Menettely : 2020/2708(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0246/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0246/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0239

<Date>{09/09/2020}9.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0246/2020</NoDocSe>
PDF 138kWORD 47k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Euroopan kulttuurisesta elpymisestä</Titre>

<DocRef>(2020/2708(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}GUE/NGL-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0246/2020

B9‑0246/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan kulttuurisesta elpymisestä

(2020/2708(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 22 artiklan,

 ottaa huomioon 22. toukokuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Euroopan uusi kulttuuriohjelma” (COM(2018)0267),

 ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman liikenteestä ja matkailusta vuonna 2020 ja sen jälkeen[1],

 ottaa huomioon 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1295/2013 Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta ja päätösten N:o 1718/2006/EY, N:o 1855/2006/EY ja N:o 1041/2009/EY kumoamisesta[2], jäljempänä ’asetus’,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kulttuuri sekä kulttuuriala ja luovat alat ovat tärkeässä osassa kaikenlaisen syrjinnän, myös rasismin ja muukalaisvihan, torjunnassa ja että ne ovat sananvapauden foorumi; toteaa, että Euroopan kulttuurialan ja luovien alojen toimijat säilyttävät ja edistävät Euroopan kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta ja ovat mukana lujittamassa solidaarisuutta ja integraatiota kaikilta osin; katsoo kyseisten toimijoiden antavan korvaamattoman panoksen Euroopan ja sen kansojen kestävään taloudelliseen ja sosiaaliseen kasvuun;

B. panee merkille, että Euroopan kulttuuriala ja luovat alat tuottavat noin 4 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta (BKT) ja tarjoavat työpaikan yli 7,4 miljoonalle Euroopassa, mikä vastaa 3,7:ää prosenttia kaikesta EU-27:n työllisyydestä; toteaa, että kulttuuriala ja luovat alat ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa ja hyödyttävät todistetusti muitakin aloja, kuten matkailua ja liikennettä; toteaa, että Maailman matkailujärjestön mukaan neljä kymmenestä matkailijasta valitsee matkakohteensa sen kulttuuritarjonnan perusteella;

C. ottaa huomioon, että Euroopan kulttuuriala ja luovat alat kuuluvat covid-19-pandemiasta pahiten kärsineiden alojen joukkoon; toteaa, että niillä oli vaikeuksia jo ennen pandemiaa eikä niitä ole huomioitu elpymisvälineissä; panee merkille, että komission omien arvioiden mukaan kulttuuriala ja luovat alat, jotka tuottavat 509 miljardia euroa BKT:n arvonlisäyksestä, ovat covid-19-kriisin ja rajoittamistoimenpiteiden vuoksi todennäköisesti menettäneet 80 prosenttia liikevaihdostaan vuoden 2020 toisella neljänneksellä;

D. ottaa huomioon, että covid-19-pandemian puhkeaminen ja sen leviämisen pysäyttämisen edellyttämät toimenpiteet ovat vaikuttaneet voimakkaasti kulttuurialaan ja luoviin aloihin, koska kulttuuritilat – elokuvateatterit, teatterit, konserttisalit, galleriat, kulttuurilaitokset, festivaalit, museot ja konserttitilat – jouduttiin sulkemaan, mikä pahensi kulttuurialalle ja luoville aloille haitallisia suuntauksia ja niiden talousvaikeuksia; katsoo, että olisi pyrittävä kaikin tavoin turvaamaan ja edistämään kulttuurialan ja luovien alojen säilymistä ja kehittymistä;

E. ottaa huomioon, että kulttuuriala ja luovat alat ovat epätyypillinen sektori, jolle on leimallista vallitsevat epävarmat työolot erityistarpeineen, epätyypillinen työ, freelancetyö sekä taiteilijoiden ja esiintyvien taiteilijoiden minimaalinen tai olematon sosiaaliturva; ottaa huomioon, että näiden alojen koko vaihtelee ja ne koostuvat erilaisista toimijoista, mutta niille on ennen kaikkea tyypillistä pienten yksiköiden (pk-yritykset tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat taiteilijat ja esiintyvät taiteilijat) hallitsevuus ja epäsäännölliset tulot; toteaa, että kulttuurialan ammattilaisten ja taiteilijoiden määrä kasvaa tasaisesti ja heistä suurin osa on nuoria; toteaa, että heidän epävarmoja työolojaan ilmentävät lyhytkestoiset työsopimukset, osa-aikatyö ja kausityö sekä se, että jopa korkeakoulutetut henkilöt tekevät kahta tai useampaa työtä samanaikaisesti;

F. panee merkille, että pandemian aikana ala on osoittanut ennennäkemätöntä solidaarisuutta ja julkaissut usein kulttuurisisältöä maksutta digitaalisten kanavien kautta edistäen sulkutoimien kohteeksi joutuneiden ihmisten hyvinvointia;

G. huomauttaa, että kulttuurisisällön saatavuus verkossa ei ole lisännyt oikeudenhaltijoiden ja esiintyvien taiteilijoiden tuloja; panee merkille, että alan digitalisoituminen, jota covid-19-kriisi kiihdytti, pönkitti entisestään verkkopalvelujen tarjoajien määräävää asemaa muttei silti tuottanut tulokseksi lisenssisopimusten tarvittavaa avoimuutta;

H. toteaa, ettei komission laatima elpymissuunnitelma tarjoa takeita siitä, että kulttuuriala ja luovat alat voivat saada hätärahoitusta; pitää ilahduttavana komission jäsenen Gabrielin ehdotusta, että jäsenvaltiot varaisivat elpymisbudjetista 1 prosentin osuuden kulttuurialalle, mutta toteaa, ettei se tarjoa mitään oikeudellisesti sitovia takeita kulttuurialalle ja luoville aloille;

I. ottaa huomioon, että komission tarkistetussa monivuotista rahoituskehystä koskevassa ehdotuksessa leikataan Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoitusta 20 prosentilla, Luova Eurooppa -ohjelman rahoitusta 13 prosentilla ja Erasmus+ -ohjelman rahoitusta 7 prosentilla verrattuna komission vuonna 2018 tekemään monivuotista rahoituskehystä koskevaan ehdotukseen; ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvoston 17. heinäkuuta 2020 vahvistama kanta vastaa ainoastaan komission vuoden 2018 ehdotusta; toteaa, että Luova Eurooppa on ainoa EU-ohjelma, josta tarjotaan suoraa tukea kulttuurialalle ja luoville aloille kaikkialla Euroopassa; huomauttaa, että sen enempää Luova Eurooppa -ohjelmasta katettaviksi suunnitellut aloitteet kuin sen määrärahatkaan eivät tarjoa riittävää tukea jo nykyisellään ylikuormitetulle ja alirahoitetulle ohjelmalle;

J. toteaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä esitetyt Luova Eurooppa -ohjelmaa koskevat talousarvioehdotukset eivät selvästikään vastaa kyseisen sektorin eivätkä Euroopan parlamentin odotuksia, sillä parlamentti on toistuvasti vaatinut kaksinkertaistamaan määrärahat vuosien 2014–2020 monivuotiseen rahoituskehykseen verrattuna;

K. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia asettaa kulttuurialalle ja luoville aloille merkittäviä pitkän aikavälin taloudellisia rasitteita, jotka haittaavat sekä kulttuurin luomista että kulttuurista moninaisuutta tulevina vuosina;

L. pitää tarpeellisena säilyttää kulttuurialan ja luovien alojen asianmukainen rahoitus, jotta voidaan helpottaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa vahvistettujen tavoitteiden vähittäistä saavuttamista; katsoo, ettei siirtymää pitäisi toteuttaa tavalla, joka voi vahingoittaa luovuutta; ottaa huomioon, ettei vihreän kehityksen ohjelmasta tueta kulttuurialoitteita tai muita kulttuurialaan ja luoviin aloihin liittyviä toimia;

1. ilmaisee solidaarisuutensa taiteilijoille, luovan työn tekijöille, kirjailijoille, esiintyville taiteilijoille, kustantajille, edellä mainittujen yrityksille ja muille Euroopan kulttuurialan ja luovien alojen työntekijöille ja toimijoille, joihin globaali covid-19-pandemia on vaikuttanut vakavasti, ja antaa tunnustusta heidän työlleen näinä vaikeina aikoina;

2. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tukemaan kulttuurialaa ja luovia aloja, koska niillä on tärkeä sija sekä talous- että yhteiskuntaelämässä ja ne ovat kärsineet suuresti meneillään olevasta kriisistä; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kaikkien kulttuurialan työntekijöiden ja taiteilijoiden terveyden ja turvallisuuden heidän työympäristössään ja ottamaan täysin huomioon kulttuurialan ja luovien alojen epävarmat työolot;

3. kehottaa jäsenvaltioita säilyttämään unionin lainsäädännön mukaiset työehtosopimusneuvottelujen rakenteet, kollektiivisen edustuksen, sosiaaliturvan ja sairausvakuutuksen sekä edistämään niitä;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin lieventääkseen kriisin yhä pahenevaa vaikutusta kulttuurialalla ja luovilla aloilla, joilla suurten festivaalien ja kulttuuritapahtumien peruuttaminen vaikuttaa tuhoisasti etenkin esittäviin taiteisiin; pitää välttämättömänä sisällyttää elpymistoimiin, myös suunniteltuihin taloudellisiin toimenpiteisiin, vankka tuki kulttuurialalle ja luoville aloille;

5. toistaa kehotuksensa kaksinkertaistaa Luova Eurooppa -ohjelman määrärahat (2,8 miljardia euroa), sillä se on ohjelmana avainasemassa pyrittäessä vahvistamaan eurooppalaista kulttuuriyhteistyötä;

6. toteaa, että kulttuurialalle ja luoville aloille on luonteenomaista itsenäisten ammatinharjoittajien ja freelancereiden suuri osuus; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, joilla edistetään työsuhdeturvaa ja oikeudenmukaista palkkaa kulttuurialalla ja luovilla aloilla, varmistaen samalla maantieteellisen tasapainon ja helpottaen tämän työntekijäryhmän mahdollisuuksia saada EU-rahoitusta;

7. kannattaa voimakkaasti kulttuurialan ja luovien alojen ehdotonta sisällyttämistä elpymissuunnitelmaan ja vaatii, että vähintään 7 prosenttia elvytysrahaston varoista varataan kulttuurialalle ja että määrärahat kohdennetaan ennakolta selkeästi asiaankuuluviin ohjelmiin; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kansallisissa toimintasuunnitelmissaan, että elvytysrahasto ulotetaan koskemaan kulttuurialaa ja luovia aloja;

8. kehottaa jäsenvaltioita avustusten myöntämisen lisäksi sisällyttämään välittömästi kansallisiin tukirahastoihin kulttuurin tuottajille tarkoitetun korvauksen ansionmenetyksestä, joka maksetaan perussosiaalietuuksien lisäksi ja lasketaan covid-19-kriisiä edeltävänä vuonna verotettujen tulojen perusteella, toisin sanoen perustamaan itsenäisille ammatinharjoittajille tukijärjestelmiä, jotka ovat verrattavissa työsuhteisten työntekijöiden ja yritysten tukijärjestelyihin;

9. korostaa, että sulkutoimien aikana monet kulttuuriperintökohteet jäivät ilman valvontaa ja asianmukaista ylläpitoa, mistä aiheutui niille vahinkoa, ja että nämä kohteet kärsivät jo ennestään ympäristön pilaantumisen, luonnonkatastrofien ja ilmastonmuutoksen seurauksista sekä laittomista kaivauksista ja löydettyjen esineiden laittomasta kaupasta; korostaa tarvetta suojella kulttuuriperintöalan työpaikkoja, tukea restauroinnin ammattilaisia ja kulttuuriperinnön asiantuntijoita ja antaa heille tarvittavat keinot suojella Euroopan kulttuuriperintökohteita;

10. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita pitämään kulttuurialaa ja luovia aloja talouden strategisina aloina ja osoittamaan niille kiinteät määrärahat, joihin kytketään sektorin elpymistä ja kasvua edistäviä nopeita ja konkreettisia toimia, joista olisi oltava hyötyä kaikille sidosryhmille; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään kulttuurialan toimille mahdolliseksi saada rahoitusta yrittäjyyttä ja innovointia tukevista rahoitusvälineistä;

11. panee merkille, että suurin osa tähän mennessä suunnitelluista tukitoimista on ollut lainapohjaisia, mikä ei ole kestävää kaikille kulttuurialan ekosysteemeihin osallistuville; vaatii antamaan mittavaa ja pääasiassa avustuksiin perustuvaa tukea kulttuurialalle ja luoville aloille, jotta voidaan varmistaa paikallisyhteisöjen toimeentulo; katsoo, että kulttuuriala ja luovat alat kuuluvat talouden dynaamisimpiin aloihin, että ne voivat edistää merkittävästi sukupuolten tasa-arvoa ja toimia kestävän kehityksen ja oikeudenmukaisen siirtymän vahvana katalysaattorina;

12. kehottaa komissiota tukemaan taiteilijoiden keskinäistä käytäntöjen ja tekniikoiden vaihtoa ja edistämään merkittävästi heidän integroitumistaan työmarkkinoille; tukee voimakkaasti tähän liittyvää taiteellisten taitojen vastavuoroista tunnustamista;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

 

[1] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0169.

[2] EUVL L 347, 20.12.2013, s. 221.

Päivitetty viimeksi: 11. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö