Proċedura : 2020/2734(RPS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B9-0245/2020

Testi mressqa :

B9-0245/2020

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 17/09/2020 - 16

Testi adottati :

P9_TA(2020)0238

<Date>{09/09/2020}9.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0245/2020</NoDocSe>
PDF 187kWORD 68k

<TitreType>MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI</TitreType>

<TitreRecueil>imressqa skont l-Artikolu 112(2), (3) u (4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura</TitreRecueil>


<Titre>dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-livelli massimi tar-residwi taċ-ċiklossidim, tal-flonikamid, tal-alossifop, tal-mandestrobin, tal-mepikwat, tar-razza NRRL Y-27328 tal-Metschnikowia fructicola u tal-proeżadjon f'ċerti prodotti jew fuqhom</Titre>

<DocRef>(D063880/06 – 2020/2734(RPS))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel</Commission>

Membru responsabbli: <Depute>Michèle Rivasi</Depute>


B9‑0245/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-livelli massimi tar-residwi taċ-ċiklossidim, tal-flonikamid, tal-alossifop, tal-mandestrobin, tal-mepikwat, tar-razza NRRL Y-27328 tal-Metschnikowia fructicola u tal-proeżadjon f'ċerti prodotti jew fuqhom

(D063880/06 – 2020/2734(RPS))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-livelli massimi tar-residwi tal-ċiklossidim, tal-flonikamid, tal-alossifop, tal-mandestrobin, tal-mepikwat, tar-razza NRRL Y-27328 tal-Metschnikowia fructicola u tal-proeżadjon f'ċerti prodotti jew fuqhom (D063880/06),

 wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE[1], u b'mod partikolari l-Artikolu 5(1) u l-Artikolu 14(1)(a) tiegħu,

 wara li kkunsidra l-opinjoni mogħtija fis-17–18 ta' Frar 2020 mill-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

 wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi[2],

 wara li kkunsidra l-opinjoni motivata adottata mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) fis-27 ta' Mejju 2019 u ppubblikata fit-2 ta' Awwissu 2019[3],

 wara li kkunsidra l-konklużjoni adottata mill-EFSA fit-18 ta' Diċembru 2009, u ppubblikata fis-7 ta' Mejju 2010[4],

 wara li kkunsidra l-opinjoni motivata adottata mill-EFSA fit-18 ta' Ottubru 2018, u ppubblikata fit-2 ta' Novembru 2018[5],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 5a(3)(b) u l-Artikolu 5a(5) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni[6],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 112(2), (3) u (4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel,

A. billi l-flonikamid huwa insettiċida selettiva użata fuq, inter alia, patata, qamħ, tuffieħ, lanġas, ħawħ u bżar;

B. billi l-perjodu ta' approvazzjoni tal-flonikamid bħala sustanza attiva diġà ġie estiż mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2069[7];

C. billi fl-opinjoni tal-5 ta' Ġunju 2013[8] tal-Kumitat għall-Istima tar-Riskji tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("ECHA"), ġew proposti klassifikazzjoni u tikkettar armonizzati tal-flonikamid, l-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru Daniż osservat "clear effects on visceral malformations occurring at non-maternally toxic levels in the rabbit" (effetti ċari fuq il-malformazzjonijiet vixxerali li jseħħu f'livelli tossiċi mhux maternali fil-fenek);

D. billi l-flonikamid tinsab taħt skrutinju fl-Istati Uniti talli potenzjalment tippreżenta riskju ogħla għad-dakkara milli kien mifhum qabel, hekk kif studji ġodda ppreżentati mill-manifattur tal-flonikamid ISK Biosciences juru li l-flonikamid jesponi lin-naħal għal 51 darba l-ammont ta' flonikamid li jikkawżalhom ħsara sostanzjali[9];

E. billi l-alossifop-P huwa erbiċida użat, fost oħrajn, fuq il-karrotti, il-legumi tal-għalf, iż-żerriegħa tal-kolza, il-fażola tas-sojja u l-pitravi taz-zokkor;

F. billi l-alossifop-P huwa ta' ħsara jekk jinbela' u jagħmel ħsara lill-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema abbażi tal-klassifikazzjoni tal-ECHA; billi l-alossifop-P wera effetti ta' epatotossiċità, nefrotossiċità u stress ossidattiv fil-firien wara esponiment għall-alossifop-P-metil[10];

G. billi l-manifattura, id-distribuzzjoni u l-użu tal-alossifop-P ilhom ipprojbiti fi Franza għall-iskopijiet agrikoli u mhux agrikoli kollha mill-4 ta' Settembru 2007[11]; billi l-alossifop-P ilu pprojbit għal erba' snin fl-Unjoni kollha skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1376/2007[12];

H. billi l-alossifop-P ġie approvat bħala sustanza attiva fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011[13], b'użu ristrett ħafna[14] u rekwiżiti stretti għall-Istati Membri fir-rigward tal-protezzjoni tal-ilma ta' taħt l-art, il-protezzjoni tal-organiżmi akkwatiċi u s-sikurezza tal-operaturi;

I. billi, fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/2233[15], il-Kummissjoni kkonkludiet fir-rigward tal-użu tal-alossifop-P bħala sustanza attiva li "l-informazzjoni ta' konferma ulterjuri li kienet meħtieġa ma ġietx ipprovduta kollha, u li ma setax jiġi eskluż riskju inaċċettabbli għall-ilma tal-pjan ħlief billi jiġu imposti aktar restrizzjonijiet";

J. billi, fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2233, il-Kummissjoni kkonkludiet ukoll li kien "xieraq li jiġu emendati l-kundizzjonijiet tal-użu ta' din is-sustanza attiva, b'mod partikolari billi jiġu stabbiliti limiti fuq ir-rati u l-frekwenza tal-applikazzjoni tagħha";

K. billi l-Kummissjoni ddeċidiet fit-30 ta' April 2018 li testendi l-perjodu ta' approvazzjoni tal-alossifop-P bħala sustanza attiva sal-31 ta' Diċembru 2023[16];

L. billi l-Artikolu 191(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jistabbilixxi l-prinċipju ta' prekawzjoni bħala wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-Unjoni;

M. billi l-Artikolu 168(1) tat-TFUE jiddisponi li "livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa fiżika u mentali għandu jkun assigurat fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-istrateġiji u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni";

N. billi d-Direttiva 2009/128/KE għandha l-għan li jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi fl-Unjoni billi jitnaqqsu r-riskji u l-impatti tal-użu tal-pestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u billi jiġi promoss l-użu ta' ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara (IPM) u ta' approċċi jew tekniki alternattivi, bħall-alternattivi mhux kimiċi għall-pestiċidi;

O. billi meta jiġu stabbiliti l-livelli massimi ta' residwi (MRLs), jeħtieġ li jitqiesu l-effetti kumulattivi u sinerġistiċi filwaqt li huwa tal-akbar importanza li jiġu żviluppati b'mod urġenti metodi xierqa għal din il-valutazzjoni;

P. billi ż-żidiet fl-MRL tal-alossifop-P fuq iż-żrieragħ tal-kittien u għall-mandestrobin fuq il-frawli u l-għeneb huma bbażati fuq talbiet għal allinjament normattiv minn pajjiżi terzi;

Q. billi l-applikanti jsostnu li l-użu awtorizzat tal-alossifop-P u tal-mandestrobin fuq dawn l-għelejjel fl-Awstralja u fil-Kanada wassal għal residwi ogħla mill-MRLs li jinsabu fir-Regolament (KE) Nru 396/2005 u li huma meħtieġa MRLs ogħla biex ma jinħolqux ostakli kummerċjali għall-importazzjoni ta' dawn l-għelejjel;

1. Jopponi l-adozzjoni tal-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni;

2. Iqis li l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni mhuwiex kompatibbli mal-għan u mal-kontenut tar-Regolament (KE) Nru 396/2005;

3. Iqis li l-Unjoni u l-Kummissjoni għandhom jirrispettaw il-prinċipju tar-responsabbiltà ambjentali u m'għandhomx jinkoraġġixxu l-użu f'pajjiżi terzi ta' prodotti li huma pprojbiti fit-territorju ta' xi Stati Membri u li l-Unjoni qiegħda tipprova trażżan l-użu tagħhom;

4. Iqis li r-regoli dwar il-kummerċ ħieles m'għandhom qatt iwasslu għal tnaqqis fl-istandards protettivi tal-Unjoni;

5. Jagħraf li l-EFSA qiegħda taħdem fuq metodi biex tivvaluta r-riskji kumulattivi, iżda jinnota wkoll li l-problema tal-valutazzjoni tal-effetti kumulattivi tal-pestiċidi u tar-residwi ilha magħrufa għal għexieren ta' snin; għaldaqstant jitlob lill-EFSA u lill-Kummissjoni jindirizzaw il-problema bħala kwistjoni ta' urġenza assoluta;

6. Jinnota li fl-ambitu tal-abbozz ta' regolament, l-MRLs għall-flonikamid ser jiżdiedu minn 0,03 għal 0,5 mg/kg għall-frawli, minn 0,03 għal 1 mg/kg għat-tut u l-lampun, minn 0,03 għal 0,7 mg/kg għal frott żgħir u artab ieħor, minn 0,03 għal 0,3 mg/kg għal ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi b'mod ġenerali, iżda minn 0,03 għal 0,6 mg/kg għar-ravanell, minn 0,03 għal 0,07 mg/kg għal ħass u pjanti tal-insalata, u minn 0,03 għal 0,8 mg/kg għal bus u ħemes;

7. Jissuġġerixxi li l-MRL tal-flonikamid għandu jibqa' 0,03 mg/kg;

8. Jinnota li skont l-abbozz ta' regolament, l-MRL tal-alossifop-P ser jiżdied minn 0,01 għal 0,05 mg/kg għaż-żerriegħa tal-kittien;

9. Jissuġġerixxi li l-MRL tal-alossifop-P għandu jibqa' 0,01 mg/kg;

10. Jinnota li skont l-abbozz ta' regolament, l-MRLs tal-mandestrobin ser jiżdiedu minn 0,01 għal 5 mg/kg għall-għeneb, u minn 0,01 għal 3 mg/kg għall-frawli;

11. Jissuġġerixxi li l-MRL tal-mandestrobin għandu jibqa' 0,01 mg/kg;

12. Jappella lill-Kummissjoni tirtira l-abbozz ta' regolament tagħha u tippreżenta wieħed ġdid lill-kumitat;

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

[1] ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

[2] ĠU L 309, 24.11.2009, p. 71.

[3] "EFSA reasoned opinion on modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in strawberries and other berries" (L-opinjoni motivata tal-EFSA dwar il-modifika tal-livelli massimi ta' residwu eżistenti għall-flonikamid fil-frawli u f'frott artab ieħor), EFSA Journal 2019;17(7):5745, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745

[4] "EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flonicamid" (Konklużjoni tal-EFSA dwar ir-rieżami bejn il-pari tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva flonikamid), EFSA Journal 2010; 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1445

[5] "EFSA reasoned opinion on setting of import tolerances for haloxyfop‐P in linseed and rapeseed" (L-opinjoni motivata tal-EFSA dwar l-istabbiliment ta' tolleranzi tal-importazzjoni tal-alossifop-P fiż-żerriegħa tal-kittien u fiż-żerriegħa tal-kolza), EFSA Journal 2018;16(11):5470, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5470

[6] ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

[7] Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2017/2069 tat-13 ta' Novembru 2017 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni għas-sustanzi attivi flonicamid (IKI-220), metalassil, penoxsulam u proquinazid (ĠU L 295, 14.11.2017, p. 51).

[8] Opinjoni tal-5 ta' Ġunju 2013 tal-Kumitat għall-Istima tar-Riskji li tipproponi klassifikazzjoni u tikkettar armonizzati tal-flonikamid fil-livell tal-UE, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95

[10] Olayinka, E.T, and Ore, A., 'Hepatotoxicity, Nephrotoxicity and Oxidative Stress in Rat Testis Following Exposure to Haloxyfop-p-methyl Ester, an Aryloxyphenoxypropionate Herbicide', Toxics., Diċembru 2015, 3(4), pp. 373–389, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606644/

[12] Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1376/2007 tat-23 ta' Novembru 2007 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 304/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni tal-kimiċi perikolużi (ĠU L 307, 24.11.2007, p. 14).

[13] Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta' Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-lista ta' sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).

[14] L-użu biss bħala erbiċida jista' jiġi awtorizzat f'rati li ma jaqbżux 0,052 kg tas-sustanza attiva għal kull ettaru għal kull applikazzjoni u applikazzjoni waħda biss tista' tiġi awtorizzata kull tliet snin.

[15] Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2233 tat-2 ta' Diċembru 2015 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni tas-sustanza attiva haloxyfop-P (ĠU L 317, 3.12.2015, p. 26).

[16] Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2018/670 tat-30 ta' April 2018 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fejn għandu x'jaqsam mat-titwil tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi bromukonażol, buprofeżin, ħalossifop-P u napropammid (ĠU L 113, 3.5.2018, p. 1).

Aġġornata l-aħħar: 11 ta' Settembru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza