяване на въздуха, водата и почвата; като има предвид, че стратегията за химичните вещества с цел устойчивост може да спомогне за постигането на ЦУР;

Г. като има предвид, че химичните, физичните и токсикологичните свойства на химикалите се различават значително; като има предвид, че много от тези вещества, които са неразделна част от ежедневието, не са опасни или устойчиви, а някои са устойчиви в околната среда, натрупват се в хранителната верига и могат да бъдат вредни за човешкото здраве при ниски концентрации;

Д. като има предвид, че замърсяването от синтетични химикали е основна и нарастваща заплаха за общественото здраве и околната среда; като има предвид например, че раковите заболявания, свързани с излагането на опасни химикали, са основната причина за смърт, свързана с работата; като има предвид, че всяка година в резултат на експозиция на канцерогени на работното място в ЕС възникват около 120 000 случая на свързани с работата ракови заболявания, които водят до около 80 000 смъртни случая годишно[35];

Е. като има предвид, че регулирането играе ключова роля в предотвратяването на вреди от опасни химикали; като има предвид, че според оценки през последните 20 години са били предотвратени един милион нови ракови заболявания отчасти поради прилагането на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд; като има предвид, че в проучване от 2017 г. консервативно се изчислява, че сумарните ползи от законодателството в областта на химикалите в Европейския съюз възлизат на десетки милиарди евро на година[36];

Ж. като има предвид, че устойчива стратегия за химикалите трябва да намали ефективно експозицията на хората и околната среда на опасни химикали и същевременно трябва да засили конкурентоспособността и иновациите в европейската промишленост;

З. като има предвид, че химическото замърсяване причинява загуби на сухоземни и водни екосистеми и води до отслабването на издръжливостта на екосистемите, т.е. способността да издържат на вреди и да се възстановяват, което води до бърз спад на популациите на животни;

И. като има предвид, че Съветът на 26 юни 2019 г. отправи призив към Комисията да разработи план за действие за премахване на всички несъществени употреби на перфлуорните съединения (PFAS) заради силно устойчивия им характер и повишените рискове за здравето и околната среда[37];

Й. като има предвид, че в своя доклад от 2020 г. относно „Европейската околна среда – състояние и перспективи“ Европейската агенция за околната среда изрази нарастваща загриженост относно ролята на химикалите във влошаващото се състояние на нашата околна среда и предупреди, че прогнозираното увеличаване на производството на химикали и текущите емисии на устойчиви и опасни химикали сигнализират, че химическото натоварване за здравето и околната среда е невероятно да намалее, а настоящите политики не са подходящи за справяне с голям брой химикали;

К. като има предвид, че е необходим преход към производство на химикали, които са безопасни по проект, включително като се използват по-малко опасни химикали по време на целия жизнен цикъл на продуктите, за да се намали химическото замърсяване и да се подобри кръговостта на европейската икономика; като има предвид, че за да бъдат изпълнени тези цели, в плана за действие на ЕС за кръгова икономика трябва да се обърне внимание на токсичните химикали;

Л. като има предвид, че позволяването на влизането на забранени вещества или вещества, пораждащи сериозно безпокойство, на пазара на ЕС чрез вносни продукти от трети държави не съответства на целта за разработване на нетоксични цикли на материалите;

М. като има предвид, че приветства факта, че Комисията финансира проекти за насърчаване на иновативни цифрови технологии за проследяване на химикалите по веригата на доставки (напр. блокверига);

Н. като има предвид, че ембрионите, бебетата, децата, бременните жени, възрастните и бедните са особено податливи на въздействието на излагането на химикали; като има предвид, че домакинствата с ниски доходи може да бъдат непропорционално изложени, защото те често живеят близо до източници на изпускания, като например сметища за опасни отпадъци и производствени съоръжения[38];

О. като има предвид, че Комисията не изпълни ангажимента си за стратегия за нетоксична среда, която беше обещана в рамките на 7-ия план за действие за околната среда; като има предвид, че сега е важно Комисията да предложи амбициозна стратегия, която да намали ефективно експозицията на хората и околната среда на опасни химикали и същевременно да засили конкурентоспособността и иновациите в европейската промишленост;

П. като има предвид, че във възложените от Комисията проучвания (напр. във връзка със стратегията за нетоксична среда и в контекста на проверките за пригодността на REACH и на законодателството в областта на химикалите, различно от Регламента REACH) са установени важни пропуски в законодателството на ЕС за безопасно управление на химикалите в ЕС, включително несъответствия на равнището на секторното законодателство и недостатъчно прилагане, и е очертан широк набор от мерки, които следва да бъдат обмислени;

Р. като има предвид, че тези пропуски и несъответствия изискват законодателно действие, за да се гарантира ефективната защита на човешкото здраве и околната среда от рисковете, свързани с химикалите;

С. като има предвид, че стратегията за химичните вещества с цел устойчивост следва да се основава на най-новите независими научни знания и методи, както и да взема под внимание експозицията в реалния живот през целия жизнен цикъл;

Т. като има предвид, че съгласно Регламент (ЕО) 1107/2009 Комисията и държавите членки трябва да извършват „независима, обективна и прозрачна оценка“ на активните вещества и продуктите на пестицидите, а Европейският орган за безопасност на храните трябва да извършва независим научен преглед в съответствие с Регламент (ЕО) 178/2002 (общото законодателство в областта на храните);

1. приветства амбицията за нулево замърсяване с цел осигуряване на нетоксична околна среда; признава съществената роля на химическата промишленост в постигането на многобройните цели на Зеления пакт, по-специално амбицията за нулево замърсяване, неутралност по отношение на климата, енергийния преход, насърчаването на енергийната ефективност и кръговата икономика, като осигурява иновативни производствени процеси и материали;

2. счита, че всяка форма на замърсяване трябва да се предотвратява или намалява до равнища, които вече не са опасни за човешкото здраве и околната среда, за да се живее добре в рамките на екологичните граници на планетата;

3. счита, че гарантирането, че всички употреби на химикали, материали и продукти са безопасни, устойчиви и кръгови по проект, е важна мярка нагоре по веригата не само за защитата на човешкото здраве, постигането на нетоксична среда (въздух, вода и почва) и защитата на биологичното разнообразие, но и за постигането на неутрална по отношение на климата, ефективна по отношение на ресурсите, кръгова и конкурентоспособна икономика;

4. призовава Комисията да представи всеобхватна стратегия за химичните вещества с цел устойчивост, която да доведе до необходимата промяна на модела за изпълнение на амбицията за нулево замърсяване за нетоксична среда, като се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве, здравето на животните и околната среда, като се сведе до минимум експозицията на опасни химикали, с особено отчитане на принципа на предпазните мерки и ефективната защита на работниците, като се сведе до минимум използването на изпитвания върху животни, като се опазват и възстановяват екосистемите и биологичното разнообразие и се насърчават иновациите в устойчиви в екологично отношение химикали като основа на европейска стратегия за ефективна по отношение на ресурсите, кръгова, безопасна и устойчива икономика при същевременно укрепване на конкурентоспособността и капацитета за иновации на икономиката на Съюза и гарантиране на сигурността на доставките и насърчаване на заетостта в рамките на ЕС;

5. подчертава, че в предстоящата стратегия за химичните вещества с цел устойчивост трябва да се обърне внимание и на устойчивото снабдяване с материали и енергоемкостта в производството на химикали по цялата верига на доставки, както и на здравните, социалните и екологичните стандарти и правата на човека;

6. подчертава, че новата стратегия следва да бъде в съответствие с и да допълва другите цели на политиката, съдържащи се в Зеления пакт, включително целите на законодателния акт за климата, новия план за действие за кръгова икономика, новата промишлена стратегия за Европа и европейския план за борба с рака, както и новия контекст за европейската икономика след COVID-19;

7. изтъква, че новата стратегия следва да очертае секторите и начините, по които химическата промишленост може да допринесе за тези цели, като например в чиста енергия, суровини, устойчив транспорт, цифровизация и намалено потребление;

8 счита, че Комисията следва да представи всеобхватна стратегия, в която устойчивостта е основният стълб и която следва да допринася за консолидирането на всички съответни политики, включително по отношение на химикалите, търговията, данъците, иновациите и конкуренцията, и да гарантира тяхното прилагане с цел привличане на инвестиции в Европа и създаване на пазари за кръгови и нисковъглеродни продукти;

9. подчертава, че химическата промишленост е от решаващо значение за европейската икономика и че модернизацията и декарбонизацията на този отрасъл са от основно значение за постигане на целите на Зеления пакт; признава, че химическата промишленост е в състояние да предостави многобройни нисковъглеродни решения; подчертава значението на развиването на химическата промишленост с цел спомагане за реализиране на амбициите на ЕС по отношение на климата до 2030 г. и до 2050 г.; подчертава, че насърчаването на безопасни и устойчиви иновации е основен елемент в прехода от линейна към кръгова и устойчива промишленост, което ще даде на този сектор значително конкурентно предимство;

10. счита, че стратегията за химичните вещества с цел устойчивост следва да постигне съгласуваност и полезни взаимодействия между законодателството в областта на химикалите (напр. REACH, CLP, устойчиви органични замърсители (УОЗ), живак, продукти за растителна защита, биоциди, максимално допустими граници на остатъчни вещества, законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд) и свързаното законодателство на Съюза, включително специфичното законодателство в областта на продуктите (напр. играчки, козметика, материали, предназначени за контакт с храни, строителни продукти, фармацевтични продукти, опаковки, Директива 2019/904 по отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба), общо законодателство в областта на продуктите (напр. екопроектиране, екомаркировка, предстоящата политика за устойчиви продукти), законодателство относно компонентите на околната среда (напр. вода, почва и въздух) и законодателство относно източниците на замърсяване, включително промишлените инсталации (напр. Директивата относно емисиите от промишлеността (ДЕП), Директива „Севезо III“), както и законодателство относно отпадъците (напр. Директивата за ограничение на опасните вещества, Директивата относно излезлите от употреба превозни средства);

11. подчертава, че следва да се обърне специално внимание на намаляването на припокриванията между правните рамки и между разпределяните на Европейската агенция по химикали (ECHA), Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейската агенция по лекарствата (EMA) задачи;

12. подчертава, че стратегията за химичните вещества с цел устойчивост трябва да бъде приведена в съответствие с йерархията на действията в областта на управлението на риска, която дава приоритет на предотвратяването на експозицията, поетапното извеждане от употреба на опасните вещества и заместването им по възможност с по-безопасни алтернативи пред мерките за контрол;

13. подчертава необходимостта от намаляване и предотвратяване на експозицията на химикали, като вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, за които е доказано, че допринасят за значително увеличаване на хроничните заболявания и някои от които могат да нарушават имунната система и реакциите ѝ на възпаления, в контекста на мерките за подобряване на общественото здраве и укрепване на устойчивостта към вируси като SARS-CoV-2[39];

14. подчертава, че стратегията следва да отразява изцяло принципа на предпазните мерки и принципите, според които следва да се предприемат превантивни действия, вредите за околната среда приоритетно следва да бъдат отстранявани при източника и замърсителят следва да плаща, както и основните принципи на европейското законодателство за химикалите, като например поставяне на тежестта на доказването върху производителите, вносителите и ползвателите надолу по веригата, и че тя следва да прилага ефективно тези принципи;

15. счита, че механизмите за разширена отговорност на производителя биха представлявали добър инструмент за прилагане на принципа „замърсителят плаща“, като същевременно се стимулират иновациите;

16. подчертава необходимостта от амбициозни цели за увеличаване на броя на изпитваните всяка година химикали, особено по отношение на техните свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система;

17. изтъква факта, че тази стратегия за химичните вещества с цел устойчивост следва да върви ръка за ръка със Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.;

18. подчертава, че новата стратегия за химичните вещества с цел устойчивост следва да се основава на солидни и актуални научни доказателства, като се отчита рискът от вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, опасните химикали във вносните продукти, комбинираното въздействие на различни химикали и силно устойчивите химикали, и че последващите регулаторни действия, различни от тези по научни въпроси (напр. установяване и класификация на опасността)[40], следва да бъдат придружавани от оценки на въздействието, като се взема предвид приносът на съответните заинтересовани страни, така че да се увеличи яснотата по приоритетите;

19. подчертава, че устойчива политика в областта на химикалите изисква едновременни действия в няколко аспекта: определяне на критерии за устойчиви в екологично отношение химикали за насочване на инвестициите с цел принос за предотвратяване и контрол на замърсяването, подобряване на проследяването на опасни химикали в продуктите и насърчаване на заместването им с по-безопасни алтернативи, изграждане на партньорства с основни сектори, с цел да се работи по инициативи за кръгова икономика (напр. строителна, текстилна, електронна и автомобилна промишленост);

20. потвърждава отново, че всички регулаторни пропуски и слабости в законодателството на ЕС в областта на химикалите следва да бъдат отстранени и че новата стратегия за химичните вещества с цел устойчивост следва да допринася ефективно за бързото заместване, доколкото е възможно, на веществата, пораждащи сериозно безпокойство, и на други опасни химикали, включително вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, много устойчиви химикали, невротоксични и имунотоксични вещества и устойчиви органични замърсители, както и за решаването на проблемите, свързани с комбинирания ефект на химикалите, наноформите на вещества и излагането на опасни химикали от продукти; счита, че стратегията следва също така да допринася за ефективността на мерките за контрол; отново заявява, че всяка забрана на посочените химични вещества следва да отчита всички аспекти на устойчивостта;

21. отново изразява своята загриженост, че законодателството, предотвратяващо наличието на химикали в продукти, включително вносни продукти, е разпокъсано, не е систематично, нито е последователно, и се прилага единствено за много малко на брой вещества, продукти и употреби, често с множество изключения; призовава Комисията да представи като част от стратегията за химичните вещества с цел устойчивост план за действие за отстраняване на пропуските в действащата правна рамка, като отдава приоритет на продуктите, с които потребителите влизат в тесен и чест контакт, като например текстилни изделия, мебели, детски стоки и абсорбиращи хигиенизиращи продукти;

22. припомня, че до 2020 г. всички релевантни вещества, пораждащи сериозно безпокойство, включително веществата със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, които пораждат подобна степен на безпокойство, трябва да бъдат включени в списъка на кандидат-веществата за REACH; изтъква, че след 2020 г. ще са необходими усилия за откриване на евентуални нови вещества, пораждащи сериозно безпокойство, и за постоянно гарантиране на пълното съответствие на регистрационните досиета; призовава Комисията бързо и поетапно да изведе от употреба веществата, пораждащи сериозно безпокойство;

23. счита, че новата стратегия за химикалите следва да гарантира, че никое химично вещество, което потенциално има отрицателно въздействие върху човешкото здраве или околната среда, не се пуска на пазара преди извършването на цялостна оценка на опасностите и рисковете, свързани с такова вещество;

24. подчертава необходимостта от ясен ангажимент за осигуряване на средносрочно и дългосрочно финансиране за подобрени и независими изследвания в областта на „зелената“ химия въз основа на принципа на безопасност при проектирането, за да се разработят безопасни и устойчиви алтернативи, включително нехимични алтернативи, както и за насърчаване, по възможност, на заместването на вредни химикали, и безопасно и устойчиво производство, предоставящо съответните предварителни условия за безопасни и устойчиви иновации и за разработването на нови и по-безопасни химикали;

25. подчертава, че химическата промишленост следва да участва в голяма степен в това финансиране;

26. подчертава необходимостта от ясен ангажимент за осигуряване на средства за човешки биомониторинг и екологичен мониторинг на въздействието и експозицията на химикали с цел подобряване на оценката и управлението на риска от химикали, както и за по-добро споделяне и използване на данните от мониторинга на местно, регионално, национално и европейско равнище между държавите, секторите и институциите в съответните области на политиката (напр. вода, химикали, въздух, биомониторинг, здраве); подчертава, че изследванията на човешкия биомониторинг следва да се провеждат при пълно зачитане на съответното законодателство за защита на данните;

27. счита, че научните изследвания следва да вземат предвид и епигенетиката, когато се правят изпитвания за предполагаема токсичност; призовава Комисията да подкрепя тази цел и да увеличи европейската координация и действията в областта на биомониторинга; подчертава необходимостта от изследвания на недостатъчно изследвани въпроси като свързаните с ендокринната система ракови заболявания и социално-икономическите последствия на нарушенията на ендокринната система;

28. подчертава значението на устойчивото финансиране на научните изследвания и иновациите за подобряване на научното разбиране за въздействията на опасните химикали върху околната среда, здравето, биологичното разнообразие и издръжливостта на екосистемитете, както и за насърчаване на изследвания за подобрени методи за идентифициране на свързаните с химикали опасности;

29. отново подчертава необходимостта от минимизиране и постепенно заместване на изпитванията върху животни чрез разширено използване на нови методологии за подход и интелигентни стратегии за изпитване, включително методи in vitro и in silico; призовава за увеличаване на усилията и средствата за тази цел, така че да бъдат въведени бързи, надеждни и солидни оценки на безопасността, които не се основават на животни, във всички съответни законодателни актове, в допълнение към козметичните продукти; изразява съжаление, че все още съществуват пречки пред използването и приемането на алтернативни (неживотински) методи за изпитване за регулаторни цели, които отчасти са свързани с фактори като пропуски в наличните насоки за изпитване[41] и недостатъчно финансиране за научни изследвания и разработване на неживотински методи; изисква действия за коригиране на това положение;

30. счита, че за утвърждаването на нови методи на подход следва да се използват най-добрите налични научни постижения, а не остарели животински модели;

31. призовава Комисията да осигури значително ускоряване на утвърждаването и въвеждането на неживотински методи за изпитване;

32. приканва Комисията да проучи потенциала на цифровите технологии и изкуствения интелект, за да се ускори разработването на инструменти на прогностичната токсикология с цел подпомагане на иновациите;

33. подчертава, че забраните на изпитванията върху животни, определени с Регламента относно козметичните продукти, не трябва да бъдат компрометирани чрез изпитвания, провеждани съгласно други законодателни актове, като например REACH;

34. счита, че стратегията следва да разшири използването на обща оценка на риска в цялото законодателство;

35. призовава Комисията да предприеме всички необходими действия, за да гарантира, че въпросът, свързан с комбинираното въздействие на химикалите, е решен изцяло и последователно във всички относими законодателни актове, включително чрез намаляване на експозицията и при необходимост чрез преразглеждане на изискванията за данните и разработване на нови методи за изпитване, за предпочитане в съответствие с договорените от агенциите на ЕС методологии;

36. призовава Комисията да разработи в сътрудничество с ECHA, ЕОБХ, държавите членки и заинтересованите лица методология за отчитане на комбинираното въздействие на химикалите, включително комбинирана експозиция на множество химикали, както и експозиция от различни източници, като например коефициент за оценка на смеси, и да адаптира правните изисквания за справяне с това въздействие при оценката на риска и управлението в цялото относимо законодателство в областта на химикалите и емисиите;

37. приветства прилагането на принципа „едно вещество – една оценка на опасността“ с цел по-добро използване на ресурсите на агенциите и научните органи на Съюза, избягване на дублирането на усилия, включително изпитването, намаляване на риска от разминаване в резултатите от оценките, ускоряване и осигуряване на последователност и прозрачност на нормативната уредба за химикалите и осигуряване на по-добра защита на здравето и околната среда, както и равнопоставени условия на конкуренция за промишлеността, като същевременно се взема предвид специалното положение на МСП;

38. призовава Комисията да създаде напълно свързана и оперативно съвместима база данни на ЕС за безопасността на химикалите, за да се подпомогне безпроблемното споделяне на данни между органите и да се осигури публичен достъп за изследователите, регулаторните органи, промишлеността и гражданите като цяло;

39. подчертава необходимостта от засилване на сътрудничеството и координацията между европейските агенции за оценка ЕОБХ и ECHA, заедно с националните агенции, чрез разработване на общи насоки за оценка на риска, а именно за биоцидите и фитофармацевтичните продукти, при които се вземат под внимание най-новите научни резултати, за да се избегнат несъответствията;

40. подчертава необходимостта от по-интегриран подход за оценка на химикалите със сходни опасности, рискове или функции като група; поради това призовава Комисията да използва научно ориентиран подход на групиране в по-широк план както по отношение на оценката, така и по отношение на последващите регулаторни действия, за да се избегне нежелателна замяна и да се намали изпитването върху животни;  подчертава, че подходът „едно вещество – една оценка на опасността“ не следва да противоречи, нито да предотвратява разработването на подход на групиране за оценка на семействата като цяло;

41. призовава Комисията да осигури с подкрепата на ECHA форум за анализиране на ползите, недостатъците и осъществимостта на въвеждането на нова схема за изпитване на химикали, чрез който да се провеждат изследвания на безопасността от сертифицирани лаборатории/институции, определени в рамките на регулаторния процес, като разходите бъдат покривани от заявителите, така че да се спази тежестта на доказване, която пада върху дружествата;

42. счита, че са необходими регулаторни мерки за подходяща защита на уязвимите групи като деца, бременни и кърмещи жени и възрастни хора; призовава Комисията да приеме хоризонтално определение на „уязвими групи“ и да предложи, ако е целесъобразно, съответно адаптиране на съществуващите подходи за научна оценка на риска, както и да приведе защитата на уязвимите групи в съответствие с най-високите стандарти в цялото законодателство относно химикалите;

43. призовава Комисията да обърне специално внимание на химикалите, които се натрупват и задържат в тялото, на онези, които се предават на децата чрез бременност или кърмене, и на онези, които могат да имат въздействие от поколение на поколение;

44. подчертава необходимостта от разработване на ефективен механизъм за координиране на защитата на уязвимите групи, например чрез въвеждане на изисквания за последователно управление на риска в относимите законодателни актове на ЕС по отношение на веществата, пораждащи безпокойство, включително невротоксините и веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система;

45. счита, че стратегията за химичните вещества с цел устойчивост следва да допринесе за висока степен на защита на работниците от вредни химикали;

46. призовава Комисията да изготви законодателно предложение за включване на веществата, които са токсични за репродукцията, в обхвата на Директива 2004/37/ЕО относно експозицията на канцерогени и мутагени по време на работа, за да може последната да бъде приведена в съответствие с начина, по който канцерогенните, мутагенните или токсичните за репродукцията вещества се третират в други законодателни актове на ЕС относно химикалите (например REACH или друго законодателство относно биоцидите, пестицидите и козметичните продукти);

47. подчертава колко е важно да се изисква заявленията за разрешаване съгласно REACH да бъдат достатъчно точни по отношение на експозицията на съответното вещество, за да може да се оцени надлежно рискът и да се предприемат подходящи мерки за управление на риска, по-специално за работниците;

48. подчертава значението на цялостната информация относно химическата опасност и безопасност, която да бъде на разположение на работодателите, тъй като те трябва да защитават и информират своите работници с правилните инструкции за безопасност, обучение и защитно оборудване и да прилагат добра система за надзор; призовава за ефективни национални трудови инспекции и санкции за нарушаване на изискванията за безопасност; насърчава създаването на комитети за превенция;

49. подчертава необходимостта от предоставяне на ясна и разбираема информация за химичните вещества на гражданите, работниците и предприятията на всички езици на ЕС, както и необходимостта от увеличаване на прозрачността и проследимостта по цялата верига на доставки;

50. призовава чрез стратегията да се подобрява значително прилагането на REACH по отношение на регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването, както и да се осигурява яснота за взаимодействието с рамката за здравословните и безопасни условия на труд и рамката за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP); отново заявява принципа „няма данни, няма пазар“; настоява всички регистрации на вещества да отговарят на изискванията възможно най-скоро; призовава за задължителното актуализиране на регистрационните досиета въз основа на последните налични научни данни, така че регистрациите да продължават да отговарят на изискванията; призовава за прозрачност по отношение на спазването на задълженията за регистрация и за даване на изрично правомощие на ECHA да отнема регистрационни номера в случай на продължаващо неспазване на което и да било от изискванията; подчертава колко е важно провеждането на доброволни програми между ECHA и промишлеността, за да се подобрят регистрационните досиета извън пределите на спазването; призовава Комисията да насърчава рамка, която да стимулира такива програми;

51. призовава Комисията, държавите членки и ECHA да си сътрудничат, за да включат всички съответни познати понастоящем вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в списъка на кандидат-веществата до края на тази година, за което беше поет ангажимент от бившия заместник-председател на Комисията Таяни и бившия член на Комисията Поточник през 2010 г. и беше потвърдено в пътната карта на Комисията от 2013 г.[42];

52. призовава Комисията да прилага правилно REACH в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз от 7 март 2019 г. по дело T-837/16 (Швеция/Европейска комисия относно оловните хромати);

53. призовава Комисията да спазва сроковете, определени в REACH, по-специално по отношение на решенията, свързани с разрешаването или ограничаването;

54. подчертава колко е важно да се изисква заявленията за разрешаване да бъдат достатъчно точни по отношение на употребите на съответното вещество, за да може да се установи наличието или отсъствието на подходящи алтернативи;

55. призовава за подобряване на процедурата за ограничаване чрез групиране на веществата и чрез ясно определяне и посочване на научната несигурност на оценката на риска и времето за получаване на липсваща информация, както и чрез отчитане на цената на бездействието; призовава за увеличаване на равнището на доказателствата, необходими за издаване на дерогации от предлаганото ограничение;

56. призовава ECHA да направи обществено достояние токсикологичните и екотоксикологичните изследвания, представени от регистрантите и заявителите;

57. призовава Комисията да предложи разширяване на обхвата на ускорената процедура по член 68, параграф 2 от REACH, свързана с употребата от потребители, така че да бъдат обхванати всички вещества, пораждащи сериозно безпокойство;

58. счита, че оценката на риска, включително оценяването на веществата, и управлението на риска на веществата се нуждаят както от подобряване, така и от ускоряване като цяло, по-специално по отношение на идентифицирането на канцерогенните и мутагенните вещества в контекста на ангажимента на Комисията за борба с рака;

59. призовава Комисията да подобри изпитванията, обхващащи условията и крайните показатели на веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система; изтъква, че макар и да се провеждат важни изпитвания (напр. в областта на репродукцията и въздействието върху системата на щитовидния хормон), много от тях имат ниска чувствителност и понякога високи отклонения, което прави тяхното въздействие доста ограничено;

60. изисква от Комисията и държавите членки да се въздържат от разрешаване на вещества и от одобряване на продукти с непълни набори от данни относно рисковете за здравето и околната среда или ако заявителят не може да докаже, че не съществуват подходящи алтернативи, когато това е предпоставка за издаване на разрешаването[43];

61. призовава Комисията да гарантира, че в процеса на оценка на риска на всички химикали независимата рецензирана научна литература изцяло се взема под внимание и има същата тежест като тази на регулаторните изследвания на добрата лабораторна практика; подчертава, че това е ефективен начин да се допринесе за намаляване на ненужните изпитвания върху животни;

62. призовава за изясняване на разпоредбите относно регистрацията на химикали за междинна употреба съгласно REACH, които да се прилагат само когато междинното вещество се преобразува в друго регистрирано вещество, както и за гарантиране на систематичен контрол на пълното съответствие с REACH;

63. призовава Комисията да даде възможност за бърз, ефективен и прозрачен регулаторен контрол на вредни химикали и да разработи и приложи система за ранно предупреждение с цел идентифициране на нови и нововъзникващи рискове, така че да се гарантира предприемането на бързи регулаторни последващи действия нагоре по веригата и бързо да се намали общата експозиция;

64. счита, че повишената прозрачност за процедурите и за свойствата на химикалите е начин за постигане на по-високо равнище на защита на човешкото здраве и околната среда; подчертава, че трябва да се повиши прозрачността по отношение на спазването на изискванията от страна на регистрантите, обема на произведените химикали, пълните доклади от изследвания с цел обосноваване на надеждността на подробните резюмета на изследвания и картографирането на производството, както и употребата на веществата, пораждащи сериозно безпокойство;

65. подчертава, че законодателството относно материалите, предназначени за контакт с храни (МПКХ), следва да бъде преразгледано в съответствие с CLP и REACH, за да се постигне съгласуван, защитен подход към безопасността на материалите и продуктите, които влизат в контакт с храни;

66. в частност настоява върху необходимостта от изчерпателно и хармонизирано регулиране на всички МПКХ, което следва да се основава на принципа на предпазните мерки, принципа „няма данни, няма пазар“, всеобхватни оценки на безопасността, които да разглеждат всички съответни крайни точки за безопасност и здраве и да се основават на най-новите научни данни за всички химикали, използвани в МПКХ, ефективно прилагане и по-добра информация за потребителите;

67. призовава за постепенното премахване на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, от МПКХ;

68. предлага да се изготви бързо списък на най-добрите практики от регулирането на МПКХ на равнището на държавите членки, включително национални мерки за справяне с експозицията на вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, и с флуоровъглеводороди;

69. призовава Комисията да осигури подходяща връзка между преразглеждането на Регламента за МПКХ и стратегията „От фермата до трапезата“ и плана за борба с рака;

70. изразява безпокойство във връзка с многобройните несъответствия в законодателството на Съюза относно устойчивите, биоакумулиращи и токсични вещества (PBT) и много устойчивите и много биоакумулиращи вещества (vPvB), установени в проверката за пригодност; призовава Комисията да изготви ясен план за действие и при необходимост законодателни предложения относно начините за справяне с всички PBT, vPvB и устойчиви и мобилни вещества въз основа на оценките на въздействието и научните познания и в установените рамки, като същевременно се вземат предвид цялото относимо законодателство и екологичните среди;

71. настоятелно призовава Комисията да определи твърди срокове в плана за действие относно перфлуороалкилираните вещества (PFAS), за да се гарантира бързо постепенно прекратяване на всички видове несъществена употреба на PFAS, както и да се ускори разработването на безопасни и неустойчиви алтернативи на всички видове употреба на PFAS като част от стратегията за химичните вещества с цел устойчивост;

72. призовава Комисията да определи понятието „съществена употреба“ на опасните химикали и критериите за него, като се основава на определението за съществена употреба, предвидено в Монреалския протокол за веществата, които разрушават озоновия слой, за да се осигури хармонизиран подход към регулаторните мерки относно несъществените видове употреба;

73. освен това счита, че веществата, които са невротоксични или имунотоксични, следва да се приемат за равностойни на веществата, пораждащи сериозно безпокойство, съгласно REACH;

74. потвърждава отново призива си от 18 април 2019 г. за всеобхватна рамка на Европейския съюз относно нарушителите на функциите на ендокринната система, по-специално за приемането на хоризонтална дефиниция въз основа на определението на СЗО за веществата, за които съществува подозрение, че са нарушители на функциите на ендокринната система, както и за известните и предполагаемите нарушители на функциите на ендокринната система, в съответствие с класификацията на канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества, съдържаща се в Регламента CLP, за съответното преразглеждане на изискванията за данни, за ефективното свеждане до минимум на експозицията на хората и околната среда на нарушители на функциите на ендокринната система, за изготвянето на законодателни предложения с цел включване на конкретни разпоредби относно нарушителите на функциите на ендокринната система в законодателството относно играчките, материалите, предназначени за контакт с храни, и козметичните продукти, така че химикалите, нарушаващи функциите на ендокринната система, да бъдат третирани като вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, и за преразглеждане на цялото относимо законодателство, включително законодателството относно материалите, предназначени за контакт с храни, така че да се заменят нарушителите на функциите на ендокринната система;

75. потвърждава призива си от 14 март 2013 г.[44] за разработване на методи за изпитване и документи с указания, за да могат да бъдат взети по-добре под внимание веществата, водещи до нарушения във функцията на ендокринната система, възможните ефекти от ниска доза, комбинираните въздействия и немонотонните зависимости между дозата и последствията, по-специално по отношение на критичните периоди за експозиция по време на разработването; подчертава, че ендокринните нарушители следва да бъдат разглеждани като вещества без определен праг на въздействие, освен ако заявителят може научно да докаже безопасен праг;

76. призовава Комисията бързо да приложи препоръките от проверката за пригодност на най-важното законодателство в областта на химикалите (с изключение на REACH) и да въведе нови класове на опасност в Регламента CLP и успоредно с това в рамките на Глобалната хармонизирана система (например за ендокринни нарушители, наземна токсичност, невротоксичност, имунотоксичност, PBT и vPvB);

77. счита, че веществата, които са устойчиви, мобилни и токсични (PMT) или много устойчиви и много мобилни (vPvM), следва да бъдат добавени към предвидения в REACH списък на веществата, пораждащи сериозно безпокойство;

78. призовава Комисията да отдаде приоритет на идентифицирането и регулирането на химикалите, пораждащи безпокойство, като например канцерогенните, мутагенните и токсичните за репродукцията вещества и нарушителите на функциите на ендокринната система, включително в своя план за борба с рака в Европа, особено за защита на работниците, тъй като според Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) ракът причинява 52% от всички смъртни случаи в ЕС, свързани с полагането на труд[45];

79. подчертава, че в стратегията за химичните вещества с цел устойчивост следва да се въведе регистрация на полимери, да се разширят стандартните изисквания за информация за веществата между 1 и 10 тона за всички такива вещества, да се засилят изискванията за информация за токсикологичните свойства и за видовете употреба и експозицията, inter alia чрез изискване на изготвяне на доклад за безопасност на химичното вещество за вещества между 1 и 10 тона, и да се подобри оценката на комплексните вещества (напр. вещества с неизвестен или променлив състав (UVCB)), по-специално като се окаже подкрепа на ECHA да разработи допълнително вече съществуващи решения, като например профилите на идентичността на веществата); призовава за разработването на специфични методи за оценка на този вид вещества, които позволяват солиден научен подход и са практически приложими;

80. припомня ангажимента на Съюза да гарантира безопасността на произвежданите наноматериали и материали със сходни свойства съгласно 7-ата програма за действие за околната среда и потвърждава призивите си от 24 април 2009 г. за преразглеждане на цялото относимо законодателство, за да се гарантира безопасността на всички приложения на наноматериали в продукти с потенциално въздействие върху здравето, околната среда или безопасността по време на техния жизнен цикъл, както и за разработване на подходящи изпитвания с цел оценяване на опасностите и експозицията на наноматериали през целия им жизнен цикъл;

81. призовава Комисията да изясни условията и критериите, при които използването на биоразградими или компостируеми пластмаси не е вредно за околната среда и човешкото здраве, като същевременно се вземат предвид всички компоненти на околната среда, в които тези пластмаси биха могли да бъдат освободени, и като се прилага принципът на предпазните мерки;

82. призовава Комисията да приключи прегледа на препоръката относно определението за наноматериали, да я преразгледа, ако е необходимо, и да гарантира, че наноматериалите систематично се идентифицират и разглеждат във всички законодателни актове чрез правно обвързващо определение;

83. изисква от Комисията редовно да отправя искане към ECHA да прави оценка на резултатите и въздействието на Обсерваторията на ЕС за наноматериали (EUON);

84. призовава за пълно прилагане на законодателството относно продуктите за растителна защита; призовава Комисията да вземе под внимание различните призиви на Парламента от 16 януари 2019 г. за подобряване на процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди; призовава Комисията да ускори прехода на Европа към пестициди с нисък риск съгласно определението в член 47 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и да намали зависимостта от пестициди, като, inter alia, насърчава и подкрепя прилагането на практики за интегрирано управление на вредителите (ИУВ), да постигне целите на Директивата относно устойчивата употреба на пестициди и да превърне целите на последната в съответно законодателство, да подобри статистиката относно продуктите за растителна защита, да разработи по-добри показатели за измерване на риска, да намали използването на торове, за да се избегне изтощаването на почвите, и да подкрепи земеделските стопани при постигането на тези цели;

85. счита, че за да се гарантира защита на общественото здраве и равнопоставени условия на конкуренция за европейските земеделски стопани, забранените активни вещества не следва да навлизат на пазара на ЕС чрез вносни продукти;

86. призовава Комисията да предприеме мерки за ускоряване на разработването на продукти за растителна защита с нисък риск и да определи цел за постепенно премахване на пестицидите с висок риск до 2030 г.;

87. призовава Комисията да определи конкретни цели за значително намаляване както на употребата на химически пестициди, така и на риска, произтичащ от тях;

88. подчертава обезпокоителното забавяне на изпълнението на програмата за преглед и необходимостта да се гарантира по-бърза и всеобхватна (повторна) оценка на безопасността на активните вещества, съдържащи се в биоцидите, на коформулантите и на целите продукти, включително за свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, за да се гарантира защитата на здравето на гражданите и опазването на околната среда;

89. подчертава, че е особено важно да се премине към една наистина кръгова и неутрална по отношение на климата икономика и да се разработват нетоксични цикли на материалите; счита, че изделията, изработени от първични материали, и тези, изработени от рециклирани материали, следва да отговарят на едни и същи стандарти за химикалите; потвърждава отново, че в съответствие с йерархията на отпадъците, както е определена в Рамковата директива за отпадъците[46], предотвратяването има приоритет пред рециклирането и че съответно рециклирането не следва да оправдава увековечаването на употребата на опасни вещества от миналото;

90. отново заявява, че въпросът за продукти, съдържащи вещества от миналото, които пораждат безпокойство, следва да бъде решен чрез ефективна система за проследяване и обезвреждане;

91. потвърждава отново своята позиция от 13 септември 2018 г. относно вариантите за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците, и по-специално че веществата, които пораждат безпокойство, са тези, които отговарят на критериите по член 57 от Регламента REACH като вещества, пораждащи сериозно безпокойство, вещества, забранени по силата на Стокхолмската конвенция (УОЗ), специфични вещества в изделия, изброени в приложение XVII към Регламента REACH, и специфични вещества, регулирани съгласно законодателството в областта на конкретни сектори и/или продукти;

92. счита, че оповестяването на потребителите и на лицата, отговарящи за управлението на отпадъци, на цялата неповерителна информация за опасните химикали в изделия по веригата на доставки е предпоставка за постигане на нетоксични цикли на материалите;

93. призовава Комисията да разработи всеобхватни показатели относно въздействието на химикалите върху здравето и околната среда, които, inter alia, ще помогнат за оценяване на ефективността на законодателството в областта на химикалите;

94. призовава Комисията да гарантира възможно най-скоро бързото създаване и предоставяне на разположение на всички езици на Съюза на лесна за ползване, прозрачна, задължителна и хармонизирана система на ЕС за информиране на обществеността относно опасните вещества, налични в материалите, предметите и отпадъците;

95. посочва, че стратегията следва да помага на химическата промишленост да постигне неутралност по отношение на климата и целта за нулево замърсяване с цел нетоксична околна среда, както и да подпомага доброто функциониране на вътрешния пазар, като същевременно засилва конкурентоспособността и безопасните и устойчиви иновации и производството на промишлеността на ЕС в съответствие със Зеления пакт и новата промишлена стратегия; подчертава, че стратегията следва да избягва ненужната административна тежест;

96. посочва, че стратегията следва да помага на химическата промишленост да постигне неутралност по отношение на климата и целите за нулево замърсяване чрез развитието на нови интегрирани вериги за създаване на стойност, които съчетават селското стопанство и химическата промишленост, както и да подпомага доброто функциониране на вътрешния пазар, като същевременно засилва конкурентоспособността и новаторството на промишлеността на ЕС;

97. призовава за подкрепа за МСП, включително техническа подкрепа за заместване на опасни вещества с по-безопасни алтернативи, така че да им се помогне да спазват законодателството на ЕС в областта на химикалите и да се насочат към производство и използване на безопасни и устойчиви продукти чрез насърчаване на научноизследователската и развойната дейност, инвестициите в устойчиви химически продукти и технологични иновации в рамките на програми на Съюза, като например „Хоризонт Европа“;

98. подчертава, че законодателството в областта на химикалите следва да бъде изготвено по такъв начин, че МСП да могат да го прилагат, без да се засяга необходимото ниво на защита;

99. подчертава, че законодателството, което осигурява регулаторна стабилност и предвидимост, е от ключово значение за даване на насоки за необходимите иновации за прехода към кръгова, безопасна и устойчива химическа промишленост, включително устойчивото използване на възобновяеми суровини за подкрепа на биоикономиката, и дългосрочни инвестиции за постигане на нетоксична околна среда; подкрепя участието на заинтересованите лица в това отношение;

100. подчертава необходимостта от това законодателството на Съюза в областта на химикалите да предоставя стимули за безопасна и устойчива химия, материали (включително пластмаси) и технологии, включително нехимични алтернативи, които са безопасни и нетоксични още при проектирането;

101. в това отношение подчертава, че стратегията следва да създаде възможности за увеличаване на мащаба на чистите технологии, така че да изпълнят целите на Зеления пакт;

102. подчертава, че в рамките на ЕС следва да бъдат стимулирани развитието на тези технологии и производството на такива химикали;

103. призовава Комисията да разработи критерии на ЕС за устойчиви химикали въз основа на научно предложение от страна на ECHA; счита, че тези критерии следва да бъдат допълнени със стандарти за продуктите (като например рамката на политиката за устойчиви продукти);

104. призовава Комисията да стимулира безопасни и устойчиви продукти и чисто производство и да въведе и/или адаптира икономически инструменти (например такси, екологични данъци, разширена отговорност на производителя), за да постигне вътрешно поемане на външните разходи през целия жизнен цикъл на химикалите, включително разходите за здравеопазване и опазване на околната среда, независимо дали използването им е в рамките на Съюза, или извън него;

105. припомня, че приходите от такси, получавани от ECHA, ще бъдат значително намалени; призовава за преразглеждане на модела на финансиране на ECHA и за въвеждане на предсказуем и устойчив механизъм за финансиране, за да се гарантира нейното правилно дългосрочно функциониране и да бъдат отстранени всякакви недостатъци, и по-специално тези, дължащи се на разделянето на бюджетните редове, като се предоставят ресурсите, необходими за посрещане на нарастващите изисквания към текущата ѝ работа и достатъчно допълнителни ресурси за всяка необходима допълнителна работа в обхвата на новата многогодишна финансова рамка, включително персонал в рамките на ECHA, посветен изключително на защитата на животните и насърчаването на методи без използване на животни във всички дейности на ECHA;

106. призовава Комисията и Съвета да се въздържат от намаляване на ресурсите на ECHA в годишните бюджетни процедури и да предоставят на ECHA допълнителни ресурси за всякакви други задачи, които може да са необходими, като например извършване на оценка на веществата;

107. призовава за осигуряване на адекватни равнища на персонал и бюджет за службите на Комисията, на които е възложено да гарантират успешното изпълнение на стратегията за химичните вещества с цел устойчивост; подчертава, че отпускането на средства трябва да отговаря както на настоящите, така и на дългосрочните политически приоритети, и следователно в контекста на Европейския зелен пакт очаква значително укрепване на човешките ресурси, по-специално в рамките на Генерална дирекция „Околна среда“ и компетентните агенции на ЕС;

108. призовава за пълно прилагане на законодателството на Съюза в областта на химикалите; призовава държавите членки да отделят достатъчно средства за подобряване на прилагането на законодателството на ЕС в областта на химикалите и призовава Комисията и ECHA да предоставят подходяща подкрепа за това;

109. призовава Комисията да извърши одит на системите за правоприлагане в държавите членки по отношение на законодателството в областта на химикалите и да отправи препоръки за подобрения, да засили сътрудничеството и координацията между правоприлагащите органи и при необходимост да предложи инструменти на ЕС за правоприлагане; призовава Комисията да използва правомощията, предоставени ѝ съгласно член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/1020[47], за да гарантира адекватно изпитване на продуктите в целия Съюз;

110. счита, че държавите членки следва да получат ясни насоки за това как да укрепят своите системи за правоприлагане в областта на законодателството за химикалите и че следва да се засилят координацията и сътрудничеството между правоприлагащите органи на държавите членки в тази област; призовава Комисията да издаде такива насоки въз основа на одит на системите за правоприлагане и да вземе предвид опита, натрупан в рамките на форума на REACH;

111. призовава Комисията да подкрепи създаването на европейска мрежа от градове и местни общности, свободни от ендокринни нарушители, за да се подобри сътрудничеството и да се обменят най-добри практики, по аналогия със Споразумението на кметовете за климата и енергетиката;

112. призовава Комисията да предприема бързи правни действия, когато установи, че законодателството на ЕС в областта на химикалите не се спазва; припомня своята забележка от 16 януари 2020 г.[48], че процедурите в областта на нарушенията на околната среда трябва да бъдат по-ефикасни; призовава Комисията да направи преглед на своите вътрешни насоки относно процедурите за нарушение и да използва възможността, която ѝ предоставя предстоящото съобщение за по-добро регулиране, за да осигури бързо и ефикасно прилагане на европейските закони;

113. призовава Комисията да гарантира, че вносните и износните химикали и продукти спазват същите стандарти като тези за химикалите и продуктите, произведени и използвани в Съюза, за да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция между производителите в ЕС и извън него; счита, че следва да се засилят проверките за неспазване в Съюза и по неговите граници, включително чрез засилено сътрудничество между митническите органи и разработването на специфичен цифров инструмент за тази цел, като се вземе предвид опитът, натрупан в контекста на форума на REACH; приветства дългосрочния план за действие на Комисията за по-добро изпълнение и прилагане на правилата на единния пазар[49] и призовава Комисията да използва в пълна степен предстоящите предложения, за да осигури прилагането на законодателството на ЕС в областта на химикалите;

114. призовава Комисията да извърши задълбочена оценка на зависимостта на държавите членки от вноса от трети държави на химикали в критични вериги за създаване на стойност, като например тези, свързани с активни фармацевтични съставки, дезинфектанти и др., както и на всички свързани с тях рискове за безопасността;

115. призовава Комисията и държавите членки да разработят политики за улесняване и насърчаване на безопасното и устойчиво производство на химични вещества, върнато обратно в Европа, в стратегически вериги за създаване на стойност, като например тези на активните фармацевтични съставки и дезинфектантите, за да се възстанови контролът върху тази стратегическа област и да се намали зависимостта на Европа от трети държави, да се гарантира сигурен достъп и да се избегне недостигът на лекарства, без да се подкопават ползите, които отворените икономики извличат от международната търговия;

116. призовава Комисията да забрани това вносът да съдържа забранени в ЕС остатъци от опасни вещества, за които няма определен праг на въздействие, тъй като няма безопасно ниво на експозиция спрямо тях, и да прилага за другите вещества във вноса същите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ), както за веществата, произвеждани в ЕС, за да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция между производителите и земеделските стопани от ЕС и от държави извън ЕС;

117. призовава Комисията и държавите членки да подкрепят политически и финансово всички международни структури и процеси, насочени към постигане на добро управление на химикалите в световен мащаб;

118 призовава Комисията да признае химическото замърсяване (включително пестицидите) като една от ключовите движещи сили на кризата с биологичното разнообразие и да изготви законодателни предложения за справяне с проблемите, свързани с устойчивите, биоакумулиращи и мобилни химични вещества в околната среда и неблагоприятното им въздействие върху екосистемите и биологичното разнообразие;

119. подчертава, че устойчивостта на химикалите трябва да включва и социалната и екологичната отговорност на химическата промишленост и химическите предприятия по цялата им верига на доставки;

120. счита, че стандартите на Съюза за безопасност на химичните вещества следва да бъдат насърчавани в международен план;

121. призовава Комисията да продължи да работи върху приемник на Стратегическия подход за международно управление на химикалите (SAICM), включително реформа на Специалната програма; призовава Комисията да допринесе за преговорите за разработването на адекватен, предсказуем и устойчив механизъм за финансиране в това отношение;

122. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

[1] ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171.

[2] ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 3.

[3] OВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

[4] OВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

[5] ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

[6] OВ L 169, 2.6.2019 г., стр. 45.

[7] ОВ L 201, 21.7.2012 г, стр. 60.

[8] OВ L 50, 20.2.2004 г., стр. 44.

[9] ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71.

[10] OВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

[11] OВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59.

[12] ОВ L 137, 24.5.2017 г, стр. 1.

[13] ОВ L 27, 30.1.2010 г, стр. 1.

[14] ОВ L 226, 24.8.2013 г, стр. 1.

[15] ОВ L 231, 6.9.2019 г, стр. 1.

[16] ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 87.

[17] ОВ L 30, 31.1.2019 г., стр. 112.

[18]ОВ L 164, 20.6.2019 г., стр. 23.

[19] ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33.

[21] ОВ C 184, 8.7.2010 г., стр. 82.

[22] OВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 65.

[23] OВ C 390, 18.11.2019 г., стр. 10.

[24] Приети текстове, P8_TA(2018)0353.

[26] Приети текстове, P8_TA(2018)0352.

[27] Приети текстове, P8_TA(2018)0356.

[28] Приети текстове , P8_TA(2019)0023.

[29] Приети текстове , P8_TA(2019)0082.

[30] Приети текстове , P8_TA(2019)0441.

[31] Приети текстове, P8_TA(2020)0005.

[32] Приети текстове, P8_TA(2018)0202.

[36] ООН, „Глобални перспективи за химикалите II –  резюме, изготвено за определящите политиките лица“.

[37] Заключения на Съвета, приети на 26 юни 2019 г., „Към стратегия на Съюза за устойчива политика в областта на химикалите“, точка 14.

[38] ООН, „Глобални перспективи за химикалите II – резюме, изготвено за определящите политиките лица“.

[40] Решение на Съда на Европейския съюз от 16 декември 2015 г. по дело T-521/14.

[41] Констатации от проверката за пригодността на най-значимото законодателство в областта на химикалите (различно от Регламента REACH) и установени предизвикателства, пропуски и слабости (COM(2019) 0264).

[43] Както е посочено в решението на Съда на Европейския съюз от 7 март 2019 г. по дело T-837/16 (Швеция/Европейска комисия относно оловните хромати).

[44] Резолюция на Европейския парламент относно защитата на общественото здраве от вещества, водещи до нарушения на функциите на ендокринната система, ОВ C 36, 29.1.2016 г., стр. 85.

[46] Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците, ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.

[47] Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (OB L 169, 25.6.2019 г., стр. 1).

[48] Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2020 г. относно петнадесетото заседание на Конференцията на страните (COP15) по Конвенцията за биологично разнообразие, Приети текстове, P9_TA (2020) 0015.

[49] Съобщение от 10 март 2020 г., COM(2020)0094.

Последно осъвременяване: 8 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност