Procedură : 2020/2708(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0246/2020

Texte depuse :

B9-0246/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0239

<Date>{09/09/2020}9.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0246/2020</NoDocSe>
PDF 146kWORD 48k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Comisiei</TitreSuite>

<TitreRecueil>depus în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la redresarea culturală a Europei</Titre>

<DocRef>(2020/2708(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}în numele Grupului GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0246/2020

B9‑0246/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la redresarea culturală a Europei

(2020/2708(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 22,

 având în vedere comunicarea Comisiei din 22 mai 2018 intitulată „O nouă agendă europeană pentru cultură” (COM(2018)0267),

 având în vedere Rezoluția sa din 19 iunie 2020 referitoare la transport și turism în 2020 și ulterior[1],

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa Creativă” (2014-2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și nr. 1041/2009/CE[2] (denumit în continuare „Regulamentul”),

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât cultura și sectoarele culturale și creative (SCC) reprezintă un instrument important în lupta împotriva tuturor formelor de discriminare, inclusiv a rasismului și a xenofobiei, și sunt o platformă pentru libertatea de exprimare; întrucât actorii culturali și creativi europeni păstrează și promovează diversitatea culturală și lingvistică în Europa și participă la consolidarea tuturor aspectelor legate de solidaritate și integrare; întrucât acești actori reprezintă o forță inestimabilă pentru creșterea economică și socială sustenabilă în Europa și pentru popoarele sale;

B. întrucât SCC europene reprezintă aproximativ 4% din produsul intern brut (PIB) european și peste 7,4 milioane de locuri de muncă în Europa, echivalând cu 3,7% din totalul locurilor de muncă din UE-27; întrucât SCC sunt strâns interconectate și au dovedit că aduc beneficii și altor sectoare, cum ar fi turismul și transporturile; întrucât, potrivit Organizației Mondiale a Turismului, patru din zece turiști își aleg destinația pe baza ofertei sale culturale;

C. întrucât SCC europene au fost printre cele mai afectate de pandemia globală de COVID-19; întrucât acestea aveau dificultăți încă dinainte de pandemie și au fost trecute cu vederea în cadrul instrumentelor de redresare; întrucât, potrivit estimărilor proprii ale Comisiei, SCC, care reprezintă o valoare adăugată la PIB de 509 de miliarde EUR, au pierdut, probabil, 80% din cifra lor de afaceri în al doilea trimestru al anului 2020 ca urmare a crizei COVID-19 și a măsurilor de izolare;

D. întrucât epidemia de COVID-19 și măsurile necesare pentru a opri răspândirea pandemiei au afectat în mod grav SCC, deoarece au fost închise spații culturale, și anume cinematografe, teatre, săli de concerte, galerii, instituții culturale, festivaluri, muzee și spații dedicate evenimentelor muzicale, ceea ce a exacerbat tendințele negative și provocările economice pentru SCC; întrucât ar trebui depuse toate eforturile pentru a proteja și a promova în continuare supraviețuirea și dezvoltarea SCC;

E. întrucât SCC sunt sectoare industriale atipice, dominate de condiții de muncă precare, cu nevoi specifice, muncă atipică, lucrători liber-profesioniști, cu măsuri de protecție socială minime sau inexistente pentru artiști și artiști interpreți sau executanți; întrucât aceste industrii sunt de dimensiuni variate și sunt alcătuite din diferite părți interesate, dar sunt în primul rând caracterizate de preponderența structurilor mici (IMM-uri sau artiști și artiști interpreți sau executanți independenți) și de venituri neregulate; întrucât numărul profesioniștilor din domeniul cultural și al artiștilor este în creștere constantă și se compune în mare parte din tineri; întrucât condițiile lor de muncă sunt precare, cu contracte pe termen scurt, locuri de muncă cu fracțiune de normă și locuri de muncă sezoniere, iar lucrătorii au două sau mai multe locuri de muncă în paralel, deși dețin diplome universitare;

F. întrucât sectorul a dat dovadă de o solidaritate fără precedent în timpul pandemiei, publicând adesea conținut cultural gratuit prin canale digitale și contribuind la starea de bine a populației în perioada de izolare;

G. întrucât disponibilitatea conținutului cultural online nu a condus la o creștere a veniturilor titularilor de drepturi și ale artiștilor interpreți sau executanți; întrucât digitalizarea sectorului, care a fost accelerată de COVID-19, a consolidat și mai mult poziția dominantă a operatorilor online și nu a fost însoțită de transparența necesară a contractelor de licență;

H. întrucât planul de redresare al Comisiei nu oferă nicio garanție că SCC pot avea acces la finanțarea de urgență; întrucât, deși propunerea comisarei Gabriel ca statele membre să aloce culturii 1% din bugetul de redresare este o măsură binevenită, aceasta nu oferă garanții obligatorii din punct de vedere juridic pentru SCC;

I. întrucât propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual (CFM) revizuit conține o reducere de 20% la Corpul european de solidaritate, o reducere de 13% la programul „Europa creativă” și o reducere de 7% la Erasmus+, în comparație cu propunerea Comisiei privind CFM din 2018; întrucât poziția Consiliului European din 17 iulie 2020 corespunde doar propunerii din 2018 a Comisiei; întrucât Europa creativă este singurul program al UE care oferă sprijin direct SCC în întreaga Europă; întrucât nici inițiativele pe care „Europa creativă” ar trebui să le acopere, nici bugetul său nu oferă sprijinul necesar din partea acestui program care este deja suprasolicitat și insuficient finanțat;

J. întrucât propunerile bugetare actuale pentru programul „Europa creativă” în următorul CFM nu se ridică, în mod evident, la înălțimea așteptărilor sectorului sau ale Parlamentului, care a solicitat în repetate rânduri dublarea fondurilor în raport cu CFM 2014-2020;

K. întrucât pandemia de COVID-19 va exercita o presiune economică semnificativă pe termen lung asupra SCC, afectând atât creația culturală, cât și diversitatea în anii următori;

L. întrucât SCC vor trebui să fie în continuare finanțate în mod corespunzător pentru a facilita tranziția către obiectivele consacrate în Pactul verde; întrucât tranziția nu ar trebui efectuată într-un mod care ar putea dăuna creativității; întrucât Pactul verde nu acordă sprijin inițiativelor culturale sau altor activități legate de SCC;

1. își exprimă solidaritatea cu artiștii, creatorii, autorii, artiștii interpreți sau executanți, editorii, întreprinderile lor și alți lucrători din cadrul SCC europene, care au fost grav afectați de pandemia globală de COVID-19, și își exprimă recunoștința față de munca depusă de ei în această perioadă dificilă;

2. invită UE și statele membre să sprijine SCC, deoarece acestea joacă un rol important atât în viața economică, cât și în cea socială și au fost grav afectate de criza actuală; invită statele membre să asigure sănătatea și siguranța tuturor lucrătorilor și artiștilor culturali în mediul lor de lucru și să ia în considerare condițiile de muncă precare din cadrul SCC;

3. invită statele membre să mențină și să promoveze structuri de negociere colectivă pentru contracte, reprezentare colectivă, securitate socială și asigurări de sănătate, în conformitate cu legislația europeană;

4. invită Comisia și statele membre să ia măsuri pentru a atenua impactul tot mai puternic al crizei asupra SCC, ca urmare a anulării principalelor festivaluri și evenimente culturale, cu un impact dezastruos, în special asupra sectorului artelor spectacolului; consideră că este imperativ să se includă un sprijin solid pentru SCC printre intervențiile de redresare, inclusiv măsurile economice planificate;

5. își reiterează apelul ca bugetul pentru „Europa creativă” (2,8 miliarde EUR) să fie dublat, acesta fiind principalul program de consolidare a cooperării culturale europene;

6. recunoaște că SCC sunt caracterizate de o proporție ridicată de lucrători independenți și de liber-profesioniști; îndeamnă statele membre să pună în aplicare măsuri care promovează securitatea locurilor de muncă și salarii echitabile în cadrul SCC, asigurând, totodată, un echilibru geografic și facilitând accesul la fondurile UE pentru această categorie de lucrători;

7. sprijină ferm includerea necondiționată a SCC în planul de redresare și solicită alocarea a cel puțin 7 % din fondul de redresare pentru cultură, cu o prealocare bugetară clară în programele relevante; îndeamnă statele membre să se asigure că fondul de redresare acoperă SCC în planurile lor naționale de acțiune;

8. invită statele membre să integreze în fondurile naționale de asistență, imediat și în plus față de acordarea de subvenții, o compensare pentru salariile și onorariile pierdute de furnizorii de servicii culturale care depășesc un venit social de bază, calculat în funcție de veniturile impozitate din anul anterior COVID-19, instituind astfel scheme de ajutor pentru lucrătorii independenți comparabile cu regimul de sprijin pentru angajații salariați și întreprinderi;

9. subliniază că, în timpul perioadei de izolare, multe dintre siturile de patrimoniu cultural au fost lăsate nesupravegheate și nu au fost întreținute în mod adecvat, suferind daune din această cauză, și că aceste situri sunt deja vulnerabile la degradarea mediului, la dezastre naturale și la schimbări climatice, pe lângă faptul că sunt excavate în mod ilegal sau că artefactele lor fac obiectul traficului ilicit; subliniază necesitatea de a proteja locurile de muncă din sectorul patrimoniului cultural, de a sprijini profesioniștii din domeniul restaurării și experții din domeniul patrimoniului, precum și de a le oferi mijloacele necesare pentru a proteja siturile europene de patrimoniu;

10. îndeamnă statele membre să considere SCC sectoare economice strategice și să le aloce bugete fixe, asociate unor acțiuni rapide și concrete consacrate redresării și creșterii acestor sectoare, care ar trebui să fie în beneficiul tuturor părților interesate; îndeamnă Comisia și statele membre ca acțiunile culturale să fie eligibile pentru finanțare în cadrul instrumentelor financiare care sprijină antreprenoriatul și inovarea;

11. constată că majoritatea măsurilor de sprijin concepute până acum au fost bazate pe împrumuturi, o opțiune care nu este sustenabilă pentru toate părțile interesate din ecosistemele culturale; solicită un sprijin considerabil și, în principal, pe bază de granturi pentru SCC, pentru a asigura mijloacele de subzistență ale comunităților locale; consideră că SCC sunt unele dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei, că ar trebui să promoveze în mod substanțial egalitatea de gen și că ar putea acționa ca un catalizator puternic pentru dezvoltarea durabilă și tranziția justă;

12. invită Comisia să sprijine schimbul de practici și tehnici între artiști și să promoveze în mod semnificativ integrarea acestora pe piața muncii; sprijină ferm recunoașterea reciprocă a competențelor artistice;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

[1] Texte adoptate, P9_TA(2020)0169.

[2] JO L 347, 20.12.2013, p. 221.

Ultima actualizare: 11 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate