Predlog resolucije - B9-0245/2020Predlog resolucije
B9-0245/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o osnutku uredbe Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za cikloksidim, flonikamid, haloksifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola sev NRRL Y-27328 in proheksadion v ali na nekaterih proizvodih

9.9.2020 - (D063880/06 – 2020/2734(RPS))

v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c) Poslovnika

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Pristojna poslanka: Michèle Rivasi

Postopek : 2020/2734(RPS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0245/2020
Predložena besedila :
B9-0245/2020
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B9-0245/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku uredbe Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za cikloksidim, flonikamid, haloksifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola sev NRRL Y-27328 in proheksadion v ali na nekaterih proizvodih

(D063880/06 – 2020/2734(RPS))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klotianidin, cikloksidim, epoksikonazol, flonikamid, haloksifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola sev NRRL Y-27328 in proheksadion v ali na nekaterih proizvodih (D063880/06),

 ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS[1] ter zlasti člena 5(1) in člena 14(1)(a) Uredbe,

 ob upoštevanju mnenja, ki ga je 17. in 18. februarja podal Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo,

 ob upoštevanju Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov[2],

 ob upoštevanju obrazloženega mnenja, ki ga je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) sprejela 27. maja 2019 in je bilo objavljeno 2. avgusta 2019[3],

 ob upoštevanju mnenja, ki ga je agencija EFSA sprejela 18. decembra 2009 in je bilo objavljeno 7. maja 2010[4],

 ob upoštevanju obrazloženega mnenja, ki ga je agencija EFSA sprejela 18. oktobra 2018 in je bilo objavljeno 2. novembra 2018[5],

 ob upoštevanju člena 5a(3)(b) in (5) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil[6],

 ob upoštevanju člena 112(2), (3) in (4)(c) Poslovnika,

 ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

A. ker je flonikamid selektivni insekticid, ki se med drugim uporablja na krompirju, pšenici, jabolkih, hruškah, breskvah in paprikah;

B. ker je bilo obdobje odobritve aktivne snovi flonikamid z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2069[7] podaljšano;

C. ker danski pristojni organ v mnenju odbora za oceno tveganja pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) z dne 5. junija 2013[8], s katerim je bila predlagana harmonizirana razvrstitev in označevanje flonikamida, opaža, da pri kuncih ta snov pri vrednostih, ki niso strupene za matere, očitno povzroča visceralne deformacije;

D. ker je flonikamid v Združenih državah Amerike pod drobnogledom, ker naj bi predstavljal večje tveganje za opraševalce, kot so mislili, saj nove študije, ki jih je predložil proizvajalec flonikamida, tj. ISK Biosciences, kažejo, da so čebele zaradi tega insekticida izpostavljene do 51-kratniku količine flonikamida, ki jim že hudo škoduje[9];

E. ker je haloksifop-P herbicid, ki se med drugim uporablja na korenju, krmnih metuljnicah, ogrščici, soji in sladkorni pesi;

F. ker je haloksifop-P po razvrstitvi agencije ECHA zdravju škodljiv pri zaužitju in škodljiv za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki; ker se je pri podganah, ki so bile izpostavljene haloksifop-P-metil estru, pokazalo, da ima haloksifop-P hepatoksične in nefrotoksične učinke ter povzroča oksidativni stres[10];

G. ker so proizvodnja, distribucija in uporaba haloksifopa-P v Franciji od 4. septembra 2007 prepovedane[11]; ker je bil haloksifop-P na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1376/2007 štiri leta prepovedan v vsej Uniji[12];

H. ker je bil haloksifop-P z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 540/2011[13] odobren kot aktivna snov, vendar z zelo omejeno uporabo[14], za države članice pa so bile sprejete stroge zahteve, kar zadeva zaščito podtalnice, zaščito vodnih organizmov in varnost izvajalcev;

I. ker je Komisija v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/2233[15] v zvezi z uporabo haloksifopa-P kot aktivne snovi sklenila, da zahtevane nadaljnje potrditvene informacije niso bile v celoti zagotovljene in da nesprejemljivega tveganja za podtalnico ni mogoče izključiti, razen z uvedbo dodatnih omejitev;

J. ker je Komisija v Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2233 ugotovila tudi, da je primerno spremeniti pogoje uporabe te aktivne snovi, zlasti z omejevanjem odmerkov in pogostosti njenega nanosa;

K. ker se je Komisija 30. aprila 2018 odločila, da obdobje odobritve aktivne snovi haloksifop-P podaljša do 31. decembra 2023[16];

L. ker člen 191(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da je eno temeljnih načel Unije tudi previdnostno načelo;

M. ker člen 168(1) PDEU določa, da se pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in dejavnosti Unije zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi;

N. ker je namen Direktive 2009/128/ES doseči trajnostno rabo pesticidov v Uniji, in sicer z zmanjševanjem tveganj in učinka njihove rabe na zdravje ljudi in živali ter okolje ter s spodbujanjem uporabe integriranega varstva rastlin in alternativnih pristopov ali tehnik, kot so nekemične alternative pesticidom;

O. ker je treba pri določanju mejnih vrednosti ostankov upoštevati kumulativne in sinergijske učinke, kar pomeni, da je nadvse pomembno čim prej razviti ustrezne metode za to oceno;

P. ker povečanje mejnih vrednosti ostankov za haloksifop-P na lanenih semenih in za mandestrobin na jagodah in grozdju temelji na zahtevah za normativno uskladitev, ki prihajajo iz tretjih držav;

Q. ker vložniki trdijo, da vrednosti ostankov haloksifopa-P in mandestrobina pri njuni registrirani uporabi na teh rastlinah v Avstraliji in Kanadi presegajo mejne vrednosti ostankov iz Uredbe (ES) št. 396/2005 in da je treba te vrednosti določiti višje, da ne bo trgovinskih ovir za uvoz teh kmetijskih rastlin;

1. nasprotuje sprejetju osnutka uredbe Komisije;

2. meni, da osnutek uredbe Komisije ni združljiv z namenom in vsebino Uredbe (ES) št. 396/2005;

3. meni, da bi morali Unija in Komisija spoštovati načelo okoljske odgovornosti in ne bi smeli v tretjih državah spodbujati uporabo sredstev, ki so na ozemlju nekaterih držav članic prepovedana in katerih uporabo poskuša Unija omejiti;

4. meni, da zaradi prostotrgovinskih pravil nikoli ne bi smeli zmanjševati zaščitnih standardov Unije;

5. se zaveda, da agencija EFSA pripravlja metode za oceno kumulativnih tveganj, a tudi dodaja, da so kumulativni učinki pesticidov in njihovih ostankov znani že desetletja; zato agencijo in Komisijo poziva, naj to problematiko nujno obravnavata;

6. ugotavlja, da naj bi se na podlagi osnutka uredbe mejne vrednosti ostankov flonikamida zvišale z 0,03 na 0,5 mg/kg za jagode, z 0,03 na 1 mg/kg za robide in maline, z 0,03 na 0,7 mg/kg za drugo drobno sadje in jagodičje, z 0,03 na 0,3 mg/kg za druge korenovke in gomoljnice na splošno ter z 0,03 na 0,6 mg/kg za redkev, z 0,03 na 0,07 mg/kg za solato in solatnice ter z 0,03 na 0,8 mg/kg za stročnice;

7. predlaga, naj mejna vrednost ostankov za flonikamid ostane enaka, tj. 0,03 mg/kg;

8. ugotavlja, da naj bi se na podlagi osnutka uredbe mejna vrednost ostankov za haloksifop-P zvišala z 0,01 na 0,05 mg/kg za lanena semena;

9. predlaga, naj mejna vrednost ostankov za haloksifop-P ostane enaka, tj. 0,01 mg/kg;

10. ugotavlja, da naj bi se na podlagi osnutka uredbe mejna vrednost ostanka za mandestrobin zvišala z 0,01 na 5 mg/kg za grozdje in z 0,01 na 3 mg/kg za jagode;

11. predlaga, naj mejna vrednost ostankov za mandestrobin ostane enaka, tj. 0,01 mg/kg;

12. poziva Komisijo, naj osnutek uredbe umakne in odboru predloži novega;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

 

Zadnja posodobitev: 11. september 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov