Πρόταση ψηφίσματος - B9-0230/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0230/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020

22.7.2020 - (2020/2732(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2020/2732(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0230/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0230/2020
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0230/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020

(2020/2732(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 225, 295, 310, 311, 312, 323 και 324 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και τα άρθρα 2, 3 και 15 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 και την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2020 σχετικά με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0322),

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 και την τροποποιημένη πρόταση της 28ης Μαΐου 2020 σχετικά με τον κανονισμό του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2018)325),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ τροφοδοτεί το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη» (COM(2020)442)) και τους συνοδευτικούς κανονισμούς, αποφάσεις και νομικά κείμενα που σχετίζονται με το ΠΔΠ, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης,

 έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές θερινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2020,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21 Ιουλίου 2020,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1. σημειώνει τα αποτελέσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξήχθη στις 17-21 Ιουλίου καθώς και τα συμπεράσματα που ενέκριναν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων· επικροτεί την αποδοχή εκ μέρους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ενός μέσου ανάκαμψης με σκοπό την επανεκκίνηση της οικονομίας, όπως προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο· εκφράζει την υποστήριξή του στην προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία δεν υπερέβη τις διατάξεις των Συνθηκών· θεωρεί ότι η συνολική δέσμη μέτρων δίνει ώθηση στις επενδύσεις, μεταξύ άλλων με την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, γεγονός που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης που αναμένεται να είναι βαθύτατες και μακράς διάρκειας· τονίζει ότι η εν λόγω δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλονται με σκοπό αφενός τον μετασχηματισμό των οικονομιών μας μέσω της συγκέντρωσης στρατηγικών επενδύσεων για τη στήριξη των ΜΜΕ και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και αφετέρου την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και των δεξιοτήτων, ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στους εργαζομένους, τους καταναλωτές και τις οικογένειες· θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι αντιμετωπίζει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και τις ανάγκες των ατόμων που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση·

2. εκφράζει αμφιβολίες όσον αφορά τη συμπερίληψη συνδέσεων με στόχους που σχετίζονται με το κλίμα, οι οποίοι ενδέχεται να είναι υπερβολικά φιλόδοξοι και να παρεμποδίσουν την ικανότητα των κρατών μελών να παράσχουν στήριξη στην απασχόληση και να ενισχύσουν την εθνική βιομηχανική βάση·

3. δεσμεύεται να συμμετάσχει σε εποικοδομητικές και μακρόπνοες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή με βάση τις αντίστοιχες θέσεις τους· εκφράζει την προθυμία του να επισπεύσει τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να εξασφαλίσει ένα θετικό και εποικοδομητικό αποτέλεσμα εγκαίρως ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή από τις αρχές του 2021·

4. επισημαίνει ότι η κρίση λόγω της COVID-19 έχει πολύ διαφορετικές επιπτώσεις στις οικονομίες των κρατών μελών καθώς οι διαφορετικές αποκρίσεις στην οικονομική κρίση εμφανίζουν μεγάλη ανομοιογένεια· τονίζει ότι τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την υγειονομική κρίση θα υποστούν επίσης σφοδρότερο οικονομικό πλήγμα· εκφράζει την ανησυχία του ότι οι ασύμμετρες οικονομικές αποκρίσεις των κρατών μελών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άλλη μια οικονομική κρίση δημόσιου χρέους, να θέσουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες σύγκλισης της ΕΕ και να δημιουργήσουν στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά·

5. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα κονδύλια που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμα· πιστεύει ότι θα είναι άξιο αποδοκιμασίας εάν τα κονδύλια που προορίζονται για την απόκριση στην πανδημία COVID-19 καταστούν διαθέσιμα την άνοιξη του 2021, περίπου δώδεκα μήνες αφού πολλά κράτη μέλη διέλθουν βαθύτατη κρίση·

6. τονίζει ότι τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το μέσο Next Generation EU θα πρέπει να συνάδουν και να ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις δεσμεύσεις και τις προτεραιότητες της ΕΕ· σημειώνει ότι η πανδημία του κορωνοϊού έχει αλλάξει άρδην τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά οικονομικά, γεγονός που επιτάσσει τη συνολική επανεξέταση από την Επιτροπή των πολιτικών της προτεραιοτήτων, καθώς και τη θέσπιση «ελέγχων ανάκαμψης» και την αναστολή όλων των προβλεπόμενων δράσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός και κανονιστικός φόρτος και να καταστεί δυνατή η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο·

7. θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ανάκαμψης θα μπορούσαν να επιδιώξουν στόχους αύξησης της ανταγωνιστικότητας με προσανατολισμό προς το μέλλον, όπως η έρευνα, η ψηφιοποίηση και η στήριξη προς τις ΜΜΕ, αλλά και να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα να μειώσουν την ενεργειακή εξάρτηση από τρίτες χώρες, με κύριο στόχο την τόνωση και την ενθάρρυνση ισχυρών, ανταγωνιστικών οικονομιών σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να επιτευχθεί η απασχόληση και η οικονομική ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι τα πλέον κατάλληλα ώστε να εντοπίσουν τα έργα και τις επενδύσεις που μπορούν να προσφέρουν περισσότερη προστιθέμενη αξία από την αξιοποίηση των κονδυλίων για την ανάκαμψη·

8. πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο, ως σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και λόγω της σημασίας της διαφάνειας, της δημοκρατίας και της υποχρέωσης λογοδοσίας, πρέπει να συμμετέχει πλήρως στη θέσπιση και την υλοποίηση του μέσου ανάκαμψης καθώς και των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων, δεδομένου ότι πρόκειται για θεμελιώδεις δημοσιονομικές πράξεις· πιστεύει ότι τα κονδύλια θα πρέπει να εκταμιευθούν τάχιστα προκειμένου να στηριχθεί η επειγόντως αναγκαία διαδικασία ανάκαμψης και να διασφαλιστεί ο συγχρονισμός των προγραμμάτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τα υφιστάμενα κονδύλια και τους στόχους της ΕΕ που παρουσιάζουν πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ο εκ των υστέρων δημοκρατικός έλεγχος από το Κοινοβούλιο στη θέσπιση και την υλοποίηση του μέσου ανάκαμψης καθώς και των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων, και να συμπληρώνεται από την απαραίτητη διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία προς τους πολίτες·

9. καλεί την Επιτροπή να αποφύγει μη ρεαλιστικές προσδοκίες ή προβολές του ποσοστού απόδοσης των έργων της και να εφαρμόσει βελτιωμένες μεθόδους μέτρησης των επιδόσεων που θα αποτυπώνουν καλύτερα τα αποτελέσματα των έργων, ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη αξιολόγηση της σχέσης ποιότητας-τιμής·

10. επικροτεί τη χρήση της διακυβερνητικής προσέγγισης για την αποδοτική και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών και καταδεικνύει την αξία της εξεύρεσης συλλογικής προσέγγισης σε όλα τα κράτη μέλη, με βάση τον σεβασμό των εθνικών κρατών· τονίζει ότι η τελική συμφωνία πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών·

11. υπογραμμίζει το περιθώριο βελτίωσης, ιδίως στα μελλοντοστρεφή προγράμματα, στο ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027· τονίζει την ανάγκη να διεξαχθούν πραγματικές πολιτικές διαπραγματεύσεις και να επιτευχθεί ποιοτική συμφωνία·

12. εκφράζει την ανησυχία ότι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ΠΔΠ και των προγραμμάτων του δεν θα πρέπει να υπονομευθεί από μια βραχυπρόθεσμη προσέγγιση με επίκεντρο κυρίως τον πολιτικό συμβιβασμό για τη χρηματοδότηση δράσεων ανάκαμψης· θεωρεί ότι η κατανομή κονδυλίων που προορίζονται για την πολιτική συνοχής, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των κρατών μελών, δεν πρέπει να υποστεί διαρθρωτική μείωση·

13. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι περικοπές στην κατανομή κονδυλίων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) δεν αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της· επισημαίνει ότι η μείωση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ αντιβαίνει στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διατήρηση και τη σταθεροποίηση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ σε πραγματικούς όρους· επαναλαμβάνει ότι η περικοπή της χρηματοδότησης θα περιορίσει τις δυνατότητες των γεωργών να συμβάλουν στη σταθερότητα των αγορών γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ και στην επίτευξη άλλων στόχων πολιτικής·

14. τονίζει ότι οι διοργανικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν ανάλυση τόσο του ΠΔΠ όσο και του NGE ανά πρόγραμμα· επισημαίνει ότι ορισμένα εμβληματικά προγράμματα κινδυνεύουν τώρα να μειωθούν άμεσα από το 2020 στο 2021· επισημαίνει περαιτέρω ότι, από το 2024, ο προϋπολογισμός της ΕΕ συνολικά θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα, θέτοντας σε κίνδυνο και αντιβαίνοντας στις δεσμεύσεις και τις προτεραιότητες της ΕΕ , ιδίως δε το ψηφιακό θεματολόγιο, τη στήριξη της οικονομικής μετάβασης, την ανταγωνιστική ενιαία αγορά, την προώθηση αμυντικών δυνατοτήτων, τη στήριξη της απασχόλησης και το γεωπολιτικό θεματολόγιο·

15. τονίζει ότι όλες οι πληρωμές που συνδέονται με το NGE (αρχικό κεφάλαιο και τόκοι) θα πρέπει να υπολογίζονται πέρα και πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ και να βρίσκονται στην «έκτακτη και προσωρινή αύξηση των ανώτατων ορίων ιδίων πόρων», όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο γ της απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2020) 4452018/0135 (CNS)

16. επισημαίνει ότι η περιορισμένη ευελιξία που συμφωνήθηκε κατά τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ αξιοποιήθηκε ευρύτατα από την Επιτροπή και το Συμβούλιο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άνευ προηγουμένου και/ή απρόβλεπτες κρίσεις κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής περιόδου· επιμένει, συνεπώς, ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ευελιξία τουλάχιστον στο επίπεδο που προτείνεται από την Επιτροπή και να υπολογίζεται πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ τόσο ως προς την ανάληψη υποχρεώσεων όσο και ως προς τις πληρωμές·

17. υπενθυμίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τους ίδιους πόρους από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων· σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει προτείνει νέους υποψήφιους για τους ίδιους πόρους στην πρότασή της για το ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή να μην ζητήσει την άσκηση φορολογικών εξουσιών για την ΕΕ ούτε να επιδιώξει περαιτέρω ίδιους πόρους σε σχέση με περιβαλλοντικούς στόχους· τονίζει ότι οι συνεισφορές βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) παρέχουν μια αξιόπιστη, σταθερή και δίκαιη πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με πολύ ισχυρή στήριξη από τη μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών, ενώ πιστεύει ότι οι ίδιοι πόροι θα πρέπει να παρουσιάζονται με σαφή και ομοιόμορφο τρόπο στους εθνικούς προϋπολογισμούς, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των εσόδων της ΕΕ·

18. επομένως, εκφράζει την προθυμία του να επισπεύσει την έγκριση των προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027 και του σχεδίου ανάκαμψης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της εφαρμογής τους από την 1η Ιανουαρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να επιτευχθεί επαρκής συμφωνία επί των ανωτέρω βελτιώσεων·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιουλίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου