Предложение за резолюция - B9-0249/2020Предложение за резолюция
B9-0249/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно културното възстановяване на Европа

9.9.2020 - (2020/2708(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Томаш Франковски
от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0246/2020

Процедура : 2020/2708(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0249/2020
Внесени текстове :
B9-0249/2020
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0249/2020

Резолюция на Европейския парламент относно културното възстановяване на Европа

(2020/2708(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид членове 6 и 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 3 от Договора за Европейския съюз,

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 22 от нея,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 22 май 2018 г., озаглавено „Нова европейска програма за култура“ (COM(2018)0267),

 като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2016 г. относно последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии[1],

 като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея[2],

 като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно транспорта и туризма през 2020 г. и след това[3],

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/ЕО, № 1855/2006/ЕО и № 1041/2009/ЕО[4],

 като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 17, 18, 19, 20 и 21 юли 2020 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че културата е стратегически сектор за Европейския съюз, представлява важна част от нашата икономика, отразява общите ни европейски ценности и се корени в юдео-християнските традиции, история и начин на живот;

Б. като има предвид, че европейските културни деятели и творците опазват и стимулират културното и езиковото многообразие в Европа и допринасят за укрепването на европейската идентичност на всички равнища; като има предвид, че европейските културни деятели и творците представляват безценен фактор за устойчивия икономически растеж в Европейския съюз и неговите държави членки и са важен източник на конкурентоспособност в световен мащаб;

В. като има предвид, че според Евростат европейските сектори на културата и творчеството осигуряват приблизително 4% от европейския брутен вътрешен продукт (БВП) и 8,7 милиона работни места в Европа;

Г. като има предвид, че културата играе важна роля за насърчаването на туризма в Европа; като има предвид, че според Евростат две трети от европейците считат, че присъствието на културното наследство оказва влияние върху техния избор на туристическа дестинация; като има предвид, че Европа продължава да бъде най-популярната и важна туристическа дестинация в света;

Д. като има предвид, че европейските оператори в сферата на културата и творчеството са сред най-тежко засегнатите от пандемията от COVID-19; като има предвид, че затварянето на секторите на културата и творчеството оказа странично въздействие върху други сектори, като например транспорта и туризма;

Е. като има предвид, че секторите на културата и творчеството функционират въз основа на специфични икономически модели, включващи участници с различен мащаб, но са съставени предимно от малки структури, като например малки и средни предприятия (МСП) и самостоятелно заети лица, и често имат нередовни и смесени доходи, произтичащи от държавни субсидии, частен патронаж, приходи, основани на публиката, и авторски права, и имат по-висок среден процент на младежка заетост в сравнение с повечето сектори, което ги прави особено уязвими по време на криза;

Ж. като има предвид, че кризата, свързана с COVID-19, вече оказа и ще продължи да оказва трайно отрицателно въздействие върху създаването на културно и творческо съдържание и следователно върху доходите и поради това ще окаже отрицателно въздействие върху европейското културно многообразие;

З. като има предвид, че театрите, кината, фестивалите, концертните зали, музеите и обектите на културно наследство бяха едни от първите, които затвориха своите врати поради мерките за ограничаване на вируса, едни от последните, които ги отвориха отново; като има предвид, че много културни и артистични прояви, като например панаири, фестивали, концерти и представления, бяха отменени или отложени за много по-късна дата; като има предвид, че мерките за опазване на здравето и безопасността, въведени с цел предотвратяване на появата на ново огнище, няма да позволят на местата на провеждане на проявите да работят с пълен капацитет в обозримо бъдеще и ще попречат на творческия процес на много прояви, което ще доведе до допълнителна загуба на приходи;

И. като има предвид, че по време на пандемията много европейци се озоваха в положение на изолация, което означава, че възможностите за достъп до онлайн предлагане на културни услуги се умножиха, което направи културата по-достъпна и често безплатна; като има предвид, че същественият принос на културата към здравето и благосъстоянието на хората е още по-уместен в смутни времена;

Й. като има предвид, че последователните бюджетни предложения за програмата „Творческа Европа“ в рамките на следващата многогодишна финансова рамка (МФР) очевидно не отговарят нито на очакванията на сектора, нито на тези на Парламента, като последният призова, че е необходимо удвояване на финансирането му в сравнение с равнището, предвидено в МФР за периода 2014 – 2020 г.;

К. като има предвид, че секторите на културата и творчеството ще трябва да продължават да бъдат добре финансирани, да бъдат идентифицирани като сигурни инвестиции и да бъдат готови за прехода към неутрален по отношение на въглеродните емисии континент, както е посочено в Европейския зелен пакт;

1. изразява искрената си солидарност с хората на изкуството, творците, авторите, издателите, техните сдружения и всички други работници и участници в европейските сектори на културата и творчеството, които бяха сериозно засегнати от пандемията от COVID-19, и отдава почит на техните усилия по време на трудните времена, пред които са изправени милиони европейци;

2. счита, че е от първостепенно значение историческите икономически мерки, предприети от европейските институции, да се съчетаят с широкообхватни и бързи действия в подкрепа на културните и творческите сили на Европа;

3. посреща със задоволство усилията на Комисията и Европейския съвет да изготвят плана за възстановяване „Next Generation EU“, и по-специално създаването на REACT-EU, с който се цели да се осигури допълнително финансиране на силно засегнатите сектори на икономиката, като включително културата; въпреки това изразява тревога от факта, че не е ясно определена конкретна сума, която да е от пряка полза за секторите на културата и творчеството; в този контекст настоява операторите в областта на културата и творчеството да бъдат ясен акцент на целенасочените действия на държавите членки и да се възползват широко и бързо от фондовете и инструментите, предоставени от Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ);

4. настоятелно призовава държавите членки да разглеждат секторите на културата и творчеството като стратегически сектори, които са приоритет в рамките на ЕПИВ, и да определят ясен бюджет, свързан с бързи и конкретни действия, насочени към възстановяването на тези сектори, който следва да бъде от полза за всички заинтересовани лица; призовава държавите членки да гарантират, че специфичните вътрешни социални, фискални и икономически правила, които обикновено се прилагат за участниците в секторите на културата и творчеството, могат да бъдат разширени по време на кризата и след нея; изисква държавите членки да включат МСП от секторите на културата и творчеството в своите национални планове за възстановяване на МСП, които вече прилагат; изисква от държавите членки да обмислят предлагането на финансова подкрепа за културни прояви и събития, тъй като те прилагат нови мерки за опазване на здравето и безопасността;

5. призовава Комисията да продължи да оказва съдействие на държавите членки в подкрепата им за секторите на културата и творчеството; приветства усилията на Комисията за насърчаване на секторите на културата и творчеството, например чрез кампании като #creativeEuropeAtHome;

6. приветства създаването на инструмента на ЕС за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE), чиято цел е да подкрепи мерките за подпомагане на работата на непълно работно, въведени от държавите членки, по-специално тези, които се отнасят до МСП и самостоятелно заетите лица; счита, че този инструмент може да даде възможност на участниците в секторите на културата и творчеството да останат в своята сфера на дейност, като същевременно компенсират загубата на доходи; във връзка с това призовава държавите членки да предоставят подходящи гаранции, така че SURE да може да започне да функционира възможно най-скоро;

7. подчертава ключовата роля на програмата „Творческа Европа“ и на нейната подпрограма „МЕДИА“, както и нейната културни и междусекторни направления за гарантиране на справедлива степен на стабилност в сектора чрез предоставяне на достъп до финансиране от ЕС, докато пазарът в областта на културата се възстанови; припомня, че Парламентът призова за необходимо удвояване на бюджета, разпределен за тази програма в рамките на следващата МФР; призовава Комисията да интегрира културните и творческите индустрии в цялата МФР; поради това потвърждава отново своята позиция по отношение на разпределението на МФР за тази цел, както и на други европейски програми за подкрепа на секторите на културата и творчеството и на работещите в сферата на културата; счита, че е от изключително значение програмите да бъдат финализирани и приети възможно най-скоро, за да се гарантира плавен преход от предходните програми;

8. призовава Комисията да работи съвместно с Европейските столици на културата, за да им помогне да ограничат, доколкото е възможно, прекъсването на дейностите, причинено от пандемията, и по-специално градовете, носители на званието през 2020 г. и 2021 г., чрез задълбочен диалог с организаторите; заявява готовността си да предприеме бързи действия с оглед на формулирането на нова балансирана и адаптирана програма;

9. призовава Комисията да намери широк набор от смесени източници на финансиране, които да могат да бъдат от полза за секторите на културата и творчеството; счита, че водеща роля в този контекст следва да играе бъдещата общност на знание и иновации, посветена на секторите на културата и творчеството, в рамките на Европейския институт за иновации и технологии; призовава Комисията да включи финансирането на програмата „Хоризонт Европа“ за сектори на културата и творчеството, които осъществяват дейност в областта на културното експериментиране, иновациите и художествените изследвания;

10. приветства новите мерки за подкрепа в рамките на Гаранционния механизъм за секторите на културата и творчеството, който има за цел да подобри достъпа до дългово финансиране на достъпни цени за МСП в секторите на културата и творчеството; призовава за принудително въвеждане на Гаранционния механизъм за секторите на културата и творчеството в рамките на InvestEU, както и за предоставяне на повече гъвкавост на културните и творческите индустрии;

11. призовава Комисията да гарантира, че МСП в областта на културата и творчеството ще се възползват от по-голяма подкрепа под формата на дългово финансиране чрез бъдещите инструменти на гаранционния механизъм в рамките на програмата InvestEU за периода 2021 – 2027 г.;

12. призовава Комисията да предприеме действия за смекчаване на все по-тежкото въздействие на кризата върху секторите на културата и творчеството в период, когато големи фестивали и културни прояви продължават да бъдат анулирани и това има катастрофални финансови последици, особено за сектора на сценичните изкуства; счита, че следва да се създадат европейски цифрови платформи, посветени на сценичните изкуства, с цел възможно най-голямо споделяне на европейско културно съдържание и творчески продукти; изисква тези платформи да бъдат проектирани с оглед на справедливото възнаграждение на хората на изкуството, творците и дружествата;

13. припомня на държавите членки, че могат да се използват други мерки, за да се помогне на секторите на културата и творчеството да се възстановят от кризата, като например намалени ставки на ДДС за всички културни стоки и услуги, подобряване на оценката на нематериалните активи и данъчни кредити за създаването на култура;

14. посочва, че туризмът генерира 10,3% от БВП на ЕС, като 40% от този дял е свързан с предлагането в сферата на културата; счита, че постепенното възстановяване на туризма е възможност за активно насърчаване на европейската култура и европейското културно наследство, като същевременно се полагат основите за устойчивия европейски туризъм; във връзка с това призовава за стартирането на годишна програма за създаване на стойност на европейското наследство, която да отразява европейското културно многообразие; изисква структурните фондове да включват, доколкото е възможно, опазването на културата и творческата дейност в проектите, които подкрепят;

15. счита, че следва да се възползваме от тази възможност, за да популяризираме европейското културно съдържание в цял свят, като насърчаваме европейското производство и развитието на европейски мрежи за радио- и телевизионно разпръскване; призовава Комисията да си сътрудничи с държавите членки, така че съответното законодателство да може да бъде транспонирано възможно най-гладко, като например преразглеждането на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги[5], Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар[6] и Директивата за спътниковото излъчване и кабелното препредаване[7];

16. призовава Комисията да запази и насърчи колективните механизми, за да гарантира подходяща защита на отделните творци при прилагането на предишното законодателство и предстоящите законодателни предложения;

17. призовава Комисията да предложи амбициозна и приобщаваща политика за комуникация и популяризиране на културата в Европа, която ще даде възможност европейското културно съдържание и европейските културни събития и обекти да придобият истинско както европейско, така и световно измерение; призовава Комисията да се възползва от положителните резултати от Европейската година на културното наследство, за да разработи подобна инициатива, посветена на културата и нейната роля в Европа;

18. счита, че културното измерение трябва да бъде взето предвид, когато се започне диалогът с гражданите, по-специално по време на предстоящата конференция за бъдещето на Европа;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

Последно осъвременяване: 11 септември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност