Procedura : 2020/2708(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0246/2020

Teksty złożone :

B9-0246/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0239

<Date>{09/09/2020}9.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0246/2020</NoDocSe>
PDF 154kWORD 48k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie odbudowy życia kulturalnego w Europie</Titre>

<DocRef>(2020/2708(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}w imieniu grupy GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0246/2020

B9‑0246/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie odbudowy życia kulturalnego w Europie

(2020/2708(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 22,

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 maja 2018 r. pt. „Nowy europejski program na rzecz kultury” (COM(2018)0267),

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie turystyki i transportu w roku 2020 i w dalszej przyszłości[1],

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylające decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE[2] (zwane dalej „rozporządzeniem”),

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że kultura oraz sektor kultury i sektor kreatywny są ważnym narzędziem walki z wszelkimi formami dyskryminacji, w tym rasizmem i ksenofobią, oraz stanowią platformę wolności wypowiedzi; mając na uwadze, że europejskie podmioty działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym chronią i promują różnorodność kulturową i językową w Europie oraz uczestniczą we wzmacnianiu wszystkich aspektów solidarności i integracji; mając na uwadze, że podmioty te stanowią nieocenioną siłę dla trwałego wzrostu gospodarczego i społecznego w Europie oraz dla jej obywateli;

B. mając na uwadze, że europejski sektor kultury i sektor kreatywny stanowią około 4 % europejskiego produktu krajowego brutto (PKB) i ponad 7,4 mln miejsc pracy w Europie, co stanowi 3,7 % wszystkich miejsc pracy w UE-27; mając na uwadze, że europejski sektor kultury i sektor kreatywny są ze sobą ściśle powiązane i wykazano, że przynoszą korzyści innym sektorom, takim jak turystyka i transport; mając na uwadze, że według Światowej Organizacji Turystyki czterech na dziesięciu turystów wybiera swój cel podróży w oparciu o ofertę kulturalną;

C. mając na uwadze, że europejski sektor kultury i sektor kreatywny znalazły się wśród sektorów, które poniosły największe straty w związku z globalną pandemią COVID-19; mając na uwadze, że już przed pandemią zmagały się one z trudnościami i zostały pominięte w instrumentach naprawczych; mając na uwadze, że według własnych szacunków Komisji w drugim kwartale 2020 r. sektor kultury i sektor kreatywny, które odpowiadają za 509 mld EUR wartości dodanej PKB, prawdopodobnie stracą 80 % obrotów w wyniku kryzysu związanego z COVID-19 i środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się koronawirusa;

D. mając na uwadze, że epidemia COVID-19 i środki niezbędne do powstrzymania rozprzestrzeniania się pandemii poważnie wpłynęły na sektor kultury i sektor kreatywny ze względu na zamknięcie obiektów kulturalnych, a mianowicie kin, teatrów, sal koncertowych, galerii, instytucji kulturalnych, festiwali, muzeów i klubów muzycznych, nasilając tym samym szkodliwe tendencje i wyzwania gospodarcze dla sektora kultury i sektora kreatywnego; mając na uwadze, że należy dołożyć wszelkich starań w celu zabezpieczenia i dalszego wspierania przetrwania i rozwoju sektora kultury i sektora kreatywnego;

E. mając na uwadze, że branże sektora kultury i sektora kreatywnego są sektorem nietypowym, w którym dominują niepewne warunki pracy w połączeniu ze szczególnymi potrzebami, nietypową pracą, pracą na własny rachunek, z minimalnymi lub nieistniejącymi zabezpieczeniami społecznymi dla artystów i wykonawców; mając na uwadze, że branże te różnią się wielkością i tworzą je poszczególne podmioty, ale przede wszystkim charakteryzują się przewagą małych struktur (MŚP lub samozatrudnionych artystów i wykonawców) oraz nieregularnymi dochodami; mając na uwadze, że stale rośnie liczba osób zawodowo zajmujących się kulturą i artystów, przy czym są to głównie młodzi ludzie; mając na uwadze, że ich warunki pracy są niepewne, z uwagi na umowy krótkoterminowe, pracę w niepełnym wymiarze godzin i pracę sezonową, a osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych mają jednocześnie co najmniej dwa miejsca pracy;

F. mając na uwadze, że sektor ten wykazał się niespotykaną dotąd solidarnością podczas pandemii, często nieodpłatnie publikując treści kulturowe za pośrednictwem kanałów cyfrowych i przyczyniając się do dobrostanu ludności objętej środkami izolacji;

G. mając na uwadze, że dostępność treści kulturalnych w internecie nie przełożyła się na wzrost dochodów posiadaczy praw i artystów wykonawców; mając na uwadze, że cyfryzacja sektora, przyspieszona przez COVID-19, dodatkowo umocniła dominującą pozycję operatorów internetowych i nie towarzyszyła jej wymagana przejrzystość umów licencyjnych;

H. mając na uwadze, że plan odbudowy zaproponowany przez Komisję nie daje żadnych gwarancji, że sektor kultury i sektor kreatywny mogą uzyskać dostęp do finansowania w sytuacjach nadzwyczajnych; mając na uwadze, że chociaż propozycja komisarz Gabriel, aby państwa członkowskie przeznaczyły 1 % budżetu naprawczego na kulturę jest pożądanym krokiem, nie zapewnia żadnych prawnie wiążących gwarancji dla sektora kultury i sektora kreatywnego;

I. mając na uwadze, że wniosek Komisji w sprawie zmienionych wieloletnich ram finansowych (WRF) przewiduje zmniejszenie środków na Europejski Korpus Solidarności o 20 %, środków na program „Kreatywna Europa” o 13 % i środków na program Erasmus+ o 7 % w porównaniu z wnioskiem Komisji w sprawie WRF z 2018 r.; mając na uwadze, że stanowisko Rady Europejskiej z 17 lipca 2020 r. jest zgodne jedynie z wnioskiem Komisji z 2018 r.; mając na uwadze, że program „Kreatywna Europa” jest jedynym programem UE, który zapewnia bezpośrednie wsparcie dla sektora kultury i sektora kreatywnego; mając na uwadze, że ani inicjatywy, które mają być finansowane w ramach programu „Kreatywna Europa”, ani jego budżet nie zapewniają wymaganego wsparcia z już wykorzystywanego ponad jego możliwości i niedofinansowanego programu;

J. mając na uwadze, że obecne wnioski budżetowe dotyczące programu „Kreatywna Europa” w następnych WRF wyraźnie nie spełniają oczekiwań ani sektora, ani Parlamentu, który wielokrotnie wzywał do podwojenia funduszy w porównaniu z WRF na lata 2014–2020;

K. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 wywrze znaczną długoterminową presję ekonomiczną na sektor kultury i sektor kreatywny, utrudniając twórczość kulturalną i różnorodność kulturową w nadchodzących latach;

L. mając na uwadze, że sektor kultury i sektor kreatywny będą musiały pozostać odpowiednio finansowane, aby ułatwić przejście na cele zapisane w Zielonym Ładzie; mając na uwadze, że transformacja nie powinna odbywać się w sposób, który mógłby zaszkodzić kreatywności; mając na uwadze, że Zielony Ład nie zapewnia wsparcia inicjatyw kulturalnych ani innych działań związanych z sektorem kultury i sektorem kreatywnym;

1. solidaryzuje się z artystami, twórcami, autorami, wykonawcami, wydawcami, ich przedsiębiorstwami oraz innymi pracownikami działającymi w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym, którzy odczuli dotkliwie skutki globalnej pandemii COVID-19, i wyraża uznanie dla ich pracy w obecnych trudnych czasach;

2. wzywa UE i państwa członkowskie do wsparcia sektora kultury i sektora kreatywnego, ponieważ odgrywają one ważną rolę w życiu gospodarczym i społecznym i zostały poważnie dotknięte obecnym kryzysem; wzywa państwa członkowskie do zadbania o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników sektora kultury i artystów w ich środowisku pracy oraz do pełnego uwzględnienia niepewnych warunków pracy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

3. wzywa państwa członkowskie do zachowania i promowania struktur rokowań zbiorowych w odniesieniu do umów, reprezentacji zbiorowej, zabezpieczenia społecznego i ubezpieczeń zdrowotnych zgodnie z prawodawstwem europejskim;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia działań w celu złagodzenia stale pogarszającego się wpływu kryzysu na sektor kultury i kreatywny wynikającego z odwoływania dużych festiwali i wydarzeń kulturalnych, co ma katastrofalne skutki, zwłaszcza dla sektora sztuk widowiskowych; uważa, że konieczne jest włączenie silnego wsparcia dla sektora kultury i sektora kreatywnego do działań naprawczych, w tym planowanych środków gospodarczych;

5. ponawia swój apel o podwojenie budżetu programu „Kreatywna Europa” (2,8 mld EUR), ponieważ jest to główny program służący wzmacnianiu europejskiej współpracy kulturalnej;

6. uznaje, że sektor kultury i sektor kreatywny charakteryzują się wysokim odsetkiem samozatrudnionych specjalistów i freelancerów; wzywa państwa członkowskie do wdrożenia środków promujących bezpieczeństwo zatrudnienia i sprawiedliwe wynagrodzenie w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi geograficznej i ułatwieniu dostępu do funduszy UE dla tej kategorii pracowników;

7. zdecydowanie popiera bezwarunkowe włączenie sektora kultury i sektora kreatywnego do planu odbudowy gospodarczej i wzywa do przeznaczenia co najmniej 7 % środków z Funduszu Odbudowy na kulturę, z wyraźnym wstępnym przydziałem środków budżetowych w ramach odpowiednich programów; wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, by w ich krajowych planach działania Fundusz Odbudowy obejmował sektor kultury i sektor kreatywny;

8. wzywa państwa członkowskie, aby niezwłocznie i oprócz przyznawania dotacji włączyły do krajowych funduszy pomocowych kompensację utraconych wynagrodzeń i honorariów producentów z sektora kultury, przekraczających podstawowy dochód socjalny, obliczoną na podstawie opodatkowanych dochodów z roku poprzedzającego COVID-19, ustanawiając w ten sposób systemy pomocy dla osób samozatrudnionych porównywalne z systemem wsparcia dla pracowników zależnych i przedsiębiorstw;

9. podkreśla, że w czasie obowiązywania środków izolacji wiele obiektów dziedzictwa kulturowego pozostawiono bez nadzoru i bez odpowiedniego utrzymania, co spowodowało szkody, oraz że miejsca te były już narażone na degradację środowiskową, klęski żywiołowe i zmianę klimatu, a także na nielegalne wykopaliska lub nielegalny handel ich artefaktami; podkreśla potrzebę ochrony zatrudnienia w sektorze dziedzictwa kulturowego, wspierania osób zawodowo zajmujących się renowacją i ekspertów w dziedzinie dziedzictwa kulturowego oraz wyposażenia ich w środki niezbędne do ochrony obiektów dziedzictwa europejskiego;

10. wzywa państwa członkowskie do uznania sektora kultury i sektora kreatywnego za strategiczne sektory gospodarki oraz do przydzielenia określonego budżetu powiązanego z szybkimi i konkretnymi działaniami na rzecz odbudowy i wzrostu tego sektora, które powinny nieść korzyści wszystkim zainteresowanym podmiotom stanowiącym jego część; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zakwalifikowania działań w dziedzinie kultury do finansowania w ramach instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorczość i innowacje;

11. zauważa, że większość środków wsparcia opracowanych do tej pory opierała się na pożyczkach, co nie jest zrównoważoną opcją dla wszystkich zainteresowanych stron w ekosystemach kulturowych; wzywa do znacznego i opartego przede wszystkim na dotacjach wsparcia dla sektora kultury i sektora kreatywnego w celu zapewnienia środków utrzymania społecznościom lokalnym; uważa, że sektor kultury i sektor kreatywny należą do najbardziej dynamicznych sektorów gospodarki, że powinny w znacznym stopniu promować równouprawnienie płci i mogą być silnym katalizatorem zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwej transformacji;

12. wzywa Komisję do wspierania wymiany praktyk i technik wśród artystów oraz do zdecydowanego promowania ich integracji na rynku pracy; stanowczo popiera wzajemne równoległe uznawanie kompetencji artystycznych;

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

[1] Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0169.

[2] Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 221.

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności