Процедура : 2020/2708(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0246/2020

Внесени текстове :

B9-0246/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0239

<Date>{09/09/2020}9.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0246/2020</NoDocSe>
PDF 154kWORD 49k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно културното възстановяване на Европа</Titre>

<DocRef>(2020/2708(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Алексис Георгулис, Ниязи Къзълюрек</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}от името на групата GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0246/2020

B9‑0246/2020

Резолюция на Европейския парламент относно културното възстановяване на Европа

(2020/2708(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 22 от нея,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 22 май 2018 г., озаглавено „Нова европейска програма за култура“ (COM(2018)0267),

 като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно транспорта и туризма през 2020 година и след това[1],

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014–2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/ЕО, № 1855/2006/ЕО и № 1041/2009/ЕО[2] („Регламентът“),

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че културата и секторите на културата и творчеството (СКТ) са важен инструмент в борбата срещу всички форми на дискриминация, включително расизма и ксенофобията, и са платформа за свобода на изразяването на мнение; като има предвид, че европейските културни деятели и творците опазват и стимулират културното и езиковото многообразие в Европа и допринасят за укрепването на всички аспекти на солидарността и интеграцията; като има предвид, че тези участници представляват безценен фактор за устойчивия икономически и социален растеж в Европа и за нейните народи;

Б. като има предвид, че европейските СКТ създават около 4% от европейския брутен вътрешен продукт (БВП) и над 7,4 милиона работни места в Европа, което се равнява на 3,7% от всички работни места в ЕС-27; като има предвид, че СКТ са тясно свързани помежду си и са доказали, че са от полза за други сектори, като туризма и транспорта; като има предвид, че според Световната организация по туризъм четири от всеки десет туристи избират мястото на своето посещение въз основа на предлаганите обекти на културата;

В. като има предвид, че европейските оператори в СКТ са сред най-тежко засегнатите от световната пандемия от COVID-19; като има предвид, че те бяха изправени пред предизвикателства още преди пандемията и не са били взети предвид в инструментите за възстановяване; като има предвид, че според оценките на Комисията СКТ, които представляват 509 милиарда евро под формата на добавена стойност към БВП, вероятно са загубили 80% от своя оборот през второто тримесечие на 2020 г. в резултат на причинената от COVID-19 криза и свързаните с нея ограничителни мерки;

Г. като има предвид, че избухването на COVID-19 и необходимите мерки за спиране на разпространението на пандемията сериозно засегнаха СКТ поради затварянето на културни средища, а именно кина, театри, концертни зали, галерии, културни институции, фестивали, музеи и музикални средища, като по този начин се задълбочават неблагоприятните тенденции и икономически предизвикателства пред СКТ; като има предвид, че следва да се положат всички усилия за защита и по-нататъшно насърчаване на оцеляването и развитието на СКТ;

Д. като има предвид, че подсекторите в СКТ са нетипични сектори, доминирани от несигурни условия на труд със специфични потребности, нетипична работа, работа на свободна практика, с минимална или несъществуваща закрила по отношение на социалната сигурност за дейците на изкуството и артистите изпълнители; като има предвид, че тези подсектори се различават по размер и са съставени от участници, но преди всичко се характеризират с голям брой малки структури (МСП или самостоятелно заети хора на изкуството и артисти изпълнители) и с нередовни доходи; като има предвид, че броят на специалистите в областта на културата и на хората на изкуството расте постоянно и се състои предимно от млади хора; като има предвид, че условията им на труд са несигурни, с краткосрочни договори, с работни места на непълно работно време и със сезонна заетост, както и участието на лица с висше образование, които работят едновременно на две места;

Е. като има предвид, че секторът показа безпрецедентна солидарност по време на пандемията, като често предоставя безплатно културно съдържание чрез цифрови канали и допринася за благосъстоянието на населението по време на ограничителните мерки;

Ж. като има предвид, че наличието на културно съдържание онлайн не е довело до увеличаване на доходите на притежателите на права и на творците и артистите изпълнители; като има предвид, че цифровизацията на сектора, която беше ускорена поради COVID-19, затвърди допълнително господстващото положение на онлайн операторите и не беше придружена от необходимата прозрачност на лицензионните споразумения;

З. като има предвид, че Планът на Комисията за възстановяване не предлага никакви гаранции, че СКТ могат да имат достъп до спешно финансиране; като има предвид, че въпреки че предложението на члена на Комисията Габриел до държавите членки да се заделят 1% от бюджета за възстановяване за средства за културата е стъпка, заслужаваща да бъде приветствана, тя не предоставя правно обвързващи гаранции за СКТ;

И. като има предвид, че преразгледаното предложение на Комисията за многогодишната финансова рамка (МФР) предвижда намаление с 20% за Европейския корпус за солидарност, намаление с 13% за програмата „Творческа Европа и намаление със 7% за „Еразъм +“ в сравнение с предложението на Комисията за МФР от 2018 г.; като има предвид, че позицията на Европейския съвет от 17 юли 2020 г. съвпада само с предложението на Комисията от 2018 г.; като има предвид, че „Творческа Европа“ е единствената програма на ЕС, която предоставя пряка подкрепа за СКТ в цяла Европа; като има предвид, че нито инициативите, които програмата „Творческа Европа“ трябва да обхваща, нито нейният бюджет осигуряват необходимата подкрепа от страна на една програма, която е с прекомерно голям брой заявки и е с недостатъчно финансиране;

Й. като има предвид, че настоящите бюджетни предложения за програмата „Творческа Европа“ в следващата МФР очевидно не отговарят на очакванията нито на сектора, нито на Парламента, който многократно призова за удвояване на средствата в сравнение с МФР за периода 2014—2020 г.;

К. като има предвид, че пандемията на COVID-19 ще окаже значителен дългосрочен икономически натиск върху СКТ, което възпрепятства през идните години както създаването на обекти на културата, така и многообразието;

Л. като има предвид, че СКТ ще трябва да останат подходящо финансирани, за да се улесни преходът към целите, заложени в Зеления пакт; като има предвид, че преходът не следва да се извършва по начин, който би могъл да навреди на творчеството; като има предвид, че Зеленият пакт не предоставя подкрепа за културни инициативи или други дейности, свързани със СКТ;

1. изразява солидарност с хората на изкуството, творците, авторите, артистите изпълнители, издателите, техните сдружения и всички други трудещи се в европейските сектори на културата и творчеството, които бяха сериозно засегнати от пандемията на COVID-19, и отдава почит на техните усилия по време на тези трудни времена;

2. призовава ЕС и държавите членки да подкрепят СКТ, тъй като те играят важна роля както в икономическия, така и в социалния живот и са сериозно засегнати от настоящата криза; призовава държавите членки да гарантират здравето и безопасността на всички културни дейци и дейци на изкуството в тяхната работна среда и да вземат изцяло предвид несигурните условия на труд в СКТ;

3. призовава държавите членки да опазят и насърчават структурите за колективно трудово договаряне, колективното представителство и социалното и здравното осигуряване в съответствие с европейското законодателство;

4. призовава Комисията и държавите членки да предприемат действия за смекчаване на все по-тежкото въздействие на кризата върху секторите на културата и творчеството в период, когато големи фестивали и културни прояви продължават да бъдат отменени и това има катастрофални финансови последици, особено за сектора на сценичните изкуства; счита, че е наложително да се включи силна подкрепа за СКТ сред мерките за възстановяване, включително сред планираните икономически мерки;

5. повтаря призива си за удвояване на бюджета за програмата „Творческа Европа“ (2,8 милиарда евро), тъй като това е основната програма за укрепване на европейското културно сътрудничество;

6. признава, че СКТ се характеризират с висок дял на самостоятелно заети лица и лица, работещи на свободна практика; настоятелно призовава държавите членки да приложат мерки, които насърчават сигурността на работното място и справедливото възнаграждение в СКТ, като същевременно осигуряват географски баланс и улесняват достъпа до средства на ЕС за тази категория трудещи се;

7. категорично подкрепя безусловното включване на СКТ в Плана за възстановяване и призовава за заделяне на най-малко 7% от средствата по Фонда за възстановяване, които да бъдат насочени към културата, с ясно предварително разпределение на бюджетните средства в съответните програми; настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че Фондът за възстановяване се прилага за СКТ в техните национални планове за действие;

8. призовава държавите членки незабавно и в допълнение към предоставянето на безвъзмездни средства да включат заместител на пропуснатите възнаграждения и на възнагражденията на продуцентите в сектора на културата, които безвъзмездни средства да превишават базовия социален доход, изчислен в съответствие с облагаемия доход от годината преди COVID-19, в национални фондове за помощ, като по този начин се създадат схеми за помощ за самостоятелно заетите лица, които са сравними с условията за подпомагане за работниците и служителите на трудов договор и за предприятията;

9. подчертава, че по време на ограничителните мерки много обекти на културното наследство са били оставени без надзор и без подходяща поддръжка, в резултат на което понасят щети, и че тези обекти вече са уязвими поради влошаването на състоянието на околната среда, природните бедствия и изменението на климата, както и поради незаконни разкопки или извличане на артефакти от тях, за които стават обект на незаконен трафик; подчертава необходимостта от защита на заетостта в сектора на културното наследство, за да се подкрепят специалистите реставратори и експертите в областта на културното наследство и да им се предоставят необходимите средства за опазване на обектите на европейското културно наследство;

10. настоятелно призовава държавите членки да разглеждат СКТ като стратегически сектори на икономиката и да заделят фиксиран бюджет за бързи и конкретни действия, насочени към възстановяването и растежа на тези сектори, което следва да бъде от полза за всички заинтересовани страни; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предвидят, че културните дейности са допустими за финансиране в рамките на финансовите инструменти в подкрепа на предприемачеството и иновациите;

11. отбелязва, че по-голямата част от мерките за подкрепа, разработени до момента, са основани на заеми — вариант, който не е устойчив за нито една от заинтересованите страни в културните екосистеми; призовава за значителни и предимно безвъзмездни средства за СКТ, за да се гарантира поминъкът на местните общности; счита, че СКТ са сред най-динамичните сектори на икономиката, че те следва значително да насърчават равенството между половете и да действат като мощен катализатор за устойчиво развитие и справедлив преход;

12. призовава Комисията да подкрепя обмена на практики и техники между хората на изкуството и значително да насърчава тяхното интегриране на пазара на труда; силно подкрепя съпътстващото взаимно признаване на творческите компетентности;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

[1] Приети текстове, P9_TA(2020)0169.

[2] ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 221.

Последно осъвременяване: 11 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност